Page images
PDF
EPUB

tolygaf i chwi, cynnifer ag y sydd yma'n bresennol, gyd-dynnu à myfi â chalon bur, ac â lleferydd ostyngedig, hyd y'ngorseddfa'r nefol râd, gan ddywedyd ar fy oli;

Cyffes gyffredin, i'w dywedyd gan yr holl Gynnulleidfa, ar ol y Gweinidog, gan ostwng ar eu gliniau oll.

HOLL-alluog Dduw a thru

garoccaf Dad; Nyni a aethom ar gyfeiliorn allan o'th ffyrdd di fel defaid ar gyfrgoll. Nyni a ddilynasom ormod ar amcanion a chwantau ein calonnau ein hunain. Nyni a wnaethom yn erbyn dy sancteiddiol gyfreithiau. Nyni a adawsom heb wneuthur pethau a ddylesym eu gwneuthur; Ac a wnaethom y pethau ni ddylesym eu gwneuthur; Ac nid oes iechyd ynom. Eithr tydi, O Arglwydd, cymmer drugaredd arnom, ddrwg weithredwŷr truain. Arbed di hwynt-hwy, O Dduw, y rhai sy'n cyffesu eu beïau. Cyweiria di'r sawl sydd yn edifarus; Yn ol dy addewidion a hyspyswyd i ddyn yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. A chaniattâ, drugaroccaf Dad, er ei fwyn ef; Fyw o honom rhagllaw mewn duwiol, uniawn, a sobr fuchedd, I ogoniant dy sancteiddiol Enw. Amen.

as are here present, to accompany me with a pure heart, and humble voice, unto the throne of the heavenly grace, saying after me;

A general Confession to be said of the whole Congregation after the Minister, all kneeling.

LMIGHTY and most mer

Aiful Father, We have erred, and strayed from thy ways like lost sheep. We have followed too much the devices and desires of our own hearts. We have offended against thy holy laws. We have left undone those things which we ought to have done; And we have done those things which we ought not to have done; And there is no health in us. But thou, O Lord, have mercy upon us, miserable offenders. Spare thou them, O God, which confess their faults. Restore thou them that are penitent; According to thy promises declared unto mankind in Christ Jesu our Lord. And grant, O most merciful Father, for his sake; That we may hereafter live a godly, righteous, and sober life, To the glory of thy holy Name. Amen.

¶Y Gollyngdod, neu Faddeuant¶The Absolution, or Remission of

pechodau, i'w ddatgan gan yr Offeiriad yn unig, yn ei sefyll; a'r bobl etto ar eu gliniau.

YR Hollalluog Dduw, Tad

ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn ni ddeisyf farwolaeth pechadur, eithr yn hytrach ymchwelyd o hono oddiwrth ei anwiredd, a byw; ac a roddes allu a gorchymmyn i'w Weinidogion, i ddatgan ac i fynegi i'w bobl, sydd yn edifarus, Ollyngdod a Maddeuant am eu pechodau: efe a bardyna ac a ollwng y rhai oll sy wir edifeiriol, ac

sins, to be pronounced by the Priest alone, standing; the people still kneeling.

ALMIGHTY God, the Father

of our Lord Jesus Christ, who desireth not the death of a sinner, but rather that he may turn from his wickedness, and live; and hath given power, and commandment, to his Ministers, to declare and pronounce to his people, being penitent, the Absolution and Remission of their sins: He pardoneth and absolveth all thêm that truly repent,

yn ddiffuant yn credu i'w sancteiddiol Efengyl ef. O herwydd paham attolygwn ni iddo ganiattâu i ni wir edifeirwch, a'i Yspryd Glân; fel y byddo boddlawn ganddo'r pethau yr ydym y pryd hwn yn eu gwneuthur; a bod y rhan arall o'n bywyd rhagllaw yn bur ac yn sancteiddiol; megis y delom o'r diwedd i'w lawenydd tragywyddol, trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

[ocr errors]

and unfeignedly believe his holy Gospel. Wherefore let us beseech him to grant us true repentance, and his holy Spirit, that those things may please him, which we do at this present; and that the rest of our life hereafter may be pure, and holy; so that at the last we may come to his eternal joy; through Jesus Christ our Lord. Amen.

Yna y gostwng y Gweinidog ar ei¶Then the Minister shall kneel, and

liniau, ac a ddywaid Weddi'r Ar-
glwydd â llef uchel; a'r bobl hefyd
ar eu gliniau, yn ei dywedyd gyd-
ág ef.

