Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

195..

17. AT

LI

..

1:10 1

BERIG T.

Het

et openbaar onderwijs in geheel Frankrijk is aan een bijzonder ligchaam toevertrouwd. Dat is het onderwijzend ligchaam, hetwelk den naam draagt van keizerlijke universiteit. Het bestaat uit de gezamentlijke professoren en andere onderwijzers, al len, zonder uitzondering, leden van de universiteit. Algemeene verbindtenissen en een algemeen hoofd vereenigen hen naauw te zamen, en strekken tot waarborg van de vervulling der pligten, aan elke hunner opgelegd.

Allen, die in de Hollandsche departementen openbaar onderwijs geven, en alzoo weldra in de keizerlijke universiteit staan ingelijfd te worden, kunnen niet anders dan het hoogst belang stellen in de kennis van de zamenstelling, het bestuur en de werkzaamheden van dit ligchaam, Niet minder belangrijk is de kennis daarvan voor het geheele volk dezer departementen, melko jongelingschap op het punt is om overtegaan in de nieuwe scholen, tot hare noodzakelijke voorbereiding voor alle de standen der maatschappij, die eenigen trap van onderwijs von deren,

Men heeft derhalve gemeend eere zaak van algemeen nut te doen met de wetten en decreten betricki kelijk tot de keizerlijke universiteit, dat is tot het openbaar onderwijs , in de Fransche en Hollandsche talen beide uittegeven. De decreten, die Holland in het bijzonder betreffen, besluiten deze verzameling; en, om dezelve voor onze landgenooten te vollediger te maken, volgen daarop, als Bijlagen, diegene der vroegerc wetten, welke door de nieuwe derwijze bekrachtigd zijn, dat zij met dezelve één geheel uit maken.

LIJST DER STUKKEN.

WETTEN EN DECRETÉN BETREFFENDE

DE UNIVERSITEIT,

to "Moei. W27, waarbij de formering van een onder

[ocr errors]

wijzend ligchaam, onder den naam van keizer

lijke universiteit, bevolen wordt. Bladz. 1-2. 1808. Maart. KEIZERLIJK DECREET, houdende de or

ganisatie der universiteit. Bladz. 3-59. 10 Mei. KerzeRLIJK DECREET ter oprigting van

beurzen, halve beurzen en drie vierde beurzen aan de lijceën, en betrekkelijk tot de stichting van Beurzen door bijzondere perso.

Bladz. 58--63. nen. 17 Sept. KEIZERLIJK DECRĘET, behelzende een reglement voor de keizerlijke 'universiteit.

- Bladz. 62-73. 11 Dec. KEIZER LIJK DECRBET, hetwelk die goe.

deren der oude etablissementen van openbaar onderwijs, waarover nog niet beschikt is, aan de keizerlijke universiteit schenkt.

Bladz. 74-75. 180g. 17 Febr. KEIZERLIJK DECREET, behelzende een

reglement nopens de regten van het zegel der

keizerlijke universiteit. Bladz. 76-83 9 Apr. KeizERLIJK DECRELT nopens de kweeke: lingen der seminarien.

Bladz. 82-85

.

809. Juniji KEIZERLIJK DECREET, behelzende ver

schillende bepalingen, om het bestuur der bude scholen met dat der universiteit overeen te brengen.

Bladz. 83-97 1 Julij. KEIZERLIJK DECREET , nopens de oor

zaken en wijze van wegzending van kweeke. lingen uit de liceen.

Bladz. 90-103 1810. 25 Febr. KEIZERLIJK DECREET, houdende

het ,edict van Lodewijk XIV van 1682, no. pens de verklaring der Fransche geestelijk. heid, als eene algemeene wet des keizerrijks

zal worden aangeinerkt. Bladz. 104-115. Jo Oct. KEIZERLIJK Decreer, aangaande bet

emeritusschap en de emerituspensioenen van de leden der universiteit.

Bladz, 114-119. 1811. 9 Apr. KEIZERLIJK DECREET, behelzende den

afstand om niet van de nationale gebouwen, thans gebruikt voor den dienst van het openbaar onderwijs.

Bladz. 118-121. 2 Mei. KEIZERLIJK DECREET, aangaande de beurzen der lijceën,

Bladz. 120-129. 29 Julij. KEIZERLIJK DECREET, dat de kweeke

lingen der normaalschool provisioneel vrijstele van de conscripcie.

Bladz. 128-131. 13 Sept. KEIZERLIJK DECREET, hetwelk de kei

zerlijke universiteit magtigt om tegen hare schuldenaars so ontzetting uit hun goed te procederen.

Bladz, 132–133. 15 Nov. KEIZERLIJK DECREET, betreffende het

bestuur van de universiteit, Bladz. 134–201.

[ocr errors]

DECRETEN VOOR HOLLAND IN HET

BIJZONDER. 1810. 18 Oct. EXTRACT uit het KEIZERLIJK DECREET,

houdende een algemeen reglement op de organisatie der Hollandsche departementen voor 1811,

Bladz. 200-203.

22 Oct. KEIZERLIJK DECREET, houdende orga

pisatie van het openbaar onderwijs in Hole land.

Bladz. 202-208.

van

22

B IJ L A G E, N.
Bijlaag 1. Wet betreffende de regtsgeleerde scho-
len,
Ventôse XII (13 Maart 1804).

Bladz. 1*-17. Bijl. B. KEIZÉRLIJK Decreet nopens de organisatie der regtsgeleerde scholen, van den 4den aan

vullingsdag XII (20 Sept. 1804). Bladz. 18-39*. Bijl. C. Wet, betrekkelijk tot de oefening der geneeskunde van 19 Ventose XI (to Maart 1803).

Bladz, 40*-57 Bijl. D. BESLUIT, bevelende de oprigting van me

dische scholen te Turin en te Mentz, en houdende een algemeen reglement voor al de medische scho

len, van 20 Prairial XI (10 Mei 1803) Bladz. 58*—81*. Bijl. E. Wet betreffende de organisatie van de poly

technieke school, van 25 Frimaire VIII (16 Dec: 1799).

Bladz. 82-103*

[ocr errors][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »