Page images
PDF
EPUB

Hungary, haws, statutes, etc. Session laws

AZ 1881 DIK ÉVI

TÖRVÉNYEK

[merged small][graphic][merged small]

IFJ.

[blocks in formation]

NAGEL

Nyomatott a >> Pesti könyvnyomda-részvénytársaság «-nál.

»

MAGYAR

[ocr errors]

OTTO BIZOMÁNYA.

KIRALY

43+ ОСТ 9 1934

I. TÖRVÉNYCZIKK

a bosznavölgyi vasutnak Zeniczától-Szerajevóig való kiépitéséről. (Szentesitést nyert 1881, évi február hó 4-én. Kihirdettetett az országgyülés

mindkét házában 1881. évi február hó 15-én.)

1. S.

A magyar királyi kormány felhatalmaztatik, hogy beleegyezését adja, miszerint a bosznavölgyi vasutnak Zeniczától-Szerajevóig leendő kiépitése czéljából a közös aktivákból, még pedig mindenekelőtt ezen aktiváknak eddig felszaporodott és ezentúl befolyó kamataiból, Bosznia és Herczegovinának a 3.831,000 frtnyi összeget meg nem haladható tényleges épitési költség erejéig kölcsön adassék.

Ezen kölcsönnek kamatai s tőketörlesztési járulékai fedezendők a bosznavölgyi vasut zenicza-szerajevói szakaszának üzleti költség-feleslegeiből, valamint Bosznia és Herczegovina jövedelmeiből, a mennyiben ez utóbbiak azon országok rendes közigazgatási kiadásaira igénybe nem vétetnek.

Az ily módon adott kölcsön, illetve az annak fejében időnkint fennálló kamat- és tőketörlesztési járuléktartozás, Bosznia és Herczegovina ellenében követelésképen, a közös aktivák javára, nyilvántartandó.

2. §.

A zenicza-szerajevói szakasz keskenyvágányú vasutképen építendő, mindazonáltal oly módon, hogy az alépit.

1881, Törv gyüjt.

1

vény készitésénél figyelem legyen arra, hogy ezen pálya rendes vágányú vasutta átalakitható legyen. Ez oknál fogva minden · műtárgy, ugy mint a hidak, alagutak stb. már most aképen létesitendő, valamint a kanyarulati- és emelkedési viszonyok ugy állapitandók meg, mint az rendes vágányú pálya épitésénél szükséges.

[ocr errors][merged small]

A közös aktiváknak ezen kölcsönhöz való igénybevétele ezen aktivák megosztásának kérdését semmi irányban sem érinti.

4. Ş.

Ezen törvény oly feltétel mellett, hogy az annak megfelelő határozmányok Ő Felsége többi országaiban és tartományaiban is törvényerejűvé válnak, s jelen törvénynyel egyidejüleg kihirdettetnek, kihirdetése napjával ha. tályba lép és végrehajtásával a ministerium bizatik meg.

II. TÖRVÉNYCZIKK

a csendőrségi legénység állományának kiegészitéséről.

(Szentesitést nyert 1881. évi február hó 14-én. Kihirdettetett az országgyülés

mindkét házában 1881. évi február hó 15-én.)

1. Ş.
A csendőrségi legénység állománya kiegészittetik:

a) a hadseregben (hadi tengerészetben) vagy a honvédségben szolgált olyan altisztekből, a kik az 1868-ik évi XL-ik törvényczikk 38-ik §-ának, illetőleg az 1873-ik évi II-ik törvényczikknek alapján, igénynyel birnak a közszolgálatban való alkalmazásra ;

b) olyan önkéntesekből, kik hadkötelezettségüknek már teljesen eleget tettek;

c) a hadsereg kötelékébe tartozó, s huzamos időre szabadságolt és önkéntesen belépő egyénekből, kik már a sorhadi kötelezettségnek utolsó félévében állanak;

d) a hadseregnek önkéntesen belépő tartalékosaiból és póttartalékosaiból;

e) az önkéntesen belépő honvédekből.

Mozgósitás esetében azonban a c) d) és e) pontok alatt elősorolt egyéneknek a csendőrségbe való önkéntes beléphetése nem engedteiik meg.

2. §.

A hadseregból vagy a honvédségből a csendőrségbe önkéntesen belépett egyének szolgálati kötelezettsége három évre terjed.

« PreviousContinue »