EN yay
IN Tad, yr hwn wyt yn y

Enw. Deued dy deyrnas. Bydd-
ed dy ewyllys ar y ddaear, Megis
y mae yn y nefoedd. Dyro i ni
heddyw ein bara beunyddiol. A
maddeu i ni ein dyledion, Fel y
maddeuwn ni i'n dyledwýr. Ac
nac arwain ni i brofedigaeth;
Eithr gwared ni rhag drwg:
Canys eiddot ti yw'r deyrnas,
A'r gallu, A'r gogoniant, Yn
oes oesoedd. Amen.

Yna y dywaid efe yn yr un modd, Arglwydd, agor ein gwefusau. Atteb. A'n genau a fynega dy foliant.

Offeiriad. Duw, brysia i'n cynnorthwyo.

.

Atteb. Arglwydd, prysura i'n cymmorth.

say the Lord's Prayer; the people also kneeling, and repeating it with him.

OUR Father, which art in

heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, As we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation; But deliver us from evil: For thine is the kingdom, The power, and the glory, For ever and ever. Amen.

¶Then likewise he shall say,
O Lord, open thou our lips.
Answer. And our mouth shall
shew forth thy praise.

Priest. O God, make speed to

save us.

Answer. O Lord, make haste to help us.

yr¶ Here all standing up, the Priest shall say,

Yna, a'r Bobl yn eu sefyll, Offeiriad a ddywaid, Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân;

Atteb. Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad yn oes oesoedd. Amen. Offeiriad. Molwch yr Arglwydd.

Atteb. Moliannus fyddo Enw'r Arglwydd.

Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Ghost;

Answer. As it was in the beginning, is now, and ever shall be world without end. A

men.

Priest. Praise ye the Lord.

Answer. The Lord's Name be praised.

Yna y dywedir, neu y cenir, y Psalmau mewn trefn megis yr appwyntiwyd hwy. "Yna Llith o'r Hên Destament, megis ag yr appwyntiwyd. Ar ol hynny, y Magnificat (neu Gân y fendigedig Fair Forwyn) yn Gymraeg, megis y canlyn.

Magnificat. St. Luc i.

F Y enaid a fawrhâ yr Arglwydd: a'm hyspryd a lawenychodd yn Nuw fy lachawdwr. Canys efe a edrychodd : ar ostyngeiddrwydd ei wasanaethyddes.

Oblegid wele, o hyn allan: yr holl genhedlaethau a'm geilw yn wynfydedig.

Canys yr hwn sydd alluog a wnaeth i mi fawredd a sanctaidd yw ei Enw ef.

A'i drugaredd sydd yn oes oesoedd ar y rhai a'i hofnant ef.

Efe a ddangosodd nerth â'i fraich efe a wasgarodd y rhai beilchion ym mwriadau eu calon

nau.

Efe a dynnodd i lawr y cedyrn o'u heisteddfäau: ac a ddyrchafodd y rhai isel râdd.

Efe a lanwodd y rhai newynog â phethau da ac a anfonodd ymaith y rhai goludog mewn eisiau.

Efe a gynnorthwyodd ei wâs Israel, gan gofio ei drugaredd: fel y dywedodd wrth ein tadau, Abraham a'i hâd, yn dragywydd. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd. Amen. ¶Neu ynte y Psalm hon; oddieithr ar y namyn un ugeinfed dydd o'r mis, pan ddarllenir hi yn nhrefn gyffredin y Psalmau.

CEN

Cantate Domino. Psal. xcviii. ENWCH i'r Arglwydd ganiad newydd canys efe a wnaeth bethau rhyfedd a'i

[blocks in formation]

For he that is migh magnified me: and hol Name.

And his mercy is o that fear him generations.

throug

He hath shewed stren his arm: he hath scatte proud in the imagina their hearts.

He hath put down the from their seat and h alted the humble and m

He hath filled the with good things: and he hath sent empty away

He remembering his hath holpen his servant I he promised to our fore Abraham and his seed, f

Glory be to the Father the Son and to the Holy

As it was in the begin now, and ever shall be without end. Amen.

Or else this Psalm; excep the Nineteenth Day of the when it is read in the Course of the Psalms. Cantate Domino. Psal. Sing unto the Lord song: for he hat marvellous things.

[ocr errors]

ddeheulaw, ac a'i fraich sanctaidd, y parodd iddo ei hun iachawdwriaeth.

Hyspysodd yr Arglwydd ei iachawdwriaeth: a datguddiodd ei gyfiawnder y'ngolwg y cenhedloedd.

