Page images
PDF
EPUB

TOMHAIL, a mian na fcé,
"Ta laffa Ton-theina, gun neoil,
An rinnac a fheal, roi n'oicha,
Air Lear-thon a chuain mhoir;
Lear-thon, cean-feona na m Bolg
A nceud-fhear a fhuibhail air gaoith.

LEATHAIN fcaoile feoil bhán an Ri.
Gu Inis-fail nan ioma fru?
Thaom oicha air aighai' a chuain,
Agus ceäch nan trufcan du'.

Bha' gaoith a caochla dłu' fa nfpeur.
Leum loingheas, o thòn gu
tón;
Nuair dh' erich Ton-theina nan ftuagh
Caon-fhealla, o bhrifta' nan nial,
B' aitis do Learthon tein-uil na mbuaigh,
A dealra air domhan nan fian.

FA' fleagh Chathmor na ncolg fean
Dhuifge an guth, a dhuifga Baird.
Thaom iad du', o thaobh nan fliabh,
Le clarfich ghrin 's gach lamh.
Le aitis mór, fhés rompa an Ri,
Mar fhear-fiubhal, ri teas la 'nglean.
Nuair chluinas é, fadda fa nréth,
Caoin thorman fruthan na mbean:

[ocr errors]
[ocr errors]

Sruthan

Sruthan a bhriftas fa n' f hafich,
O charric thaobh-ghlas nan rua-bhoc.

CUR fon chluinim guth ard an RiN'ám codal, a n' oicha nan fras? Am facas tanais nach beo, Meafc t'aflin aig aoma glas? Air neoil am bail an aitach fuar, Feaghai' fón Fhonair na mfleagh? 'S lionmhar an fiubhal air réth, Far an tog an fiol an t'fhleagh. Na n' erich, ar cronan air thús, Mun' fhear, nach tog on t' fhlea' gu brath; Fear chofcairt, air glean nan floigh, O Mboma nan ioma bad?

Ni dith-chuin do m' dorcha na mblár
Chiean-fheona na mbard, o thús,
Togar cloch do aig Lubbair na ncárn,
Ait-coni dh' Fholdath 'fdo chliu.
Ach taom m'anam, air ám nan laoich,
Air na bliaghna', fon d' erich iad fuas,
Air tón Inis-uina na ncolg.

Ni n' aitis, do Chathmor a bhain,
Cuina Lumon inis uina na nЛloi?

Lumon talamh na nfruth,
Caon-choni na mbán-bhroilach Oi.

LUMON

LUMON na fruth!

"Ta u dealra, air m'.aham fein, "Ta do ghrian, air do thaobh,

Air carric na ncràn bu tróm.

7106

TAT' elid chear

Bo dhearg bar-mhor, a meafc na mbad.

A faicin air fliabh.

[ 1.

An colg-chu, a fiubhal grad.

Màl air an réth

Ta ceamna nan Oi:

Oi lamh-gheal nan teud...

'S na bogha cróm, fa mhoi;

Togmhail an gorm-fhuil tlá,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

On leatain bhar-bhui, air fliabh na mflath.
Ni bail ceamna Lear-thon fa bhein,
Cean Inis na ngeug uina.

TA ê togmhail du-dharach air tón, A ncamis Chluba, nan ioma ffula',

An du-dharach, bhuain é o Lumon,

Gu fiubhal air aighai a chuain.
Thionta Oi an fuillin tlá,
On Ri, mo ntuitagh é fios.
Ni mfacas leö riamh an long,
Cear mharcach a chuain mhoir.

X

GHLAQI

GHLAOr' anois, an Ri a ghaoith.
Meafc ceó na marra glais.
Dh' erich Inis-fail gu gorm:
Thuit, gu dian, oicha na mfrais.
Bhuail eagal Clan-Bholga gu lua'
Ghlan neoil, o Thon-theina nan stua'
A ncamis Chulbin dh' atich an long
Far am fregra' coille do thón.
Bu chopach an fin an fru'
O charric Duth-umba na ncós,
'San dealra tannais nach beo
Le ncruith caochlach fein.

THANIC aflin gu
Lear-thon nan long,
Seachd Samla do nlina nach beo,
Chualas a nguth brista, tróm:
Chunas an fiol an ceö.
Chunas fiol Atha no ncolg—
'San clán ciean-uia' na m Bolg.
Thaom iad a mfeachda' fein,
Mar cheach a terna on bhein,
Nuair fhiubhlas é glas, fa' ofna,
Air Atha nan ioma dos.

THOG Lear-thon talla Shamla, Ri caoin fhón clarfich nan teud.

Dh'

Dh'aom eilid Erin, o cheamną
Aig aifra' glas nan fruth.

Nin dith-chuin do Lumon uina,
Na Flathal, gheal-lamḥach na mbua'gh
'Sí comhaid, air marcach nan tón
O Thulach nan eilid ruagh.

LUMON na fruth

Ta ú dealra' air m' anam fein!

MHOSGUIL gath foluis on ear,
Dh' erich árd-chiean cheäich na bein.
Chunas air cladach na ngleanan
A ncróm chaochan ghlas-fruthach fein.
Chualas fciath Chathmor na ncolg,
Mhofguil fiol Erin na m Bolg.

Mar mhuir dhomhail, nuair ghluifas gu geur
Fuaim aitti, air aghai' nan speur:
Taoma tuin, o thaobh gu taobh,
Aig aomagh a nglas chiean bao;
Gun eolas, air fiubhal a chuain,

TROM is mál, gu Len na fruth Ghluais Suil-mballa nan rofc tlá; Ghluais as thionta n^ Oi le brón: A gorm-fhuil fa shilla blá,

X 2

Nuair

« PreviousContinue »