Page images
PDF
EPUB

Done at Washington the 16th Sporządzono w Waszyngtonie day of August in the year of our dnia 16 go Sierpnia, roku PańskieLord one thousand nine hundred go tysiąc dziewięćset dwadzieścia and twenty-eight.

osiem. FRANK B KELLOGG (SEAL] JAN CIECHANOWSKI (SEAL)

AND WHEREAS the said Treaty of Arbitration has been duly ratified on both parts, and the ratifications of the two Governments were exchanged in the city of Warsaw on the fourth day of January, one thousand nine hundred and thirty;

Now, THEREFORE, be it known that I, Herbert Hoover, President of the United States of America, have caused the said Treaty of Arbitration to be made public, to the end that the same and every article and clause thereof may be observed and fulfilled with good faith by the United States and the citizens thereof.

IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto set my hand and caused the seal of the United States to be affixed. Done at the city of Washington this sixth day of January in the

year of our Lord one thousand nine hundred and thirty, (SEAL) and of the Independence of the United States of America the one hundred and fifty-fourth.

HERBERT HOOVER By the President:

JP COTTON

Acting Secretary of State

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small]

For sale by the Superintendent of Documents, Washington, D. C.

Price 5 cents

[ocr errors]

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

A PROCLAMATION

W

WHEREAS a Treaty of Conciliation between the United States of America and the Republic of Poland was concluded and signed by their respective Plenipotentiaries at Washington on the sixteenth day of August, one thousand nine hundred and twenty-eight, the original of which Treaty of Conciliation, being in the English and Polish languages, is word for word as follows:

The President of the United Prezydent stanów ZjednoStates of America and the Presi- czonych Ameryki_i Prezydent dent of the Republic of Poland, Rzeczypospolitej Polskiej, ożybeing desirous to strengthen the wieni pragnieniem wzmocnienia bonds of amity that bind them węzłów przyjaźni, która ich wzatogether and also to advance the jem łączy, jak również posunięcia cause of general peace, have re- naprzód sprawy pokoju powszechsolved to enter into a treaty for nego, postanowili zawrzeć that purpose, and to that end tym celu Traktat i mianowali do have appointed as their Pleni- tego swymi Pełnomocnikami: potentiaries:

The President of the United Prezydent Stanów ZjednoStates of America

czonych Ameryki Mr. Frank B. Kellogg, Secre- p. Frank B. Kellogg, Sekretary of State of the United tarza

tarza Stanu Stanów ZjednoStates;

czonych; The President of the Republic Prezydent Rzeczypospolitej of Poland

Polskiej Mr. Jan Ciechanowski, Envoy p. Jana Ciechanowskiego, Posła Extraordinary and Minister Nadzwyczajnego i Ministra PelPlenipotentiary of Poland to the nomocnego Rzeczypospolitej PolUnited States;

skiej w Stanach Zjednoczonych; Who, after having communi- Którzy, po okazaniu sobie wzacated to each other their respec- jemnie swych odnośnych pełnotive full powers, found to be in mocnictw, uznanych za dobre i w good and due form, have agreed należytej formie wystawione, upon the following articles: zgodzili się na następujące arty

kuły: ARTICLE I

ARTYKUŁ I

Any disputes arising between Wszelkie spory jakiegokolwiek the Government of the United rodzaju, wynikłe między Rządem States of America and the Gov- Stanów Zjednoczonych Ameryki ernment of Poland, of whatever a Rządem Polskim, gdy zwykłe nature they may be, shall, when środki dyplomatyczne zawiodą ordinary diplomatic proceedings a Wysokie Strony Umawiające 90402—30

(1)

have failed and the High Con- się nie zwrócą się o osądzenie do tracting Parties do not have re- kompetentnego trybunału, będą course to adjudication by a compe- poddane, w celu zbadania ich i tent tribunal, be submitted for złożenia sprawozdania, stałej investigation and report to a per. Komisji Międzynarodowej, utmanent International Commis- worzonej w sposób przepisany w sion constituted in the manner następującym artykule; przytem prescribed in the next succeeding zobowiązują się one nie wypoArticle; and they agree not to de- wiadać wojny ani rozpoczynać clare war or begin hostilities dur- kroków nieprzyjacielskich przez ing such investigation and before czas trwania takich badań i dothe report is submitted.

póki sprawozdanie nie zostanie złożone.

ARTICLE II

ARTYKUŁ II

The International Commission Komisja Międzynarodowa będshall be composed of five mem- zie się składała z pięciu członków, bers, to be appointed as follows: mianowanych w sposób następuone member shall be chosen from jący: każdy Rząd wybierze jedeach country, by the Government nego członka, pochodzącego z thereof; one member shall be jego kraju i jednego pochodząchosen by each Government from cego z państwa trzeciego, członek some third country; the fifth piąty będzie wybrany za obomember shall be chosen by com- pólną zgodą obu Rządów z mon agreement between the two tem zastrzeżeniem, że nie będzie Governments, it being under- on obywatelem żadnego z tych stood that he shall not be a citizen państw. of either country. The expenses of the Commis

Wydatki Komisji będą pokrysion shals be paid by the two wane przez oba Rządy po połoGovernments in equal propor- wie. tions.

The International Commission Komisja Międzynarodowa będshall be appointed within six zie ustanowiona w ciągu sześciu months after the exchange of miesięcy, licząc od daty wymiany ratifications of this treaty; and ratyfikacyj, a miejsca opróżnione vacancies shall be filled accord- będą zapełniane w taki sam spoing to the manner of the original sób jak pierwiastkowa nominacja. appointment.

ARTICLE III

ARTYKUŁ III

In case the High Contracting W razie gdyby Wysokim Parties shall have failed to ad- Stronom Umawiającym się nie just a dispute by diplomatic udało się załatwić sporu zwykłemi methods, and they do not have re- sposobami dyplomatycznemi i course to adjudication by a com- gdyby nie zwróciły się one petent tribunal, they shall at once osądzenie do trybunału komperefer it to the International Com- tentnego, winny one natychmiast mission for investigation and re- odnieść się do Komisji Międzyport. The International Com- narodowej o przeprowadzenie mission may, however, spontane. badań i złożenie sprawozdania.

[ocr errors]
« PreviousContinue »