Page images
PDF
EPUB

Mar ghealach a' dubhadh 'sna speuraibh,
No tein-adhair a' luidh air an tom.
Mar bhogha braoin air aghaidh stuadh
Thàinig òigh bu ghlaine snuadh.

Sicut luna nigrescens in cœlis,

Vel ignis aeris (impingens) jacens super colliculo. Instar arcus imbris super facie undarum

Venit virgo (cujus) erat purissima species.

PROLIUM LODINIS

POEMA.

CARMEN SECUNDUM.

« PreviousContinue »