Page images
PDF
EPUB

Amen.

hwn yn unig sydd yn gwneuthur our Lord and only Saviour. rhyfeddodau; a bendigedig fyddo ei Enw mawr ef yn dragywydd; trwy Iesu Grist ein Harglwydd a'n hunig Iachawdwr. Amen.

Yngwasanaeth y Cymmun, o flaen yr Epistol, yn ddigyfrwng yr arferir y ddau Golect hyn, yn lle'r Colect dros y Brenhin, a Cholect y Dydd.

In the Communion Service, imme diately before the reading of the Epistle, shall these two Collects be used, instead of the Collect for the King and the Collect of the Day.

HOLL-alluog Dduw, yr hwn wyt gadarn dŵr ymddiffyn

i'th weision rhag wyneb eu gelynion; Yr ydym ni yn rhoddi i ti foliant a diolch am y rhyfeddol Ymwared a ganiatteaist i'r Teyrnasoedd hyn oddiwrth Y GWRTHRYFEL MAWR, a'r holl Drueni a'r Gorthrymder yn canlyn yr unrhyw, dan ba rai y buasant yn griddfan dros gymmaint o amser. Yr ydym ni yn cydnabod mai dy ddaioni di yw, na'n rhoddwyd ni i fynu yn gwbl yn ysglyfaeth iddynt hwy; Gan attolwg i ti yn wastadol barhâu dy gyfryw drugareddau tuagattom; fel y gwypo'r holl fyd mai tydi yw ein Hachubwr, a'n cadarn Waredwr ni; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Almighty God, who art a

strong tower of defence unto thy servants against the face of their enemies; We yield thee praise and thanksgiving for the wonderful deliverance of these Kingdoms from THE GREAT REBELLION, and all the Miseries and Oppres sions consequent thereupon, under which they had so long groaned. We acknowledge it thy goodness, that we were not utterly delivered over as a prey unto them; beseeching thee still to continue such thy mercies towards us, that all the world may know that thou art our Saviour and mighty Deliverer; through Jesus Christ our Lord. Amen.

Arglwydd Dduw ein lach-Lord God of our salvation, awdwriaeth, yr hwn a fuost raslawn iawn i'r tir hwn, a thrwy dy ryfeddol Ragluniaeth a'n gwaredaist ni allan o'n Hannhrefn resynol a thramawr, trwy edfryd i ni, ac i'w ddïamheuol Gyfiawn-fraint ei hun, dy Wasanaethwr, Brenhin Siarles yr Ail, yr hwn oedd ein grasusaf a'n cyfiawnaf Ben-llywiawdwr ni yr amser hwnnw, er gwaethaf holl allu a malais ei elynion, a'i sefydlu ef ar Orseddfaingc y Teyrnasoedd hyn, gan edfryd i ninnau hefyd trwy hynny ryddid i broffesu yn gyhoeddus dy wîr Grefydd a'th iawn Addoliad, y'nghyd â'n Tangnefedd a'n

who hast been exceedingly gracious unto this land, and by thy miraculous providence didst deliver us out of our miserable confusions; by restoring to us, and to his own just and undoubted Rights, our then most gracious Sovereign Lord, King Charles the Second, notwithstanding all the power and malice of his enemies; and, by placing him on the Throne of these Kingdoms, didst restore also unto us the publick and free profession of thy true Religion and Worship, together with our former Peace and Prosperity, to the great comfort and

joy of our hearts: We are here now before thee, with all due thankfulness, to acknowledge thine unspeakable goodness herein, as upon this day shewed unto us, and to offer unto thee our sacrifice of praise for the same; humbly beseeching thee to accept this our unfeigned, though unworthy oblation of ourselves; vowing all holy obedience in thought, word and work, unto thy Divine Majesty ; and promising all loyal and dutiful Allegiance to thine Anointed Servant now set over us, and to his Heirs after him; whom we beseech thee to bless with

