Page images
PDF
EPUB

odd wrtho, O feistr, er i ni boeni ar hyd y nos, ni ddaliasom ni ddim: etto ar dy air di mi a fwriaf y rhwyd. Ac wedi iddynt wneuthur hynny, hwy a ddaliasant lïaws mawr o bysgod: a'u rhwyd hwynt a rwygodd. A hwy a amneidiasant ar eu cyfeillion oedd yn y llong arall, i ddyfod i'w cynnorthwyo hwynt. A hwy a ddaethant, a Ilanwasant y ddwy long, onid oeddynt hwy ar soddi. A Simon Petr, pan welodd hynny, a syrthiodd wrth liniau'r Iesu, gan ddywedyd, Dos ymaith oddiwrthyf; canys dyn pechadurus wyf fi, O Arglwydd. Oblegid braw a ddaeth ai arno ef, a'r rhai oll oedd gydag ef, o herwydd yr helfa bysgod a ddaliasent hwy: a'r un ffunud ar Iago ac Ioan hefyd, meibion Zebedeus, y rhai oedd gyfrannogion â Simon. A dywedodd yr Iesu wrth Simon, Nac ofna: o hyn allan y déli ddynion. Ac wedi iddynt ddwyn y llongau i dîr, hwy a adawsant pob peth, ac a'i dilynasant ef.

Y chweched Sul gwedi'r Drindod. Y Colect.

swering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing; nevertheless, at thy word I will let down the net. And when they had this done, they inclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came, and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken; and so was also James, and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all, and followed him.

The sixth Sunday after Trinity.
The Collect.
God, who hast prepared

O Dduw, yr hwn a arlwyabeth O for them that love thee

garant gyfryw au daionus a'r y sydd uwch ben pob deall dyn; Tywallt i'n calonnau gyfryw serch arnat, fel y byddo i ni, gan dy garu uwchlaw pob dim, allu mwynhau dy addewidion, y rhai sy fwy rhagorol nâ dim a fedrom ni ei ddeisyf; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Yr Epistol. Rhuf. vi. 3.

such good things as pass man's understanding; Pour into our hearts such love toward thee, that we, loving thee above all things, may obtain thy promises, which exceed all that we can desire; through Jesus Christ our Lord. Amen.

The Epistle. Rom. vi. 3.
NOW ye not, that so many

ONI wyddoch chwi, amasya- K of us as were baptized ind

nifer o ag fedyddiwyd i Grist Iesu, ein bedyddio ni i'w farwolaeth ef? Claddwyd ni gan hynny gydag ef trwy fedydd i farwolaeth: fel megis ag y cyfodwyd Crist o feirw trwy ogoniant y Tad, felly y rhodiom nin

to Jesus Christ were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death; that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Fa

nau hefyd mewn newydd-deb ther, even so we also should

buchedd. Canys os gwnaed ni yn gyd-blanhigion i gyffelyb iaeth ei farwolaeth ef, felly y byddwn i gyffelybiaeth ei adgyfodiad ef: gan wybod hyn, ddarfod croes-hoelio ein hên ddyn ni gydag ef, er mwyn dirymmu corph pechod, fel rhagllaw na wasanaethom bechod. Canys y mae yr hwn a fu farw, wedi ei ryddhâu oddiwrth bechod. Ac os buom feirw gydâ Christ, yr ydym ni yn credu y byddwn fyw hefyd gydag ef : gan wybod nad yw Crist, yr hwn a gyfodwyd oddiwrth y meirw, yn marw mwyach; nad arglwyddiaetha marwolaeth arno mwyach. Canys fel y bu efe farw, efe a fu farw unwaith i bechod; ac fel y mae efe yn byw, byw y mae i Dduw. Felly chwithau hefyd, cyfrifwch eich hunain yn feirw i bechod; eithr yn fyw i Dduw, yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. Yr Efengyl. St. Matth. v. 20.

