Page images
PDF
EPUB

OP DE

HOLLANDSCHE DRUKPERS

1806 tot 1814.

DOOR

A. C. KRUSEMAN.

(Overgenomen uit de Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen

Boekhandel.)

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

AMSTERDAM
P. N. VAN KAJIPEN & ZOON

1889

[ocr errors][merged small]

IN HO U D.

Bladz. I. Wettelijke verordeningen......

...... 1. Inleiding. – Publicatie van het staatsbewind der bataafsche republiek, 3 juni 1803 (letterkundige eigendom). – Ampliatie van 3 december 1808 (plaatwer. ken). – Lodewijk Napoleon koning van Holland. Weder-instelling der gilden. - Algemeen reglement voor corporatiën van neringen, ambachten en bedrijven binnen Haarlem. – Reglement voor de boek drukkers, -verkoopers en -binders-corporatie binnen Haarlem. – Opheffing der gilde-vereenigingen. -- Besluit van 24 juni 1806, betreffende het inleveren van gedrukte werken. — Instructie voor den directeur-generaal van justitie en politie betreffende het toezicht op de drukpers, 14 juli 1806. – Besluit van 11 augustus 1806, betreffende het inleveren van journalen en periodieke werken. Nadere aanschrijving, 27 juni 1807, tot het inleveren van boeken, tijd- en maandschriften. - Korinklijk besluit van 22 april 1809 tot verscherping van dat bevel. – Invloed van keizer Napoleon op den toestand van Holland. – De vrijheid van drukpers in Frankrijk. Keizerlijk decreet, houdende reglement op de drukkerijen en den boekhandel, van 5 februari 1810.

Bladz. II. Brevetten.............

... 55. Wettelijke bepalingen daaromtrent. - Aanleiding daartoe. — Toepassing in de hollandsche departementen. Aanschrijving van 20 april 1811. – Getal van drukkers en boekverkoopers in het departement der Zuiderzee, 1811. – Vertrouwelijk onderzoek naar hun betrouwbaarheid. — Antwoord van Amsterdam, Haarlem en Utrecht. — Klassenverdeeling. Uitreiking der toegestane brevetten.--- Fransche knevelarij jegens hollandsche onderdanen. – Omkooperij. J. L. Manget, inspecteur de l'imprimerie.

........

..............

18.

III. Belastingen.........

Slechte staat der geldmiddelen. – Invoerrecht van boeken in vreemde talen. – Verbod van buitenslands gedrukte fransche boeken; nadruk. – Invoerrecht van vreemde boeken in de latijnsche of fransche talen; keizerlijke besluiten van 14 december 1810 en 12 september 1811. – Straf bepalingen. — Gevaren voor vervolging van den hollandschen uitgever in betrekking tot uitgaven verschenen vóór 1810. – Ook het aanhalen van fransche uittreksels is nadruk. - Verzachtende bepalingen van 29 december 1810. – Belasting op elk vel druks. Keizerlijk decreet van 29 april 1811. — Labeurs (boekwerk); bilboquets (smoutwerk). Toelichting van den directeur-generaal. — Wijs van toepassing. Keizerlijk decreet van 3 juni 1811. — Voorbeelden van toepassing. - Registers op zegel, te houden door alle drukkers

en boekverkoopers. IV. Drukpersvervolging. - Censuar. ................

Drukpersvervolging door de overlevering te hoog aangeslagen. – Bekende voorbeelden. - De censuur.

[ocr errors]

Bladz. Preventive, repressive. - De vrijheid van drukpers. In de staten van Europa. In de nederlandsche provinciën. - Keuren en plakkaten. – De grondwet van 1798. – De fransche drukpers onder het consulaat; onder het keizerrijk. – Voorbereiding van de wet van 5 februari 1810. – Toepassing en indruk in Frankrijk en in onze departementen. — llollandsche rumoerigheid. Keizerlijke dwang. – Hollandsche vrees en hoop bij het vooruitzicht der censuur. Schijnvertooning van den directeur-generaal. — Toepassing hier te lande. -- Decreet van den hertog van Plaisance, 3 november 1810, betreffende de censuur op de vertaling van de fransche wetten. - Aanstelling en bezoldiging van censoren onder den titel van Censeurs Impériaux. — Censeurs voor Holland. – Slechte dunk omtrent Amsterdam. - Bedreigingen aan Amsterdam en Haarlem. - Formulieren voor drukkers en uitgevers. — Kleingeestige toepassing der censuur. — Inlevering van handschriften vóór den druk. — Voorbeelden van censuur. - Terugwerkende kracht der censuur. -Keizerlijk decreet van 14 october 1811 betreffende het verkoopen van verboden boeken. — Oprichting van het Journal de la librairie. — Vrees van keizer Napoleon voor de drukpers. Mad. de Stael. – Uitbreiding van censuuren van censeurs. Influence, Surveillance, Répression. - Vergoelijking van den maatregel der censuur. – Waarschuwing tegen kerkelijke leeraars. Tegen godsdienstige genootschappen. – Spionnen bij vertrouwelijk gesprek. - Toezicht op herdrukken. Formulier daarvoor. - Voorbeelden van censuur der handschriften. -- Van der Willigen's Aanteekeningen op eene reis naar Napels. - felmers, De Hollandsche

« PreviousContinue »