Page images
PDF
EPUB

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot roddi i ni galon i'th garu ac i'th ofni, ac fyw yn ddiesgeulus yn ol dy orchymmynion;

Nyni a attolygwn i ti ein gurando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot roddi i'th holl bobl ychwaneg o râs, i wrando yn ufudd dy Air, ac i'w dderbyn o bur ewyllys, ac i gynhyrchu ffrwyth yr Yspryd;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot ddwyn i'r ffordd wir bawb a'r a aeth ar gyfeiliorn, ac a dŵyllwyd ;

Nyni a attolygwn i ti ein gurando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot nerthu y rhai sydd yn sefyll; a chonfforddio a chynnorthwyo y rhai sydd à gwan galon, a chyfodi y sawl a syrthiant, ac o'r diwedd curo i lawr Satan dan ein traed;

Nyni a attolygwn i ti ein gurando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot gymmorth, helpu, a diddanu, pawb ar y sy mewn pergyl, angenoctyd, a thrwblaeth;

Nyni a attolygwn i ti ein gurando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot gadw pawb a'r y sydd yn ymdaith, ar for neu dir, pob gwraig wrth esgor plant, pob clwyfus, a rhai bychain; a thosturio wrth bawb a fyddo mewn caethiwed a charchar;

Nyni a attolygun i ti ein gurando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot ymddiffyn ac amgeleddu y plant amddifaid, a'r gwragedd gweddwon, a phawb a'r y sydd yn unig, ac yn goddef pwys plaid orthrech; Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog.

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to give us an heart to love and dread thee, and diligently to live after thy commandments;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to give to all thy people increase of grace to hear meekly thy Word, and to receive it with pure affection, and to bring forth the fruits of the Spirit;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to bring into the way of truth all such as have erred, and are deceived;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to strengthen such as do stand; and to comfort and help the weakhearted; and to raise up them that fall; and finally to beat down Satan under our feet;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to succour, help, and comfort, all that are in danger, necessity, and tribulation;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to preserve all that travel by land or by water, all women labouring of child, all sick persons, and young children; and to shew thy pity upon all prisoners and captives;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to defend, and provide for, the fatherless children, and widows, and all that are desolate and oppressed;

We beseech thee to hear us, good Lord.

Teilyngu o honot drugarhâu wrth bob dyn;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot faddeu i'n gelynion, erlynwyŷr, ac ysglandrwýr, a throi eu calonnau;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot roddi a chadw er ein llês, amserol ffrwythau'r ddaear, modd y caffom mewn amser dyledus eu mwynhau;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot roddi i ni wir edifeirwch; a maddeu i ni ein holl bechodau, ein hesgeulusdra, a'n hanwybod; a'n cynnysgaeddu â grâs dy Yspryd Glân, i wellhâu ein buchedd yn ol dy Air sanctaidd ;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Mab Duw: attolygwn i ti ein gwrando.

Mab Duw: attolygwn i ti ein gwrando.

Oen Duw yr hwn wyt yn dileu pechodau'r byd ;

Caniatta i ni dy dangnefedd. Oen Duw yr hwn wyt yn dileu pechodau'r byd; Trugarhá wrthym. Crist, clyw nyni. Crist, clyw nyni. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Crist, trugarhâ wrthym. Crist, trugarha wrthym. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Yna y dywaid yr Offeriad, a'r bobl gydag ef, Weddi yr Arglwydd.

E

IN Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, Sancteiddier dy Enw. Deued dy deyrnas. Bydded dy ewyllys ar y ddaear, Meg

That it may please thee to have mercy upon all men ; We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to forgive our enemies, persecutors, and slanderers, and to turn their hearts;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to give and preserve to our use the kindly fruits of the earth, so as in due time we may enjoy them;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to give us true repentance; to forgive us all our sins, negligences, and ignorances; and to endue us with the grace of thy Holy Spirit to amend our lives according to thy holy Word;

We beseech thee to hear us, good Lord.

Son of God: we beseech thee to hear us.

Son of God: we beseech thee to

hear us.

away

O Lamb of God: that takest away the sins of the world; Grant us thy peace. O Lamb of God that takest the sins of the world; Have mercy upon us. O Christ, hear us. O Christ, hear us. Lord, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. Christ, have mercy upon us. Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us.

Lord, have mercy upon us. ¶ Then shall the Priest, and the people with him, say the Lord's Prayer.

UR Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, As

is y mae yn y Nefoedd. Dyro i ni heddyw ein bara beunyddiol. A maddeu i ni ein dyledion, Fel y maddeuwn ni i'n dyledwŷr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth; Eithr, gwared ni rhag drwg. Amen.

Offeiriad. Arglwydd, na wna å nyni yn ol ein pechodau. Åtteb. Ac na obrwya ni yn ol ein hanwireddau.

Gweddïwn.

UW, Dad trugarog, yr hwn nid wyt yn dirmygu uchenaid calon gystuddiedig, nac adduned y gorthrymmedig; Cynnorthwya yn drugarog ein gweddïau, y rhai yr ŷm ni yn eu gwneuthur ger dy fron yn ein holl drallod a'n blinfyd, pa bryd bynnag y gwasgant arnom; a gwrando ni yn rasusol, fel y bo i'r drygau hynny, y rhai y mae ystryw a dichell diafol neu ddyn yn eu gwneuthur i'n herbyn, fyned yn ofer; a thrwy ragluniaeth dy ddaioni di iddynt fod yn wasgaredig, modd na'n briwer dy weision drwy erlyn neb, a gallu o honom byth ddiolch i ti yn dy lân Eglwys; trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

O Arglwydd, cyfod, cymmorth ni, a gwared ni, er mwyn dy enw.

Dduw, ni a glywsom â'n clustiau, a'n tadau a fynegasant i ni, y gweithredoedd ardderchog a wnaethost yn eu dyddiau, ac yn y cynfyd o'u blaen hwy.

O Arglwydd, cyfod, cymmorth ni, a gwared ni, er mwyn dy Anrhydedd.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân;

Atteb. Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd. Amen.

it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, As we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation; But deliver us from evil. Amen.

Priest. O Lord, deal not with us after our sins.

Answer. Neither reward us after our iniquities.

Let us pray.

God, merciful Father, that despisest not the sighing of a contrite heart, nor the desire of such as be sorrowful; Mercifully assist our prayers that we make before thee in all our troubles and adversities, whensoever they oppress us; and graciously hear us, that those evils, which the craft and subtilty of the devil or man worketh against us, be brought to nought; and by the providence of thy goodness they may be dispersed; that we thy servants, being hurt by no persecutions, may evermore give thanks unto thee in thy holy Church; through Jesus Christ our Lord.

O Lord, arise, help us, and deliver us for thy Name's sake.

God, we have heard with

our ears, and our fathers have declared unto us, the noble works that thou didst in their days, and in the old time before

them.

[blocks in formation]

Rhag ein gelynion ymddiffyn

ni, O Crist.

Yn rasol edrych ar ein poenedigaethau.

Yn dosturus ystyria wrth drymder ein calonnau.

Yn drugarog maddeu bechodau dy bobl.

Yn garedigol gan drugaredd gwrando ein gweddïau. Iesu Fab Dafydd, trugarhâ wrthym.

Yr awr hon a phob amser teilynga ein gwrando, O Crist. Yn rasol clyw ni, O Crist; yn rasol clyw nyni, O Arglwydd Crist.

Offeiriad. Arglwydd, dangos dy drugaredd arnom; Atteb. Fel yr ym yn ymddiried ynot.

Gweddïwn.

TYNI yn ufudd a attolygwn Ni ti, 8 Arglwydd Dad, yn

drugarog edrych ar ein gwendid; ac, er gogoniant dy Enw, ymchwel oddiwrthym yr holl ddrygau a ddarfu i ni o wîr gyfiawnder eu haeddu; a chaniattâ fod i ni yn ein holl drallod ddodi ein cyfan ymddiried a'n gobaith yn dy drugaredd, ac byth dy wasanaethu mewn sancteiddrwydd a phurdeb buchedd, i'th anrhydedd a'th ogoniant; trwy ein hunig Gyfryngwr a'n Dadleuwr, Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Gweddi o waith St. Chrysostom. TOLL-alluog Dduw, yr hwn

a roddaist i ni râs y pryd hwn, trwy gyfundeb a chydgyfarch, i weddio arnat; ac wyt yn addaw, pan ymgynhullo dau neu dri yn dy Enw, bod i ti ganiattâu eu gofynion: Cyflawna yr awr hon, O Arglwydd, ddymuniad a deisyfiad dy weision, fel y bo mwyaf buddiol

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

I'wharfer o flaen y ddwy Weddi ddiweddaf o'r Lituni, neu o'r Foreol a'r Brydnhawnol Weddi.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »