Page images
PDF
EPUB

Artikel 2

1. Diejenigen, welche von der Vergünstigung des Artikels 1 Gebrauch machen wollen, müssen mit einem der im Artikel 3 bezeichneten Ausweise versehen sein.

2. Die Ausweise berechtigen zum Überschreiten der Grenze und auf eine Entfernung von nicht mehr als 10 Kilometer von der Grenze zum Aufenthalt in dem jenigen jenseits belegenen Kreise, welcher an den Kreis angrenzt, in dem der Ausweis ausgestellt ist. Grenzt der Kreis an mehrere jenseits der Grenze liegende Kreise an, so erstreckt sich die Aufenthaltserlaubnis auf alle diese Kreise. Im Falle eines besonderen Bedürfnisses ist die ausstellende Behörde berechtigt, die Gültigkeit des Ausweises auf die beiderseits benachbarten Grenz kreise zu erstrecken.

Artikel 3

1. Als Ausweise im Sinne des Artikels 2 werden ausgestellt:

a) Ausweise für Einzelreisen,

b) Dauerausweise,

c) Notausweise,

d) Wirtschaftsausweise.

2. Zu den Ausweisen sind gedruckte Formulare in deutscher und polnischer Sprache zu verwenden, über deren Form und Inhalt eine besondere Verständigung erfolgt ist. In die Ausweise ist folgendes einzutragen:

a) Vorname und Zuname, Stand oder Beruf, Geburtsort und Geburtstag sowie Wohnsiz des Jn. habers,

b) Zweck der Reise,

c) Grenzübergangsstelle,

d) Bezeichnung des Kreises oder der Kreise, innerhalb deren der Ausweis Gültigkeit hat,

e) die sich aus dem Reisezweck oder anderen Gründen ergebenden räumlichen und zeitlichen Beschränkungen des Aufenthalts jenseits der Grenze,

f) Angaben über etwa mitzunehmende jugendliche Perfonen (Abs. 5).

3. Die Ausweise unter Nr. 1a, b und d müffen ferner mit einem gebührenfrei abzustempelnden Lichtbild des Juhabers und mit dessen Unterschrift oder Handzeichen versehen sein. Bei den Ausweisen unter Nr. la fann von dem Lichtbild abgesehen werden, wenn der Inhaber des Ausweises einen sonstigen, mit Lichtbild versehenen, behördlichen oder behördlich beglaubigten Ausweis über seine Person vorweist.

Reichsgesepbl. 1922 II

Artykuł 2

1. Osoby, które pragną korzystać z ulg przewidzianych w artykule 1, muszą być w posiadaniu przepustki, określonej w artykule 3.

2. Przepustki te uprawniają do przekraczania granicy i do przebywania na odległości nie dalszej jak 10 kilometrów od granicy w obrębie tego przeciwległego powiatu, który graniczy z powiatem. w którym wydano przepustkę. Jeżeli powiat ten przylega do kilku powiatów, położonych po drugiej stronie granicy, wówczas pozwolenie na pobyt obejmuje wszystkie te powiaty. W razie nadzwyczajnej potrzeby ma władza powołana do wydawania przepustek prawo, rozciągnąc ważność wydanej przepustki na inne powiaty graniczne, z obu stron sąsiadujące.

Artykuł 3

1. W myśl artykulu 2. wydaje się następujące przepustki:

a) przepustki do jednorazowych podróży, b) przepustki stałe,

c) przepustki nadzwyczajne, d) przepustki gospodarcze.

2. Do przepustek należy używać formularzy drukowanych w językach niemieckim i polskim. Co do treści i formy tych formularzy nastąpiło osobne porozumienie. W przepustkach muszą być wypisane:

a) imię i nazwisko, stanowisko lub zawód, miejsce i data urodzenia oraz miejsce zamieszkania właściciela dokumentu,

b) cel podróży,

c) miejsce przekroczenia granicy,

d) oznaczenie powiatu lub powiatów granicznych, w ktorych obrębie przepustka jest ważna, e) wszelkie ograniczenia przebywania poza granicą, tak co do miejscowości jak i co do czasu wynikające z celu podroży lub z innych powodów,

f) wymieniene osób towarzyszących w wieku poniżej lat 12 (ustep 5).