- Llwyddiant gynt, er mawr gysur a diddanwch ein calonnau: Yr ým ni yr awrhon yma ger dy fron di yn cydnabod gyda phob dyledus ddiolchgarwch dy ddaioni annhraethol tuagattom, yr hwn a ddangosaist i ni ar gyfenw i'r dydd heddyw, ac yn offrymmu ein haberth o foliant i'th Enw mawr gogoneddus am yr unrhyw; gan ufudd-attolygu i ti dderbyn yn gymmeradwy ein diffuant, etto ein hannheilwng offrymmedigaeth o honom ein hunain; gan addunedu pob sanctaidd Ufudd-dod ar feddwl, gair, a gweithred, i'th Dduwiol Fawr edd; a chan addaw ynot ti ac erot ti bob ffyddlawn a dyledusWasan- all increase of grace, honour aeth i'th Enneiniog Wasanaethwr sydd yr awrhon yn llywodraethu trosom, ac i'w etifeddion ar ei ol: Bendithia ef, ni a attolygwn i ti, â phob cynnyrch gras, anrhydedd, a dedwyddwch, yn y byd hwn, a chorona ef âg anfarwoldeb a gogoniant yn y byd a ddaw, er mwyn Iesu Grist ein Harglwydd ein Iachawdwr. Amen. Yr Epistol. 1 St. Petr ii. 11.

and happiness, in this world, and to crown him with immortality and glory in the world to come, for Jesus Christ his sake our only Lord and Saviour. Amen.

The Epistle. 1 St. Pet. ii. 11.

ANWYLYD, YNWf yn DEARLY beloved, I beseech wyf

attolwg i chwi, megis dieithriaid a phererinion, ymgedwch oddiwrth chwantau cnawdol, y rhai sy yn rhyfela yn erbyn yr enaid; gan fod â'ch ymarweddiad yn onest ym mysg y Cenhedloedd; fel, lle maent yn eich goganu megis drwg-weithredwyr, y gallont, o herwydd eich gweithredoedd da a welant, ogoneddu Duw yn nydd yr ymweliad. Ymddarostyngwch oblegid hyni bob dynol ordinhâd, o herwydd yr Arglwydd: pa un bynnag ai i'r brenhin, megis goruchaf; ai i'r llywiawdwŷr, megis trwyddo ef wedi eu danfon; er dial ar y drwg-weithredwŷr, a mawl i'r gweithredwyr da. Canys felly y mae ewyllys Duw, fod i chwi,

you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul; having your conversation honest among the Gentiles : that, whereas they speak against you as evil-doers, they may, by your good works which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake; whether it be to the King, as supreme; or unto Governours, as unto them that are sent by him for the punishment of evil-doers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well-doing ye may put to

[blocks in formation]

Herodianiaid, gan ddywedyd, Athraw, ni a wyddom dy fod yn eirwir, ac yn dysgu ffordd Duw mewn gwirionedd, ac nad oes arnat ofal rhag neb: oblegid nid wyt ti yn edrych ar wyneb dynion. Dywaid i ni gan hynny, Beth yr wyt ti yn ei dybied? Ai cyfreith-lawn rhoddi teyrn-ged i Caesar, ai nid yw? Ond yr Iesu a wybu eu drygioni hwy, ac a ddywedodd, Paham yr ydych yn fy nhemtio i, chwi ragríthwŷr Dangoswch i mi arian y deyrn-ged. A hwy a ddygasant atto geiniog. Ac efe a ddywedodd wrthynt, Eiddo pwy yw y ddelw hon a'r argraph? Dywedasant wrtho, Eiddo Caesar. Yna y dywedodd wrthynt, Telwch chwithau yr eiddo Caesar i Caesar, a'r eiddo Duw i Dduw. A phan glywsant hwy hyn, rhyfeddu a wnaethant, a'i adael ef, a myned ymaith.

