Page images
PDF
EPUB

Rv. 538 v. Op grondrenten. Rv. 544 v.—
Regeling van den voorrang en verdeeling
van den koopprijs. Rv. 551 v.
eslag op schepen (en verkoop daarvan).
Rv. 563 v.
eslagneming. (In) Zie Arrest.

Doorhaling der processen-verbaal van
inbeslagneming van onroerende goederen
en schepen. III bl. 98 v.
Bestuur. (Algemeene maatregelen van in-
wendig) G. 72.- Afkondiging. II bl. 589
Straffen, uit te spreken bij (Wet van
6 Maart 1818). II bl. 514.
Betaling. B. 1418 v.

V.

[ocr errors]

Zie Schulden, Wisselbrieven.
(Aanbod van gereede) gevolgd door
consignatie of bewaargeving. B. 1440 v.,
Rv. 794 v.
Beteekening. (Exploiten van) Rv. 1 v.
Beurzen (van koophandel). K. 59 v.
Bevoorregte Schulden. Zie Schulden.
3evrachting (en verhuring) van schepen.
Vorm en voorwerp van het contract. K.
453 v. Regten en pligten van ver-
vrachter en bevrachter. K. 464 V.
Ontbinding der contracten. K. 499 v.
Cognoscementen. K. 507 v. Passagiers
op buitenlandsche zeereizen. K. 521 v.
Bewaarders. Zie Hypotheken, Tarief van
Justitiekosten in Burgerlijke Zaken, Tarief
in Strafzaken.

-

[ocr errors]
[ocr errors]

Bewaargeving in het algemeen en
schillende soorten. B. 1731 v. Eigenlijk
gezegde. B. 1733 v. Sequestratie en
derzelver verschillende soorten. B. 1767 v.
Bewaarplaatsen. (Wegneming van stuk-
ken uit openbare) Sr. 249 v.

Zie Notarissen.

Bewaring van zijn regt. (Middelen tot)
Rv. 721 v.

Bewindvoerders. Zie Uiterste willen.

[ocr errors]

-

[ocr errors]

(Uitvoerders van)
Bewoning. (Regt van) B. 865 v.
Bewijs. O. 47.

in burgerlijke zaken in het algemeen.
B. 1902 v. Schriftelijk. B. 1904 v.
door getuigen. B. 1932 v.

Zie Bekentenis, Eed, Vermoedens.

in zaken van koophandel. K. 1.


der misdrijven. Algemeene bepalingen.
Sv. 427 v. door getuigen. Sv. 432 v.
door schriftelijke bescheiden. Sv. 436 v.
door bekentenis. Sv. 439 v. door aan-
wijzingen. Sv. 442 v. onbeëedigde ver-
klaringen. Sv. 445 v.
Bezit. Aard en voorwerpen, die daarvoor
vatbaar zijn. B. 585 v. - Hoe het verkregen,

5 behouden en verloren wordt. B. 594 v.

Regten die er uit voortvloeijen. B. 604 v.

[ocr errors]
[ocr errors]

-

-

-

[ocr errors]

-

Bieden. (Belemmeringen der vrijheid van)
bij verkoopingen, verpachtingen, aanne-
mingen. Sr. 412 v.
Bloedverwantschap. B. 345 v.
Bodemerij. K. 569 v.
Boedelafstand (en de vormen van dien).
Rv. 705 v.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

-

Boedelverdeeling. Zie Boedelscheiding.
Boekhouders (van reederijen). K. 320 v.
Boeten in strafzaken. (Wet houdende be-
palingen voor het geval van wanbetaling
van) II bl. 643 v.

Borgtogt. Aard. B. 1857 v. Gevolgen
tusschen schuldeischer en borg. B. 1868
Gevolgen tusschen schuldenaar en

V.

borg en tusschen de borgen onderling. B.
1876 v. Te niet gaan. B. 1882 v.
Boschwachters. Sv. 19 v.
Brandassurantie. K. 287 v.
Bruikleening. Algemeene bepalingen.

B. 1777 v. Verpligtingen van den ont-
vanger. B. 1781 v. Verpligtingen van
den uitleener. B. 1787 v.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

-

Burengeruchten. Sr. 479 no. 8°. 480.
Burgemeesters (met betrekking tot poli-
cie-overtredingen). Sv. 16 v.

Burgerlijke regten. (Genot en verlies
der) B. 1 v.

--

Burgerlijken Stand. (Akten van den) –
Verbetering en aanvulling. B 70 v.; Rv.
829 v. - Wanbedrijven betrekkelijk het
houden. Sr. 192 v.

(Ambtenaren van den) Overtredingen
van Rv. 854.

(Registers van den) B. 13 v.

(Heffing van regten wegens de ver-
rigtingen van den ambtenaar van den) II
bl. 711.
Burgeroorlog. (Aanslag of zamenspan-
ning tot) Sr. 91 v.
Bijeenkomsten.

(Ongeoorloofde)

291 v.
Bijstand.

(Weigering van) bij ongeluk-
ken enz. Sr. 475 n°. 12°.

Sr.

[merged small][ocr errors]

388 v.

tegen arresten door het Hoog Ge-
regtshof te 's Gravenhage en tegen vonnissen
door de regtbanken binnen het ressort
van dat Hof gewezen. O. 58.
Cellulaire opsluiting.

Zie Eenzame

opsluiting.

Certificaten. Zie Valschheid.
Christelijken Godsdienst. (Viering
der dagen toegewijd aan den) II bl. 509 v.
Cognoscement. K. 507 v.
Commandite (Vennootschap en) K. 19 v.
Commissarissen van Politie (met
betrekking tot policie-overtredingen). Sv.
16 v.

[ocr errors]

Commissionairs. K. 76 v.
Compensatie. B. 1461 v.
Compromis. Zie Scheidsmannen.
Confinement (van zinneloozen of om
andere redenen voor de zamenleving onge-
schikte personen). Besluit van 12 Februarij
1814 (Stb. n° 25) I bl. 46.
Consignatie. Zie Betaling. (Aanbod van
gereede).

(van effecten aan toonder, toebehoo-
rende aan minderjarigen en onder curatele
gestelden) II bl. 529 v.
Consulaire regtsmagt. (Wet op de
bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot
het opmaken van burgerlijke akten en op
de consulaire regtsmagt.) Algem. Bepa-
lingen II bl. 663 v. Bevoegdheid tot
het opmaken van burgerlijke akten. bl.
664 v. Regtsmagt; Algemeene bepa-
lingen, bl. 667. Bevoegdheid van den
consulairen ambtenaar bl. 669. Zamen-
stelling en bevoegdheid der Consul. Regt-
bank, en voorziening tegen hare uitspra-
ken. bl. 668 v. Regtsgeding in bur-
gerlijke zaken. bl. 670 v. Overgangs-
en Slotbepalingen. bl. 689.
Consultatie. (Bureau van) R. no. III. 13 v.
Contract. Zie Overeenkomst.
Coöperatieve Vereenigingen II. bl. 704 v.
Correctionele vonnissen. (Hooger

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

---

beroep van) S. 241 v.

--Zaken. (Regtsgeding in) in het alge-
meen. Sv. 222 v. - hooger beroep.Sv.241v.
Zie Beklaagden.

Costuum (der regterlijke Ambtenaren, Ad-
vocaten, Procureurs
en Deurwaarders).
R. n°. II.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Desertie. Zie Zeevisschers.
Deskundigen. (Berigt van) Rv. 222 v.
Zie tarief van Justitiekosten in Bur-
gerlijke zaken, Tarief in Strafzaken.
Deurwaarders. Organisatie en dienst. R.
n°. IV. 1 v. Getal en tractementen II
bl. 119 v.

bij de ontbonden Arr.-Regtbanken en
Kantongeregten II bl. 71 en 77.

bij de opgeheven Provinciale Geregtsho-
ven. II. bl. 118. Costuum. R. n°. II. 5.
Zie Tarief van Justitiekosten in Bur-
gerlijke zaken, Tarief in Strafzaken.
Diefstal. Sr. 379 v.
Dienst. Zie Weigering.

(Afwisseling en orde van den inwen-
digen) bij de regterlijke colleges. R. n°. I.
Dienstboden. Zie Huur en Verhuur.
Dieren. (Laten loopen van) Sr. 475 n°.
4°. en 7°., 479 no. 2, 480.

Zie Wapenen.

Diersoorten nuttig voor landbouw of vee-
teelt. (Bescherming van) II. bl. 723 v.
Welke? bl. 724.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Discipline. (Raad van toezigt en) R. n°.
III. 9 v.

Dispensatie. Zie Huwelijksafkondigingen.
Domicilie. B. 74 v.

Dood. (der veroordeelden, beschuldigden
of beklaagden.) Sv. 446 v.
Doodslag. Sr. 295 v.
Doodstraf. (Afschaffing der) II. bl. 659 v.
Drank (Regeling van den kleinhandel in

sterken drank en beteugeling van open-
bare dronkenschap) II. bl. 727.
Dranken (Verkoopen van vervalschte) Sr.
318, 475 n°. 6., 476.
Dronkenschap (openbare) Zie Drank.
Droomuitleggers. Sr. 479 n°.7°, 480,481.
Druiven. (Lezen van). Zie Lezen.
Dwang uitgifte van akten. Rv. 833 v.
Dijkbesturen. Zie Heemraadschappen.

[merged small][ocr errors][merged small]

Eerbied aan de Openbare Magt verschul-
digd. (Regtspleging jegens de schenders
van den) Sv. 305 v.
Eigendom. Algemeene Bepalingen. B. 625
V. -- Wijzen waarop verkregen wordt. B.
639 v.

van onroerende goederen. Opvordering
van) Rv. 538 v.

Zie naburige Erven. Revindicatie.
Emancipatie (vóór de invoering van het
nieuwe B. Wetboek verkregen). O. 5 v.
Endossement (van wisselbrieven). K.
133 v., 146.

Erfdeel. (Wettelijk). Zie Legitime Portie.
Erfdienstbaarheden. Aard en onder-
scheidene soorten. B. 721 v.
Op hoe-
danige wijze zij worden daargesteld. B.
742 v.
Op hoedanige wijze zij te niet
gaan. B. 750. v.
Erfenissen (Aanvaarden van) B. 1090
V. (Verwerpen van) B. 1103 v.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(Procedures betrekkelijk) Rv. 658 v.
Verzet
Verzegeling. Rv. 658 v.
tegen de ontzegeling. R. 667 v. Ont-
zegeling. R. 669 v. Inventarisatie of
boedelbeschrijving. Rv. 678 v. - Ver-
deeling. Rv. 695 v. Voorregt van boe-
delbeschrijving. Rv. 700 v. - Curator
over eene onbeheerde nalatenschap. Rv.704.
Zie Nalatenschappen.

Erfopvolging bij versterf. Algemeene
Bepalingen. B. 877 v. in de wettige
nederdalende, opgaande en zijdlinie. B.
899 v. wanneer er natuurlijke kinderen
zijn. B. 909 v.
Erfpachtsregt. B. 767 v.
Erfstellingen. B. 1001 v.

over de hand. O. 48 v. Decreten
van 4 Julij 1811 en 24 Jan. 1812, I. bl. 53.

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Erfstellingen ten behoeve van klein-
kinderen en afstammelingen van broeders
en zusters. B. 1020 v.

in hetgeen de erfgenaam of legataris,
onvervreemd of onverteerd zal nalaten.
B. 1036 v.

Erkenning van natuurlijke kinde-
ren B. 335 v.

Escroquerie. (Opligting). Sr. 405.
Exceptie. Rv. 152 v.

Executie. Zie Arrest, Beslag, Uitvoer-
legging (Ten), Uitwinning.
Expediteurs. K. 86 v.
Exploiten. Zie Aanzegging, Beteekening,
Dagvaarding.

(Nietigheid van) Rv. 90 v.

F.

Fabrieken. Zie Reglementen.
Fabrieksmerken. Zie Handels- en fa-
brieksmerken.

[blocks in formation]

-

[ocr errors]

G.

Geboorten. (Akten van) B. 29 v.
Gebouwen. (Schade door gebrek van on-
derhoud van. Sr. 479 n°. 4°.
Gebruik. (Regt van) B. 865 v.
Gedenkstukken. (Beschadiging van)

Sr. 257.
Geesseling. Zie Lijfstraf.

Geestelijken. Zie Godsdienst. (Bedienaars
van den)

[ocr errors]

Geheimverbreking. Sr. 378.

Geldschieting. (Vennootschap bij wijze
van) K. 19 v.
Geldspeciën en munten.

Weigering

van echte) Sr. 475 n°. 11°.
Gemeene rekening. Zie Handelingen.
Gemeenschap van goederen. (Wette-
lijke.) B. 174 v. Beheer. B. 179 v.
Ontbinding en regt van afstand. B.

