Page images
PDF
EPUB

maisons; ceux d'entre eux qui auraient trek, op te schrijven, van al wie een manqué à représenter ce registre aux nacht in hun huis doorgebragt zou époques déterminées par les règle- mogen hebben; diegenen van hen, die ments, ou lorsqu'ils en auraient été nagelaten zouden mogen hebben, dit requis, aux maires, adjoints, officiers boek op de bij de reglementen bepaalde ou commissaires de police, ou aux tijden, of wanneer het van hen gevorcitoyens commis à cet effet; le tout derd werd, aan de maires, adjunct. sans préjudice des cas de responsa- muires [burgemeesters), policie-ambtebilité mentionnés en l'article 73 du naren of kommissarissen, of aan deprésent Code, relativement aux crimes genen, die te dien einde gesteld zijn, et aux délits de ceux qui, ayant logé te vertoonen; alles onverminderd de ou séjourné chez eux, n'auraient pas gevallen van aansprakelijkheid, bij été régulièrement inscrits;

artikel 73 van dit Wetboek a) vermeld, 3. Les rouliers, charretiers, con- met opzigt tot de misdaden of wanducteurs de voitures quelconques ou bedrijven dergenen, die bij hen intrek de bêtes de charge, qui auraient con- (logement) of verblijf gehad hebbende, trevenu aux règlements par lesquels niet naar den regel opgeschreven mog. ils sont obligés de se tenir constam

ten zijn. ment à portée de leurs chevaux, bêtes

3o. De voerlieden van pakwagens, de trait" ou de charge et de leurs de karrelieden of geleiders, drijvers voitures, et en état de les guider et of menners (conducteurs), van welk conduire; d'occuper un seul côté des soort van rijtuigen ook, of van lastrues, chemins ou voies publiques; de beesten, die zich vergrepen zouden se détourner ou ranger devant toutes mogen hebben tegen de reglementen, autres voitures, et, à leur approche, waarbij zij verpligt zijn om zich bede leur laisser libre au moins la moitié stendig bij hun paarden, wagen- of des rues, chaussées, routes et chemins; lastbeesten en bij hunne rijtuigen, bij

4'. Ceux qui auront fait ou laissé de hand en in staat te houden om hen courir les chevaux, bêtes de trait, de te besturen en te geleiden; om slechts charge ou de monture, dans l'intérieur eene zijde der straten of openbare d'un lieu habité, ou violé les règle- wegen in te nemen; om, voor alle ments contre le chargement, la rapidité andere rijtuigen, uit den weg te gaan ou la mauvaise direction des voitures; of op zij te wijken, en bij ontmoeting,

5'. Ceux qui auront établi ou tenu denzelven ten minste de halve straat dans les rues, chemins, places ou of weg vrij te laten; (Stb. 1880 n°. lieux publics, des jeux de loterie ou

120 en no. 121.) d'autres jeux de hasard;

4o. Degenen, die de paarden, trek-, last-, of rijbeesten binnen een bewoonde plaats hebben laten loopen, of de reglementen tegen het overladen, het hard rijden, of kwalijk besturen der rijtuigen overtreden hebben; (Sr. 471 n° 14; Stb. 1880, no. 120 en 121.)

5o. Degenen, die op de straten, wegen, pleinen, of openbare plaatsen, loterijspelen of andere hazardspelen

gehouden zullen hebben; Art. 5 van het Souv. Besluit van 22 Juli 1814 (Stb. no. 86). Zie onder art. 410. a) Art. 73 Code Po Les aubergistes et hôte- adjugés à ceux à qui ce crime on ce délit aurait liers convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait sur leur registre le nom, la profession et le domicile commis un crime ou un delit, seront civilement res. du coupable; sans préjudice de leur responsabilité, ponsables des restitutions, des indemnités et des frais dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code Napoléon.

aan

6'. Ceux qui auront vendu ou débité 6o. Degenen, die vervalschte dranken des boissons falsifiées, sans préjudice verkocht of vertierd zullen hebben; des peines plus sévères qui seront onverminderd de zwaarder straffen, prononcées par les tribunaux de police die bij de boetgeregten gewezen zulcorrectionnelle, dans le cas où elles len worden, in geval zij schadelijke contiendraient des mixtions nuisibles toemengsels voor de gezondheid beà la santé;

vatten mogten. Zie art. 318 Code Pénal. »Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant;" en de daaronder afgedrukte Wet van 19 Mei 1829 (Stb. no. 35). Zie ook art. 423 a), het Besluit van 20 Januari 1818 (Stb. no. 2), houdende maatregelen tegen den invoer van buitenlandsche azijnen, met koperdeelen besmet, en de Wet van 28 Juni 1876 (Stb. no. 150), houdende maatregelen legen het gevaar, helwelk door den in-, door- en vervoer van vergiftige stoffen kan ontstaan.

