Page images
PDF
EPUB

henog pan waeddo y truan hefyd, a'r hwn ni byddo cynnorthwywr iddo.

13 Efe a arbed y tlawd a'r rheidus, ac a achub eneidau'r rhai anghenus.

14 Efe a wared eu henaid oddiwrth dwyll a thrawsder: a gwerthfawr fydd eu gwaed yn ei olwg ef.

15 Byw hefyd fydd efe, a rhoddir iddo o aur Sheba gweddïant hefyd drosto ef yn wastad beunydd y clodforir ef.

16 Bydd dyrnaid o ŷd ar y ddaear ym mhen y mynyddoedd: ei ffrwyth a ysgwyd fel Libanus; a phobl y ddinas a flodeuant fel gwellt y ddaear.

17 Ei Enw fydd yn dragywydd: ei Enw a bery tra fyddo haul; ac ymfendithiant ynddo: yr holl genhedloedd a'i galwant yn wynfydedig.

18 Bendigedig fyddo'r Arglwydd Dduw, Duw Israel, yr hwn yn unig sydd yn gwneuthur rhyfeddodau.

19 Bendigedig hefyd fyddo ei Enw gogoneddus ef yn dragywydd; a'r holl ddaear a lanwer o'i ogoniant. Amen, ac Amen.

PRYDNHAWNOL WEDDI. Psal. Ixxiii. Quam bonus Israel!

i

poor when he crieth: the needy also, and him that hath no helper.

13 He shall be favourable to the simple and needy: and shall preserve the souls of the poor.

:

14 He shall deliver their souls from falshood and wrong and dear shall their blood be in his sight.

15 He shall live, and unto him shall be given of the gold of Arabia: prayer shall be made ever unto him, and daily shall he be praised.

16 There shall be an heap of corn in the earth, high upon the hills: his fruit shall shake like Libanus, and shall be green in the city like grass upon the earth.

17 His Name shall endure for ever; his Name shall remain under the sun among the posterities which shall be blessed through him; and all the heathen shall praise him.

18 Blessed be the Lord God, even the God of Israel: which only doeth wondrous things ;

19 And blessed be the Name of his Majesty for ever: and all the earth shall be filled with his Majesty. Amen, Amen.

EVENING PRAYER. Psal. lxxiii. Quam bonus Israel!

Yadu da. yw Duw ; TRULY God is loving unto

N ddïau ᎩᎳ

o galon.

2 Minnau, braidd na lithrodd fy nhraed: prin na thripiodd fy ngherddediad.

3 Canys cenfigennais wrth y rhai ynfyd, pan welais lwyddiant y rhai annuwiol.

4 Canys nid oes rwymau yn eu marwolaeth; a'u cryfder sydd heini.

5 Nid ydynt mewn blinder fel

Israel even unto such as are of a clean heart.

2 Nevertheless, my feet were almost gone: my treadings had well-nigh slipt.

3 And why? I was grieved at the wicked: I do also see the ungodly in such prosperity.

4 For they are in no peril of death: but are lusty and strong.

5 They come in no misfor

dynion eraill; ac ni ddïaleddir arnynt hwy gydâ dynion eraill. 6 Am hynny y cadwynodd balchder hwynt, ac y gwisg trawsder am danynt fel dilledyn. 7 Eu llygaid a saif allan gan frasder aethant dros feddwl calon o gyfoeth.

8 Y maent wedi llygru, yn chwedleua'n ddrygionus am drawsder; yn dywedyd yn uchel.

9 Gosodasant eu genau yn erbyn y nefoedd a'u tafod a gerdd trwy'r ddaear.

10 Am hynny y dychwel ei bobl ef yma; ac y gwesgir iddynt ddwfr phïol lawn.

11 Dywedant hefyd, Pa fodd y gŵyr Duw? a oes gwybodaeth gan y Goruchaf?

12 Wele, dyma y rhai annuwiol, a'r rhai sydd lwyddiannus yn y byd, ac a amlhasant olud.

13 Diau mai yn ofer y glanhêais fy nghalon, ac y golchais fy nwylaw mewn diniweidrwydd.

14 Canys ar hyd y dydd y'm maeddwyd; fy ngherydd

a ddeuai bob bore.

15 Os dywedwn, Mynegaf fel hyn; wele, à chenhedlaeth dy blant di y gwnawn gam.

16 Pan amcenais wybod hyn, blin oedd hynny yn fy ngolwg i; 17 Hyd onid aethum i gyssegr Duw yna y deallais eu diwedd hwynt.

