Page images
PDF
EPUB

FINGAL.

Tollite vocem, o semen modorum,

De concertatione heroum apud Carronem;
Sit lætitia manui-candidæ tumulorum,

Quando videbo ego ejus convivium in Ardvene.

BARDI.

Effunde, Carron, effunde tuum flumen;

In lætitiâ hodie, perge deorsum;

Fugerunt peregrini, quorum erat altissima vox.
Haud cernetur militaris equus in clivo;

Est expansio eorum (aquilarum) alarum in terrâ
Surget sol in pace ab ejus nube,

[transmarinâ.

Et descendet nox in lætitiâ;

Audietur vox venationis super saxeto;

Ad murum ex adverso erit clypeus sonituum; [huc Erit nostra concertatio adversus catervas, quæ venient

E terrâ alienigenarum a septentrione,

Et nostræ manus rutilæ in sanguine Loclinis.

Effunde, Carron, effunde tuum flumen;

In lætitiâ hodie, perge deorsum;

Fugerunt peregrini, quorum erat altissima vox.

MILULCOMA.

Descende, o nebula, è regione arduâ,

O radii lunæ, tollite sursum

Mitem animam virginis, quæ erat formosissima,
Quæ est ad rupem jacens sine colore!
Comalæ, cum sit frigida sine halitu.

FIONNGHAL.

Am bheil nighean Sharno gun deò,
Làmh-gheal dha 'm bu mhòr mo rùn?
Tachair rium, a Chaomh-mhal', fo scleò
Air fraoch, fo cheò, 's mi air chùl,
Nuair shuidheam air sruth nam beann
'S mi m'aonar an àm na h-oiche.

HIDEALAN.

An d'fhalbh guth na seilg o Ardbheinn? C'uime chuir mi 'm bruaillean air òigh? C'uine chi mi fo aoibhneas an làmh-gheal, Am faoghaid fàsaich, mu 'n iadh slòigh?

FIONNGHAL.

Oig, a's duibhe gnè as tuar,

Cha 'n fhaic o so suas am fleagh;
Cha chuir leam an t-sleagh fo ruaig;
Cha togar leat buaidh air magh.
As m'fhianuis, òig a's duirche snuadh.
Feuchar dhomh 'na suain an òigh;
Faiceam ise b'àillidh tuar.

'S glas mo luaidh air taobh nan scòrr!
Tha gaoth na h-oiche fuar 'na ciabh;
Tha taifeid 'san osaig a' fuaim;
Bhris a saighead ri tuiteam air sliabh.
Tog moladh na h-ainnir gun ghruaim,

FINGAL.

An est filia Sarnonis sine halitu,

Manus candida cui erat magnus meus amor?

Occurre mihi, Comala, sub obscuritate

Super ericâ, sub nebula, cum sim (solus) ad tergum, Quando consedero ad torrentem montium

Et fuero in solitudine in tempore noctis.

HIDALLAN.

An abiit vox venationis ab Ardvene?
Quare immisi ego tumultum virgini?
Quando cernam ego sub lætitiâ manum candidam,
Inter excitandum-prædam desertorum, circa quam
[obliquant-se populi ?

FINGAL.

O juvenis, cujus est nigerrima indoles et color,
Non videbis abhinc sursùm convivium;
Non mittes mecum hastam sub fugam-hostium;
Non (reportabitur) tolletur à te victoria in acie.
E meo conspectu, juvenis cujus est nigerrima species.
Ostendatur mihi in ejus sopore virgo;

Videam illam cujus erat pulcherrimus color.

Est (pallida) glauca mea laus super latere scopulorum! Est ventus noctis frigidus in ejus cirris;

Est ejus nervus in flamine sonans;

Fracta est ejus sagitta in ejus casu super clivo.

Tolle laudationem virginis (hilaris) sine torvitate,

Nighinn Sharno nan stuadh àrd ;
Togar a h-ainm air gaoith nan speur.

NA BAIRD.

Faic dealain a' lasadh mu 'n òigh!
Gatha na gealaich a' togail suas
Caoin anama ainnir nan slòigh,
O na neòil tha dlù mu 'n cuairt!
Chithear tannais nan sonn a dh'fhalbh;
An sin tha Sàirn na mala donn,
As dearg-shùil Fhidealain an laoch.
C'uine dh'éireas an làmh-gheal o'n tom?
C' uine chluinnear a guth 'san fhraoch?
Thig dighe da h-iarraidh san t-sliabh :
Cha 'n fhaigh iad ciabh, a's àillidh snuadh.
Chithear thu 'n aisling gu d' thrian,
Chur sìth air an anam fo ghruaim.
Bithidh do ghuth 'nan cluais gu mall;
Bithidh an smaointean aoibhneach 'san t-shuain,
Dh'aisigeas an luaidh gu 'm beachd.
Faich dealain a' lasadh mu 'n òigh;
Gatha na gealaich a' togail suas
Caoin anama ainnir nan slòigh !

Filiæ Sarnonis fluctuum altorum ;

Tollatur ejus nomen super ventos cœlorum.

BARDI.

Ecce fulgur flammescens circa virginem!
Radios lunæ tollentes sursùm
Blandam animam virginis populorum,
A nubibus quæ sunt densæ in circuitum !
Cernuntur spectra heroum qui abierunt;
In illo (loco) est Sarno supercilii subfusci,
Et rutilus oculus Hidallanis bellatoris.
Quando surget manus candida à tumulo?
Quando audietur ejus vox in ericâ ?
Venient virgines ad eam quærendam in clivo: [cies.
Haud invenient illæ cirrum, cujus est pulcherrima spe-
Cerneris tu in somnio usque ad tuam tertiam partem,
Ad immittendum pacem super earum animos sub te-
Erit tua vox in earum aure lentè;
[tricitate.
Erunt earum cogitationes lætæ in sopore, [spectui.
Qui reddit (virginem laudatam) laudem earum con-
Ecce fulgur flammescens circa virginem,

Radios lunæ tollentes sursum

Blandam animam adolescentulæ populorum!

« PreviousContinue »