70. Ceux qui auraient laissé divaguer 70. Degenen die krankzinnige lieden des fous ou des furieux étant sous of die niet wel bij het hoofd zijn b), leur garde, ou des animaux malfaisants hunne oppassing toevertrouwd ou féroces; ceux qui auront excité ou zijnde, of kwaadaardige of wilde beesn'auront pas retenu leurs chiens lors- ten los hebben laten loopen, die hunne qu'ils attaquent ou poursuivent les honden op de voorbijgangers aangepassants, quant même il n'en serait hitst, of, wanneer die de voorbijgan. résulté aucun mal ni dommage; gers aanvallen of vervolgen, niet weêr

houden zullen hebben, zelfs wanneer daar geenerlei kwaad of schade uit ontstaan mogt zijn; (Sr. 319, 320,

459, 479 no. 2.) c) Wet van 5 Juni 1875 (Stb. no. 110), tot vaststelling van bepalingen bij het voorkomen van hondsdolheid.

Art. 3, lid b. De burgemeester der gemeente, in welke een geval van hondsdolheid is voorgekomen, beveelt bij een bevelschrift, dat hij onverwijld doet afkondigen, dat gedurende vier maanden, te rekenen van den dag der afkondiging, alle honden die zich buiten woningen of vaartuigen (geene openbare middelen van vervoer zijnde), in de gemeente bevinden en niet binnen een afgesloten erf aan een ketting liggen, moeten voorzien zijn van een muilkorf, volgens een model door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken vast te stellen.

Van dit bevel geeft de burgemeester onverwijld kennis aan de burgemeesters van alle aangrenzende gemeenten, die dan onmiddellijk gelijk bevel voor hunne gemeenten kunnen uitvaardigen. Ook aan Onzen Commissaris

a) Art. 423 Code Pénal. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an an plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs.

Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués : les

faux poids et les fausses mesures seront aussi con. fisqués, et de plus seront brisés.

b) Lees: krankzinnige of razende lieden.

c) Art. 459 Code Pénal. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avant que le maire répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs,

1

in iedere provincie, in welke de betrokken gemeenten liggen, wordt afschrift van het bevelschrift gezonden. Deze kan gelijk bevelschrift uitvaardigen en terstond doen afkondigen voor de geheele provincie of een deel daarvan.

6. De eigenaar, houder of hoeder van honden, die het bevelschrift van den burgemeester of van Onzen Commissaris, in art. 3 bedoeld, overtreedt, is strafbaar met eene geldboete van f 3 tot f 10.

Bij ontdekking van deze overtreding wordt de hond in beslag genomen, of, indien daartoe geene gelegenheid is, of blijkbaar gevaar bestaat, afgemaakt, en alsdan met de overblijfselen gehandeld, zooals in art. 5 is voorgeschreven.

Bij het veroordeelend vonnis wordt de hond verbeurd verklaard, indien hij nog in wezen is.

In ieder geval kan bij het vonnis de afmaking van den in beslag genomen hond worden bevolen.

Art. 254 van het Wetboek van Strasvordering is toepasselijk op de overtreding in dit artikel bedoeld.

Ingeval de eigenaar, houder of hoeder het maximum der boete betaalt, beslist het hoofd der politie of de hond hem kan worden teruggegeven, of moet worden afgemaakt.

Is de eigenaar, houder of hoeder onbekend, dan wordt de hond, die bevonden wordt zonder muilkorf rond te loopen, door of van wege de politie afgemaakt.

9. Art. 463 van het Strafwetboek en art. 20 der Wet van 20 Juni 1854 (Stb. no. 102) zijn op de misdrijven, voorzien bij de artt. 6, 7 en 8, toepasselijk.

8o. Ceux qui auraient jeté des pierres 89. Diegenen die steenen of andere ou d'autres corps durs ou des immon- harde ligchamen, of vuiligheden, tegen dices contre les maisons, édifices ou de huizen, gebouwen, of omsluitingen clôtures d'autrui, ou dans les jardins van anderen, of in de tuinen, of omou enclos, et ceux aussi qui auraient sloten plaatsen gesmeten mogten hebvolontairement jeté des corps durs ou ben; ook die iemand opzettelijk met immondices sur quelqu'un;

harde ligchamen of vuiligheden ge. 9. Ceux qui, n'étant propriétaires, worpen mogten hebben; (Sr. 471 n'. usufruitiers ni jouissant d'un terrain 12, 476.) ou d'un droit de passage, y sont entrés 9.. Diegenen, die, geen eigendom, et y ont passé dans le temps où ce vruchtgebruik, noch gebruik hebbende terrain était chargé de grains en tuyau, van een stuk gronds of van een regt de raisins ou autres fruits mûrs ou van door- of overgang, daar op- en voisins de la maturité;