Yn yr Offrymiad darllener y Wers hon.

Nid pob un sydd yn dywedyd wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, a ddaw i mewn i deyrnas nefoedd; ond yr hwn sydd yn gwneuthur ewyllys fy Nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. St. Matth. vii. 21.

Ar ol y Weddi [Dros holl Ystâd
Eglwys Crist, &c.] y dywedir y
Colect hun sydd yn canlyn.

HOLL-alluog Dduw, a nefol Dad, yr hwn o'th anfeidrol a'th annhraethol ddaioni tuag

silence the ignorance of foolish men: as free, and not using your liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God. Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the King.

The Gospel. St. Matth. xxii. 16. ND they sent out unto him

Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man; for thou regardest not the person of men. Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Cæsar, or not? But Je sus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites? Shew me the tribute-money. And they brought unto him a peny. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? They say unto him, Cæsar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Cæsar the things which are Cæsar's; and unto God the things that are God's. When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.

¶ In the Offertory shall this Sentencs be read.

Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven: but he that doeth the will of my Father which is in heaven. St. Matth. vii. 21.

After the Prayer [For the whole
State of Christ's Church &c.] this
Collect following shall be used.

ALMIGHTY God and hea

venly Father, who, of thine infinite and unspeakable good.

attom, mewn modd anarferol a ness towards us, didst in a most

rhyfedd, a ddad-ddymchwelaist ac a ddiddymmaist annuwiol fwriadau y dynion bradwrus, pen-galedion, a beilchion hynny, y rhai, dan rith Crefydd a'th Enw sancteiddiaf, a ddychymygasent, ac agos a gyflawnasent, gwbl ddinystr yr Eglwys a'r Deyrnas hon: Megis yr ydym ni heddyw yn dra difrifol a defosiynol yn addoli ac yn mawrygu dy Enw gogoneddus, am dy anfeidrol rasusol ddaioni hyn a ganiatteaist i ni yn barod; felly yn ostyngeddiaf yr attolygwn i ti barhâu dy ras a'th ffafr tuagattom, gan ein cuddio a'n cadw dan gysgod dy adenydd, fel na byddo byth o hyn allan i'r fath drueni gresynol syrthio arnom. Er mwyn hyn anfon allan dy lewyrch a'th wirionedd, i ddatguddio'r dyfnderau hyn o eiddo Satan, dirgelwch yr anwiredd hwn. Ynfyda a diddymma holl 1 gynghorion dirgel yr annuwiol. Gostwng eu balchder, tola eu drygioni, a gwaradwydda eu bwriadau. Nertha ddwylaw ein grasusaf ddaionus Arglwydd Frenhin GEORGE, a phawb y sydd wedi eu gosod mewn Awdurdod dano, i dorri ymaith trwy farn a chyfiawnder gymmaint oll o weithredwŷr anwiredd, ag a droant Grefydd yn Wrthryfel, a Ffydd yn Derfysg; fel na chaffont byth mwy y llaw uchaf arnom, ac na orfoleddont yn ninystr y Llywodraeth Frenhinol, a'th Eglwys yn ein plith. Ymddiffyn a chadw ein grasusaf Arglwydd Frenhin, a'r holl Frenhinol Deulu, oddiwrth bob Traeturiaeth a Brad. Bydd iddo yn Helm Iachawdwriaeth, ac yn gadarn Dŵr Ymddiffyn rhag wyneb ei elynion oll, Ac am y rhai amghymhodlawn, gwisg hwy â chywilydd a gwaradwydd; eithr

