Page images
PDF
EPUB

Lord our Governour: how

O in

[blocks in formation]

O Dduw, ein tarian, gwel : ac edrych ar wyneb dy Enneiniog. Psal. lxxxiv. 9.

Cynnal ei gerddediad ef yn dy wybrau fel na lithro ei draed. Psal. xvii. 5.

Estyn oes y Brenhin: a llawenhå ef â llawenydd dy wynebpryd. Psal. lxi. 6. a'r xxi. 6.

Arhosed byth ger dy fron di: darpar drugaredd a gwirionedd, fel y cadwont ef. Psal. lxi. 7.

Yn ei ddyddiau ef blodeued y cyfiawn a gwna ein bro ni yn heddychol. Psal. lxxii. 7. a'r cxlvii. 14.

Gwisg ei elynion ef a chywilydd a blodeued ei goron arno yntau. Psal. cxxxii. 18.

Bendigedig fyddo'r Arglwydd Dduw, Duw Israel: yr hwn yn unig sydd yn gwneuthur rhyfeddodau. Psal. lxxii. 18.

Bendigedig hefyd fyddo ei Enw gogoneddus ef yn dragywydd: a'r holl ddaear a lanwer o'i ogoniant. "Amen, ac Amen. Gwers 19.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd. Amen.

all the world! Psal. viii. 1.

Lord, what is man, that thou hast such respect unto him: or the son of man, that thou so regardest him? Psal. cxliv. 3.

The merciful and gracious Lord hath so done his marvellous works: that they ought to be had in remembrance. Psal. cxi. 4.

O that men would therefore praise the Lord for his goodness: and declare the wonders that he doeth for the children of men! Psal. cvii. 21.

Behold, O God our defender : and look upon the face of thine Anointed. Psal. lxxxiv. 9.

O hold thou up his goings in thy paths that his footsteps slip not. Psal. xvii. 5.

Grant the King a long life : and make him glad with the joy of thy countenance. Psal. lxi. 6. & xxi. 6.

Let him dwell before thee for ever: O prepare thy loving mercy and faithfulness, that they may preserve him. Psal. lxi. 7.

In his time let the righteous flourish and let peace be in all our borders. Psal. lxxii. 7. & cxlvii. 14.

As for his enemies, clothe them with shame : but upon himself let his crown flourish. Psal. cxxxii.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Y Gwersiclau nesaf ar ol y Credo The Suffrages next after the Creed

a safant fel hyn.

Offeiriad. Arglwydd, dangos

dy drugaredd arnom.

Atteb. A chaniattâ i ni dy iachawdwriaeth.

Offeiriad. Arglwydd cadw y Brenhin;

Atteb. Yr hwn sydd yn ymddiried ynot.

Offeiriad. Anfon iddo borth o'th sancteiddfa.

Atteb. Ac byth yn nerthol ymddiffyn ef.

Offeiriad. Na ad i'w elynion gael y llaw uchaf arno.

Atteb. Na ad i'r enwir nesâu i'w ddrygu.

Offeiriad. Gwisg dy Weinidogion âg iawnder.

Atteb. A gwna dy ddewisol bobl yn llawen. Offeiriad. Arglwydd, cadw dy

bobl.

[blocks in formation]

shall stand thus.

[blocks in formation]

ple.

[blocks in formation]

HOLL-alluog Dduw, yr hwn wyt yn llywodraethu ar holl deyrnasoedd y byd, ac yn eu trefnu wrth dy ewyllys daionus; Nyni a ddïolchwn it' yn ddiffuant am deilyngu, ar gyfenw i heddyw, osod dy Wasanaethwr, ein goruchaf Arglwydd Frenhin GEORGE, ar Orseddfaingc y deyrnas Gyfunol hon. Bid dy ddoethineb di i'w dywys ef, ac a'th fraich nertha ef; blodeued yn ei ddyddiau ef gyfiawnder, gwirionedd, a sancteiddrwydd, heddwch a chariad, a'r holl rinweddau y sy'n harddu'r Broffes Gristianogol: llywia ei holl gynghorion a'i lafur ef at dy ogoniant di, a daioni ei bobl; a dyro i ninnau ras i ufuddhâu iddo yn siriol ac yn ewyllysgar, er mwyn cydwybod: fel na bo i'n gwyniau pechadurus, na'n prïodelw ni, waradwyddo ei ofalon ef am y lles cyffredin; bid iddo yn wastadol feddiannu calonnau ei bobl; fel na bont byth yn fyr o'i anrhydeddu ef, ac ufuddhâu i'w Awdurdod: bid hir a llwyddiannus ei Deyrnasiad, a chorona ef âg anfarwoldeb yn y byd a ddaw; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

¶Yn niwedd y Litani (yr hon yn wastad a arferir ar y Dydd hwn) ar ol y Colect [Ni a attolygwn i ti, O Dad, &c.] yr arferir y Weddi sy'n canlyn dros y Brenhin a'r Brenhinol Deulu.

