Page images
PDF
EPUB

I.

Bánffy Dénes pere és kivégeztetése következtében az ország első és legfontosabb hivatala: Kolosvár és a végek főkapitánysága jött üresedésbe s ez egy sereg intézkedést vont maga után. A deczemberi országgyűlésből indult meg a kezdeményezés, mely »a végbeli tiszteknek beállítására s egyéb akadályos dolgoknak eligazítására« kebeléből, az úri és főrendek közül, bizottságot küldött ki. Az akadékos dolgok« Bánffy hatalma túltengésébél származtak: annyit, mennyivel ő részint intructiója alapján, részint annak túlhágásával rendelkezett, hagyni nem lehetett egy ember kezében. Maga az országgyűlés eldöntötte a legfőbb dolgot : a somlyai kapitányságot kivette a kolosvári kapitányság hatásköre alúl s annak hatáskörét egy utasításban körülírta, mely a leendő somlyai kapitányt a fejedelem alá rendelte. Ugyanez szolgált zsinórmértékül a többi kisebb kapitányoknak is.") De nemcsak a végek ujjászervezéséről, hanem a törvény végrehajtásáról is kellett gondoskodni. A nota egyik következménye volt összes felkelhetőinek lefoglalása a fiscus számára. S ha e részben az előleges intézkedést a) az tette szükségessé, hogy ő a menekülés eszközétől megfosztassék, az itélet kimondásával ez törvényerőre emelkedett.

Dec. 23-án főkormánybiztossá » mind a végbeli dolgok igazításában, s mind penig Bánffy bonumi dispositióiban«

1) L. a rendek dec. 21-iki utasítását Török-Magvarkori ÁllamOkmánytár V. k. 298. 1.

2) Gyerőffy már 1674. nov. végén kiküldetett Bánffy értékei lefoglalására. Történelmi Tár 1887. 731. 1.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Béldy Pál neveztetett ki,) s a helyettes kapitányi minőségben Kolosvárra küldött Kun István alája rendeltetett. Nehány nappal később (dec. 29.) Gyeröffy György nyílt parancscsal láttatott el, hogy Bánffy javait mindenütt, legkivált Szamosujvártt és Gyaluban, keresse fel – Ő már eddig is nagy buzgalmat fejtett ki e javak összeharácsolásában: ez ügyben egyes esetekre vonatkozó utasitások majd mindennap küldettek Béldy Pálnak s Gyerőffynek.

Végre 1675. januar három első napján a végek ügye is elintéztetett.

Hogyan lett Kolosvár végvárra, hogyan foglalta el Várad helyét, azt a megelőző kötetekben elmondtuk.2) Első kapitánya Ébeni alatt az 1648-iki boros-jenei edictum szolgált zsinórmértékűl. Utódja, Bánffy hatalma már kiszélesittetett: a kolosvári kapitány azt a hatáskört nyerte, melylyel Várad bírt a fejedelmek idejében. A többi közt ebből folyt a város megnemesitése is, se miatt a polgárok és a főkapitány közt gyakori volt a surlódás. Az 1666-iki fejérvári részgyűlés által hozott edictumokat az 1667-iki egyetemes országgyűlés megerősítette, de ezeket »bizonyos okokra « nézve articulusha nem írták, sőt 1669-ben a Compilata szerkesztése alkalmával elhatározták, hogy a kolosvári lakósok a boros-jenei edictumokat observálják.«3) Az 1666-iki részgyűlés Bánffynak - azon alkalomból, hogy főkapitányi hatásköre kiterjesztetett új utasítást adott, de ez még lappang csak annyiban ismerjük, mennyiben egyre s másra å somlyai kapitány vallomásából következtethetünk.

Bánffy kivégeztetése után visszatértek az Ébeni idejében érvényben volt állapotokra, s így az 1666-iki intézkedések által teremtett állapotot lényegesen megváltoztatták.

Csak egy dologban nem tértek el a váradi hagyománytól: hogy a kolosvári főkapitányság nymbusiít fentartsák, a legelőbbkelő családok tagjai közül kerestek főkapitänyt - s a választás Rhédey Ferenczre esett, kinek

2) Ugyanott 733. 1.

9) Erd. Orsz. Emlékek XIII. k. 52., 54. II. XIV. 15., 18., 27. ll. V. ö. u. 0. 200. és 227, 11.

3) Compilatae Constitutiones P. V. ed. 5.

egyik öse Bethlen alatt volt váradi főkapitány. Jan. 2-án kézbesíték neki utasitását ), de ez aztán lényegesen eltért attól, mely a régi váradi kapitányoknak adatott. A kolosvárin kívül csak a sebesvári s gyalui őrség rendeltetett alája, hivatala épen nem volt végleges a fejedelem abból minden év elteltével elmozdithatta. Egész hatalma kivált a törökkel szemben, csak defensio volt, még a zendülések elnyomására is a fejedelemtől s a delegatiótól kelle felhatalmazást kérni. Leginkább csak az administrativ dolgok vezetésével volt megbizva.