Y ei ddisgyblion, Oni bydd

R Iesu a ddywedodd wrth

eich cyfiawnder yn helaethach nâ chyfiawnder y 'sgrifennyddion a'r Phariseaid, nid ewch i mewn i deyrnas nefoedd. Clywsoch ddywedyd gan y rhai gynt, Na ladd; a phwy bynnag a laddo, euog fydd o farn: eithr yr ydwyf fi yn dywedyd i chwi, Pob un a ddigio wrth ei frawd heb ystyr, a fydd euog o farn: a phwy bynnag a ddywedo wrth ei frawd, Raca, a fydd euog o gyngor; a phwy bynnag a ddywedo, O ynfyd, a fydd euog o dân uffern. Gan hynny, os dygi dy rodd i'r allor, ac yno dyfod i'th gof fod gan dy frawd ddim yn dy erbyn; gâd yno dy rodd ger bron yr allor, a dos ymaith: yn gyntaf cymmoder di a'th frawd, ac yna tyred ac offrwm

walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection: knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him; knowing that Christ being raised from the dead dieth no more; death hath no more dominion over him. For in that he died, he died unto sin once; but in that he liveth, he liveth unto God. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.

The Gospel. St. Matth. v. 20. ESUS said unto his disciples, Except your righteousness

JES shall exceed the righteousness of

the Scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the Kingdom of heaven. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill: and whosoever shall kill, shall be in danger of the judgement. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgement: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell-fire. Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee; leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be recon

dy rodd. Cyttuna a'th wrthwynebwr ar frys, tra fyddech ar y ffordd gydag ef; rhag un amser i'th wrthwynebwr dy roddi di yn llaw'r barnwr, ac i'r barnwr dy roddi at y swyddog, a'th daflu y'ngharchar. Yn wir meddaf i ti, Ni ddeui di allan oddiyno, hyd oni thalech y ffyrling eithaf.

Y seithfed Sul gwedi'r Drindod. Y Colect.

ciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.

The seventh Sunday after Trinity.
The Collect.
ORD of all power and

ARGLWYDD yr how nwyt I might, who art the author

yr awdur a rhoddwr pob daioni; Planna yn ein calonnau gariad dy Enw; ychwanega ynom wîr grefydd; maetha nyni â phob daioni, ac o'th fawr drugaredd cadw ni yn yr unrhyw; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

YN

Yr Epistol. Rhuf. vi. 19. Nol dull dynol yr ydwyf yn dywedyd, oblegid gwendid eich cnawd chwi: canys megis ag y rhoddasoch eich aelodau yn weision i aflendid ac anwiredd, i anwiredd; felly yr awrhon rhoddwch eich aelodau yn weision i gyfiawnder, i sancteiddrwydd. Canys pan oeddych yn weision pechod, rhyddion oeddych oddiwrth gyfiawnder. Pa ffrwyth gan hynny oedd i chwi y pryd hwnnw o'r pethau y mae arnoch yr awrhon gywilydd o'u plegid? canys diwedd y pethau hyn yw marwolaeth. Ac yr awrhon wedi eich rhyddhâu oddiwrth bechod, a'ch gwneuthur yn weision i Dduw, y mae i chwi eich ffrwyth yn sancteiddrwydd, a'r diwedd yn fywyd tragywyddol. Canys cyflog pechod yw marwolaeth eithr dawn Duw yw bywyd tragywyddol, trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

and giver of all good things; Graft in our hearts the love of thy Name, increase in us true religion, nourish us with all goodness, and of thy great mercy keep us in the same; through Jesus Christ our Lord. Amen.

[ocr errors]

The Epistle. Rom. vi. 19.

Speak after the manner of men, because of the infirmity of your flesh for as ye have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity, unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness, unto holiness. For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness. What fruit had ye then in those things whereof ye are ashamed? for the end of those things is death. But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. For the wages of sin is death: but the gift of God is eternal life, through Jesus Christ our Lord.

now

Yr Efengyl. St. Marc viii. 1.

