Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

I. TÖRVÉNY CZIKK

a phylloxera vastatrix rovar ellen követendő rendszabályok ügyében kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről.

(Szentesitést nyert 1880. évi február hó 1-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1880. évi február hó 3-án. A megerősítési okmányok kicseréltettek Bernben, 1879. évi deczember hó 31-én.)

Az osztrák-magyar monarchia és Németország, Spanyolország, Francziaország, Olaszország, Portugalia és Svájcz meghatalmazottjai által, a phylloxera vastatrix rovar ellen követendő rendszabályok iránt kötött és Bernben 1878. évi szeptember hó 17-ik napján aláirt nemzetközi egyezmény, miután az az országgyűlés által elfogadta

tott és utóbb a szerződő felek részéről szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Convention internationale,

pour les mesures à prendre contre le phylloxera vastatrix.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche etc. et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté Très Fidèle le Roi de Portugal, et la Confédération Suisse,

Considérant les ravages croissants du Phylloxera et reconnaissant l'opportunité d'une action commune en Europe pour enrayer, s'il est possible, la marche du fléau dans les pays envahis, et pour tenter d'en préserver es contrées jusqu'a ce jour épargnées;

Après avoir pris connaissance des Actes du Congrès phylloxérique international qui s'est réuni à Lausanne du 6 au 18 août 1877,

but,

Ont résolu de conclure une Convention dans ce et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche etc. et Roi Apostolique de Hongrie :

Le Sieur Maurice Baron d'Ottenfels-Gschwind, Son Envové Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Suisse.

Nemzetközi egyezmény,

a phylloxera vastatrix rovar ellen követendö rendszabályok ügyében.

Ő Felsége az ausztriai császár stb. és Magyarország apostoli királya, Ŏ Felsége a német császár és porosz király, ō Felsége Spanyolország katholikus királya, a franczia köztársaság elnöke, ő Felsége az olasz király, ő Felsége Portugal leghűségesebb királya, s a svájczi szövetség,

megfontolva a phylloxera növekedő pusztitásait, s felismerve az európai államok által közösen teendő oly intézkedések szükségét, melyek alkalmasak volnának a rovarnak a már megszállott vidékekbeni terjedését lehetőleg korlátozni s az épen maradt vidékeket a megszállástól megóvni;

a Lausanneban 1877. évi augusztus hó 6-tól 18-ig megtartott nemzetközi phylloxera-congressus tárgyalási eredményeinek figyelembe vételével,

elhatározták az alábbi egyezmény megkötését, és végből meghatalmazottaikká kinevezték:

Ö Felsége az ausztriai császár és Magyarország apostoli királya:

Ottenfels-Gschwind Móricz báró urat, rendkivüli követjét és meghatalmazott ministerét a svájczi szövetségnél.

« PreviousContinue »