3. Przepustki, wymienone w ustępie 1. pod a) b) i d) muszą być zaopatrzone w fotografje własciciela odstemplowana bezpłatnie urzędowa pieczęcią oraz własnym właściciela podpisem lub znakiem. Jeżeli własciciel przepustki, wymienonej pod la) okaże jaki inny dokument urzędowy wzgl. urzędowo potwierdzony, zaopatrzony w fotografję swą, wówczas można obyć się bez fotografji na wymienionej, przepustce.

98

4. Die Ausweise unter Nr. 1a, b und d werden deutscherseits von den Landräten und den Polizeibehörden der Stadtkreise, polnischerseits von den Verwaltungs behörden erster Instanz, die Ausweise unter Nr. 1c deutscherseits von den Ortspolizeibehörden, polnischer feits von den Gemeinde- oder Gutsvorständen ausgestellt. Örtlich zuständig ist diejenige Behörde, in deren Bezirk der Antragsteller feinen Wohnsiz hat. Von der Aus. stellung eines jeden Ausweises ist durch die ausstellenden Behörden des einen vertragschließenden Teiles den Be hörden des anderen Teiles alsbald Mitteilung zu machen. Das Nähere hierüber bleibt einer unmittelbaren Verständigung der beiderseitigen zuständigen Verwaltungs. behörden vorbehalten. In den Fällen des Artikels 2 Abs. 2 letter Saß hat die Mitteilung vor Aushändigung des Ausweises zu erfolgen. Die Ausstellung von Not ausweisen ist durch die Ausstellungsbehörde der vorge fetten Dienststelle anzuzeigen.

5. Die Ausweise sind nur an Personen über 12 Jahre zu erteilen. Ausnahmsweise kann im Falle eines besonderen Bedürfnisses ein Ausweis auch an eine Person unter 12 Jahren erteilt werden. Im übrigen dürfen Jugendliche unter 12 Jahren die Grenze ohne Ausweis nur in Begleitung eines Erwachsenen und nur dann überschreiten, wenn in dem diesem erteilten Ausweis die Befugnis zur Mitnahme des Jugendlichen aus. drücklich vermerkt ist.

6. Sämtliche Ausweise sind nach Ablauf der Gültig, keitsdauer an die ausstellende Behörde zurückzugeben.

Artikel 4

1. Ausweise für Einzelreisen sind auszustellen, wenn die im Artikel 1 Abs. 1 bezeichneten Personen zu vor übergehendem einmaligen Aufenthalt in dem im Ar tikel 2 Abs. 2 erwähnten Gebiete die Grenze zu über schreiten beabsichtigen. Die Dauer der Gültigkeit, ist auf höchstens 14 Tage, die der Aufenthaltsberechtigung auf höchstens 6 Tage zu bemessen.

2. Für die Ausstellung eines Ausweises ist außer im Falle der Bedürftigkeit eine Gebühr von 2 Mark in deutschem oder 24 Mark in polnischem Gelde zu entrichten. 3. Zu den Ausweisen für Einzelreisen sind rote Formulare zu verwenden.