18 Dïau osod o honot hwynt mewn llithrigfa, a chwympo o honot hwynt i ddinystr.

19 Mor ddisymmwth yr aethant yn anghyfannedd! pallasant, a darfuant gan ofn.

20 Fel breuddwyd wrth ddihuno un; felly, Ŏ Arglwydd,

tune like other folk: neither are they plagued like other men.

6 And this is the cause that they are so holden with pride: and overwhelmed with cruelty.

7 Their eyes swell with fatness: and they do even what they lust.

8 They corrupt other, and speak of wicked blasphemy : their talking is against the most High.

9 For they stretch forth their mouth unto the heaven : and their tongue goeth through the world.

10 Therefore fall the people unto them and thereout suck they no small advantage.

11 Tush, say they, how should God perceive it: is there knowledge in the most High?

12 Lo, these are the ungodly, these prosper in the world, and these have riches in possession: and I said, Then have I cleansed my heart in vain, and washed mine hands in innocency.

13 All the day long have I been punished and chastened every morning.

14 Yea, and I had almost said even as they but lo, then I should have condemned the generation of thy children.

15 Then thought I to understand this: but it was too hard

for me,

16 Until I went into the sanctuary of God: then understood I the end of these men ;

17 Namely, how thou dost set them in slippery places and castest them down, and destroyest them.

18 Oh, how suddenly do they consume: perish, and come to a fearful end!

19 Yea, even like as a dream when one awaketh : so shalt

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

22 Mor ynfyd oeddwn, ac heb wybod; anifail oeddwn o'th flaen di.

23 Etto yr ydwyf yn wastad gyda thi: ymaflaist yn fy llaw ddehau.

24 A'th gyngor y'm harweini; ac wedi hynny y'm cymmeri i ogoniant.

25 Pwy sydd gennyf fi yn y nefoedd ond tydi? ac ni ewyllysiais ar y ddaear neb gydâ thydi.

26 Pallodd fy nghnawd a'm calon ond nerth fy nghalon a'm rhan yw Duw yn dragywydd.

27 Canys wele, difethir y rhai a bellhant oddiwrthyt: torraist ymaith bob un a butteinio oddiwrthyt.

128 Minnau, nesâu at Dduw sydd dda i mi: yn yr Arglwydd Dduw y gosodais fy ngobaith i draethu dy holl weithredoedd.

1 Psal. lxxiv. Ut quid, Deus? PAHAM, Dduw, y'n bwriaist heibio yn dragywydd, ac y myga dy ddigofaint yn erbyn defaid dy borfa?

2 Cofia dy gynnulleidfa yr hon a brynaist gynt; a llwyth dy etifeddiaeth yr hwn a waredaist; mynydd Sïon, hwn y preswyli ynddo.

3 Dyrcha dy draed at anrhaith dragywyddol; sef at yr holl ddrwg a wnaeth y gelyn

[blocks in formation]

thou make their image to vanish out of the city.

20 Thus my heart was grieved and it went even through my reins.

21 So foolish was I, and ignorant even as it were a beast before thee.

22 Nevertheless, I am alway by thee for thou hast holden me by my right hand.

23 Thou shalt guide me with thy counsel and after that receive me with glory.

24 Whom have I in heaven but thee and there is none upon earth that I desire in comparison of thee.

25 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion

for ever.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

God, wherefore art thou absent from us so long: why is thy wrath so hot against the sheep of thy pasture?

2 O think upon thy congregation: whom thou hast purchased, and redeemed of old.

3 Think upon the tribe of thine inheritance and mount Sion, wherein thou hast dwelt.

4 Lift up thy feet, that thou mayest utterly destroy every enemy which hath done evil in thy sanctuary.

5 Thine adversaries roar in the midst of thy congregations: and set up their banners for tokens.

5 Hynod oedd gwr, fel y codasai fwyill mewn dyrys-goed.

un

6 Ond yn awr y maent yn dryllio ei cherfiadau ar waith â bwyill ac â morthwylion.

7 Bwriasant dy gyssegroedd yn tân; hyd lawr yr halogasant breswylfa dy Enw.

8 Dywedasant yn eu calonnau, Cyd-anrheithiwn hwynt: Hosgasant holl synagogau Duw yn y tir.

9 Ni welwn ein harwyddion : nid oes brophwyd mwy, nid oes gennym a ŵyr på hŷd.

10 Pa hŷd, Dduw, y gwarthrudda'r gwrthwynebwr? a gabla'r gelyn dy Enw yn dragywydd.

11 Paham y tynni yn ei hol dy law, sef dy ddeheulaw? tyn hi allan o ganol dy fynwes.

12 Canys Duw yw fy Mrenhin o'r dechreuad, gwneuthurwr iachawdwriaeth o fewn y tir.

13 Ti yn dy nerth a berthaist y môr: drylliaist bennau dreigiau yn y dyfroedd.

[blocks in formation]

6 He that hewed timber afore out of the thick trees: was known to bring it to an excellent work.

7 But now they break down all the carved work thereof: with axes and hammers.

8 They have set fire upon thy holy places and have defiled 'the dwelling-place of thy Name, even unto the ground.

9 Yea, they said in their hearts, Let us make havock of them altogether thus have they burnt up all the houses of God in the land.

10 We see not our tokens, there is not one prophet more : no, not one is there among us, that understandeth any more.

11 O God, how long shall the adversary do this dishonour : how long shall the enemy blaspheme thy Name, for ever?

12 Why withdrawest thou thy hand why pluckest thou not thy right hand out of thy bosom to consume the enemy?

13 For God is my King of old: the help that is done upon earth he doeth it himself.

14 Thou didst divide the sea through thy power: thou brakest the heads of the dragons in the waters.

15 Thou smotest the heads of Leviathan in pieces and gavest him to be meat for the people in the wilderness.

16 Thou broughtest out fountains and waters out of the hard rocks thou driedst up mighty

waters.

17 The day is thine, and the night is thine: thou hast prepared the light and the sun.

18 Thou hast set all the borders of the earth thou hast made summer and winter.

19 Remember this, O Lord, how the enemy hath rebuked: and how the foolish people hath blasphemed thy Name.

19 Na ddyro enaid dy durtur i gynnulleidfa'r gelynion: nac, anghofia gynnulleidfa dy drueiniaid byth.

20 Edrych ar y cyfammod: canys llawn yw tywyll-leoedd y ddaear o drigfannau trawsder. 21 Na ddychweled y tlawd yn waradwyddus: molianned y truan a'r anghenus dy Enw.

22 Cyfod, O Dduw, dadleu dy ddadl : cofia dy waradwydd gan yr ynfyd beunydd.

23 Nac anghofia_lais dy elynion: dadwrdd y rhai a godant i'th erbyn sydd yn dringo yn wastadol.

BOREOL WEDDI.
Psal. lxxv. Confitebimur tibi.

CLODFORWN dydi, O

Dduw, clodforwn; canys agos yw dy Enw; dy ryfeddodau a fynegant hynny.

2 Pan dderbyniwyf y gynnulleidfa, mi a farnaf yn uniawn. 3 Ymddattododd y ddaear a'i holl drigolion: myfi sydd yn cynnal ei cholofnau.

4 Dywedais wrth y rhai ynfyd, Nac ynfydwch; ac wrth y rhai annuwiol, Na ddyrchefwch eich corn.

5 Na ddyrchefwch eich corn yn uchel: na ddywedwch yn varsyth.

6 Čanys nid o'r dwyrain, nac 'r gorllewin, nac o'r dehau, y law goruchafiaeth.

7 Ŏnd Duw sydd yn barnu; fe a ostwng y naill, ac a gyfyd y llall.

8 Oblegid y mae phïol yn law'r Arglwydd, a'r gwin sydd goch; yn llawn cymmysg, ac fe a dywalltodd o hono: etto

[ocr errors]

20 O deliver not the soul of thy turtle-dove unto the multitude of the enemies : and forget not the congregation of the poor for ever.

21 Look upon the covenant : for all the earth is full of darkness, and cruel habitations.

22 O let not the simple go away ashamed: but let the poor and needy give praise unto thy Name.

23 Arise, O God, maintain thine own cause : remember how the foolish man blasphemeth thee daily.

24 Forget not the voice of thine enemies: the presumption of them that hate thee increas

eth ever more and more.

MORNING PRAYER.
Psal. lxxv. Confitebimur tibi.

UNTO thee, O God, do we do we give thanks.

give thanks: yea, unto thee

2 Thy Name also is so nigh: and that do thy wondrous works declare.

3 When I receive the congregation I shall judge according unto right.

4 The earth is weak, and all the inhabiters thereof: I bear up the pillars of it.

5 I said unto the fools, Deal not so madly and to the ungodly, Set not up your horn.

6 Set not up your horn on high and speak not with a stiff neck.

7 For promotion cometh neither from the east, nor from the west: nor yet from the south.

8 And why? God is the Judge: he putteth down one, and setteth up another.

9 For in the hand of the Lord there is a cup, and the wine is red it is full mixed, and he poureth out of the same.

« PreviousContinue »