overgegaan zijn in den tijd, dat die grond 10°. Ceux qui auraient fait ou laissé bezet was met halmgranen, druiven, passer des bestiaux, animaux de trait of andere rijpe of rijpende vruchten; de charge ou de monture sur le ter- (Sr. 471 no. 13.) rain d'autrui, ensemencé ou chargé 10o. Degenen, die vee, trek-, lastd'une récolte, en quelque saison que of rijbeesten hebben laten loopen op ce soit, ou dans un bois taillis appar- eens anders bezaaiden of in den oogst tenant à autrui;

staanden grond, in welken tijd van 11°. Ceux qui auraient refusé de het jaar het zijn mag, of in een hakrecevoir les espèces et monnaies natio- bosch aan een ander toebehoorende; nales, non fausses ni altérées, selon (B. 1404; Sr. 471 no. 14.) la valeur pour laquelle elles ont cours; 11°. Degenen, die geweigerd zouden

mogen hebben, de echte en onver

valschte a) geldspeciën en munten van a) Lees: opgeschondene,

het Rijk, naar de waarde waarvoor

zij gangbaar zijn, aan te nemen; Art. 20 der Wet van 26 November 1847 (Stb. no. 69), tot regeling van het Nederlandsche muntwezen.

De negotiepenningen zijn geen wettig betaalmiddel.

Niemand is verpligt zilveren pasmunt tot een hooger bedrag dan van tien gulden, of koperen pasmunt tot een hooger bedrag dan van één gulden, in betaling aan te nemen.

Zie ook de artt. 1-5 en 21 dier Wet, en de Wellen van 6 Juni 1875 (Sib. no. 117), van 28 Maart 1877 (Sib. no. 43), tot vervanging der koperen door bronzen pasmunt en van 9 December 1877 (Slb. no. 215), tot nadere tijdelijke voorziening omtrent het Nederlandsche muntwezen.

12'. Ceux qui, le pouvant, auront 12'. Degenen, die, daar in staat toe refusé ou négligé de faire les [des] zijnde, geweigerd of nagelaten zouden travaux, le service, ou de prêter le mogen hebben, den arbeid of den dienst Secours dont ils auront été requis dans te doen, of den bijstand te verleenen, les circonstances d'accidents, tumultes, die van hen gevorderd mogt zijn bij naufrage [naufrages], inondation, in- omstandigheden van ongelukken, opcendie ou autres calamités, ainsi que roeren, schipbreuk, overstrooming, dans les cas de brigandages, pillages, brand, of anderen nood, gelijk ook flagrant délit, clameur publique ou in geval van rooverijen, plunderingen, d'exécution judiciaire;

betrapping van een misdadige op 13". Les personnes désignées aux heeterdaad, bij openbaren kreet, of articles 284 et 288 du présent Code. bij geregtelijke ten uitvoerleggingen

(of executien). (Sr. 234; Sv. 38,365 v.)a)

13". De personen bij artikel 284 en

288 b) van dit Wetboek aangeduid. 476. Pourra, suivant les circonstan- 476. Boven en behalve de geldboete ces, être prononcé, outre l'amende bij het vorig artikel gesteld, zal, naar portée en l'article précédent, l'empri- de omstandigheden, een gevangenis sonnement pendant trois jours au plus van ten hoogste drie dagen gewezen contre les rouliers, charretiers, voi- mogen worden tegen de overtredende turiers et conducteurs en contravention, voerlieden van pakwagens, de karrecontre ceux qui auront contrevenu à lieden, en andere geleiders, menners, la loi par la rapidité, la mauvaise of drijvers (conducteurs); tegen degedirection ou le chargement des voitures nen die met hard rijden, kwalijk beou des animaux; contre les vendeurs sturen of overladen van rijtuigen of et débitants de boissons falsifiées, contre beesten, zich tegen de wet vergrepen ceux qui auraient jeté des corps durs hebben; tegen de verkoopers en verou des immondices.

