Dna. Na Gaeltachd

Front Cover
1818
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 46 - na neart ; Bha 'n comhrag mu charraig na sumid, 350 Baila Sharno do' n lb am feachd. Dh'irich maduinn air innis nan stuadh ; Bhuail Frothal le cruaidh a sgiath ; Ghluais gaisgich fo bhriseadh na fuaim ; Bha 'n sealladh gu luath air triall 355 Gu muir liath nan iomadh stuadh ;' Chunnaic iad Fionnghal 'na neart ; Thuirt Tubar nam feachd an triath. " Co sud mar ruadhaig an f hirich, Le 'uile ghreigh bhiorach 'na dhigh ? 360 A Fhrothail, 'se nmhaid gun ghioraig, A shleagh roimhe air iomall an...
Page 108 - Tha clocha boilsge le buaidh Cromadh suas mu mhuing nan each, Nan each tha mar che air sliabh A' gilan an triath gu chli. 'S fiadhaiche na fiadh an colg, Co lidir ri iolair an neart ; Tha 'mf uaim mar an geamhradh borb Air Gorm-mheall mchta fo shneachd. 'S a' charbad chithear an triath Sar rnhac treun nan geur lann, Cuchullin nan gorm-bhallach sgiath, Mac Sheuma, mu'n eireadh dan.
Page 115 - Thuirt triath Eirinn bu ghorm sil ; " 'S binn d'fhocail, a bhaird, sa' bheinn, Ag irigh o m nan cli ; lad cosmhuil ri braon nan sian, 'Nuair sheallas a' ghrian air raon, Caol f haileus a' siubhal air sliabh, 'S an osag gu mall 's gu caoin. Ejus pectus luxurians ut luna noctis, Cum...
Page 43 - An cuireadh tu mi fin om' chrom ?" Thuirt an guth trom a's fsa fuaim. " Dhomhsa dh'aomas feachd nan sonn ; Seallam о m' thorn air an t-sluagh, 26O Is tuitidh iad mar luath am fhianuis j О m' anail thig osag a' bhis. Thig mi mach gu h-ard air gaoith ; Tha na stoirm a' taomadh shuas • \ Mu m' mhala fhuair fo ghruaim gun tuar.
Page 103 - Duchomar,' dixit virgo quae erat mitis, ' Non est partcula mei amoris tibi ipsi ; Dorch do mhala, 's duirche do ghn ; Do chridhe mar charraig sa' bheinn. Ach ort-sa, mhic Armin, mo rn, Shr Chathbaid, tha Mirne 'n digh. Mar dhearrsa na grin' tha do chl, 'Nuair thogas a' mhig o shlibh. Am facadh leat Cathbaid, an triath, Og ghallan an astar nan sliabh ? Tha nighean Chormaic, sonn nach mairg, Feitheamh tilleadh a rin o 'n t-seilg.'
Page 42 - n teine call a neart san t-sliabh. Cha robh cadal mu shuil an righ ; Dh' eirich e am farum a chruaidh, A shealladh air carraig nan stuadh.
Page 202 - D thoman uaine fo dharaig Ag iadhadh 'sa tarruing mu chaol-rath, Caoin shiubhal an uisge ro' ghleannaibh ; Air bruaich an uild an Cairbre fin, A shleagh fo chmas an trin r'a thaobh, A dhearg shil fo ghiorrag, 'se brn. Dh' irich Cormac an anam an righ, 'S a lota gun chli, 'na thaobh. Leth f haicte bha 'n t-g an dbhra, Fhuil chraobh-dhearg a
Page 99 - s gach ceum, Meaghal mhiolchon cleasadh ard, Duain 'gam mchadh anns gach beul, Gach curaidh treun ag iarraidh blir. Chrith Cromleac air aghaidh nam beann, 'Nuair ghabh iad am fraoch fo 'n ceann ; Sheas iad air aomadh nan sliabh, Mar che an f hoghair, 'se liath, Dhineas mu 'n aonach gu lir, 'S a cheanglas a cheann ris an speur.
Page 109 - G aomadh, taomadh, air an ridh, Fuaimear, dorcha, garbh sa' bhlr Thachair Innisfil is Lochlin. Ceannard a' spealt-chleas ri ceannard, Is duine 'n aghaidh gach duine : Bha cruaidh a...
Page 13 - Mhic Roinne, shealgair nan tore ciar ; Gun bheud cha do thill thu o 'n stri, A gharbh iolair a

Bibliographic information