Artikel 5

1. Daueransweise mit Gültigkeit für die Zeit von 3 Monaten sind auszustellen, wenn ein Grenzbewohner durch berufliche, wirtschaftliche, kirchliche oder sonstige

4. Przepustki wyliczone w ustępie 1. a), b) i d) wystawiają po stronie niemieckiej landraci wzgl. policyjne władze obwodów miejskich zaś po stronie polskiej władze administracyjne 1. instancji. Przepustki, wymienione pod c) wydają po stronie niemieckiej policyjne władze miejscowe a po stronie polskiej zwierzchnicy gmin wzgl. obszarów dwor skich. Właściwa do wystawiania przepustek jest władza, w której obrębie petent stale zamieszkuje. Władze jednej ze stron zawierajacych układ winny o każdej przez siebie wystawionej przepustce uwiadomić niebawem właściwe władze strony przeciwnej. Zastrzega się bezpośrednie porozumienie się właściwych władz administracyjnych obu stron zainteresowanych co do bliższych szczegółów postępowania. W wypadkach przewidzianych w artykule 2. ustęp 2. (zdanie końcowe) winno nastąpić zawiadomienie o wydaniu przepustki przed jej wręczeniem. Władza wystawiająca przepustki nadzwyczajne winna o jej wydaniu uwiadomić swoją władzę przełożoną.

5. Przepustki wolno wydawać tylko osobom w wieku powyżej lat 12, wyjątkowo może być wydana przepustka w razie nadzwyczajnej potrzeby także dla osoby, liczącej poniżej lat 12. Pozatem wolno młodzieży poniżej lat 12 przekraczać granice bez przepustki tylko w towarzystwie osoby dorosłej i tylko wówczas gdy w przepustce wydanej tym osobom dorosłym jest wyraźnie zaznaczone upoważnienie do zabrania ze sobą młodzieży.

6. Wszystkie przepustki po upływie terminu ich ważności winny być zwrócone władzy, która je wydała.

Artykuł 4

1. Przepustki do podroży jednorazowych wystawiać należy osobom, wymienionym w artykule 1. ustęp 1., które pragną przekroczyć granice celem jednorazowego pobytu (przejściowego) na obszarze, oznaczonym w artykule, 2. ustęp. Przepustka taka ważna jest najwyżej na przeciąg dni 14 i uprawnia do pobytu za granicą co najwyżej przez 6 dni.

2. Za wystawienie przepustki należy poza wypadkiem ubóstwa placić 2 mk niemieckie lub 24 mk polskich.

3. Do wystawienia przepustek jednorazowych należy używać formularzy czerwonych.

Artykuł 5

1. Mieszkańcy pogranicza, którzy zmuszeni są częściej przekraczać granice wobec swych zajęc zawodowych i gospodarczych, dla spraw kościel

[ocr errors][merged small]

Tag der Ausgabe: besondere Gründe genötigt ist, häufiger die Grenze zu überschreiten. Der ununterbrochene Aufenthalt jenseits der Grenze darf nicht mehr als 6 Tage betragen.

2. An Gebühren für die Ausstellung find 5 Mark in deutschem oder 60 Mark in polnischem Gelde zu entrichten. Von Kirchgängern und den Religions. unterricht besuchenden Kindern sowie im Falle der Bedürftigkeit ist eine Gebühr nicht zu erheben. .

3. Die Ausweise können gebührenfrei um je 3 Monate verlängert werden.

4. Zu den Dauerausweisen find grüne Formulare zu verwenden.

Artikel 6

1. Notausweise sind auszustellen, wenn ein besonderer, Linreichend glaubhaft gemachter Dringlichkeitsgrund vorliegt und sich der Antragsteller aus diesem Grunde einen anderen Ausweis nicht beschaffen kann, ohne daß der Zweck des Grenzübertritts vereitelt wird.

2. Die Bestimmungen des Artikels 4 Abs. 1 Sat 2 and des Artikels 4 Abs. 2 finden auf die Notausweise entsprechende Anwendung.

