Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small]

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

A PROCLAMATION

na

WHEREAS a Treaty of Arbitration between the United States of America and the Republic of Poland was concluded and signed by their respective Plenipotentiaries at Washington on the sixteenth day of August, one thousand nine hundred and twenty-eight, the original of which Treaty of Arbitration, being in the English and Polish languages, is word for word as follows:

The President of the United Prezydent Stanów ZjednocStates of America and the Presi- zonych Ameryki i Prezydent dent of the Republic of Poland Rzeczypospolitej Polskiej

Determined to prevent so far zdecydowani nie dopuścić, o as in their power lies any inter- ile to leży w ich mocy, do zerwania ruption in the peaceful relations stosunków pokojowych, które that have always existed between zawsze istniały między obu narothe two nations;

dami; Desirous of reaffirming their pragnąc potwierdzić ich trwanie adherence to the policy of sub- przy polityce poddawania do mitting to impartial decision all bezstronnej decyzji wszelkich justiciable controversies that may sporów prawnych, które mogłyby arise between them; and

między niemi powstać, oraz Eager by their example not dążąc gorąco do tego, aby only to demonstrate their con- nietylko dowieść własnym demnation of war as an instru- przykładzie, że potępiają one ment of national policy in their wojnę jako jeden ze środków mutual relations, but also to polityki narodowej w ich wzahasten the time when the perfec- jemnych stosunkach, ale również tion of international arrange- przyspieszyć chwilę, gdy udoskoments for the pacific settlement nalenie urządzeń międzynarodoof international disputes shall wych do pokojowego rozstrzygania have eliminated forever the pos- sporów międzynarodowych usunie sibility of war among any of the na zawsze możliwość wojny poPowers of the world;

między mocarstwami świata, Have decided to conclude a postanowili zawrzeć traktat treaty of arbitration and for that arbitrażowy i w tym celu mianopurpose they have appointed as wali swymi Pełnomocnikami their respective Plenipotentiaries The President of the United States Prezydent Stanów Zjednoczonych of America:

Ameryki: Mr. FRANK B. KELLOGG, Secre- p. FRANK B. KELLOGG, Sekre

tary of State of the United tarza Stanu Stanów ZjednocStates of America;

zonych; The President of the Republic of Prezydent Rzeczypospolitej PolPoland:

skiej: Mr. JAN CIECHANOWSKI, En

CIECHANOWSKIEGO, voy Extraordinary and Min- Posła Nadzwyczajnego i Min10401-30

(1)

p. JANA

ister Plenipotentiary of istra Pełnomocnego RzeczyPoland to the United States; pospolitej Polskiej w Stanach

Zjednoczonych; who, having communicated to one którzy, po okazaniu sobie wzaanother their full powers found in jemnie swych pełnomocnictw, good and due form, have agreed uznanych za dobre i w należytej upon the following articles: formie wystawione, zgodzili się na

następujące artykuły:

[ocr errors][merged small][merged small]

W

All differences relating to inter- Wszelkie spory

zakresie national matters in which the spraw międzynarodowych, dotyHigh Contracting Parties are con- czące Wysokich Stron Umawiacerned by virtue of a claim of jących się na skutek roszczenia right made by one against the prawnego, wysuniętego przez other under treaty or otherwise, jedną z nich przeciwko drugiej, which it has not been possible to opartego na traktacie lub w jaki adjust by diplomacy, which have bądź inny sposób, a których nie not been adjusted as a result of można było załatwić na drodze reference to an appropriate com- dyplomatycznej, bądź które nie mission of conciliation, and which zostały załatwione jako wynik are justiciable in their nature by poddania ich odpowiedniej Koreason of being susceptible of misji Koncyljacyjnej, które przydecision by the application of the tem z istoty swej podlegają principles of law or equity, shall rozstrzygnięciu sądowemu jako be submitted to the Permanent nadające się do wydania orzeczeCourt of Arbitration established nia na podstawie prawa lub at The Hague by the Convention sprawiedliwości, będą oddane do of October 18, 1907, or to some Stałego Sądu Rozjemczego, utwoother competent tribunal, as shall rzonego w Hadze na mocy Konbe decided in each case by special wencji z 18 października 1907 treaty, which special treaty shall roku, albo do innego Trybunału provide for the organization of właściwego stosownie do tego, jak such tribunal if necessary, define w każdym wypadku będzie postaits powers, state the question or nowione w specjalnym traktacie, questions at issue, and settle the który powinien zawierać przepisy terms of reference.

