Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Nuair thanic i gu carric chruai
Du chromagh air gleanan an Lón
Sheal i, o briftagh a ceil,
Air Ri Atha-

-dh' aom i fios.

PUAIL teud, a mhic Alpain na mfón, Ambail folas a nclarfich na nieöl? Taom air Offian, agus Offun gu tróm, Ta anam a fnamh a nceö.

CHUALAS U, Bhaird, a m' oicha
Ach fiubhla fón edrom uam fein!
'S aitis caoin thurra do dh' Offian
A mbliaghna chear na h' aoife.

DHREUN uaina thulloch nan tais
A thaomas do chean air gaoith oicha,
Ni bail t'fhorum na mchluais fein:
Na faital tannais, na d' gheug ghlais.
'S lionmhar ceamna na marbh bu treun
Air ofna, dubh-aifra' na bein,
Nuair ghluifas a ghellach, an ear,
Mar ghlas-fcia, du fhiubhal nan fpeur..

ULLIN, a Charril, a Raono. Guith amfair a dh' aom o-fhean:

Cluinim

Cluinim fiobh an dorchadas Shelma
Agus mofglibhfe anam nan dán!

Ni ncluinim fiobh fhiol na mfón,
Cia an talla do neoil, 'mbail ar fuain
Na tribuail fiobh, clarfach nach tróm,
An trufcan ceo-madin 's cruaim.
Far an erich, gu fuaimar a ghrian
O ftuaigh na ncean glas?

[blocks in formation]

A CRITICAL

DISSERTATION

ON THE

POEMS OF OSSIAN,

THE

SON OF FINGAL.

BY

HUGH BLAIR D. D.

One of the Minifters of the High Church, and Profeffor of Rhetorick and Belles-Letters, in the Univerfity of Edin burgh.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »