Page images
PDF
EPUB

(hyd oni ddel mewn oedran i'w gymmeryd arno ei hun) ymwrthod â diafol a'i holl weithredoedd, ac yn wastad gredu gwynfydedig Air Duw, ac yn ufudd gadw ei orchymmynion.

Am hynny y gofynaf,

will renounce the devil and all his works, and constantly believe God's holy Word, and obediently keep his commandments.

I demand therefore, OST thou, in the name of

Ydwyt ti yn enw diafol, D this Child, renounce the

yn ymwrthod â

ac â'i holl weithredoedd, coegrodres a gwag-orfoledd y byd, a'i holl chwantau cybyddus, ac anysprydol ewyllys y cnawd, fel na ddilynech hwynt, ac na'th dywyser ganddynt?

Atteb. Yr ydwyf yn ymwrthod â hwynt oll.

Gweinidog.

devil and all his works, the vain pomp and glory of the world, with all covetous desires of the same, and the carnal desires of the flesh, so that thou wilt not follow, nor be led by them?

Answer. I renounce them all.

Minister.

Ayt ti yn credu yn Nuw DOST thou believe in God Dad Holl-gyfoethog, Cre

awdr nêf a daear?

Ac yn Iesu Grist, ei uniganedig Fab ef, ein Harglwydd ni? A'i genhedlu o'r Yspryd Glân; ei eni o Fair Forwyn; iddo ddïoddef dan Pontius Pilatus, ei groes-hoelio, ei farw, a'i gladdu; disgyn o hono i uffern; a'i gyfodi hefyd y trydydd dydd; ac esgyn o hono i'r nefoedd; a'i fod yn eistedd ar ddeheulaw Duw Dad Hollalluog; ac y daw efe oddiyno yn niwedd y byd, i farnu byw a meirw?

Ac a wyt ti yn credu yn yr Yspryd Glân; yr Eglwys lån Gatholig; Cymmun y Saint; Maddeuant Pechodau; Adgyfodiad y Cnawd; a Bywyd tragywyddol gwedi angau ?

Atteb. Hyn oll yr wyf yn ei gredu yn ddilys.

Gweinidog

the Father Almighty, Maker of heaven and earth?

And in Jesus Christ his onlybegotten Son our Lord? And that he was conceived by the Holy Ghost; born of the Virgin Mary; that he suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried; that he went down into hell, and also did rise again the third day; that he ascended into heaven, and sitteth at the right hand of God the Father Almighty; and from thence shall come again at the end of the world, to judge the quick and the dead?

And dost thou believe in the Holy Ghost; the holy Catholick Church; the Communion of Saints; the Remission of sins; the Resurrection of the flesh; and everlasting life after death? Answer. All this I stedfastly believe.

Minister.

A Fynni dy fedyddio yn y WILT thou be baptized in

ffydd hon?

Atteb. Hynny yw fy ewyllys.

Gweinidog.

A

Gedwi dithau gan hynny

this faith? Answer. That is my desire. Minister.

yn ufudd lân ewyllys Duw WILT thou then obediently

keep God's holy will and

[blocks in formation]

Caniattâ fod i bwy bynnag a fydd yma wedi eu cyssegru i ti trwy ein swydd a'n gweinidogaeth ni, fod hefyd yn gynnysgaeddol o rinweddau nefol, a chael eu tragywyddol obrwyau trwy dy drugaredd, O fendigedig Arglwydd Dduw, yr hwn wyt yn byw, ac yn llywio pob peth yn oes oesoedd. Amen.

H Dduw, yr hwn OLL-gyfoethog fyth-fywiol y bu i th garediccaf Fab Iesu Grist, dros faddeuant o'n pechodau, oddef gollwng o'i werthfawroccaf ystlys ddwfr a gwaed, a rhoddi gorchymmynion i'w ddisgyblion fyned a dysgu pob cenedl, a'u bedyddio, Yn Enw'r Tad, a'r Mab, a'r Yspryd Glân; Ystyria, attolwg i ti, wrth weddïau dy gynnulleidfa; sancteiddia'r dwfr hwn er dirgel olchedigaeth pechodau; a chaniattâ fod i'r Plentyn hwn, a fedyddir yr awr hon ynddo, dderbyn cyflawnder dy râs, ac aros byth yn nifer dy ffyddlawn blant etholedig; trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

Amen

commandments, and walk in the same all the days of thy life?

Answer. I will.

Then shall the Priest say, the old Adam in this Child Merciful God, grant that may be so buried, that the new man may be raised up in him. Amen.

Grant that all carnal affections may die in him, and that all things belonging to the Spirit may live and grow in him. Amen.

Grant that he may have power and strength to have victory, and to triumph, against the devil, the world, and the flesh. Amen.

Grant that whosoever is here dedicated to thee by our office and ministry may also be endued with heavenly virtues, and everlastingly rewarded, through thy mercy, O blessed Lord God, who dost live, and govern all things, world without end. Amen.

