Page images
PDF
EPUB

goruchafion. Ac wedi ei ddyfod ef i mewn i Ierusalem, y ddinas oll a gynhyrfodd, gan ddywedyd, Pwy yw hwn? A'r torfeydd a ddywedasant, Hwn yw Iesu, y Prophwyd o Nazareth yn Galilea. A'r Iesu a aeth i mewn i deml Duw, ac a daflodd allan bawb a'r a oedd yn gwerthu ac yn prynu yn y deml, ac a ddymchwelodd i lawr fyrddau y newidwŷr arian, a chadeiriau y rhai oedd yn gwerthu colomennod; ac a ddywedodd wrthynt, Ysgrifenwyd, Tŷ gweddi y gelwir fy nhŷ i; eithr chwi aʼi gwanaethoch yn ogof lladron.

Yr ail Sul yn Adfent.

Y Colect.

salem all the city was moved, saying, Who is this? And the multitude said, This is Jesus the Prophet of Nazareth of Galilee. And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple; and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves; and said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it à den of thieves.

The second Sunday in Advent.
The Collect.

LESSED Lord, who hast

Y Gwynfydedig Arglwyd holi B caused all holy Scriptures

a fod Ysgrythyr lân yn ygrifenedig er mwyn ein hathrawiaeth a'n haddysg ni; Caniattâ fod i ni yn y cyfryw fodd ei gwrando, ei darllain, ei chwilio, a'i dysgu, ac i'n mewn ei mwynhâu; fel, trwy amynedd a diddanwch dy gyssegredig Air, y cofleidiom ac yr ymgynhaliom yn wastadol wrth fendigaid obaith y fuchedd dragywyddol, yr hon a roddaist i ni yn ein Iachawdwr Iesu Grist. Amen.

Yr Epistol. Rhuf. xv. 4.

PA bethau bynnag a ysgrifen

to be written for our learning; Grant that we may in such wise hear them, read, mark, learn, and inwardly digest them, that by patience, and comfort of thy holy Word, we may embrace, and ever hold fast the blessed hope of everlasting life, which thou hast given us in our Saviour Jesus Christ. Amen.

The Epistle. Rom. xv. 4.

wyd o'r blaen, er addysg in WHATSOEVER things

yr ysgrifenwyd hwynt; fel, trwy amynedd a diddanwch yr ysgrythyrau, y gallem gael gobaith. A Duw yr amynedd a'r diddanwch a roddo i chwi synied yr un peth tuagat eich gilydd, yn ol Crist Jesu: fel y galloch, yn unfryd, o un genau, ogoneddu Duw, a Thad ein Harglwydd Iesu Grist. O herwydd paham derbyniwch eich gilydd, megis ag y derbyniodd Crist ninnau i ogoniant Duw. Ac yr wyf yn

were written aforetime, were written for our learning; that we through patience, and comfort of the Scriptures, might have hope. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one towards another, according to Christ Jesus: that ye may with one mind, and one mouth, glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Wherefore receive ye one another, as Christ also received us, to the

dywedyd, wneuthur Iesu Grist yn weinidog i'r enwaediad er mwyn gwirionedd Duw, er mwyn cadarnhâu yr addewidion a wnaeth pwyd i'r tadau ac fel y byddai i'r Cenhedloedd ogoneddu Duw am ei drugaredd; fel y mae yn ysgrifenedig, Am hyn y cyffesaf i ti ym mhlith y Cenhedloedd, ac y canaf i'th enw. A thrachefn y mae yn dywedyd, Ymlawenhêwch, Genhedloedd, gyda'i bobl ef. A thrachefn, Molwch yr Arglwydd, yr holl Genhedloedd; a chlodforwch ef, yr holl bobloedd. A thrachefn y mae Esaias yn dywedyd, Fe fydd gwreiddyn o Iesse; a'r hwn a gyfyd i lywodraethu'r Cenhedloedd, ynddo ef y gobeithia'r Cenhedloedd. A Duw'r gobaith a'ch cyflawno o bob llawenydd a thangnefedd gan gredu, fel y cynnyddoch mewn gobaith, trwy nerth yr Yspryd Glân.

Efengyl. St. Luc xxi. 25.

glory of God. Now I say, that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers: And that the Gentiles might glorify God for his mercy; as it is written, For this cause I will confess to thee among the Gentiles, and sing unto thy Name. And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with his people. And again, Praise the Lord, all ye Gentiles, and laud him, all ye people. And again, Esaias saith, There shall be a root of Jesse, and he that shall rise to reign over the Gentiles, in him shall the Gentiles trust. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.

The Gospel. St. Luke xxi. 25. ND there shall be signs in

A Bydd arwyddion yn yr haul, A the sun, and in the moon,

a'r lleuad, a'r sér; ac ar y ddaear ing cenhedloedd, gan gyfyng-gyngor; a'r môr a'r tonnau yn rhuo; a dynion yn llewygu gan ofn, a disgwyl am y pethau sy'n dyfod ar y ddaear: oblegid nerthoedd y nefoedd a ysgydwir. Ac yna y gwelant Fab y dyn yn dyfod mewn cwmmwl, gydâ gallu a gogoniant mawr. A phan ddechreuo'r pethau hyn ddyfod, edrychwch i fynu, a chodwch eich pennau; canys y mae eich ymwared yn nesâu. Ac efe a ddywedodd ddammeg iddynt, Edrychwch ar y ffigysbren, a'r holl breniau; pan ddeiliant hwy weithian, chwi a welwch ac a wyddoch o honoch eich hunain, fod yr haf yn agos. Felly chwithau, pan weloch y pethau hyn yn digwydd, gwybyddwch fod teyrnas Duw yn agos. Yn wîr

and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring; men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. And he spake to them a parable, Behold the fig-tree, and all the trees; when they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the Kingdom of God is nigh at hand.

meddaf i chwi, Nid â yr oes hon heibio, hyd oni ddêl y cwbl i ben. Y nêf a'r ddaear a ânt heibio, ond fy ngeiriau i nid ânt heibio ddim.

Y trydydd Sul yn Adfent.

Y Colect.

Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled: heaven and earth shall pass away; but my words shall not pass away.

The third Sunday in Advent.
The Collect.

Lord Jesu Christ, who at

Arglwydd Iesudiad cyntaf O thy first coming didst sch

ar ddyfodiad a anfonaist dy genhadwr i barottôi dy ffordd o'th flaen; Caniattâ i weinidogion a goruchwylwŷr dy ddirgeledigaethau felly barottoi ac arloesi dy ffordd, gan droi calonnau y rhai anufudd i ddoethineb y cyfiawn, fel, ar dy ail ddyfodiad i farnu'r byd, y'n caffer yn bobl gymmeradwy yn dy olwg di, yr hwn wyt yn byw ac yn teyrnasu gyda'r Tad a'r Yspryd Glân, byth yn un Duw, heb drange na gorphen. Amen.

Yr Epistol. 1 Cor. iv. 1.

thy messenger to prepare thy
way before thee; Grant that the
ministers and stewards of thy
mysteries may likewise so pre-
pare and make ready thy way
by turning the hearts of the dis
obedient to the wisdom of the
just, that at thy second coming
to judge the world we may
found an acceptable people i
thy sight, who livest and reign
est with the Father and th
Holy Spirit, ever one God, worl
without end. Amen.

The Epistle. 1 Cor. iv. 1.
ET a man so account

FELLY cyfrifed dyn Gynt, L us, as of the ministers

megis gweinidogion i Grist, a goruchwylwyr ar ddirgeledigaethau Duw. Am ben hyn yr ydys yn disgwyl mewn goruchwylwyr, gael un yn ffyddlawn. Eithr gennyf fi bychan iawn yw fy marnu gennych chwi, neu gan farn dyn ac nid wyf chwaith yn fy marnu fy hun. Canys ni wn i ddim arnaf fy hun: ond yn hyn ni'm cyfiawnhâwyd; eithr yr Arglwydd yw'r hwn sydd yn fy marnu. Am hynny na fern wch ddim cyn yr amser, hyd oni ddelo yr Arglwydd, yr hwn a oleua ddirgelion y tywyllwch, ac a eglura fwriadau y calonnau; ac yna y bydd y glod i bob un gan Dduw.

Yr Efengyl. St. Matth. xi. 2. Cloan, pan glybu yn y A weithredoedd Crist, wedi danfon dau o'i ddisgyblion, a ddywedodd wrtho, Ai tydi

b

Christ, and stewards of the my
teries of God. Moreover, it
required in stewards, that a ma
be found faithful. But wi
me it is a very small thing th
I should be judged of you, or
man's judgement: yea, I jud
not mine own self. For I kno
nothing by myself, yet am In
hereby justified; but he th
judgeth me is the Lord. Ther
fore judge nothing before t
time, until the Lord come, w
both will bring to light the hi
den things of darkness, and w
make manifest the counsels
the hearts; and then shall eve
man have praise of God.
The Gospel. St. Matth. xi.
Now

OW when John had hea in the prison the works Christ, he sent two of his d ciples, and said unto him,

yw'r hwn sy'n dyfod? ai un thou he that should_come, or arall yr ydym yn ei ddisgwyl? do we look for another? Je

