Page images
PDF
EPUB

CATH LODUINN.

DUAN I.

v. 1-17. SGEUL ri aithris air am o aois.

Chaoin aiteil, gun t'fhaicinn a chaoidh, Lubadh cluaran mu Lora nan sian; Thu air astar an caol-ghleann na gaoith, C'uime thréig thu mo chluasa co dian? Cha chluinnear gairm nan liath shruth ard; No guth clarsaich o charn nan gas. Mhalmhina nan teud thig do d' bhard, Till anam do bhaird air ais; Till m'anam, a lamh-gheal, dhomh féin.

Mi coimhead air Lochlin nan sonn, Ciar uisge Uthorno nan tonn; O'n iar-chuan a' tearnadh mo righ; 'S muir bheucach fo ghaoith a’strì; 'S neo-llonor glan oigridh nam beann Tir choigrich a'togail fo’n ceann. Ghairm Starno o Loduinn fear faoin,

PRELIUM LODINIS.

CARMEN I.

v. 1-17. Historia recitanda de tempore (prisco) ex anti

Blanda aura, haud conspicienda unquam, [quitate. Flectens carduos circa Loram nimborum; Tu in itinere in angustā valle venti, Quare deseruisti tu meas aures tam citò? Non auditur vocatus canorum rivorum arduorum; Nec vox citharæ a saxeto ramorum. Malvina chordarum veni ad tuum bardum, Redde animum tui bardi retro; Redde meum animum, manus-candida, mihi.

Me intuente Lochlinem bellatorum, Fuscam aquam Uthornæ undarum ; Ab occidentali oceano descendentem meum regem; Et mare mugiens sub vento certans; Est haud numerosa pura juventus montium Terram peregrinorum tollens sub ejus caput.* Vocavit Starno è Loda virum vanum,

* i. e, appellens ad terram.

"Chuireadh Fhionnghail gu cuirm nam fleagh : Chuimhnich an righ an oigh chaoin; Ghluais ardan a làmh ri a shleagh.

“Ni 'm faicear leam Gorm-mheall no Starno; Tha bàs a’snàmh, mar fhaileas ciar, Air inntinn an triath a tha borb; Cha tréig m’anam an dearsa o'n ear, Ainnir làmh-gheal a's airde cliu. O m' fhianuis, mhic Lòduinn, gu grad. Dhomh féin ata fhocal mar ghaoith, A thogas 's a thréigeas an dos An dubl-ghleann fo dhubh-nial ciuin.”

“ Dhubh-mhic Roinne nam bàs-arm geur; Chromaghlas, fhir cruaidh nan sgiath; Shruthmhor, a thuineadh riamh An truscan ciar na comhraig; Chormar, leis is dionaiche long A’gearradh a h-astar feadh thonn Gun chùram, mar theine nan speur Ro’bhearna beur nan neul; Eiribh grad, a chlann nan sonn, An tir choigrich mu 'n iadh an tonn. Sealladh gach duin’air a sgiath, Mar Threunmhor, fear riaghladh na còmhraig. Thusa chòmhnuis am measg nan clàrsach, A sgiath bhallach druid-sa gu m' làimh; Till an sruth mòr so o m' thaobh, No ri m' thaobh biodh do thuineadh fo làr,"

Qui invitaret Fingalem ad epulum conviviorum :
Recordatus est rex virginem blandam;
Movit ira ejus manum ad ejus hastam.

“Non cernetur à me Gormal nec Starno:
Est mors natans, sicut umbra fusca,
Super mente principis qui est barbarus;
Haud deseret meus animus coruscamen ab oriente,
Virginem manus-candidæ, cujus est altissima fama.
E meo conspectu, fili Lodinis, ocyùs.
Mihi est ejus verbum instar venti,
Qui tollit et relinquit rubum
In atrâ valle sub atrâ nube tranquilla. [torum;

Niger fili Ronæ mortiferorum-armorum acuCromaglas, vir duri-ferri clypeorum; Strumor, qui habitâsti semper In amictu fusco certaminis; Cormar, cui est maxime compacta et tuta navis Secans suum iter per undas Sine curâ, instar ignis cælorum Per fissuras aculeatas nubium ; Surgite ocyùs, o proles bellatorum, In terrâ peregrinorum, circa quam obliquatur fluctus. Intueatur quisque vir suum clypeum, Sicut Trenmor, moderator certaminis. Tu, qui habitas in medio cithararum, [manum; Clypee variis-distincte-coloribus propera in meam Averte flumen hoc magnum à meo latere, Aut ad meum latus sit tua habitatio sub humo."

Mu 'n righ ghrad dh'éirich triatha borb;
Ghlac iad uile an sleagh le colg;
Las an sùil gun fhocal nam beul,
’N anam 'g eirigh ard do na trein.
Air sgéith chualas screadan nan lann;
Ghabh iad uil'am monadh fo 'n ceann;
Sheas na fir an duibhre liath
Air ardaibh ciar na h-oiche
Bristeadh durdan nan duan ciuin
Air
osag

ùr nan sliabh.
Lån as mall bha'n ré air ton;
Am màile liath thig triath nan sonn,
Dubh mhac Roinne o chrom nan dos,
Sàr shealgair nan torc ciar.
B'e miann an fhir an t-eathar donn
Ag éirigh suas air cuan nan long,
Nuair dhùisgeadh Cromthormod a choill’
An talamh foill agus naimhde.
Cha robh eagal an anam an Duir.

“ Mhic Chumhail, an sgaoil mi mo cheum, Measg oiche? o sgiath nam beum An seall mi mu 'r naimhdibh

gu

léir
An sàmhchair fo fhaileas nan speur,
Mu righ Lochlin gun iochd, gun bhàigh,
Sàr Shuaran, namhaid borb nan dàimh,
Taomadh thall nan rann air chòmhla
Do chlach Loduinn nam fuar thaibhs'?
Cha 'n ann gun fheum tha'n fhocail mall

« PreviousContinue »