Page images
PDF
EPUB

heddyw ein bara beunyddiol. A maddeu i ni ein dyledion, Fel y maddeuwn ni i'n dyledwýr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth; Eithr gwared ni rhag drwg. Amen.

our daily bread. And forgive us our trespasses, As we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation; But deliver us from evil. Amen.

Yna y Gweinidog yn ei sefyll a¶Then the Priest standing up shall

ddywaid,

Arglwydd, dangos dy drugar

edd arnom.

Atteb. A chaniattâ i ni dy iachawdwriaeth.

Offeiriad. Arglwydd, cadw y Brenhin.

Atteb. A gwrando ni yn drugarog pan alwom arnat. Offeiriad. Gwisg dy Weinidogion ag iawnder.

Atteb. A gwna dy ddewisol bobl yn llawen. Offeiriad. Arglwydd, cadw dy

bobl.

Atteb. A bendithia dy etifedd

iaeth. Offeiriad. Arglwydd, dyro dangnefedd yn ein dyddiau. Atteb. Gan nad oes neb arall a ymladd drosom, ond tydi, Dduw, yn unig.

Offeiriad. Duw, glanhà ein calonnau ynom.

Atteb. Ac na chymmer dy Yspryd Glân oddiwrthym.

[blocks in formation]

Yna y canlyn tri Cholect: y cyntaf,¶Then shall follow three Collects;

o'r Dydd, yr hwn a fydd yr un ag aappwyntir ar y Cymmun; yr ail, am Dangnefedd; y trydydd, am Rás i fyw yn dda. A'r ddau Golect diweddaf ni chyfnewidir byth, ond eu dywedyd beunydd ar y Foreol Weddi trwy'r holl flwyddyn, fel y canlyn; a phareb ar eu gliniau.

Yr ail Golect, am Dangnefedd. UW, yr hwn wyt Awdwr

tundeb, yr hwn o'th iawn adnabod y mae'n buchedd dragywydd yn sefyll arno, a'th wasanaeth yw gwir fraint; Ymddiffyn nyni, dy ostyngedig weision, rhag holl ruthrau ein gelyn

the first of the Day, which shall be the same that is appointed at the Communion; the second for Peace; the third for Grace to live well. And the two last Collects shall never alter, but daily be said at Morning Prayer throughout all the year, as followeth; all kneeling.

The second Collect, for Peace.

God, who art the author

peace and lover of concord, in knowledge of whom standeth our eternal life, whose service is perfect freedom; Defend us thy humble servants in all assaults of our enemies; that we, surely trusting in thy de

ion; fel, trwy gwbl ymddiried yn dy ymddiffyn di, nac ofnom allu neb gwrthwynebwŷr, trwy nerth Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Y trydydd Colect, am gael Grás. Arglwydd nefol Dad, Hollalluog a thragywyddol Dduw, yr hwn a'n cedwaist yn ddiangol hyd ddechreu'r dydd heddyw; Ymddiffyn nyni ynddo â'th gadarn allu; a chaniattâ na syrthiom y dydd hwn mewn un pechod, ac nad elom mewn neb rhyw berygl; eithr bod ein holl weithredoedd wedi eu trefnu a'u llywio wrth dy lywodraeth, i wneuthur yn wastad y peth sydd gyfiawn yn dy olwg di; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Mewn Corau a Mannau lle'r arferont ganu, yma y canlyn yr Anthem.

Yna y pum Gweddi hyn sy'n canlyn a ddarllenir yma, oddieithr pan ddarllenir y Litani; ac yna y ddwy olaf yn unig a ddarllenir, fel y maent gwedi eu cyfleu yno. Gweddi dros Fawrhydi'r Brenhin. Arglwydd, ein Tad nefol, goruchel a galluog, Brenhin y brenhinoedd, Arglwydd yr arglwyddi, unig Lywiawdwr y tywysogion, yr hwn wyt o'th eisteddle yn edrych ar holl drigolion y ddaear; Ni a attolygwn ac a erfyniwn i ti, edrych o honot yn ddarbodus ar ein grasusaf ddaionus Arglwydd, Frenhin GEORGE; ac felly ei gyflawni ef o râs dy Sanctaidd Yspryd, fel y bo iddo yn wastadol bwyso at dy feddwl, a rhodio yn dy ffordd Cynnysgaedda ef yn helaeth â doniau nefol; caniattâ iddo mewn Hwyddiant ac iechyd hîr hoedl; nertha ef modd y gallo oresgyn a gorchfygu ei holl elynion; ac o'r diwedd, ar ol y fuchedd hon, bod iddo fwynhau llawenydd a dedwyddyd tragywyddol; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

fence, may not fear the power of any adversaries, through the might of Jesus Christ our Lord. Amen.

The third Collect, for Grace.

Lord, our heavenly Father, Almighty and everlasting God, who hast safely brought day; Defend us in the same us to the beginning of this with thy mighty power; and grant that this day we fall into kind of danger; but that all no sin, neither run into any our doings may be ordered by thy governance, to do always that is righteous in thy sight; through Jesus Christ our Lord.

Amen.

In Quires and Places where they sing, here followeth the Anthem.

¶ Then these five Prayers following are to be read here, except when the Litany is read; and then only the two last are to be read, as they are there placed.

A

Prayer for the King's Majesty.

Lord our heavenly Father, Lord and mighty, King of kings, Lord of lords, the only Ruler of princes, who dost from thy throne behold all the dwellers upon earth; Most heartily we beseech thee with thy favour to behold our most gracious Sovereign Lord, King GEORGE; and so replenish him with the grace of thy Holy Spirit, that he may alway incline to thy will, and walk in thy way: Endue him plenteously with heavenly gifts; grant him in health and wealth long to live; strengthen him that he may vanquish and overcome all his enemies; and finally, after this life, he may attain everlasting joy and felicity; through Jesus Christ our Lord. Amen.

Gweddi dros y Brenhinol Deulu. A Prayer for the Royal Family.

HOLL-alluog Dduw, ffynnon

pob daioni, yr ydym ni yn ostyngedig yn attolwg i ti fendithio yr holl Frenhinol Deulu: Cynnysgaedda hwy â'th Yspryd Glan; cyfoethoga hwy a'th nefol ras; llwydda hwy â phob dedwyddwch; a dwg hwy i'th dragywyddol deyrnas; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Gweddi dros yr Eglwyswyr a'r

HOLI

bobl.

OLL-gyfoethog a thagy

wyddol Dduw, yr hwn wyt yn unig yn gwneuthur rhyfeddodau; Danfon i lawr ar ein Hesgobion a'n Curadiaid, a'r holl gynnulleidfäon a orchymmynwyd dan eu gofal hwynt, iachol Yspryd dy ras; ac fel y gallont wir ryngu bodd i ti, tywallt arnynt ddyfal wlith dy fendith. Caniatta hyn, Arglwydd, er anrhydedd ein Dadleuwr a'n Cyfryngwr, Iesu Grist. Amen. Gweddi o waith St. Chrysostom. hwn

Toddaistinis y pryd

hwn, trwy gyfundeb a chydgyfarch, i weddïo arnat ; ac wyt yn addaw, pan ymgynnullo dau neu dri yn dy Enw, bod i ti ganiattau eu gofynion: Cyflawna yr awr hon, Ŏ Arglwydd, ddymuniad a deisyfiad dy weision, fel y bo mwyaf buddiol iddynt; gan ganiattâu i ni yn y byd hwn wybodaeth am dy wirionedd, ac yn y byd a ddaw, bywyd tragywyddol. Amen.

2 Cor. xiii. GRA RAS ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Yspryd Glân, a fyddo gyda ni oll byth byth

oedd. Amen.

ALMIGHTY God, the foun

tain of goodness, we humbly beseech thee to bless all the Royal Family: Endue them with thy holy Spirit; enrich them with thy heavenly grace; prosper them with all happiness; and bring them to thine everlasting kingdom; through Jesus Christ our Lord. Amen.

A Prayer for the Clergy and people.

ALMIGHTY and everlasting

God, who alone workest great marvels; Send down upon our Bishops, and Curates, and all Congregations committed to their charge, the healthful Spirit of thy grace; and that they may truly please thee, pour upon them the continual dew of thy blessing. Grant this, O Lord, for the honour of our Advocate

and Mediator, Jesus Christ. A

[blocks in formation]

Yma y diwedd Trefn y Foreol Weddi trwy'r Flwyddyn.

Y DREFN AM

WEDDI BRYDNHAWN

BOB DYDD TRWY'R FLWYDDYN

Ar ddechreu'r Weddi Brydnharnol, darllened y Gweinidog, â ryw un neu ychwaneg o'r adnodau hyn o'r Ysgrythyr Lân y yn canlyn. Ac yna dyweded yr hyn y sydd ysgrifenedig ar ol y adnodau.

HEN the wicke

AN ddychwelo'r annuwiol W turneth away fr

oddiwrth ei ddrygioni yr hwn a wnaeth, a gwneuthur barn a chyfiawnder, hwnnw a geidw yn fyw ei enaid. Exec. xviii. 27.

Yr wyf yn cydnabod fynghamweddau, a'm pechod sydd yn wastad ger fy mron. Psal. li. 3. Cuddia dy wyneb oddiwrth fy mhechodau, a dilea fy holl anwireddau. Psal. li. 9.