181 v. bij tweede of verder huwelijk.
B. 235 v.

van winst en verlies. B. 210 v.
van vruchten en inkomsten. B. 219 v.
Gemeentebesturen. G. 138 v.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-

Geregtelijke verrigtingen. (Ontken-
tenis van) [Désaveu]. Rv. 263 v.
Geregtshof. Zie Onderzoek (der strafza-
ken), Prorogatie.
Geregtshoven. R. O. 60 v.; R. no. I. 89
Opheffing der provinciale en instel-
ling van nieuwe. II. bl. 65 v. - Beëediging
en installatie der nieuwe. II. bl. 69.
Regtsgeding (in burgerlijke zaken) in
eersten aanleg voor de geregtshoven. Rv.
126 v., 135 v. Dito in hooger be-
toep. Rv. 332 v.

v.

-

[ocr errors]
[ocr errors]

(Provinciale) Veranderde zamenstelling
der Kamers en niet-aanvulling van vaca-
tures. II bl. 57 v. Archieven der op-
geheven. II. bl. 68.
Geregtskosten. Zie Tarief.
Geschriften. (Wanbedrijven begaan met
geschriften, afbeeldingen of prenten, zon-
der naam van schrijver enz. verspreid.)
Sr. 283 v., 475 n°. 13°, 477.

Zie Echtheid, Valschheid.
Getuigen. Zie Tarief van Justitiekosten
in burgerlijke zaken, Tarief in strafzaken.
Getuigenbewijs. B. 1932 v.; Sv. 432 v.; K. 1.
Getuigenis. (Valsche) Sr. 361 v.

(der leden van het Koninklijk geslacht)
hoe te ontvangen in strafzaken. Sv. 311 v.
Getuigenverhoor. (in burgerlijke zaken.)

Rv. 199 v. Voorloopig. Rv. 876 v.
Gevangenen. (Ontkomen of ontvlugten

van) Sr. 237 v.

(Vervoer van). Zie Tarief van geregts-
kosten in strafzaken.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Zie Gratie.

Gevangenissen. Sv. 414 v.
Gevangenisstraf. Zie Eenzame opsluiting.
Gevestigde renten. Zie Renten.
Gewapende Magt. (Onwettig gebruik
der) Sr. 91 v.
Geweldpleging (jegens ambtenaren), Sr.

222 v.

-

Gewigten. Zie Maten.
Gezag. (Openbaar) Onwettige uitoefening
daarvan vóór de verkregene of na de ver-
lorene bevoegdheid daartoe. Sr. 196 v.
Zie Misbruik.

Gezelschappen. (Ongeoorloofde) Sr.291v.
Giften, tusschen de aanstaande echtge-
nooten. B. 223 v.

aan de aanstaande echtgenooten of de
kinderen uit hun huwelijk. B. 231 v.
Zie Legitime Portie.
Godsdienst. G. 164 v. (Bedienaars van
den) Verrigting van plegtigheden vóór de
burgerlijke huwelijksvoltrekking. Sr. 199
v. Berisping der Regering en oprui-
jing in leerredenen en herderlijke ge-
schriften. Sr. 201 v., 204 v. Ver-

[blocks in formation]

Heeterdaad. (Ontdekking op) Sv. 37 v.
Herbergiers. Branden van lichten. Sr.

471 n°. 3°. Niet-houden of niet-ver-
toonen van een register der personen, die
hun intrek bij hen nemen. Sr. 475 n°. 2.
Herhaal. [Recidive] (van misdaden en wan-
bedrijven.) Sr. 56 v. (van overtreding.)
Sr. 483.
Herkenning (van veroordeelden die ont-
vlugt en achterhaald zijn). Sv. 284 v.
Hervatting (van het regtsgeding). Rv. 254 v.
Hoofdelijke verbindtenissen. Zie
Verbindtenissen.

-

[ocr errors]

-

Hooge Raad, G. 157 v. R. O. 83 v. ;
R. n°. I. 77 v. - Regtsgeding (in burgerlijke
zaken) in eersten aanleg. Rv. 126 v., 135
Dito in hooger beroep. Rv. 332 v. —

V.

[ocr errors]

1

Dito in strafzaken. Sv. 315 v. -Veran- | Indeeling. Zie Regterlijke Indeeling.

derde zamenstelling der Kamers en niet-
aanvulling van vacatures. II bl. 57 v.
Hooge Raad. Zie Beroep (Hooger), en West-
Indische.

Indië (Nederlandsch). Hoog Geregtshof van.
Zie Beroep. (Hooger)
Indische. (West-) Zie West-Indische.
Informatiën. (Voorloopige) Sv. 55 v.
Inkorting. Zie Legitime Portie.

