Page images
PDF
EPUB

'S tu togmhail do m' eagal an Ri?
'Sám cunairt, annir nan tróm chiabh,
Am do m'anam, mór-thalla na fri!
Attas e, tomhail mar fruth,
A taomagh air Cael na ncruaí-bheum.

An taobh carric chofach, air Lona,
Mo chaochan, nan fruthan cróm,
Glas, a nciabh na h'aose,

"Ta Claon-mbal, Ri clarfich nam fón.
O s' cion ta cran-darrach na mfuaim,
Agus fiubhal nan rua-bhoc fliom,
"Ta forum na fri' na chluais
'Sé 'g aomagh à nímuina nach tiom:
An fin bith do thalla, Shul-mhalla,
Gus an illfich forum na mbeum:
Gus ám píl mi, an laffa na cruai',
O thruscan dubhra na bein:

On cheach do thruffas o Lona
Ma choni mo ruin fein,

THUIT gath-foluis air anam na h'oi,
Las i fuas, fa' choir an Ri:

Thionta i á h' aighai ri Cathmor,
A ciabh-bhóg ans' na h' osna á sri?

REUPAR

REUPAR iolluir nan fpeür árd,
O mhór-frúth gaoith na nglean;
Nuair chi' é na ruai-bhuic, fa' choir,
Clán elid na mfaoin bhean,

Mu ntionta Cathmor na ncruai-bheum,
On d' frí mu n' erich dán.---
Faicimfe u, ghasgaich na ngeur lán,
O thruscan an dubhra dú',
Nuair thogas ceo mu m' choni fein,
Air Lona na n' ioma frú'?
Nuair's fadda, o m'fhuil, u fheoid!
Puail coppan na mfuaim árd.

Pillé folas, do m' anam, 's é nceö

'S mi aig aoma air carric liom fein.
Ach mo thuit u-mar ri coigrich ata mí!
Thigga' do ghuth o neoil,
Gu oi Inis-uina, 's i fán.

OG GHEUG Lumoin an fheur,

Com dh'aoma tu, 'nftrachda nan fian? 'S tric thionta Cathmor ó nbhlár Du'-thaomagh air aighai' nan fliabh. Mar mhellain, do m' fein, ta fleagh nan lót, 'S iad prunagh air cós nan fciath; Dh'erim, mo fholluis, on d' fhrí; Mar thein-oicha, o thaoma nan niäl

*

Na

Na píl, a dheo-ghreina, on ghlean
Nuair dhluthichas forum na ncolg:
Eagal teachá do nabhad o m'lamh,
Mar theich iad, o fhiean' fra' na m Bólg.

CHUALAS le Sonmór air Cluanar,

Thuit fa Chormac na ngeúr lán,

Tri lo dhorch an Ri,

Mu n' fhear, a gh' aom an fri na glean.
Chuinac min-bhean, an són á neco.
Phrofnich fud d'i fiubhal fliabh,
gu
Thog i bogha, fos n'iofal,
Gu dol marri laoch nan fciath.
Don' ainir luigh dubhra air Atha,
Nuair fhuilagh á ngaisgach gu gniomh.

O CHEUD fruthan aonach na h'oicha, Thaom fiol Alnecma fios.

Chualas fcia' chafmachd an Ri,

Mhofguil a n'anam gu fri'

Bha' an fiubhal, a mforum nan lán,
Gu Ullin, talamh na ncrán.
Bhuail Sónmór, air uari', an fciath
Cean-feona na mborb thriath.

Na ndeabh, lean Sul-allin
Air aoma na mfras,

Bu

Bu fholus ís, air aonach,
Nuair thaom iad air gleanta glas.
Ta ceamna flathail air lóm,
Nuair thog iad, ri aghai nan tóm.
B' eagal d' i fealla an Ri—
Dh' fhág i, 'n Atha na mfri’.

NUAIR dh' erich forum na mbeum, Agus thaom iad, fa cheille, fa chath, Loifg Sonmor, mar theina nan fpeur, Thanic Sul-aluin na mflath.

A folt fcaoilta, sa n' ofna,

A h' anam aig ofparn mon' Ri.
Dh'aom é an t' fhri' mu rún nan laoich,
Theich-nabhad fa'dhubhra nan fpeur
Luigh Cluanar
gun fhuil,
Gun fhuil, air tigh caoil gun leus.

Ni n'd' erich fearg Shon-mbor nan lán,
Bha' lo gu dorcha, 's gu mál:
Ghluais Sul-allin mu gorm-fru' fein,
A fuil an reachda nan deuir.

Bu lionmhar a fealla, gu caoin
Air gaisgach fabhach nach faoin.
Ach thionta ia fuillin tla,

O fhealla, an laoch thuatal.

9

Mhofgul

Mhofgul blair, mar fhorum nan nial,
Ghluais doran o anam mór,
Chunas a ceamna, le aitis,
'Sa lamh-gheal air clarfich na mfón.

Na chruai a ghluais an Ri, gun dail,
Bhuail é 'n fciath chofach árd;
Gu árd, air darach nan fian,
Aig Lubhair na n'ioma fruth.
Seachd coppain a bh', air an fcé,
Seachd focuil an Ri' do fhluagh;
A thaomagh air ofna nan fpeur,
Air finachá mór na m Bólg.

AIR gach copan ta reül do n'oicha; Cean-mathon nan ros gun fcleo',

Caol-derna, o neoil aig eri',

Ul-oicho an truscan do cheö.

'Ta Caon-catblin, air carric, a dealra
Reül-dura' ar gorm-thon on iar:
Leth-chellagh folus an uifce.
Ta Ber-thein, las-fhuil nan fliabh,
Sealla fios, o choille fa n'aonach;
Air mál fhiubhal, sélgair 's é trial,
Roi ghleanan, an dubhra bhraonach,
Le faogh rua-bhuic nan leum árd.

TOM

« PreviousContinue »