3. Zu den Notausweisen sind möglichst weiße Formulare zu verwenden.

Artikel 7

1. Eigentümer von Grundstücken erhalten für sich und die in ihrer Wirtschaft tätigen Personen Wirt schaftsausweise, wenn ihr Grundstück oder mehrere ihnen gehörige, eine wirtschaftliche Einheit bildenden Grundstücke durch die Grenze durchschnitten werden oder sonst ohne Überschreiten der Grenze nicht ordnungs gemäß bewirtschaftet werden können. Das gleiche gilt, wenn ein Wirtschaftsbetrieb von einer Hauptstelle aus, die im Gebiete des anderen Teiles liegt, geleitet wird. Den Eigentümern stehen sonstige auf Grund irgend welcher Rechtsansprüche zur Nutzung der betreffenden Art von Grundstücken Berechtigte gleich. Die Wirt schaftsausweise berechtigen zum Grenzübertritt und zum Aufenthalte jenseits der Grenze räumlich und zeitlich nur, soweit dies die Bewirtschaftung und Nuzung der in dem Ausweis nach der Lage der Gemarkung zu be zeichnenden Grundstücke erfordert.

2. Die Bestimmungen des Abs. 1 beziehen sich nur auf diejenigen Grundstücke, bei welchen die Voraus

nych lub dla innych specjalnych powodów, otrzymywać będą stale przepustki z ważnością 3 micsięczną. Jednorazowy nieprzerwany pobyt za granicą nie może przekraczać 6 po sobie następujących dni.

2. Za wystawienie przepustki opłaca się 5 mk niemieckich lub 60 mk polskich. Parafjanie udający się na nabożeństwo oraz dzieci idące na naukę religji są uwolnieni od opłat należytości; tak samo w razie ubóstwa nie pobiera sie tej należytości. 3. Przepustki przedłużać można bezpłatnie na dalsze 3 miesiące.

4. Do wystawiania przepustek stałych należy używać formularzy zielonych.

Artykuł 6

1. Przepustki nadzwyczajne można wydawać, jeżeli się okaże, że istnieje specjalny i dostatecznie sprawdzony powód, i że petent z powodu nagłości tego wypadku nie może sie wystarać o przepustkę innego rodzaju, bez narażenia się na udaremnienie celu przekroczenia granicy.

2. Postanowienia artykułu 4. ustęp 1 zdanie 2. i artykułu 4. ustęp 2, znajdują zastosowanie przy wydawaniu przepustek nadzwyczajnych.

3. Do wystawiania tych przepustek należy używać o ile możnoś, ci papieru bialego.

Artykuł 7

1. Właścicielom gruntów, cozłonkom ich rodzin oraz osobom w ich gospodarstwie zatrudnionym wydaje się przepustki gospodarcze o ile grunta tych osob lub większa ilość ich gruntów tworzących jedną całość gospodarczą, przecięte są przez granice, lub też o ile są tak położone, że bez przekroczenia linji granicznej nie mogą być prawidłowo zagospodarowane. To samo obowiązuje, gdy kierownictwo warsztatu gospodarczego rozciąga się na obejście położone na terytorjum strony przeciwnej. Na równi z właścicielami uważane są inne osoby, uprawnione na podstawie roszczeń obligacjnych lub rzeczowych do użytkowania gruntów tego rodzaju. Przepustki gospodarcze uprawniają do przekroczania granicy i do pobytu poza linja graniczną co do terminu i przestr eni tylko o tyle, o ile tego wymaga zagospodarowanie i użytkowanie gruntów, których położenie geograficzne winno być oznaczonem w przepustee.

2. Postanowienia ustępu 1. odnoszą się tylko do tych gruntów posiadłości ziemskich, dla

segungen für die Ausstellung der Wirtschaftsausweise bereits zur Zeit des Inkrafttretens dieses Abkommens vorliegen.

3. Die Wirtschaftsausweise haben für das Kalender. jahr Geltung, sind aber alsbald zurückzugeben, wenn der Grund für ihre Ausstellung weggefallen ist.

4. Für die Ausstellung der Wirtschaftsausweise ist eine Gebühr von 5 Mark in deutschem oder 60 Mark in polnischem Gelde zu entrichten.

5. Zu den Wirtschaftsausweisen sind braune Formulare zu verwenden.

Artikel 8

1. Die Ausweise für Einzelreisen, die Daueraus. weise und die Notausweise berechtigen zum Überschreiten der Grenze an den in dem Ausweis bezeichneten Über gangsstellen. Die Übergangsstellen werden durch un mittelbare Vereinbarung der beiderseitigen zuständigen höheren Verwaltungsbehörden (Verwaltungsbehörden zweiter Instanz) festgesezt und sind öffentlich bekannt zugeben.

2. Die Wirtschaftsausweise berechtigen auch außer halb der Übergangsstellen zum Grenzübergang an den jenigen Stellen, an welchen dies zur Ausführung wirtschaftlicher Arbeiten zweckmäßig ist. Die Über gangsstellen sind durch die beiderseitigen zuständigen Zollbehörden im Einvernehmen mit Beteiligten unter Berücksichtigung der tatsächlichen wirtschaftlichen Erfordernisse zu bestimmen.

Artikel 9

1. Der Grenzübertritt auf Grund der im Artikel 3 bezeichneten Ausweise ist regelmäßig in den Tages. stunden, und zwar in den Monaten April bis Sep. tember von 6 Uhr morgens deutscher Zeit (7 Uhr morgens polnischer Zeit) bis 8 Uhr abends deutscher Zeit (9 Uhr abends polnischer Zeit) und in den Monaten Oktober bis März von 7 Uhr morgens deutscher Zeit (8 Uhr morgens polnischer Zeit) bis 6 Uhr abends deutscher Zeit (7 Uhr abends polnischer Zeit) gestattet. Die örtlichen Behörden können im unmittelbaren Ein. vernehmen die Zeit für die Überschreitung der Grenze anderweit festseßen. Absperrvorrichtungen sind recht zeitig zu öffnen und dürfen nicht vorzeitig geschlossen werden.

2. Wirtschaftsausweise berechtigen während der Monate Mai bis September zum Grenzübertritt bereits von 4 Uhr morgens deutscher Zeit (5 Uhr morgens polnischer Zeit) ab.

których w chwili wejścia w moc obowiązującą niniejszego układu istniały już warunki, wymagane dla wystawiania przepustek gospodarczych.

3. Przepustki gospodarcze mają ważność na przeciąg roku kalendarzowego, winny być jednak niebawem zwrócone jeżeli odpadł powód, dla którego je wystawiono.

4. Za wystawienie przepustek gospodarczych oplaca się należytość 5 mk niemieckich lub 60 mk polskich.

5. Dla wydawania przepustek gospodarczych należy używać formularzy bronzowych.

Artykuł 8

1. Przepustki do jednorazowych podroży, przepustki stałe i nadzwyczajne uprawniają do przekracznia granicy w punktach przejscicwych, wyszczególnionych w przepustce. Własciwe władze administracyjne II. instancji obu stron zawierajacych układ oznaczą po obopólnem porozumieniu się punkty przejściowe i podadzą je do wiadomości publicznej.

2. Przepustki gospodarcze uprawniają do przekraczania granicy rownież poza stałemi punktami przejściowemi wszędzie tam gdzie tego wymagać będzie konieczność wykonania robót gospodarczych. Punkty przejściowe winny być ustalone przez właściwe władze celne obu stron zawierających układ w porozumieniu z zainteresowanemi osobami zą uwzględnieniem faktycznych potrzeb gospodarczych.

Artykuł 9

1. Przekroczenie granicy na podstawie przepustek, określonych w artykule 3, dozwolone jest regularnie w godzinach dziennych a mianowicie w czasie od 1. kwietnia do 30. września od godz. 6. tej rano do 8. mej wieczorem (czas niemiecki) czyli od godz 7. mej rano do 9. tej wieczorem (czas polski) a w czasie od 1. października do 31. marca od godz. 7. mej rano do 6. tej wieczorem (czas niemiecki) czyli od godz. 8. mej rano do 7. mej wieczorem (czas polski). Władze miejscowe obu stron zawierających układ mogą na mocy bezpośredniego porozumienia zmienić czas do przekraczania granicy wyż. ustalony. Istniejące zapory graniczne należy otwierać na czas i nie wolno ich przedwcześnie spuszczać.

