Page images
PDF
EPUB

'Na aonar, gun smaoin air iargail.

A bhorb shealgair nan torc ciar,
Cha 'n i làmh-gheal nan ciabh tha d' chòir;
Cha ghiullan air raineach 'san t-sliabh,
Aig sruth Thuirthoir nan toirm mòr:
'N so féin tha cònuidh nan treun,
A dh'éireas gu beum a bhàis.

A shealgair nan ciar thorc 'sa bheinn,
Na mosgail fuathas-fan thall.

Thàinig Starno le fuaim anall;
Dh'éirich Fionnghal nan lann 'sa mhagh.
"Co thusa, mhic oiche 'sa ghleann ?"
Thilg esa 'san àm an t-sleagh.
Bhuail iad anns an strì mar aon;

Thuit san raon an sgiath fo lann;
Sgiath sgoilte bh' aig Starno ri thaobh,
As cheangladh e ri daraig thall.
Nuair chunnaic Fionnghal righ nan long,
Thionndaidh e gu trom a shùil;

Bha smaointean air na laithibh a bh'ann,
Mar cheòl uasal nan caoin dhàn,
Bha òigh an uchd bhàin a' gluasad.
Dh'fhuasgail e na h-ialla o làimh.

"Mhic Annir nan lann, bi falbh. Gabh Gorm-mheal nan slige mu d' cheann; Tha dearsa na bh'ann ag éirigh;

'S cuimhne leam òigh an uchd bhàin;

A righ's fuiliche lann, bi falbh.

[ram ;

In solitudine, sine cogitatione de contentione.
O barbare venator aprorum fuscorum,
Non est illa manus-candida cirrorum, quæ est te co-
Non adolescentulus super filice in clivo,
Apud fluentum Turoris fremituum magnorum :
In hoc (loco) ipso est habitatio strenuorum,
Qui surgunt ad ictum mortis.
Venator fuscorum aprorum in monte,
Ne excita larvam-mane ex adverso.
Venit Starno cum sonitu huc;
Surrexit Fingal gladiorum in agro.
66 Quis tu, fili noctis in valle?"
Jecit ille interea hastam.

(Irruerunt) percusserunt illi in contentionem simul; Cecidit in agro clypeus sub gladio;

Clypeus fissus, qui fuit Starnoni ad latus,

Et vinctus est ille ad quercum ex adverso.
Quando vidit Fingal regem navium,

Vertit ille graviter suum oculum;

Erant ejus cogitationes de diebus qui fuerunt;
Ut melos nobile blandorum carminum,

Erat virgo sinûs candidi se-movens.
Solvit ille lora ab ejus manibus.
"Fili Anniris telorum, esto abiens.

Capesse Gormalam concharum circa tuum caput;
Est radiatio ejus, quæ fuit, surgens;

Est memoria mihi (virginis) virgo sinus candidi;
O rex, cujus est maxime sanguinarium telum, esto

[abiens.

Gabh gu d' thalla am bruailleinn thall;

A dhroch nàmhaid mo ghràidh, às m'fhianuis!
Na tigeadh an coigreach a' d' dhàil,

Fhir a ghabhas do thàmh an gruaim !"
Sgeul air àm o shean.

Capesse (iter) ad tuam aulam in fremitu ex adverso;
Improbe inimice mei amoris, è meo conspectu.
Ne veniat peregrinus in tuam viciniam,

[tate.

Vir qui capis tuam (habitationem) quietem in torviHistoria de tempore (prisco) ab antiquo.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »