Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

AAN MIJNE OUDERS.

Bij het eindigen mijner Academische studiën is het mij eene ware behoefte mijnen dank te betuigen aan de Hoogleeraren der Juridische Faculteit en in het bijzonder aan mijn Hooggeschatten Promotor, Prof. J. T. BUYS, voor het onderwijs, dat ik van Hen heb mogen genieten.

[ocr errors]
« PreviousContinue »