A whose most dearly beloved Son Jesus Christ, for the forgiveness of our sins, did shed out of his most precious side both water and blood; and gave commandment to his disciples, that they should go teach all nations, and baptize them In the Name of the Father, the Son, and the Holy Ghost; Regard, we beseech thee, the supplications of thy congregation; sanctify this Water to the mystical washing away of sin; and grant that this Child, now to be baptized therein, may receive the fulness of thy grace, and ever remain in the number of thy faithful and elect children; through Jesus Christ our Lord. Amen.

LMIGHTY, everliving God,

Yna y cymmer yr Offeiriad y Dyn-bychan yn ei ddwylaw, ac a ddywaid wrth y Tadau-bedydd a'r Mammau-bedydd,

Enwch y Plentyn hwn.

¶Ac yna, gan ei enwi ar eu hol hwynt (os hwy a hyspysant iddo y gall y Plentyn ddioddef hynny yn dda) efe a'i trocha ef yn y dwfr yn ddiesgeulus ac yn ddarbodus, gan ddywedyd,

Then the Priest shall take the Child into his hands, and shall say to the Godfathers and Godmothers,

Name this Child.

¶ And then naming it after them

if they shall certify him that the Child may well endure it) he shall dip it in the Water discreetly and warily, saying,

I baptize thee In the

N. Yr ydwyf yn dy fedyddio N. Name of the Father, and

[ocr errors]

Enw'r Tad, a'r

Mab, a'r Yspryd Glân. Amen.

of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.

¶Ond os hyspysant fod y Plentyn¶But if they certify that the Child

yn wan, digon fydd bwrw dwfr

arno, gan ddywedyd y geiriau dywededig uchod,

is weak, it shall suffice to pour Water upon it, saying the foresaid words,

I baptize thee In the

N. Yr ydwyf yn dy fedyddio N. Name of the Father, and

Enw'r Tad, a'r

Mab, a'r Yspryd Glân. Amen.

Yna y dyraid yr Offeiriad,

YR Rydym ni yn derbyn Y

* Yma yr

Groes yn nhalcen

defaid Crist, ac yn Offeiriad a wna ei*nodi ef âg ary Dyn-bach. wydd y Grog; yn arwyddocâd na bo iddo rhag llaw gymmeryd yn gywilydd gyffesu ffydd Crist a groeshoeliwyd, ac iddo ymladd yn ŵrol dan ei faner ef, yn erbyn pechod, y byd, a'r cythraul; a pharhâu yn filwr ffyddlawn ac yn was i Grist holl ddyddiau ei einioes. Amen.

¶Yna y dywaid yr Offeiriad,

G garedigion frodyr, adeni a

dodi y Plentyn hwn y'nghorph Eglwys Crist; diolchwn ninnau i'r Holl-alluog Dduw am ei ddaioni hwn, ac o gydundeb gwnawn ein gweddïau ar y Goruchaf Dduw, ar fod iddo ddiw eddu y rhan arall o'i fywyd yn ol hyn o ddechreuad.

of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.

¶Then the Priest shall say,

WE receive this Child into the congregation of Christ's flock,*and *Here the Priest do sign him with shall make a Cross the sign of the head.

upon the Child's fore

Cross, in token that hereafter he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified, and manfully to fight under his banner, against sin, the world, and the devil; and to continue Christ's faithful soldier and servant unto his life's end. Amen.

¶Then shall the Priest say, EEING now, dearly beloved

brethren, that this Child is regenerate, and grafted into the body of Christ's Church, let us give thanks unto Almighty God for these benefits; and with one accord make our prayers unto him, that this Child may lead the rest of his life according to this beginning.

E

Yna y dywedir, a phawb ar eu
gliniau,

IN Tad, yr hwn wyt yn y

Enw. Deued dy deyrnas. Bydded dy ewyllys ar y ddaear, Megis y mae yn y nefoedd. Dyro i ni heddyw ein bara beunyddiol. A maddeu i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ni i'n dyledwŷr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth; Eithr gwared ni rhag drwg. Amen.

¶ Yna y dywaid yr Offeiriad,

MAWR ddiolchwn i ti, dru

garoccaf Dad, ryngu bodd it' ad-eni y Dyn-bychan hwn a'th Yspryd Glân, ei dderbyn yn Blentyn i ti dy hun trwy fabwys, a'i gorphori i'th lân Eglwys. Ac yn ostyngedig yr attolygwn i ti ganiattâu iddo, gan ei fod ef yn farw i bechod, ac yn byw i gyfiawnder, ac yn gladdedig gydâ Christ yn ei angau, allu croeshoelio yr hên ddyn, ac yn hollol ymwrthod â holl gorph pechod; ac, megis y mae efe wedi ei wneuthur yn gyfrannog o angau dy Fab, iddo fod hefyd yn gyfrannog o'i gyfodiad; ac felly o'r diwedd, ynghyd â'r rhan arall o'th lân Eglwys, bod o hono yn etifedd dy deyrnas dragywyddol; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

¶ Then shall be said, all knčeling ;

UR Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, As we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation; But deliver us from evil. Amen.

¶Then shall the Priest say,

Wyst merciful Father, that

E yield thee hearty thanks,

it hath pleased thee to regenerate this Infant with thy holy Spirit, to receive him for thine own Child by adoption, and to incorporate him into thy holy Church. And humbly we beseech thee to grant, that he, being dead unto sin, and living unto righteousness, and being buried with Christ in his death, may crucify the old man, and utterly abolish the whole body of sin; and that, as he is made partaker of the death of thy Son, he may also be partaker of his resurrection; so that finally, with the residue of thy holy Church, he may be an inheritor of thine everlasting kingdom; through Christ our Lord. Amen.

Yna, a phareb yn sefyll, yr Offeir¶Then, all standing up, the Priest iad a ddywaid wrth y Tadau-bedydd a'r Mammau-bedydd hyn o Gyngor yn canlyn.

Y
Plentyn hwn addaw trwoch
chwi, ei fechniafon, ymwrthod
â diafol a'i holl weithredoedd,
credu yn Nuw, a'i wasanaethu
ef; rhaid i chwi feddwl, mai
eich rhan a'ch dyled yw, gweled
dysgu o'r Plentyn hwn, cyn
gynted ag y gallo ddysgu, pa
ryw hynod adduned, addewid,
a phroffes, a wnaeth efe yma

N gymmaint a darfod i'r

shall say to the Godfathers and Godmothers this Exhortation following.

Fath promised by you his sureties to renounce the devil and all his works, to believe in God, and to serve him; ye must remember, that it is your parts and duties to see that this Infant be taught, so soon as he shall be able to learn, what a solemn vow, promise, and profession, he hath here made by

NORASMUCH as this Child

[ocr errors]
[graphic]

trwoch chwi. Ac, er mwyn gallu o hono wybod y pethau hyn yn well, chwi a elwch arno i wrando Pregethau; ac yn benddifaddef, rhaid i chwi weled dysgu o hono y Credo, Gweddi yr Arglwydd, a'r Deg Gorchymmyn, yn yr iaith gyffredin, a phob peth arall a ddylai Cristion ei wybod, a'i gredu, er iechyd i'w enaid; a bod meithrin y Plentyn hwn yn rhinweddol, i'w hyweddu mewn buchedd dduwiol a Christianogol: gan gofio yn wastad, fod Bedydd yn arwyddocâu i nyni ein proffes; hynny yw, bod i ni ganlyn esampl ein Iachawdwr Crist, a'n gwneuthur yn gyffelyb iddo ef: fel, megis ag y bu efe farw, ac y cyfododd drachefn drosom ni; felly y dylem ni, y rhai a fedyddiwyd, farw oddiwrth bechod, a chyfodi i gyfiawnder; gan farwolaethu yn wastad ein holl ddrygioni a'n gwyniau llygredig, a pheunydd myned rhagom ym mhob rhinwedd dda a buchedd dduwiol.

Yna'r ychwanega efe ddywedyd, HAID i chwi edrych dwyn y Plentyn hwn at yr Esgob i'w gonffirmio ganddo, cyn gynted ag y medro ddywedyd y Credo, Gweddi'r Arglwydd, a'r Deng-Air Deddf, yn yr iaith gyffredin, ac yr addysger ym mhellach yng Nghatecism yr Eglwys a osodwyd allan ar fedr hynny.

you. And that he may know these things the better, ye shall call upon him to hear Sermons; and chiefly ye shall provide, that he may learn the Creed, the Lord's Prayer, and the Ten Commandments, in the vulgar tongue, and all other things which a Christian ought to know and believe to his soul's health; and that this Child may be virtuously brought up to lead a godly and a Christian life; remembering always, that Baptism doth represent unto us our profession; which is, to follow the example of our Saviour Christ, and to be made like unto him; that, as he died, and rose again for us, so should we, who are baptized, die from sin, and rise again unto righte ousness; continually mortifying all our evil and corrupt affections, and daily proceeding in all virtue and godliness of living.

Then shall he add and say,

Yhild be brought to the

E are to take care that this

Bishop to be confirmed by him, so soon as he can say the Creed, the Lord's Prayer, and the Ten Commandments, in the vulgar tongue, and be further instructed in the Church-Catechism set forth for that purpose.

HYSPYS yw trwy Air Duw, am Blant a fedyddir, ac a fyddant feirw cyn bod yn euog o Bechod gweithredol, eu bod yn ddiammeu yn gadwedig. I Symmud ymaith bob Ammheuaeth am arfer Arwydd y Groes yn y Bedydd; gwir Ddeongliad hynny, a'r iawn Achosion o'i gadw, a ellir eu gweled yn y Degfed Canon ar hugain, a ddoded allan gyntaf yn y flwyddyn MDCIV.

« PreviousContinue »