2. Przepustki gospodarcze uprawniają w czasie od 1. maja do 30. września do przekraczania granicy począwszy od godz, 4. tej rano według czasu niemieckiego czyli od godz. 5. tej rano (czas polski).

3. Ausweise für Geistliche und ihre Gehilfen, Arzte, Tierärzte und Hebammen, die sich in Ausübung ihres Berufs befinden, berechtigen zum Grenzübertritt auch während der Nachtstunden. Dasselbe gilt für andere Personen, falls besondere Dringlichkeitsgründe vorliegen, B. für Schleusenwärter bei Wassersgefahr.

4. Der Grenzübertritt auf der Eisenbahn unterliegt nicht den in vorstehendem vorgesehenen zeitlichen Beschränkungen.

Artikel 10

Die vertragschließenden Teile behalten sich vor, die in den Artikeln 4, 5 und 7 vorgesehenen Gebühren nach Maßgabe der Verhältnisse im beiderseitigen Einver nehmen anderweit festzusehen.

Artikel 11

Mitglieder von Feuerlöschvereinigungen eines der dertragschließenden Teile, die als solche gekennzeichnet find, haben zum Zwecke der Hilfeleistung bei Bränden im Gebiete des anderen Teiles das Recht, auch ohne im Besit eines der im Artikel 3 bezeichneten Ausweise zu sein, mit ihren Gerätschaften nebst Bespannung die Grenze an der nach den Umständen gebotenen Stelle zu überschreiten und sich für die Dauer der Hilfeleistung im Gebiete des anderen Teiles aufzuhalten, unter der Voraussetzung, daß sie sich der Leitung der nach den Bestimmungen am Orte der Brandstätte zuständigen Persönlichkeit unterstellen.

11. Sachliche Erleichterungen
Artikel 12

1. Zur Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs in den Zollgrenzbezirken werden die im Abs. 2 unter a bis d aufgeführten Bestimmungen getroffen. Dabei werden ais Hollgrenzbezirke diejenigen auf beiden Seiten der gemeinschaftlichen Zollgrenze gelegenen Gebietsteile an erkannt, welche von jedem der vertragschließenden Teile für sein Gebiet als solche bezeichnet werden. Die Breite des Zollgrenzbezirkes darf jedoch ohne Zustimmung des anderen Teiles auf keiner Seite über 10 Kilometer hinaus festgesegt werden.

2a) Die Bewohner eines Zollgrenzbezirkes dürfen Mundvorrat für die Dauer ihres Aufenthalts im jen seitigen Zollgrenzbezirke, jedoch nicht mehr als 1 Kilo. gramm, worin höchstens 250 Gramm Fleisch oder Fett mit Ausschluß von Butter enthalten sein darf, zoll und abgabenfrei aus- und einführen. Ebenso dürfen

[blocks in formation]

1. Celem ułatwienia obustronnego ruchu granicznego w obwodach celnych wydaje się zarzą dzenia, zawarte w ustępie 2. pod lit. a) b) c) i d). Za celne obwody graniczne należy uważać te obszary, które leżą po obu stronach wspólnej linji graniczno celnej, a które każda ze stron zawierajacych układ na swym obszarze uzna jako takie. Szerokość granicznego obwodu celnego nie może być ustaloną po żadnej stronie bez przyzwolenia strony drugiej ponad 10 kilometrów.

2. a) Mieszkańcy granicznego obwodu celnego mogą ze sobą zabierać tam i z powrotem bez cla i wszelkich opłat żywność dla własnej potrzeby na czas pobytu na terenie przeciwległego, granicznego obwodu celnego, jednakowoż nie ponad 1 kilogram, w czem najwyżej 1) 4 kilograma mięsa

« PreviousContinue »