Hoog Geregtshof. Zie Cassatie.
Hooi. (Rapen van) Zie Rapen.
Hulploon. K. 561 v.
Hulp-officieren. Sv. 32 v.
Huur en verhuur. Algemeene bepalingen.
B. 1583 v. Regelen gemeen aan ver-
huringen van huizen en landen. B. 1586 v.
Regelen bijzonder betrekkelijk tot huur
van huizen en huisraad. B. 1617 v.
Regelen bijzonder betrekkelijk tot huur van
landerijen. B. 1624 v. - Huur van dienst-
boden en werklieden. B. 1637 v. Zie
Scheepsgezellen, Scheepsofficieren, Schepen.
Huwelijk. Algemeene Bepaling. B. 83.

-

Vereischte hoedanigheden en voorwaarden
tot het aangaan. B. 84 v. Formaliteiten,
welke aan de voltrekking moeten voorafgaan.
B. 105 v.
Stuiting. B. 114 v. Vol-
trekking. B. 126 v. Nietigheid. B. 140
Bewijs van het bestaan. B. 155 v.
Ontbinding in het algemeen. B. 254 v.,
O. 39 v. Ontbinding na scheiding van
tafel en bed. B. 255 v.

V. -

[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]

-

(Aangiften en afkondigingen van het)
bij den burgerlijken stand. B. 39 v.
(Akten van) B. 44 v.

Zie Godsdienst (Bedienaars van den).
Huwelijken (buiten 's lands voltrokken).
B. 138 v.
Huwelijksafkondigingen. (Dispensa-
tie: Besluit van 16 Junij 1830) II bl. 526.
Zie Huwelijk. (Aangiften en af kondi-
gingen van het)
Huwelijksche Voorwaarden in het
algemeen. B. 194 V.
bij tweede en
verder huwelijk. B. 235 v.
Hypotheek. Algem. Bepalingen. B. 1208
Inschrijving en vorm daarvan. B.
Doorhaling. B. 1239 v.
Gevolgen tegen derde bezitters. B. 1242
V.- Tenietgaan. B. 1253. Openbare
bekendheid der registers en verantwoorde-
lijkheid der bewaarders. B. 1265 v.
Hypotheken (en derzelver zuivering). O. 14 v.
(Bewaarders der hypotheken, van het
kadaster en van de scheepsbewijzen. Duur
hunner verantwoordelijkheid. III bl. 97
V. Tarief van salarissen. bl. 102 v.

V.
1224 v.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-

I.

Inbeslagnemin g. Zie Arrest.

Inbreng. B. 1132 v.

Incidentele vorderingen. Rv. 247 v.

In menging van ambtenaren in onderne-
mingen of zaken van koophandel. Sr. 175 v.
Insolventie (in het faillissement). K. 851,
852 v.

Instantie (Afstand van de) Rv. 277 v.
Instructie. (Geregtelijke, in strafzaken)
Sv. 83 v.
Interessen. (Buiten-effect-stelling en ver-
vanging der Fransche Wet op de) II bl. 640.
Zie Verbruikleening.

Inventaris. (Benefice van) Zie Boedelbe-

schrijving. (Voorregt van).

Inventarisatie. Zie Boedelbeschrijving.

J.

[merged small][merged small][ocr errors]

K.

Kadaster. Zie Hypotheken. (Bewaarders der)
Kansovereenkomsten. Algemeene Be-
paling. B. 1811.
--Zie Lijfrenten.
Kantongeregten. R. O. 30 v.; R. n°. I. 89
v. Klassen en zamenstelling. II bl. 31 v.
Kantonregter. (Wijze van procederen
voor den) Rv. 97 v.
Kantonregters. Wet tot uitbreiding hun-
ner bevoegdheid in strafzaken. II bl. 60
V. (Personeel der ontbonden) II bl. 71.
Wet tot overbrenging van enkele be-
voegheden der Arrond.-Regtb. bij hen. II
bl. 695 v.

Zie Tarief van Justitiekosten in bur-
gerlijke zaken.
Kassiers. K. 74 v.

[ocr errors]

Kassierspapier. K. 221 v.
Keizer. Zie Aanslag.

Keizerlijk geslacht. Zie Aanslag.
Kennelijk Onvermogen. Rv. 882 v.
Kerkgenootschappen. (Toezigt op de
onderscheidene) II bl. 594 v.
Keurstempels. Zie Namaken.

« PreviousContinue »