Aberthau Duw ydynt yspryd drylliedig calon ddrylliog, gystuddiedig, O Dduw, ni ddirmygi. Psal. li. 17.

Rhwygwch eich calon, ac nid eich dillad, ac ymchwelwch at yr Arglwydd eich Duw: o her wydd graslawn a thrugarog yw efe, hwyrfrydig i ddigofaint, a mawr ei drugaredd, ac edifeiriol am ddrwg. Ioel ii. 13.

Gan yr Arglwydd ein Duw y mae trugareddau a maddeuant, er gwrthryfelu o honom i'w erbyn: ni wrandawsom chwaith ar lais yr Arglwydd ein Duw, i rodio yn ei gyfreithiau ef, y rhai a roddodd efe o'n blaen ni. Dan. ix. 9, 10.

Cospa fi, Arglwydd, etto mewn barn; nid yn dy lîd, rhag it' fy

wickedness that he hat mitted, and doeth that is lawful and right, h save his soul alive. Eze 27.

I acknowledge my tr sions, and my sin is eve me. Psal. li. 3.

Hide thy face from and blot out all mine in Psal. li. 9.

The sacrifices of God broken spirit: a broken contrite heart, O God, th not despise. Psal. li. 17.

Rend your heart, a your garments, and tur the Lord your God: fo gracious and merciful, anger, and of great ki and repenteth him of th Joel ii. 13.

To the Lord our God mercies and forgivenesses, we have rebelled agains neither have we obeyed th of the Lord our God, t in his laws which he set us. Dan. ix. 9, 10.

O Lord, correct me, bu judgement; not in thine

ngwneuthur yn ddiddym. Ier. X. 24. Psal. vi. 1. Edifarhêwch; canys nesâodd teyrnas nefoedd. St. Matth. iii. 2. Mi a godaf, ac a âf at fy nhad, ac a ddywedaf wrtho, Fy nhad, pechais yn erbyn y nêf, ac o'th flaen dithau, ac mwyach nid ydwyf deilwng i'm galw yn fab iti. St. Luc xv. 18, 19.

Arglwydd, na ddôs i farn a'th was; o herwydd ni chyfiawnheir neb byw yn dy olwg di. Psal. cxliii. 2.

Os dywedwn nad oes ynom bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, a'r gwirionedd nid yw ynom. Os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlawn yw efe a chyfiawn, fel y maddeuo i ni ein pechodau, ac y'n glanhão oddiwrth bob anghyfiawnder. 1 Ioan i. 8, 9.

FY

Y anwyl gariadus frodyr, y mae'r Ysgrythyr Lân yn ein cynhyrfu, mewn amrafael fannau, i gydnabod ac i gyffesu ein haml bechodau a'n hanwiredd; ac na wnelem na'u cuddio na'u celu y'ngŵydd yr Hollalluog Dduw ein Tad nefol; eithr eu cyffesu â gostyngedig, isel, edifarus, ac ufudd galon; er mwyn caffael o honom faddeuant am danynt, trwy ei anfeidrol ddaioni a'i drugaredd ef. A chyd dylem ni bob amser addef yn ostyngedig ein pechodau ger bron Duw; etto ni a ddylem yn bennaf wneuthur hynny, pan ymgynnullom i gydgyfarfod, i dalu diolch am yr aml ddaioni a dderbyniasom ar ei law ef, i ddatgan ei haeddediccaf foliant, i wrando ei sancteiddiaf Air ef, ac i erchi y cyfryw bethau ag a fyddo cymmwys ac angenrheidiol, yn gystal ar lês y corph a'r enaid. O herwydd paham myfi a erfyniaf ac a at

lest thou bring me to nothing. Jer. x. 24. Psal. vi. 1.

Repent ye; for the Kingdom of heaven is at hand. St. Matth. iii. 2.

I will arise, and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee, and am no more worthy to be called thy son. St. Luke xv. 18, 19.

Enter not into judgement with thy servant, O Lord; for in thy sight shall no man living be justified. Psal. cxliii. 2.

If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us: but, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. 1 St. John i. 8,

9.

Scripture moveth us DEARLY beloved brethren,

in sundry places to acknowledge and confess our manifold sins and wickedness; and that we should not dissemble nor cloke them before the face of Almighty God our heavenly Father; but confess them with an humble, lowly, penitent, and obedient heart; to the end that we may obtain forgiveness of the same, by his infinite goodness and mercy. And although we ought at all times humbly to acknowledge our sins before God; yet ought we most chiefly so to do, when we assemble and meet together to render thanks for the great benefits that we have received at his hands, to set forth his most worthy praise, to hear his most holy Word, and to ask those things which are requisite and necessary, as well for the body as the soul. Wherefore I pray and beseech you, as many

« PreviousContinue »