Page images
PDF
EPUB

ously, by unanimous agreement Komisja Międzynarodowa może offer its services to that effect, and jednak samorzutnie, na podstain such case it shall notify both wie jednomyślnej zgody zaofiaroGovernments and request their wać swe usługi w tym celu, i w cooperation in the investigation. takim wypadku powiadomi oba

Rządy i poprosi o ich współdziałanie w przeprowadzeniu

badań. The High Contracting Parties Wysokie Strony Umawiające agree to furnish the Permanent się zobowiązują się dostarczyć International Commission with Stałej Komisji Międzynarodowej all the means and facilities re- wszystkich środków i ułatwień, quired for its investigation and koniecznych do przeprowadzenia report.

badań i złożenia sprawozdania. The report of the Commission Sprawozdanie Komisji winno shall be completed within one być ukończone w ciągu jednego year after the date on which it roku, licząc od daty kiedy ona shall declare its investigation to oświadczy,

że rozpoczęła badania, have begun, unless the High Con- chyba że Wysokie Strony Umatracting Parties shall limit or ex- wiające się za wspólną zgodą nie tend the time by mutual agree. skrócą lub przedłużą tego czasu. ment.

The report shall be prepared Sprawozdanie winno być spoin triplicate; one copy shall be rządzone w trzech egzemplarzach; presented to each Government, po jednym będzie wręczone każand the third retained by the demu Rządowi, a trzeci zatrzyma Commission for its files.

Komisja w swych aktach. The High Contracting Parties Wysokie Umawiające się Strony reserve the right to act independ- zastrzegają sobie prawo niezależently on the subject matter of the nego działania w sprawach stadispute after the report of the nowiących przedmiot sporu, z Commission shall have been sub- chwilą gdy sprawozdanie Komitted.

misji zostało złożone.

ARTICLE IV

ARTYKUŁ IV

The present treaty shall be Traktat niniejszy będzie ratyratified by the President of the fikowany przez Prezydenta United States of America by and Stanów Zjednoczonych Ameryki with the advice and consent of za radą i zgodą ich Šenatu i przez the Senate thereof, and by the Prezydenta Rzeczypospolitej PolPresident of the Republic of Po- skiej zgodnie z polskiem prawem land in accordance with Polish konstytucyjnem. constitutional law.

The ratifications shall be ex- Ratyfikacje będą wymienione changed at Warsaw as soon as w Warszawie możliwie najprędpossible, and the treaty shall takezej i Traktat wejdzie w życie effect on the thirtieth day after trzydziestego dnia po wymianie the date of the exchange of rati- ratyfikacyj. Będzie on później fications. It shall thereafter re- pozostawał bez przerwy w mocy, main in force continuously un- chyba że i dopóki jedna z Wysoless and until terminated by one kich Stron Umawiajacych sie nie year's written notice given by spowoduje jego wygaśnięcia za either High Contracting Party to rocznem pisemnem wypowiedthe other.

zeniem skierowanem do drugiej. In faith whereof the respective Na dowód czego odnośni PelPlenipotentiaries have signed nomocnicy podpisali niniejszy this treaty in duplicate, each in Traktat w dwóch jednobrzmią. the English and Polish lan- cych egzemplarzach, każdy w guages, both texts having equal tekstach angielskim i polskim, force, and hereunto affixed their które oba mają jednakową moc seals.

prawną i wycisnęli na nich swe

pieczęci. Done at Washington the 16th Sporządzono w Waszyngtonie day of August in the year of our dnia 16 go Sierpnia, roku PańLord one thousand nine hundred skiego tysiąc dziewięćset dwadand twenty-eight.

zieścia osiem.

FRANK B. KELLOGG (SEAL]
JAN CIECHANOWSKI (SEAL]

AND WHEREAS the said Treaty of Conciliation has been duly ratified on both parts, and the ratifications of the two Governments were exchanged in the city of Warsaw on the fourth day of January, one thousand nine hundred and thirty;

Now, THEREFORE, be it known that I, Herbert Hoover, President of the United States of America, have caused the said Treaty of Conciliation to be made public, to the end that the same and every urticle and clause thereof may be observed and fulfilled with good faith by the United States and the citizens thereof.

IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto set my hand and caused the seal of the United States to be affixed. Done in the city of Washington this sixth day of January in the

year of our Lord one thousand nine hundred and thirty, (SEAL] and of the Independence of the United States of America the one hundred and fifty-fourth.

HERBERT HOOVER By the President:

J. P. COTTON

Acting Secretary of State

[ocr errors]

TREATY SERIES, NO. 807

CONVENTION

BETWEEN

THE UNITED STATES AND JAPAN

Prevention of Smuggling of

Intoxicating Liquors

SIGNED AT WASHINGTON, MAY 31, 1928
RATIFICATION ADVISED BY THE SENATE, JANUARY 26, 1929
RATIFIED BY THE PRESIDENT, JANUARY 30, 1929
RATIFIED BY JAPAN, NOVEMBER 22, 1929
RATIFICATIONS EXCHANGED AT WASHINGTON, JANUARY 16, 1930
PROCLAIMED, JANUARY 16, 1930

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]

For sale by the Superintendent of Documents, Washington, D. C.

Price 5 cents

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

A PROCLAMATION

WHEREAS a Convention between the United States of America and Japan for the prevention of the smuggling of intoxicating liquors into the United States was concluded and signed by their respective plenipotentiaries at Washington on the thirty-first day of May, one thousand nine hundred and twenty-eight, the original of which Convention is word for word as follows:

The President of the United States of America and His Majesty the Emperor of Japan, being desirous of avoiding any difficulties which might arise between them in connection with the laws in force in the United States on the subject of alcoholic beverages, have decided to conclude a Convention for that purpose, and have appointed as their Plenipotentiaries :

The President of the United States of America, Frank B. Kellogg, Secretary of State of the United States;

His Majesty the Emperor of Japan, Tsuneo Matsudaira, Jusammi, the First Class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, His Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America;

Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed as follows:

ARTICLE I

The High Contracting Parties declare that it is their firm intention to uphold the principle that three marine miles extending from the coastline outwards and measured from low-water mark constitute the proper limits of territorial waters.

ARTICLE II

(1) The Japanese Government agree that they will raise no objection to the boarding of private vessels under the Japanese flag outside the limits of territorial waters by the authorities of the United States, its territories or possessions, in order that enquiries may be addressed to those on board and an examination be made of the ship's papers for the purpose of ascertaining whether the vessel or those on board are endeavoring to import or have imported alcoholic beverages into the United States, its territories or possessions, in violation of the laws there in force. When such enquiries and examination show a reasonable ground for suspicion, a search of the vessel may be initiated.

(2) If there is reasonable cause for belief that the vessel has committed or is committing or attempting to commit an offense against the laws of the United States, its territories or possessions, prohibit92312-30

(1)

« PreviousContinue »