Page images
PDF
EPUB

Am bail cuina, 's mi 'ntrufcan nan nial? 'S mi m' aonar an ám na h'oicha?

CUR fon ta ú, a m' aslin fein ? Thubhart Fion-gbael, 's eg eri grad. An dith-chuin, d'omfe, mo mhac, Na fhiubhal teina air Rethlan nan laoich?

Ni marfin, air anam an ri,

Thig gniomh feoid aluin na ncruai'-bheum.' Ni ndeallan iadfe, a theichas an dubhra Na h'oicha, 'snach fhág a lorg. 'S cuina liom Faolan na fhuain: "Ta m'anam aig eri' borb.

GHLUAIS an ri, le fleagh, gu grad,
Bhuail e nfcia' as fuaimnach cop,
An fcia' a dh' aom fa n'oicha ard,
- Bal-mofgla' do cháth nan lót.
Air aomagh du' nan fliabh,
Air gaoith, theich treud nan tais:
O ghleanan cear nan ioma lúp,
'Mhofguil guth a bhais.

BHUAIL é'n fcia, an darra cuairt, Ghluais coga, an aflin an t'fhluaigh: Bhith comh-fri nan lán glas

1

A dcalra' air anam nan feoid,
Ciean-f heona a truita'
gu cath,
Slua' a teicha, gniomh bu chruai',
Leth-dhoilleir, an deallan na ftalin.

NUAIR dh' erich, an darra fuaim,
Leum feigh, o chós nan cárn
Chluinte a fcreadan fcé', sa n' fhafich-
Gach Ean, air ofna fein.

Leth-erich fiol Albin nam buaigh
Thog iad fuas gach fleagh, bu ghlas:
Ach phíl fachir, air an l' fhluaigh,
Se bh' an fcia' Mhorbhein na mfras,
Phil codal, air fuilin na mfear:
Bu dorcha, tróm a nglean.

Ni mo chodal, duitse é, fa nuair, Nion fhuil-ghórm Chonmor na mbuaigh, Chuala Suil-mballa an fhuaim

Dh' erich i, fa n' oicha, le cruaim :
Ta ceum gu ri Atha na ncolg:
Ni mofguil cunart anam borb.
Tróm a fhéfi,- -a fuilin fios.
Ta 'nfpeur an lofga nan reul.

CHUALAS lé fciath na ncop. Ghluais;-ghrad fhés an Oi:-

Dh'

Dh' erich a gu'-ach dh' aom é fios.
Chuinic ís é, na stalin chruai,
A dealra ri lofga nan reul:
Chuinic is é, na leatan thróm.
Aig eri ri ofna nan speur.
Thionta i ceamna, le fiamh,
Curfon dhuifgimse Ri Erin na m Bólg,

Ni n' aflin do chodal u-fein,
A nion Inis-uina na ncólg.

Gu garg a mhofgul an torman;
On' oi thuit a cean-bhért fios:
TA mforum, air carric nan fruth.
Plaofga, o aflin na h'oicha,
Ghluais Cathmor fa' chrán fein.
Chuinic é n' Oi bu tla,

Air carric Lubbair nan sliabh:
Dearg real, a fealla fios,-
Meafc fiubhal a tróm chíabh.

[ocr errors]

CIA 'ta roi Oicha gu
An cear-amfair aflin fein?

Am bail fios duit, air fri na ncruai-bheum?

Cia uffa, mhic dubhra nan fpeur?

Na fhés u, am fion as an Ri,

Do chaol-thannais, on n' am o-fhean;

Cathmor

[ocr errors]

Na nguth u, o neoil nam fras,
Le cunairt Erin na ncolg sean?

Ni mfear fiubhail dubhra mi-fhein,
Ni nguth mi, o neol, na cruaim:
Ach ta m' fhocul, le cunairt na h' Erin.
An cualas duit coppan na fuaim?
Ni ntais é, Ri Atha nan fruth,

A thaomas an fhuaim air oicha.

TAOMAGH an feod a ghuth fein,

'S fon clarfich, do Chathmor an fhuaim,

Ta aitis, mhic dubhra nan fpeur,

Lofga air m'anam, gun ghruaim.
Se ceoil chiean-fheona na ncruai-bheum,
A m' oicha, air afri nan fiän,

Nuair lafas anam nan fón;

A chlán an cruadal do miän.

Ta fiol-meata a nconi, na mfiamh,
A ngleanan na n' ofna tlá,
Far an aom ceo-maidin, ri fliabh,
O ghorm-fhuibhal fruthan na mblár.

Ni meata, chean-uia nan fón,
An feans'ra', on thuit mi-fein,
Bu choni doigh dubhra nan tón,
An tir fhadda fiol cholgach na mbeum.

Ach

Ach ni nfolas do m' anam tlá
Fuaim mhál a bhais on raoin,
Thig effin nach geil gu bráth;
Mofguil bard focuil a scaoin.-

MAR charric, 's fruthan ri taobh, 'M fafich na mfaoin bhean,

Shes Cathmor, cean-feona nach maoin,-
An deoir

Mar oitag, air anam le brón,
Thanic guth caoin na h'oi,
Mofgla cuina talamh nan bean
A caomh-choni aig fruthan na nglean;
Roi n' am an d' thanic é gu borb
Gu cabhar Chonmor na ncolg fiar.

A NION coigrich nan lán, (Thionta i cean on d' fhón) 'S fadda fa, m' fhuil, an cruai, Cran flathal Inis-uina nan tón. Ta m'anam, do thubhairt mi-fein, An trufcan nan fian cear,

Car fon a laffa an dealra so-f hein,

Gus am pil mi, an sí', on d' fhliabh ?

Na ghlas m' aighai', na t' fhionas, a lamhgheal,

'S tu

« PreviousContinue »