A'r Iesu a attebodd ac a ddywedodd wrthynt, Ewch, a mynegwch i Ioan y pethau a glywch ac a welwch. Y mae'r deillion yn gweled eilwaith, a'r cloffion yn rhodio, a'r cleifion gwahanol wedi eu glanhâu, a'r byddariaid yn clywed; y mae'r meirw yn cyfodi, a'r tlodion yn cael pregethu'r efengyl iddynt. A dedwydd yw'r hwn ni rwystrir ynof fi. Ac a hwy yn myned ymaith, yr Iesu a ddechreuodd ddywedyd wrth y bobloedd am Ioan, Pa beth yr aethoch allan i'r anialwch i edrych am dano? Ai corsen yn ysgwyd gan wỳnt? Eithr ра beth yr aethoch allan i'w weled? Ai dyn wedi ei wisgo â dillad esmwyth? Wele, y rhai sy yn gwisgo dillad esmwyth, mewn tai brenhinoedd y maent. Eithr pa beth yr aethoch allan i'w weled? Ai prophwyd? ïe, meddaf i chwi, a mwy nâ phrophwyd. Canys hwn ydywefe am yr hwn yr ysgrifenwyd, Wele, yr ydwyf fi yn anfon fy nghennad o flaen dy wyneb, yr hwn a barottöa dy ffordd o'th flaen.

Y pedwerydd Sul yn Adfent.

Y Colect.
YRCHA,Arglwydd,attolwg

sus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see: The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the Gospel preached to them: And blessed is he whosoever shall not be offended_in_me. And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? a reed shaken with the wind? But what went ye out for to see? a man clothed in soft raiment ? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. But what went ye out for to see? a prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet. For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before

thee.

The fourth Sunday in Advent. The Collect.

DYR, HA Arglwydd, attolwg O Lord, raise up (we pray

i'n plith, ac â mawr nerth cymmorth ni; fel gan fod arnom, o herwydd ein pechodau a'n hanwireddau, ddirfawr luddias a rhwystr i redeg yr yrfa a osodir o'n blaen, y byddo i'th ddaionus råd di a'th drugaredd ein cymmorth a'n gwared yn ebrwydd, trwy ddiwygiad dy Fab ein Harglwydd i'r hwn, gydà thi a'r Yspryd Glân, y byddo anrhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd.

Amen.

thee) thy power, and come among us, and with great might succour us; that whereas, through our sins and wickedness, we are sore let and hindered in running the race that is set before us, thy bountiful grace and mercy may speedily help and deliver us; through the satisfaction of thy Son our Lord, to whom with thee and the Holy Ghost be honour and glory, world without end. Amen.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

thrachefn meddaf, Llawenhêwch. Bydded eich arafwch yn hyspys i bob dŷn. Y mae'r Arglwydd yn agos. Na ofelwch am ddim: eithr ym mhob peth mewn gweddi ac ymbil, gydâ diolchgarwch, gwneler eich deisyfiadau chwi yn hyspys ger bron Duw. A thangnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a geidw eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu.

Yr Efengyl. St. Ioan i. 19. Hanfonodd yr Iuddewon o ON yw tystiolaeth Ioan, pan

Ierusalem, Offeiriaid a Lefiaid i

ofyn iddo, Pwy wyt ti? Ac efe a gyffesodd, ac ni wadodd; a chyffesodd, Nid myfi yw'r Crist. A hwy a ofynasant iddo, Beth ynte? Ai Elias wyt ti? Yntau a ddywedodd, Nage. Ai'r Prophwyd wyt ti? Ac efe a attebodd, Nage. Yna y dywedasant wrtho, Pwy wyt ti? fel y rhoddom atteb i'r rhai a'n danfonodd. Beth yr wyt ti yn ei ddywedyd am danat dy hun? Eb efe, Myfi yw llef un yn gwaeddi yn y diffaethwch, Unionwch ffordd yr Arglwydd; fel y dywedodd Esay y prophwyd. A'r rhai a anfonasid oedd o'r Phariseaid. A hwy a ofynasant iddo, ac a ddywedasant wrtho, Paham gan hynny yr wyt ti yn bedyddio, onid ydwyt ti na'r Crist, nac Elias, na'r Prophwyd? Ioan a attebodd iddynt, gan ddywedyd, Myfi sy yn bedyddio â dwfr; ond y mae un yn sefyll yn eich plith chwi, yr hwn nid adwaenoch chwi. Efe yw'r hwn sydd yn dyfod ar fy ol i, yr hwn a aeth o'm blaen i; yr hwn nid ydwyf fi deilwng i ddattod carrai ei esgid. Y pethau hyn a wnaethpwyd yn Bethabara, y tu hwnt

and again I say, Rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing: but in every thing, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

The Gospel. St. John i. 19.

THIS is the record of John,

answer to What say

when the Jews sent Priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou? And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ. And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that Prophet? And he answered, No. Then said they unto him, Who art thou? that we may give an them that sent us. est thou of thyself? He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias. And they which were sent were of the Pharisees. And they asked him, and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that Prophet? John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not: He it is who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose. These things were done in Bethabara

« PreviousContinue »