Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

0 F

T + E M 0 0 0 T A N free the id tron ponted Serampere 619 Consisting of S! JOHN. Chap I.v.1 to 17

[ocr errors]
[ocr errors]

ใน ที่ เดิม นั้น พระ โลโซ เป็นอยู่ แล เป็น อบ ด้วย กัน กับ พระเจ้า พระโลโซ

ก็เป็น พระเจ้า ท่าน ก็อยู่ กับ พระเจ้า ใน ที่ เดิม ทน ได้ช้าง ไว้ ซึ่งสาระพัดทั้งปวง ที่ เปอยู่ นั้น มิได้ เป็น นอก จาก ท่าน สัก สิ่ง หนึ่ง เลย ใน ท่าน ชีวิตมีอยู่ แลธีวินั้น เป็นที่ สอง สว่าง แก่มนุทั้งหลาย

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

ആദിയിൽ വചനം ഉ ണ്ടായിരു ാ ആയവൻ താൻ മൂലം എല്ലാവ ന്നു , ആ വ ചനം ദൈ വത്താട ക്ര

രും വിശ്വസിക്കേണ്ടുന്നതിന്, ആ
ടെ ആയിരുന്നു, ആ വചനം മെ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച സായിപ്പ
വവും ആയിരുന്നു.

ടുത്തുവാനായിട്ട് സാക്ഷിയായി വ
വ ആയതആദിയിൽ ദൈവത്തൊ
5 @ดร สาวโeme.

വ്വ അവൻ ആ വെളിച്ചം ആയി
ന സകലവും അവനാൽ 2 ജാ രുന്നില്ല, ആ വെളിച്ചത്തെ കഠിച്ച
ക്കപ്പെട്ടു; ഉ ണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നും അ സാക്കിലെടുത്തുവാനായിട്ട (അയ
വനെകൂടാതെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതുമില്ല. 850gsmb] Song

അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരു ൻ യാതൊന്ന ലോകത്തിലെക വ
ന്നു; ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെ രുന്ന മനു ഷ്യനെ ഒക്കെയും പ്രകാ
ยโJe goโoo.

ശിപ്പിക്കുന്നുവൊ, അത് സത്യമുള്ള
വിശേഷിച്ചും ആ വെളിച്ചം ഇ വെളിച്ചം ആയിരുന്നു.
രുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു; എങ്കിലും ഇ ചം അവൻ ലോകത്തിൽ ആയി
രുൾ അതിനെ വരിഗ്രഹിച്ചില്ല. രുന്നു, അത്രയുമല്ല ലൊകം അവനാ
ന 1 ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തി ൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു, എങ്കിലും ലൊകം
ൽ നിന്ന അയക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അവ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല.

ൻറ നാമം യോഹന്നാൻ എന്ന് കം വൻ തൻറെ സ്വന്തത്തി [ดูโse ]

ലെക് വന്നു, എങ്കിലും അവൻറ

[ocr errors]

Page 337 Plate XI

Engraved for "THE BIBLE OF EVERY LAND": Samuel Bagster & Sons, Paternoster Row, London.

W Hughes, se

[graphic]
[blocks in formation]

MONGOLIAN PROPER.

FOR SPECIMEN OF THIS VERSION, SEE PLATE 11, PAGE 337. MONGOLIA, the vast country which separates Russia from China, has been from time immemorial the domain of the Mongolian race. It was to this race that Attila and Genghis Khan, and the myriads commanded by those mighty warriors, belonged,-men whose rapid conquests are compared by Gibbon to the primitive convulsions of nature which have agitated and altered the surface of the globe. Although Mongolia is now included in the territories of the Chinese empire, the Mongols themselves remain in the same condition as their ancestors in the days of Genghis and Kublai. “ The people," says a recent traveller, “ live in tents, without any permanent residence. They move from place to place with the changes of the seasons, or when their immense herds of oxen, camels, and horses have exhausted the grass around their encampment. To-day presents an animated scene of hundreds of tents, filled with an active population; tomorrow this picturesque scene will be changed to a dreary and forbidding desert.”