Cofiodd ei drugaredd a'i wirionedd i dŷ Israel: a holl derfynau'r ddaear a welsant iachawdwriaeth ein Duw ni.

Cenwch yn llafar i'r Arglwydd, yr holl ddaear: llefwch, ac ymlawenhêwch, a chenwch. Cenwch i'r Arglwydd gyda'r delyn sef gydâ'r delyn à llêf canmoliaeth.

Cenwch yn llafar o flaen yr Arglwydd y Brenhin: ar yr udgyrn a sain trwmped.

Rhued y môr, ag y sydd ynddo y byd, a'r rhai a drigant

:

o'i fewn.

Cured y llifeiriaint eu dwylaw, a chydganed y mynyddoedd o flaen yr Arglwydd: canys efe a ddaeth i farnu'r ddaear.

Efe a farna'r byd mewn cyfiawnder a'r bobloedd mewn uniondeb.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd. Amen.

With his own right hand, and with his holy arm: hath he gotten himself the victory.

The Lord declared his salvation: his righteousness hath he openly shewed in the sight of the heathen.

He hath remembered his mercy and truth toward the house of Israel and all the ends of the world have seen the salvation of our God.

[ocr errors]

Shew yourselves joyful unto the Lord, all ye lands: sing, rejoice, and give thanks.

Praise the Lord upon the harp: sing to the harp with a psalm of thanksgiving.

With trumpets also and shawms : O shew yourselves joyful before the Lord the King.

Let the sea make a noise, and all that therein is the round world, and they that dwell therein.

Let the floods clap their hands, and let the hills be joyful together before the Lord: for he cometh to judge the earth.

With righteousness shall he judge the world: and the people with equity.

Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Ghost;

As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen.

Yna Llith o'r Testament New-¶Then a Lesson of the New Testaydd, megis yr appwyntiwyd : ac ar ol hynny, Nunc dimittis (neu Gân Simeon) yn Gymraeg, megis y canlyn.

Nunc dimittis. S. Luc ii. 29.

ment, as it is appointed. And after that, Nunc dimittis (or the Song of Symeon) in English, as followeth.

Nunc dimittis. St. Luke ii. 29.

YR Rawr hon, Arglwydd, y go-ORD, now lettest thou thy

llyngi dy wâs mewn tangnefedd: yn ol dy air. Canys fy llygaid a welsant : dy iachawdwriaeth,

Yr hon a barottöaist: ger bron wyneb yr holl bobl;

I fod yn oleuni i oleuo'r Cen

servant depart in peace: according to thy word.

For mine eyes have seen : thy salvation,

Which thou hast prepared : before the face of all people;

To be a light to lighten the

hedloedd ac yn ogoniant i'th bobl Israel.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd. Amen.

Neu y Psalm hon; oddieithr ar
deuddegfed dydd o'r mis.

Deus misereatur. Psal. lxvii.
UW a drugarhâo wrthym,

DUW

:

Gentiles and to be the glory of thy people Israel.

Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Ghost; As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen. y¶Or else this Psalm; except it be on the Twelfth Day of the Month. Deus misereatur. Psal. lxvii.

ac a'n bendithio: a thy: GOD be merciful unto us,

wynned llewyrch ei wyneb arnom, a thrugarhâed wrthym.

Fel yr adwaener dy ffordd ar y ddaear a'th iachawdwriaeth ym mhlith yr holl genhedloedd. Molianned y bobl di, O Dduw : molianned yr holl bobl dydi.

Llawenhàed y cenhedloedd, a byddant hyfryd : canys tydi a ferni'r bobl yn uniawn, ac a lywodraethi'r cenhedloedd ar y ddaear.

Molianned y bobl di, O Dduw molianned yr holl bobl dydi.

ei

Yna'r ddaear a_rydd ffrwyth a Duw, sef ein Duw ni, a'n bendithia.

[blocks in formation]

and bless us and shew us the light of his countenance, and be merciful unto us:

That thy way may be known upon earth: thy saving health among all nations.

Let the people praise thee, O God: yea, let all the people praise thee.

O let the nations rejoice and be glad for thou shalt judge the folk righteously, and govern the nations upon earth.

Let the people praise thee, O God: yea, let all the people praise thee.

Then shall the earth bring forth her increase and God, even our own God, shall give us his blessing.

God shall bless us : and all the ends of the world shall fear him. Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Ghost; As it was in the beginning, is now, and ever shall be world without end. Amen.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »