Page images
PDF
EPUB

Dordrecht zijn, onder andere, de volgende voor het

onderwijs geschikte werken te bekomen:

Dictionnaire Portatif François et Hollandois & Hollandois et Frani,

çois, publié par A. BLUSSE', le jeune , et dédie Mr. le Ba.

ron DE STASSART, 2 vol. in 8°. , ingenaaid . f4 : 16 Hetzelfde Dictionnaire in schapen banden • 5 : 8 A. J. BOUGIER, Verzameling van Voorbeeldeti en Spreekwijzen,

in zich bevattende de grondbeginsels der Fransche Taal, en met welker bebulp men op eene gemakkelijke wijze en in weinig tijds die Taal kan leeren spreken. In drie deelen. Vijfde druk,

8o. 1. VAN BEMMELEN, korte en gemakkelijke wijze om de Frane

sche Taal te leeren, kl. 8o P. MARIN en R. VAN DER PIJL, Gemeenzame Leerwijs voor ;

de genen, die de Fransche Taal beginnen te leeren, volgens de algemeen aangenomen gronden der voornaamste Taalkundigen van onzen tijd, met Opstellen op de Rededeelen toepasselijk

daar achter, kl. 8vo. . . R. VAN DER PIJL, Opstellen , afzonderlijk, kl. 850. ..:: Méthode simple et facile pour apprendre l'orthographe et la lecture

Françoises , petit in 8vo.. . G, W, LEHMAN, Handboek ter beoefening der Fransche Taal, of verzameling van belangrijke uittreksels uit de beste Fransche prosa-schrijvers, vergezeld van de verklaring der minst gebrui. kelijke woorden, en van korte ophelderingen omtrent de schrij. vers en hunne werken, groot 12mo.

1 : 10 WAGENAAR ,' Abregé de l'Histoire de la Patrie, revu et conti

nué jusqu'à la paix d'Amiens, par demandes et réponses, petit in 8vo.

.

•; 16 VAN DEN BERG, Abrégé de l'Histoire sainte, par demandes et

réponses, petit in 8vo. • Histoires plaisantes et récréatives, contenant au recueil de fendmens nobles et héroïques, de bons mots, de belles pensées et de répliques ingénieures, avec plusieurs maximes falucaires et leçons instructives, petit in 800.

.:'10

[ocr errors]
[ocr errors]

J. HOLTROP, Volkomen Engelsch en Nederduitsch & Neder

duitsch en Engelsch Woordenboek, g deelen, 8vo. 12 : J. JANSON, English and Dutch, and Dutch and English Pocket

Dictionary (Engelsch en Nederduitsch & Nederduitsch en En. gelsch Zaķ-Woordenboek), 2 vol., groot ismo. . 2 : 4 J. HOLTROP, Nieuwe uitvoerige Engelfche Spraakkunst, 8vo.

R. VAN DER PIJL, Engelsche Spraakkunst, bevattende eene dui.

delijke uitlegging en woordvoeging der Engelfche Taal, benevens

een aantal Opstellen tot derzelver beoefening bevorderlijk, ia * vier deelen, 12mo.

... 2 : 4 Principes de la Grammaire Angloise et fypraxe pratique à l'usage . de cous ceux qui veulent enseigner ou érudier cetre langue, par

T. 0. S., grand iu 12mo. . .

[blocks in formation]

L. ŽEIDELAER, Grammaire géoérale raisonnée Hollaridoise de

l'usage des étrangers, et principalement des François qui veulen't apprendre le Hollandois ; nouvelle édition corrigée, gr. in 3200.

1 : 19 Nuttige en vermakelijke School tot onderwijs van Kinderen in de

Ateden en een platten lande, naar de spelling van de beerea ''Siepenbeek en Weiland. Vier stukjes, allen belangrijk door der. * zelver leerzamen en onderhoudenden inhoud, en geschikt om na

malkander gebruikt te worden naarmate de vermogens der : jeugd zich ontwikkelen; vijfde druk, kl. 8vo. Elk stukje • ; 6 Jers over het eerste onderwijs der jeugd en het regt gebruik der · Nuttige en Vermakelijke School, kl. 8vo. WAGENAAR, Vaderlandsche Historie verkort, vervolgd tot het

jaar 1808, in vragen en antwoorden, kl. 8vo. . • : 16 J. M. SCHROCK, Kort Historisch Begrip van den Christelijken Godsdienst naar de eigene leer van Jezus Christus en zijne

Apostelen, kl. 8vo. VAN ALPHEN, 'het Leven van Jezus voor Kinderen, derde · druk Het zeldzaam, en godsdienstig leven en sterven van den dertienja

rigen D. J. Lamloo, C. Z., tweede druk, 165 . .: 4 J. C. LAVATER, Gebeden voor elken dag der week, kl. 8vo.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

BLASSIÈRE, Grondbegiosels der Meetkunde, 2 deelen, met pla. ten, 8vo.

. 3 : • EULER , Volledige Inleiding tot de kennis der Algebra, verbeterd door M. 1: S. BEVEL, 2 deelen, met platen, nieuwe uitgaaf

6 : 10 J. H. KNOOP, Verhandeling over de klootsche Zonnewijzers , met vele platen, 8vo.

3 : 18 J. GERSEN, her Metriek Stelsel verbonden met de decimaal re.

kening, of zeer gemakkelijke bandleiding om alle Hollandsche maten, gewigten en geldsoorten in Fransche te veranderen en omgekeerd: met twaalf Vergelijkings Tafelen, benevens aanwij.

zing van het gebruik van elk derzelven , 8vo. . •: 18 Beknopte vergelijking der · Fransche en Hollandsche maten en gee

wigten, alsmede van de geldfperien, in plano. ..

R. VAN DER PIJL, Eerste Beginselen der Staatkundige Aardrijks. :

beschrijving cen dienste der scholeu, volgens de nieuwste veran.. po riogen, derde druk, kl. 8vo. . . . . : 6 OLIVIER SCHILPEROORD, Wiskundige Aardrijksbeschrijving ,

ten dienste der Scholen ingerigt, kl. 8vo. . . Hand-Atlas' van alle de deelen der wereld, van J.' TIRION, in folio, ingebonden.

36 ; Kleine fland-Atlas der wereld, in final folio, ingeb. .gi . Elke kaart afzonderlijk

.
.

•: Kaarten der Zeeuwsche Eilanden.. o . . •: 19

WETTEN EN DECRÉTEN

BETREFFENDE HET,

OPENBAAR ONDERWIJS,

MET DEN FRANSCHEN TEKST;

TEN DIENSTE DER HOLLANDERS

UITGEGEVEN

DOOR

ABRAHAM BLUSSÉ, de Jongo.

TI DORDRECHT.
Gedrukt bij BLUSSÉ & COMP., in de Gravestraat

Lett. B. N°. 198.
Te bekomen bij A. BLUSSÉ & ZOON

MDCCCXII.

« PreviousContinue »