co do organizacji takiego trybunału w razie potrzeby, ustalić zakres jego władzy, określać sprawę lub sprawy sporne, oraz podawać warunki zwracania się

do trybunału. The special treaty in each case Ten traktat specjalny winien shall be made on the part of the być w każdym wypadku zawarty United States of America by the ze strony Stanów Zjednoczonych President of the United States of Ameryki przez Prezydenta Stanów America by and with the advice Zjednoczonych Ameryki za radą i and consent of the Senate thereof, zgodą ich Senatu, a ze strony and on the part of Poland by the Polski przez Prezydenta RzeczyPresident of the Republic of pospolitej Polskiej zgodnie z polPoland in accordance with Polish skiem prawem Konstytucyjnem. constitutional law.

L

ARTICLE II

ARTYKUŁ II

The provisions of this treaty Nie można powoływać się na shall not be invoked in respect of postanowienie niniejszego Trakany dispute the subject matter of tatu względem jakichkolwiek spowhich

rów, których istota (a) is within the domestic juris- (á) wchodziłaby w zakres wediction of either of the High wnętrznej jurysdykcji jednej z Contracting Parties,

Wysokich Stron Umawiających

się,

(b) involves the interests of (b) dotyczyłaby interesów third parties.

państw trzecich, (c) depends upon or involves (c) zależałaby od lub związana the maintenance of the tradi- była z utrzymaniem tradycyjnego tional attitude of the United stanowiska Stanów ZjednoczoStates concerning American ques- nych w stosunku do spraw amerytions, commonly described as the kańskich, pospolicie określanego Monroe Doctrine,

jako doktryna Monroego, (d) depends upon or involves (d) zależałaby od lub związana the observance of the obligations była z zachowaniem przez Polskę of Poland in accordance with the zobowiązań zgodnie z przepisami Covenant of the League of Na- Paktu Ligi Narodów. tions. ARTICLE III

ARTYKUŁ III The present treaty shall be rati- Traktat niniejszy będzie ratyfied by the President of the United fikowany przez Prezydenta StaStates of America by and with the nów Zjednoczonych Ameryki za advice and consent of the Senate radą i zgodą ich Senatu i przez thereof and by the President of Prezydenta Rzeczypospolitej Polthe Republic of Poland in accord- skiej zgodnie z polskiem prawem ance with Polish constitutional Konstytucyjnem. law.

The ratifications shall be ex- Ratyfikacje będą wymienione w changed at Warsaw as soon as Warszawie możliwie jaknajprędpossible, and the treaty shall take zej, a Traktat wejdzie wżycie effect on the thirtieth day after trzydziestego dnia po dacie wythe date of the exchange of ratifi- miany ratyfikacyj. cations.

It shall thereafter remain in Będzie on później pozostawał force continuously unless and un- bez przerwy w mocy, chyba że i til terminated by one year's writ- dopóki jedna z Wysokich Stron ten notice given by either High Umawiających się nie spowoduje Contracting Party to the other. jego wygaśnięcia za rocznem

pisemnem wypowiedzeniem, skie

rowanem do drugiej. In faith whereof the respective Na dowód czego odnośni PełnoPlenipotentiaries have signed this mocnicy podpisali Traktat niniejtreaty in duplicate, each in the szy w dwóch jednobrzmiących English and Polish languages, egzemplarzach, każdy w tekståch both texts having equal force, and angielskim i polskim, które oba hereunto affixed their seals. mają jednakową moc prawną i

wycisnęli na nich swe pieczęcie.

« PreviousContinue »