The Mongols have extended their wanderings into the dominions of Russia, and some of the many tribes into which they are divided are to be found in the very heart of Siberia. One language is common to all these tribes, but, as might be expected from its wide geographical diffusion, it is subdivided into a multiplicity of petty dialects. The most prominent characteristics of the Mantchou and Turkish are equally remarkable in this language. It possesses the same inverted and artificial style of phraseology, and the same grammatical peculiarities. The substantives, however, although like the Mantchou destitute of terminations indicative of gender, possess a peculiar sign to denote the plural; it consists in the consonant t added to the final vowel, or substituted for n, but is not often employed. The Mongolian dialect, properly so called, is spoken by some tribes of Lamaists (or worshippers of Buddha, impersonated in the Grand Lama), north of the desert of Gobi. The alphabet is derived from the Ouigour, and forms the basis of the Mantchou; it is written in vertical columns from the top to the bottom of the page. Many Tibetan and Sanscrit words exist in Mongolian, which have been introduced with Lamaism from Tibet.

A translation of the New Testament and Psalter into the language spoken by the Mongol conquerors of China is said to have been made, in the thirteenth century, by John de Monte-Corvino, a Minorite friar, who was sent on a mission to the Tartar potentates, by Pope Nicholas IV., in 1289, (soon after the accession of Timur Khan, or Ching-tsung, to the throne of his grandfather, Kublai Khan), and who resided at the court of the Grand Khan for a period of forty years. Of this work no vestiges remain. The only Mongolian versions of Scripture known to be in existence are those in the Calmuc and Buriat dialects, which we must now proceed to notice.

CALMU C.

FOR SPECIMEN OF THIS VERSION, SEE PLATE 7, PAGE 338.

a

1.-GEOGRAPHICAL EXTENT AND STATISTICS. The great steppe extending from Sarepta (on the Volga, above Astrakhan) to the Caucasus, is occupied by the Calmucs, a Mongolian tribe, who migrated thither about the beginning of the seventeenth century, from the western borders of Soungaria, in the heart of the Asiatic continent. In 1701, upwards of 15,000 families of this tribe returned to Soungaria with a certain prince who fled from his father, the khan; and in 1770 no less than 60,000 families abandoned their Russian settlements and returned to their native Mongolia. The families who remained in Russia, and who retain their nomadic habits and pagan superstitions, now number about 60,000 individuals. Some baptized members of this nation are settled in a district lying between the Volga and the Kouban, of which Stavropol is the capital; they amount in number to about 10,000, and have for the last century professed adherence to the Russian Church.

The dialect of the Calmues is the Eleuth, or Western Mongolian, generally supposed to be predominant throughout the whole of Western Mongolia as the dialect of the Eleuth tribes, from whom the Calmucs derive their origin. This dialect is softer and more effeminate than Mongolian proper, and in order to express it, the Calmucs have adopted a modified alphabet of the Mongolian, which contains softer sounds than the original one. It is also more elegant; although it must be said of all these vertical writings that they look very beautiful when well executed. The importance of the Calmuc version will be greatly enhanced should it be found applicable to all the Eleuth tribes of Mongolia, as well as to the Russian emigrants; but this point has not yet been ascertained.

[ocr errors]

a

II.-VERSION OF THE SCRIPTURES IN THIS LANGUAGE. The first translation of the Scriptures into this dialect appears to have been attempted about the middle of the last century, when various detached portions of the sacred text were translated at the Moravian settlement of Sarepta. The principal translator was Conrad Neitz, one of the Moravian missionaries, who, by a long residence among the Calmucs of the Don, had acquired an intimate acquaintance with the language, the modes of thinking, and the habits of the people. In 1808, 3 correspondence was opened between the brethren at Sarepta and the British and Foreign Bible Society, respecting the preparation of a Calmuc version. The portions previously translated were ascertained to be faithful and accurate, but it was deemed requisite to subject them to careful revision, as well as to extend the translation to the whole of the New Testament. The execution of this translation was undertaken by Mr. James Schmidt (afterwards Dr. Schmidt), a member of the Sarepta society. He had resided many years among the Calmucs, and was thoroughly acquainted with their dialect. The work was aided by the British and Foreign Bible Society, and the translation of the Gospel of St. Matthew was completed in 1812; it was not however committed to the press till 1815, when 1000 copies were printed at St. Petersburg. These were speedily circulated; and such were the pleasing accounts received concerning their distribution, that a second edition of 2000 copies was given in 1817.

The idiomatic accuracy of this version of St. Matthew was attested by native authorities, and likewise by, Abel Remusat.“ In reading, or rather in analysing it (observed that eminent Orientalist),

“ with a view to deduce the grammatical principles which were the objects of my search, I found but very few instances in which its correspondence with the Greek text did not appear to me to be rigidly exact." That this Gospel was perfectly intelligible to the people for whom it was designed is proved

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

وحیحولا محوتر مجد بالنستمر كحصالح رحرم حلا يم
وفر : مرا دیا معصومفتشي وفر نحمد بانو
رحم ححو وصومضحضصضشكه يم " حصن

علا
تصرخرا
بصحرا » حصن ححححد ياللا يائر ومرا » پیکر

І озос. АДЗимьтсьті Же

кайси гӧга кылӧ : и кох
п'ксисі, сэки кои:НЫ Сьдино К€лӧдчисьмс. Сы-
лёна.

2. и сыя ассиса ком. Кось тмысьтz, Bёлӧдыс
на Аост и шdö:

3. Ills длӧсь ни шейАСъ лолӧни; на лӧнZ кӧда эмZ
НЕ Б€снӧй царство.

4. Издаӧсь Бӧрдысь Аст: на я кӧд гає деясны.
5. 18 длӧсь самZACZ: мый налӧни кӧда лолса м.

6. ІШЗдаӧсь сјде Мысь и юӧмьсьмозz чыгZАЛЫсь-
Aci, B€сь кіда понда; мый на А кӧди пӧтасны.

7. ШЗдаӧсь милӧсьталса, мый на А милі йтӧма-
ӧсь лолсны.

8. ІШ3 даӧсь сёстӧмъ сіӧлӧма Аст, мый нам бнZмӧсАдЗАСНЫі.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

SPECIMEN OF THE BURIAT VERSION,

from the Edition printed at $* Petersburgh 1819.
Consisting of ST JOHN. Chap. I. v. I to 3.

Р 328

SPECIMEN OF THE KARELIAN VERSION.

from the Edition printed at St Petersburgh 1920. Consisting of ST MATTHEW. Chap. 5.v. I to 8.

f ham

P 339

гянень опашшеш

[ocr errors]
[ocr errors]

опашпамахь :

[ocr errors]

Няхшюӧ Тисусъ рагва ганъ, новки қорал-
ла: и куйнъ гіянъ испубчихъ, лягѣндія-

чепихъ гяненъ•луб
2 павашъ : и рубѣй ичешшя нійнъ гѣй-

Ожаккагань кѣвоя пъ
генгелля:
гіянъ онъ

шайвашъ• кунина-
4 гуш.

Ожаккагашъ ишкія пъ: гюӧ кяр-
5 жюшЯхъ. Ожаккагашъ тющнешъ: гіянъ
6 ліёвь муа. Ожаккагапъ повенъ пахто-

япть и шуваччія пъ: гюїї кюлляшшютяхъ.
7

Ожаккаганъ кайкилла гювянъ луӑдіяіпъ:
8 гѣйля

Гювя ліёвь.

Ожаккагашъ пухтагашъ шіямелля: гюӧ Юмалуа чягяхъ.

Ичелля

Page 338 Plate VII.

W. Hughes.se

[ocr errors]

Engraved for THE BIBLE OF EVERY LAND": Samuel Bagster & Sons, Paternoster Row, London.

« PreviousContinue »