Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Bij de Uitgevers dezes zien het licht:

CITTERS (Jhr. S. VAN). Verzameling van Handels- en Scheep-
vaartovereenkomsten. Bijgewerkt tot 1 1 Maart 1891.
Ing. ƒ 5.40, geb..

CONSULAIRE VOORSCHRIFTEN (Nederlandsche). Consulair Regle-
ment met de daarbij betrekkelijke instructiën en andere
bescheiden (in de Nederlandsche, Fransche en Engelsche
talen), uitgegeven op last van Jhr. C. HARTSEN, Minister
van Buitenlandsche Zaken. Ingen. ƒ 3.-, geb.

[ocr errors]

HOGENDORP (Mr. D. Baron VAN). Instructie betreffende den
Consulairen Burgerlijken Stand, uitgegeven op last van
Jhr. C. HARTSEN, Minister van Buitenlandsche Zaken.

[ocr errors]

HULSHOFF GZ. (Mr. B.). De Uitleveringswet- en de verdragen
tot wederkeerige uitlevering van vreemdelingen

LAGEMANS (Mr. E. G.) Recueil des Traités et Conventions
conclus par le Royaume des Pays-Bas avec les puis-
sances étrangères depuis 1813 jusqu'à nos jours, vol. I
à X, le livr..

PAULUS (Mr. J.). Het Consulair Recht en de Consulaire
Werkkring, zooals die voortvloeien uit de Nederlandsche
wetten en wettelijke voorschriften, de door Nederland
gesloten verdragen en het volkenrecht. Eene Handleiding
voor de Nederlandsche Consulaire Ambtenaren .

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic]
« PreviousContinue »