Arglwydd ein Duw, yr hwn wyt yn cynnal ac yn llywio pob peth yn y nef a'r ddaear; Derbyn ein hufudd weddïau, gyda'n diffuant ddïolch, am ein goruchaf Arglwydd GEORGE, a osododd dy ras a'th ragluniaeth, ar gyfenw i heddyw, yn Frenhin arnom ni; ac felly, gydag ef, bendithia yr holl Frenhinol of Deulu; fel y bo iddynt oll,

ALMIGHTY God, who rulest

over the kingdoms of the World, and disposest of them according to thy good pleasure; We yield thee unfeigned thanks, for that thou wast pleased, as on this day, to place thy Servant our Sovereign Lord, King GEORGE upon the throne of this Realm. Let thy wisdom be his guide, and let thine arm strengthen him; let justice, truth, and holiness, let peace and love, and all those virtues that adorn the Christian Profession, flourish in his days; direct all his counsels and endeavours to thy glory, and the welfare of his people; and give us grace to obey him cheerfully and willingly for conscience sake; that neither our sinful passions, nor our private interests, may disappoint his cares for the publick good; let him always possess the hearts of his people, that they may never be wanting in honour to his Person, and dutiful submission to his Authority; let his Reign be long and prosperous, and crown him with immortality in the life to come; through Jesus Christ our Lord. Amen.

¶ In the end of the Litany (which shall always be used upon this Day) after the Collect [We humbly be seech thee, O Father, &c.] shall the following Prayer, for the King and Royal Family, be used.

Lord our God, who up

holdest and governest all things in heaven and earth; receive our humble prayers, with our hearty thanksgivings, for our Sovereign Lord GEORGE, as on this day, set over us by thy grace and providence to be our King; and so together with him bless all the Royal Family; that they all, ever

gan ymddiried yn wastad yn dy ddaioni, a'u hymddiffyn gan dy allu, a'u coroni â'th rasol a diball ffafr, barhâu ger dy fron mewn iechyd, heddwch, llawenydd, ac anrhydedd, hir a dedwydd einioes ar y ddaear, ac ar ol y fuchedd hon, mwynhâu bywyd a gogoniant tragywyddof yn Nheyrnas Nef; trwy Haeddedigaethau a Chyfryngiad Iesu Grist ein Iachawdwr ; yr hwn, gyda'r Tad a'r Yspryd Glân, sy yn byw ac yn teyrnasu byth yn un Duw, heb drange na gorphen.

Amen.

Yna y canlyn y Colect hwn, a'r i Dduw ymddiffyn y Brenhin yn erbyn ei holl elynion.

Dduw grasusaf, yr hwn a

[blocks in formation]

the

ein Brenhin GEORGE ar Or- GEORGE our King upon seddfainge ei Hynafiaid; Yn os- Throne of his Ancestors, we tyngeiddiaf attolygwn it' ei ym- most humbly beseech thee to ddiffyn ef ar yr unrhyw rhag protect him on the same from pob peryglon y gallo efe fod yn all the dangers to which he may eu hergyd; cudd ef rhag cyf- be exposed; Hide him from the rinach y rhai drygionus, a rhag gathering together of the fro terfysg gweithredwŷr anwiredd: ward, and from the insurrection llesgha ddwylaw, difwyna fwr- of wicked doers; Do thou weak iadau, a diffrwytha ymgeisiau ei en the hands, blast the designs, elynion oll, fel na allo na dirgel and defeat the enterprizes of all fradwriaethau, na thrais cyrch his enemies, that no secret concyhoeddol, gythryblio ei Lyw- spiracies, nor open violences, odraeth; eithr bod iddo, ac efe may disquiet his Reign; but yn cael ei gadw yn ddiogel dan that, being safely kept under gysgod dy adain, a'i gynnal gan the shadow of thy wing, and dy gadernid, orfoleddu ar bob supported by thy power, he may gwrthgais; fel y gallo'r holl triumph over all opposition; fyd gydnabod mai ti yw ei so the world may acknowledge achubydd, a'i gadarn waredydd ef ym mhob cyfeiaeth a gwrthwyneb; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Yna'r Weddi dros Uchel Lys y Parliament, os bydd e'n eistedd. Yng Ngwasanaeth y Cymmun, yn nesaf o flaen darllain yr Epistol, yn lle'r Colect dros y Brenhin, a Cholect y Dydd, yr arferir y Weddi yma dros y Brenhin, megis Pen-llywydd yr Eglwys.

