Page images
PDF
EPUB

Dordrecht zijn, onder andere, de volgende voor het onderwijs geschikte werken te bekomen:

5: 8

[ocr errors]

Dictionnaire Portatif François et Hollandois & Hollandois et Frati, çois, publié par A. BLUSSE', le jeune , et dédie Mr. le Ba. ron DE STASSART, 2 vol. in 8°, ingenaaid

f4 : 16 Hetzelfde Dictionnaire in schapen banden A. J. BOUGIER, Verzameling van Voorbeeldeti en Spreekwijzen,

in zich bevattende de grondbeginsels der Fransche Taal , en met welker behulp men op eene gemakkelijke wijze en in weinig tijds die Taal kan leeren spreken. In drie deelen. Vijfde druk,

8°. J. VAN BEMMELEN, korte en gemakkelijke wijze om de Franá sche Taal te leeren, kl. 8o.

• : 16 P. MARIN en R. VAN DER PIJL, Gemeenzame Leerwijs voor

de genen, die de Pradsche Taal beginnen te leeren, volgens de algemeen aangenomen gronden der voordaamste Taalkundigen van onzen tijd, met Opstellen op de Rededeelen toepasselijk daar achter, kl. 8vo.

.: 8
R. VAN DER PIJL, Opstellen , afzonderlijk , kl. 8vo.
Méthode simple et facile pour apprendre l'orthographe et la lecture

Françoises, petit in 8vo.
G. W, LEHMAN, Handboek ter beoefening der Fransche Taal,

of verzameling van belangrijke uittreksels uit de beste Fransche
prosa-schrijvers, vergezeld van de verklaring der minst gebrui.
kelijke woorden, en van korte ophelderingen omtrent de schrij.
vers en hunne werken, groot 12m0.

1 : 10 WAGENAAR ,' Abregé de l'Histoire de la Patrie, reva et conti

nué jusqu'à la paix d'Amiens, par demandes et réponses, petit in 8vo.

• ; 16 VAN DEN BERG, Abrégé de l'Histoire saiote, par demandes et

réponses, petit in 8vo. Histoires plaisantes et récréatives, contenant an recueil de fent

mens nobles et héroïques, de bons mots, de belles pensées et de répliques ingénieufes, avec plusieurs maximes falucaires et leçons instructives, pecic in 8vo.

.:10

.

12 :

J. HOLTROP, Volkomen Engelsch en Nederduitsch & Neder

duitsch en Engelsch Woordenboek, 3 deelen , 8vo. J. JANSON, English and Dutch , and Dutch and English Pocket

crioney (Engelsch en Nederduitsch & Nederduitsch en En. gelsch Zak-Woordenboek), 2 volo, groot igmo, J. HOLTROP, Nieuwe uitvoerige Engelfche Spraakkunst, 8vo.

R. VAN DER PIJL. Engelsche Spraakkunst, bevattende eene dui.

delijke uitlegging en woordvoeging der Engelfche Taal, benevens een aantal Opstellen tot derzelver beoefening bevorderlijk, in

vier deelen, 12mo. Principes de la Grammaire Angloise et fyntaxe pratique à l'usage

de cous ceux qui veulenc enseigner ou érudier cette langue, par 1. O. S., grand iu 1200.

2: 4

[ocr errors][merged small]

L. ŽEIDELAER, Grammaire générale raisonnée Hollaridoise di

l'usage des étrangers, et principalement des François qui veulent apprendre le Hollandois ; nouvelle édition corrigée, gr. in 1200.

1:1

[ocr errors]

Nuttige en Vermakelijke School tot onderwijs van Kinderen in de

fteden en ten platten lande, naar de spelling van de heeren Siegenbeek en Welland. Vier stukjes, allen belangrijk door der. zelver leerzamen en onderhoudenden inhoud, en geschikt om na malkander gebruikt te worden naar mate de vermogens der

jeugd zich ontwikkelen ; vijfde druk, kl. 8vo. Elk stukje • : 6 lets over het eerste onderwijs der jeugd en het regt gebruik der Nuttige en Vermakelijke School, kl. 8vo.

: 6 WAGENAAR, Vaderlandsche Historie verkort, vervolgd tot het jaar 1808, in vragen en antwoorden, kl. 8vo.

• : 16 J. M. SCHROCK, Kort Historisch Begrip van den Christelijken

Godsdienst naar de eigene leer van Jezus Christus en zijne Apostelen, kl. 8vo. VAN ALPHEN, 'het Leven van Jezus voor Kinderen, derde

druk Het zeldzaam en godsdienstig leven en sterven van den dertienja

rigen D. J. Lamloo , C. Z., tweede druk, 168 J. C. LAVATER, Gebeden voor elken dag der week, kl. 8vo.

[ocr errors]

ten, 8vo.

BLASSIÈRE, Grondbeginsels der Meetkunde, 2 deelen, mec pla,

3: EULER , Volledige Inleiding tot de keönis der Algebra, verbeterd door M. l: S. BEVEL, 2 deelen, met platen, nieuwe uitgaaf

6 : 10 J. H. KNOOP, Verhandeling over de klootsche Zonnewijzers , met vele platen, 8vo.

3 : 19 J. GERSEN, her Metriek Stelsel verbonden met de decimaal re.

kening, of zeer gemakkelijke handleiding om alle Hollandsche maten, gewigten en geldsoorten in Fransche te veranderen en omgekeerd: met ewaalf Vergelijkings Tafelen, benevens aanwij. zing van het gebruik van elk derzelven , 8vo.

•: 18 Beknopte vergelijking der · Fransche en Hollandsche maten en gee

wigten, alsmede van de geldsperien, in plano.

[ocr errors]
[ocr errors]

R. VAN DER PIJL, Eerste Beginselen der Staatkundige Aardrijks.

beschrijving cen dienfte der scholen, volgens de nieuwste veran. riogen, derde druk, kl. 8vo. OLIVIER SCHILPEROORD, Wiskundige Aardrijksbeschrijving

ten dienste der Scholen ingerigt, kl. 8vo. Hand-Atlas van alle de deelen der wereld, van J. TIRION, in folio, ingebonden.

36 : Kleine Iland-Atlas der wereld, in smal folio, ingeb. 7: Elke kaart afzonderlijk

.: 8 Kaarten der Zeeuwsche Eilanden,

.! *

.

WETTEN EN DECRETEN

BETREFFENDE HET

OPENBAAR ONDERWIJS,

MET DEN FRANSCHEN TEKST;

TEN DIENSTE DER HOLLAND ERS

UITGEGEVEN

DOOR

ABRAHAM BLUSSÉ, de Jongo.

TI DORDRECHT.
Gedrukt bij BLUSSÉ & COMP., in de Gravestraat

Lett. B. No. 198.
Te bekomen bij A. BLUSSE & ZOON

MDCCCXII.

« PreviousContinue »