Yoedd y dyrfa yn fawr iawn, N y dyddiau hynny, pan ac heb ganddynt ddim i'w fwytta, y galwodd yr Iesu ei ddisgyblion atto, ac a ddywedodd wrthynt, Yr wyf fi yn tosturio wrth y dyrfa; oblegid y maent hwy dridiau weithian yn aros gydâ mi, ac nid oes ganddynt ddim i'w fwytta: ac os gollyngaf hwynt ymaith ar eu cythlwng i'w teiau eu hunain, hwy a lewygant ar y ffordd: canys rhai o honynt a ddaeth o bell. A'i ddisgyblion ef a'i attebasant, O ba le y gall neb ddigoni y rhai hyn â bara yma yn yr anialwch? Ac efe a ofynodd iddynt, Pa sawl torth sydd gennych? A hwy a ddywedasant, Saith. Ac efe a orchymmynodd i'r dyrfa eistedd ar y llawr: ac a gymmerodd y saith dorth, ac a ddïolchodd, ac a'u torrodd hwynt, ac a'u rhoddes i'w ddisgyblion, fel y gosodent hwy ger eu bronnau; a gosodasant hwy ger bron y bobl. Ac yr oedd ganddynt ychydig bysgod bychain: ac wedi iddo fendithio, efe a barodd ddodi y rhai hynny hefyd ger eu bronnau hwynt. A hwy a fwyttasant, ac a ddigonwyd: a hwy a godasant o'r briw-fwyd gweddill, saith fasgedaid. A'r rhai a fwyttasent oedd y'nghylch pedair mil: ac efe a'u gollyngodd hwynt ymaith.

IN

The Gospel. St. Mark viii. 1. N those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them, I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat and if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way; for divers of them came from far. And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness? And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven. And he commanded the people to sit down on the ground. And he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people. And they had a few small fishes; and he blessed, and commanded to set them also before them. So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets. And they that had eaten were about four thousand. And he sent them away.

Yr wythfed Sul gwedi'r Drindod. The eighth Sunday after Trinity.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Yr Epistol. Rhuf. viii. 12.

Y nid i'r cnawd, i fyw yn Brodyr, dyledwŷr ydym, ol y cnawd. Canys os byw yr ydych yn ol y cnawd, meirw fyddwch: eithr os ydych yn marweiddio gweithredoedd y corph trwy'r Yspryd, byw fyddwch. Canys Y sawl a arweinir gan Yspryd Duw, y rhai hyn sydd blant i Dduw. Canys ni dderbyniasoch yspryd caethiwed drachefn i beri ofn; eithr derbyniasoch Yspryd mabwysiad, trwy'r hwn yr ydym yn llefain, Abba, Dad. Y mae yr Yspryd hwn yn cyd-dystiolaethu a'n hyspryd ni, ein bod ni yn blant i Dduw. Ac os plant, etifeddion hefyd; sef etifeddion i Dduw, a chyd-etifeddion â Christ: os ydym yn cyd-ddioddef gydag ef, fel y'n cyd-ok gonedder hefyd.

Yr Efengyl. St. Matth. vii. 15. YMOGELWCH rhag y gaubrophwydi, y rhai a ddeuant attoch y'ngwisgoedd defaid; ond oddimewn bleiddiaid rheibus ydynt hwy. Wrth eu ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. A gasgl rhai rawnwin oddiar ddrain, neu ffigys oddiar ysgall? Felly pob pren da sydd yn dwyn ffrwythau da; ond y pren drwg sydd yn dwyn ffrwythau drwg. Ni ddichon pren da ddwyn ffrwythau drwg; na phren drwg ddwyn ffrwythau da. Pob pren heb ddwyn ffrwyth da, a dorrir i lawr, ac a deflir yn tân. O herwydd paham, wrth eu ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. Nid pob un a'r sydd yn dywedyd wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, a ddaw i mewn i deyrnas nefoedd; ond yr hwn sydd yn gwneuthur ewyllys fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd.

The Epistle. Rom. viii. 12. BR RETHREN, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die, but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: and if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ: if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.

The Gospel. St. Matth. vii. 15.

A

BEWARE of false prophets, come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits: do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. good tree cannot bring forth evil fruit; neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. Wherefore by their fruits ye shall know them. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the Kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.

« PreviousContinue »