that

thee to be his defender and
mighty deliverer in all difficul
ties and adversities; through Je-
sus Christ our Lord. Amen.
¶ Then the Prayer for the High

Court of Parliament" (if sitting.) ¶ In the Communion Service, in mediately before the reading of the Epistle, instead of the Collect for the King, and that of the Day, shall be used this Prayer for the King,as supreme Governour of this Church.

Fendigedig Arglwydd, yr hwn a elwaist Dywysogion Cristianogol i ymddiffyn dy ffydd, ac a roist yn ddyled arnynt, hwylio ymlaen hawddfyd ysprydol, gydâ Llesâd amserol eu pobl; Yr ym yn cydnabod â gostyngedig a diolchgar galonnau dy fawr ddaioni i ni, yn gosod dy Wasanaethwr, ein Brenhin grasusaf, ar yr Eglwys a'r Deyrnas hon: Dyro iddo, ni a attolygwn it', yr holl nefol radau angenrheidiol i gyfuwch ymddiried; Llwydded yn ei ddwylaw dy waith di ei Dduw; gweled ei lygaid ef lwydd ei holl fwriadau ar les dy wîr Grefydd sefydledig yn ein plith; A gwna ef yn erfyn bendigedig ymddiffyn a dyrchafu dy Wironedd, pa le bynnag y mae lan erlid a gorthrech: Ffoëd Rhagrith a Halogrwydd, Coelgrefydd a Gau-dduwiaeth, o'i wydd ef; Na ad i Heresiau na Gau-ddysgeidiaeth anheddychu ly Eglwys, nac i Sismau ac Ymneillduadau diachos ei gwanaâu; eithr caniattâ i ni fod o in galon ac un meddwl yn dy wasanaethu di ein Duw, ac yn afuddhau iddo yntau yn ol dy ewyllys di. Ac, fel y mwynhao'r oesoedd i ddyfod y benlithion hyn, Na fid fyth eisiau Un o'i Dy ef i lywodraethu'r leyrnas yma ar ei ol ef; fel y gwelo ein hiliogaeth ni blant ei blant ef, a heddwch ar Israel. Felly nyni dy bobl, a defaid ly borfa, a ddïolchwn it' yn dragywydd, ac a ddatganwn fyth dy foliant o genhedlaeth i genhedlaeth. Amen.

A

Yr Epistol. 1 St. Pet. ii. 11. NWYLYD, yr wyf yn attolwg i chwi, megis dieithriaid a phererinion, ymgedwch oddiwrth chwantau

BLESSED Lord, who hast

Christian Princes to

the defence of thy Faith, and hast made it their duty to promote the spiritual welfare, together with the temporal interest of their people; We acknowledge with humble and thankful hearts thy great goodness to us, in setting thy Servant our most gracious King over this Church and Nation; Give him, we beseech thee, all those heavenly graces that are requisite for so high a trust; Let the work of thee his God prosper in his hands; Let his eyes behold the success of his designs for the service of thy true Religion established amongst us; And make him a blessed instrument of protecting and advancing thy Truth, wherever it is persecuted and oppressed; Let Hypocrisy and Profaneness, Superstition and Idolatry, fly before his face; Let not Heresies and false Doctrines disturb the peace of the Church, nor Schisms and causeless Divisions weaken it; But grant us to be of one heart and one mind in serving thee our God, and obeying him according to thy will: And that these blessings may be continued to after-ages, let there never be one wanting in his house to succeed him in the government of this United Kingdom, that our posterity may see his children's children, and peace upon Israel. So we that are thy people, and sheep of thy pasture, shall give thee thanks for ever, and will always be shewing forth thy praise from generation to generation. Amen. The Epistle. 1 St. Pet. ii. 11.

DE

EARLY beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;

« PreviousContinue »