Page images
PDF
EPUB

1898. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Minden jog fentartva.

NOV 30 1923

Franklin-Társulat nyomdája.

!

TARTALOM

1898.

A betürendes tárgymutatót (1000-1898) a gyüjteményt befejező kötet tartal

mazza.

1898. évi törvényezikkek.

I. t. cz. A vám- és bankügynek, valamint ezekkel összefüggő némely kérdésnek ideiglenes szabályozásáról

II. t. cz. A munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jogviszony szabályozásáról

III. t. cz. Az 1898. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról

IV. t. cz. A község- és egyéb helynevekről

V. t. cz. Az 1848-ik évi törvények megalkotása emlékének ünnepléséről

21

VI. t. cz. Az 1898. évi állami költségvetésről

21

VII. t. cz. A kisajátításról szóló 1881. évi XLI. t.-cz. kiegészítéséről. 37 VIII. t. cz. A magyar kir. postatakarékpénztár kamatozó betétmaximumának és tartalékalapjának felemeléséről

IX. t. cz. A «Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytársasággal» kötött szerződés beczikkelyezéséről......

X. t. cz. Az 1881 : LIX. törvényczikk 3. §-ának módosításáról
XI. t. cz. A kisbirtokosok országos földhitelintézetéről szóló 1879:
XXXIX. törvényczikk módosításáról...

XII. t. cz. A polgárositott magyar határőrvidéken fennálló házközösségi intézménynek megszüntetéséről szóló 1885; XXIV. t.-cz. némely rendelkezéseinek módositása és kiegészitése tárgyában

XIII. t. cz. A honvéd-fóparancsnoksági palota berendezésére, továbbá a budapesti honvéd-kórház és a váczi honvédhuszárlaktanya kiépitésére, valamint a honvédségi ruházat és felszerelés kiegészitésére szükséges rendkivüli, illetőleg póthitelről

XIV. t. cz. A lelkészi jövedelem kiegészitéséről

[ocr errors]

Lap

3

5

19

19

338

39

49

52

54

61

61

« PreviousContinue »