[ocr errors]

extraordinary and wonderful manner disappoint and overthrow the wicked designs of those traiterous, heady, and highminded men, who, under the pretence of Religion and thy most holy Name, had contrived, and well-nigh effected the utter destruction of this Church and Kingdom: As we do this day most heartily and devoutly adore and magnify thy glorious Name for this thine infinite goodness already vouchsafed to us; so do we most humbly be seech thee to continue thy grace and favour towards us, that no such dismal calamity may ever again fall upon us. Infatuate and defeat all the secret counsels of deceitful and wicked men against us: Abate their pride, asswage their malice, and confound their devices. Strengthen the hands of our gracious Sovereign King GEORGE, and all that are put in authority under him, with judgement and justice to cut off all such workers of iniquity, as turn Religion into Rebellion, and Faith into Faction; that they may never again prevail against us, nor triumph in the ruin of the Monarchy and thy Church among us. Protect and defend our Sovereign Lord the King, with the whole Royal Family, from all Treasons and Conspiracies. Be unto him an helmet of salvation, and a strong tower of defence against the face of all his enemies; clothe them with shame and confusion, but upon Himself and his Posterity let the Crown for ever flourish. So we thy people, and the sheep of thy pasture, will give thee thanks for ever, and will always be shewing forth

arno Ef a'i Hiliogaeth blodeued ei Goron yn dragywydd. Felly nyni dy bobl, a defaid dy borfa, a'th foliannwn di yn dragywydd, ac a ddatganwn dy foliant o genhedlaeth i genhedlaeth byth, trwy Iesu Grist ein hunig Iachawdwr a'n Gwaredwr; i'r hwn gydâ thydi, O Dad, a'r Yspryd Glân, y byddo gogoniant yn yr Eglwys trwy'r holl genhedlaethau, heb drange na gorphen. Amen.

thy praise from generation to generation; through Jesus Christ our only Saviour and Redeemer, to whom, with thee, O Father, and the Holy Ghost, be glory in the Church throughout all ages, world without end. Amen.

FFURF GWEDDI GYDA DIOLCH I'R HOLLALLUOG DDUW,

I'w harfer bob Blwyddyn ym mhob Eglwys a Chapel yn y Deyrnas hon, ar y Nawfed Dydd ar hugain o Ionawr, sef, y Dydd y dechreuodd y Brenhin ei ddedwyddol Deyrnasiad.

Yr un fydd y Gwasanaeth ag a arferir ar Ddyddiau Gwyl yn hollol; ond lle'r ordeiniwyd yn amgen yn y Ffurf hon.

¶ Os digwydd y Dydd hwn ar Ddydd Sul, arferir y Gwasanaeth hwn, fel y canlyn, yn hollol.

Y Foreol Weddi a ddechreu â'r ¶ Morning Prayer shall begin with these Sentences.

Ymadroddion hyn.

CYNGHORI yr ydwyf, ym Exhort that first of all, Sup

iau, Gweddïau, Deisyfiadau, a Thalu Diolch, dros bob dŷn: dros Frenhinoedd, a phawb sydd mewn Goruchafiaeth; fel y gallom ni fyw yn llonydd ac yn heddychol, mewn pob duwioldeb ac onestrwydd: canys hyn sydd dda a chymmeradwy ger bron Duw ein Ceidwad. 1 Tim. ii. 1, 2, 3.

Os dywedwn nad oes ynom bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, a'r gwirionedd nid yw ynom ond os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlawn yw efe a chyfiawn; fel y maddeuo i ni ein pechodau, ac y'n glanhao oddiwrth bob anghyfiawnder. 1 Ioan i. 8, 9.

Yn lle Venite exultemus y cenir neu y dywedir yr Emyn hon sy'n canlyn; un Wers gan yr Offeiriad, a phob ail gan y clochydd a'r bobl.

plications, Prayers, Intercessions, and giving of Thanks, be made for all men; for Kings, and for all that are in Authority; that we may lead a quiet and peaceable life, in all godliness and honesty: For this is good and acceptable unto God our Saviour. Î Tim. ii. 1, 2, 3.

If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us; but, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. 1 St. John i. 8, 9.

¶ Instead of Venite exultemus the Hymn following shall be said or sung; one Verse by the Priest, and another by the Clerk and people.

« PreviousContinue »