A somlyai kapitányságban ugyanakkor ideiglenesen Olasz Ferenczet meghagyták.) A végbeli tisztek beállitásával Kapi Györgyöt bízták meg :3) s az ő és a bizottság feladatává tették a végvidéken összeírást eszközölni és az »akadékos dolgokat«, azaz a törökkel fenforgó ügyeket, a mennyire csak lehet, rendezni.

A fejedelemnek már volt akkor tudomása arról, hogy a váradi törökök ki fognak jóni 4) s ehez képest utasítá Rhédeyt. Valóban a váradi basa jan. 5-éről megkereste a kolosvári kapitányt nehány szpáhi követelése ügyében, s ez válaszában hangoztatta is a jó szomszédságot.) A jó szomszédság helyreállitása alatt mindkét fél a Bánffyval kötött contractus függőben levő ügyének elintézését értette, s hogy a törökök erről hogy gondolkodtak, mutatta, hogy a függőben levő adók behajtására Váradról is küldetett ki egy török csapat, mely Hunyadon állapodott meg s onnan két török Kolosvárra ment.) Amint a bizottság erről értesült (jan. 16.), Kabós Gábort és Pályik Jánost Hunyadra küldé megtudni tőlük, hogy a tárgyalások folytatására jöttek-e ki? fel vannak-e arra hatalmazva ? s azon esetre ha nem : rávenni őket, hogy térjenek vissza, s legyenek azon, hogy Somlyóra a basa által bizottság küldessék ki, folytatni a tárgyalásokat az erdélyi urakkal.') De ugyanakkor Szilvássy Bálintot Váradra a basához küldé rábirni ezt, hogy Somlyóra a hódoltsági kérdések végleges elintézésére bizottságot küldjön.

1) L. Törvények és Okiratok I.
9) Történelmi Tár 1881. évf. 737. 1. Apafi rendelete.
%) Ugyanott 738. I.
) Ugyanott 738. l.

5) Szelektár Mehemet váradi pasa jan. 5-iki levele Rhédeyhez Török-Magyarkori Államokmánytár V. k. 300. 1. Rhédey válasza jan. 15-ről Ugyanott VII. k. 552. 1.

9) Török-Magyarkori Államokmánytár V. k. 303. 1. Kun György jan. 13-iki levele.

Szilvássy jan. 28-án indult el Gyaluból?) s febr. elején érkezett Váradra, de a basa beteg levén, csak febr. 6-án vezettetett a divánba, s azután a basa által is külön fogadtatott. A basa szóval mindent ígért, maga is szeretné a békét s hajlandónak mutatkozott Somlyóra a tárgyalásokra bizottságot küldeni.) Valóban négy nap mulva – febr. 10. - kinevezte a bizottságot: Ozmán jancsár agát, Bujakcsi Amhát agát, a gyömlik tiháját » becsületes eszes okos embereket«, kik el is indultak Somlyóra.“) De hát a basa azt kívánta, hogy kapitányokká »ne valami felfuvalkodott embereket nevezzenek ki s az adók felszedésének útját ne állják.

Az erdélyi országos bizottság Szilvássy elindítása után maga is elment Somlyóra, hova ők febr. elején, a váradi basa küldöttei pedig febr. 14-én érkeztek meg. A tárgyalásokhoz mindjárt másnap hozzá fogtak, de minden kilátás nélkül a sikerre. A váradiak ezt a tárgyalást a kolosvári contractus megváltoztatására akarták felhasználni, melyet ők különben is, minthogy a tefterrel ellentétben állt, érvénytelennek jelentettek ki: az erdélyiek pedig bár ők is szerették volna javitni, jobh hiányában ezzel is beérték volna. Már öt napig febr. 15--19 tárgyaltak anélkül, hogy valamire mentek volna, s febr. 19-én Páskót Váradra küldék a pasához oly utasítással, hogy ezt engedékenységre birják.") De ő teljesen elutasító válaszszal érkezett vissza, miután nyiltan kijelenté a basának, hogy azt a

1) A biztosoknak adott utasítás u. 0. V. k. 206. I.
*) U. 0. 316. 1. Kapy febr. 8-iki levele
3) Ugyanott VII. k. 533. 1. Szilvássy febr. 6-iki leve.
“) A váradi basa levele a bizottsághoz. U. o. VII, k. 555. 1.

5) A commissarius urak febr. 15., s febr. 19-iki jelentései. l'. 0. V. k. 317— 20. ll.

« PreviousContinue »