tierders van vervalschte dranken; tegen diegenen die met harde ligchamen of vuiligheden geworpen zullen hebben. 477. Seront saisis et confisqués, 477. Aangehouden en verbeurd :1o. les tables, instruments, appareils klaard zullen worden: des jeux ou des loteries établis sétablies) 1'. De tafels, gereedschappen, e dans les rues, chemins et voies publi- toestel van spelen of loterijen, op? ques, ainsi que les enjeux, les fonds, straten en openbare wegen gehoude denrées, objets ou lots proposés aux gelijk ook de inlagen, de potgeliz joueurs, dans le cas de l'article 476; de waren, de prijzen of gewine 2. les boissons falsifiées, trouvées ap- aan de spelers voorgesteld, in het gel. partenir au vendeur et débitant: ces van artikel 476 a), (Sr. 410, 470. boissons seront répandues; 3o. les écrits 2. De vervalschte dranken, besc"> ou gravures contraires aux moeurs: ces den wordende aan den verkooper ei objets seront mis sous le pilon. vertierder toe te behooren: deze drar

(Sr. 475 n. 3, 4, 6, 8o.) a) Art. 234 Code Pénal. Tout commandant, tout 3o. A l'égard même de l'imprimeur qui aura fait officier ou sous-officier de la force publique qui, après connaître l'auteur. en avoir été légalement requis par l'autorité civile, Art. 288. La peine d'emprison nement et l'amende aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera prononcées par l'article précédent seront réduites à puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, des peines de simple police, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient 1o. A l'égard des crieurs, vendeurs ou distribu. être dues aux termes de l'article 10 du présent Code. teurs qui auront fait connaître la personne qui leur

b) Art. 284 Code Pénal. Cette disposition sera a remis l'objet du délit ; réduite à des peines de simple police,

20. A l'égard de quiconque aura fait connaître 1o. A l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou l'imprimeur ou le graveur; distributeurs qui auront fait connaître la personne 30. A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur de laquelle ils tiennent l’écrit imprimé;

qui auront fait connaître l'auteur ou la personne 20. A l'égard de quiconque aura fait connaître qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure, l'imprimeur ;

ken zullen uitgestort worden; (Sr.173 n'. 6.)

3o. De onzedelijke geschriften prenten: deze zullen op den papiermolen verstampt worden. (Sr. X.

288, 475 no. 13; 470.) c) 478. La peine de l'emprisonnement 478. De straf der gevangenis vu pendant cinq jours au plus, sera tou- ten hoogste vijf dagen zal, in gera jours prononcée, en cas de récidive, van herhaal van overtreding, altin contre toutes les personnes mentionnées tegen alle de personen bij artikel 17 dans l'article 475.

vermeld, gewezen worden. (Sr. $71.

482, 483.) Art. 20, lid c, der Wet van 29 Juni 1854 (Stb. no. 102). Het (art. 45 van het Wetboek van Strafregt) is mede toepasselijk bij eerste of latete overtredingen van politie, in het Wetboek van Strafregt voorzien, met die uitbreiding, dat de toepassing der daartegen bedreigde gevangenisstraf 1 geen geval meer verpligtend is.

SECTION III.

DERDE AFDEELING.

Troisième Classe.

Derde soort verdeeling of klasse. 479. Seront punis d'une amende de 479. Met een geldboete van ell l' onze à quinze francs inclusivement, vijllien franken [ 5,50 tot / 7,50) in

1°. Ceux qui, hors les cas prévus gesloten, zullen gestraft worden: depuis l'article 434 jusques et compris 1o. Degenen die buiten de geralim l'art. 462, auront volontairement causé van artikel 434 tot 462, en dit inge du dommage aux propriétés mobilières sloten, opzettelijk aan eens anders d'autrui;

roerende eigendommen, schade toegan

bragt zullen hebben; Zie de artt. 434–462 en de daaronder afgedrukte wetsbepalingen. a) Zal wel bedoeld zijn: 475 no. 5.

Dans tous les cas, seront confisqués tons les fonds 6) Art. 410 Code Pénal. Ceux qui auront tenu ou effets qui seront trouvés exposés au jeu of 33 une maison de jeux de hasard, et y auront admis le à la loterie, les meubles, instruments, asteosio, public, soit librement, soit sur la présentation des appareils employés ou destinés an service des en intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, ou des loteries, les meubles et les effets mobiliai tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries dont les lieux seront harnis ou décorés. non autorisées par la loi, tous administrateurs, c) Art. 287 Code Pénal. Toute esposition préposés ou agents de ces établissements, seront tribution de chansons, pamphlets, figures ou interne punis d'un emprisonnement de deux mois au moins contraires aux bonnes moeurs, sera punie d'une amese et de six mois au plus, et d'une amende de cent de seize francs à cinq cents francs, d'an emprise francs à six mille francs.

pement d'un mois à un an, et de la confiscation de Les coupables pourront être de plus, à compter planches et des exemplaires imprimés ou gravés do du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pen- chansons, figures ou autres objets du délit. dant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits Art. 288. Afgedrukt in noot 6) op art, liš, mentionnés en l'article 42 du présent Code.

« PreviousContinue »