Page images
PDF
EPUB

Prole regis, cujus est purissima dura-armatura.
Semine procelloso vulnerum et victoriarum.

CRIMORA.

Vidi ego, Connal, ejus vela

Lata instar canæ nebulæ undarum ;
Erat lentus ad littus eorum cursus;
Plurimi sunt bellatores Dargis navium.

CONNAL.

Adapta clypeum tui patris ad meum latus, Clypeum durum umbonigerum qui fuit Rinvali; Clypeum instar lunæ plenæ haud languidæ Euntis per cœlum sub tempestate,

Cum sit atra et fusca in suo colore.

CRIMORA.

Aptabo ego statim clypeum,

Quanquam non servavit principem victoriarum.
Cecidit ille per Cormarem in clivo;
Forsan cades tu ipse, o Connal.

CONNAL.

Forte cadam; at tolle tu meum sepulchrum,
Crimora virtutum. Sit canum saxetum

Et moles ex tellure juxta latus undarum,

Missura meum nomen et meam famam per tempus. Inclinatu tua cilia rubra sub lacrymis,

O iomall nan tòrr thar m'ùir;
Buailsa d'uchd àluinn am bròn,
Is ann am dhéigh cum beò mo chliu.
Ge h-àillidh thu na 'n solus féin,
Mar aiteal an t-sléibh do ghuth ciuin,
Cha'n fhan mi ri d' thaobh sa' bheinn;
Tog thusa am dhéigh mo chliu.

CRIDH-MÒR.

Cuirear airm sholuis am làimh,
Lann gorm geur, agus sleagh chruaidh;
Tach' ream ris an Dearg gun dàil,

Na m' chobhair sa' bhlàr dha 'm luaidh.
Slàn leibh, a chruach nam beann ard,
A dheirg nam barr is sruth nan carn,
Cha till sinn air ais o 'n bhlàr;

Eiridh ar n-uaigh fada thall!

*

Tri làithe mhair cuirm dha na laoich;
An ceathramh sgaoil araon an siuil.
O Thuath shéid neartor a' ghaoth;
Bhuail Fionnghal gu tìr gun mhùig,

Coille Mhòrbheinn nan tùr ard.

Shuidh air nial fuath dubh Chruth Loduinn, 'N déigh Fhrothal air àros nan stuadh,

'S e 'g aomadh air osaig nam mòr-thuinn,

Ab extremo tumulorum super meam tellurem ;
Percute tu tuum sinum speciosum in luctu,
Et me post serva vivam meam famam.
Quanquam pulchrior sis tu quam lux ipsa,
Et similis auræ clivi tua vox lenis,
Non manebo ego ad tuum latus in monte;
Tolle tu me post meam famam.

CRIMORA.

Ponantur arma (lucida) lucis in meâ manu,
Gladius cæruleus acutus, et hasta dura;

Occurram Dargi sine morâ,

In auxilium in prœlio meæ laudi.

(Valete) sanitas [sit] vobis, o colles montium altorum, Vos rufi [cervi] ramorum et rivi saxetorum,

Non redibimus nos retro à prælio ;

Surget nostrum sepulchrum procul ex adverso!

*

*

Tres dies duravit epulum bellatoribus ;
In quarto expansa sunt simul eorum vela.

A septentrione efflavit validè ventus;
(Irruit) percussit Fingal ad terram sine nebulâ,

Sylvam Morvenis turrium arduarum.
Sedebat super nube larva atra Formæ Lodæ,
A tergo Frothalis super domicilio undarum,
Inclinans super flamine magnorum fluctuum,

Siuil bhan air aghaidh a' chuain : Air a lot bha smaoin an tàibhs', Agus 'eagal o làimh an righ.

Vela candida super facie oceani :

Super ejus vulnere erat cogitatio spectri, Et ejus metu à manu regis.

« PreviousContinue »