Page images
PDF
EPUB

rhai a safasant o hirbell. A hwy a godasant eu llêf, gan ddywedyd, Iesu Feistr, trugarhâ wrthym. A phan welodd efe hwynt, efe a ddywedodd wrthynt, Ewch a dangoswch eich hunain i'r offeiriaid. A bu, fel yr oeddynt yn myned, fe a'u glanhâwyd hwynt. Ac un o honynt, pan welodd ddarfod ei iachâu, a ddychwelodd, gan foliannu Duw â llêf uchel; ac efe a syrthiodd ar ei wyneb wrth ei draed ef, gan ddïolch iddo: a Samariad oedd efe. A'r Iesu gan atteb a ddywedodd, Oni lanhâwyd y deg? ond pa le y mae'r naw? Ni chaed a ddychwelasant i roi gogoniant i Dduw, ond yr estron hwn. Ac efe a ddywedodd wrtho, Cyfod, a dos ymaith; dy ffydd a'th iachâodd.

Y pymtheg fed Sul gwedi'r Drindod.

Y Colect.

ti,

men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks; and he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine? There are not found that returned to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole.

The fifteenth Sunday after
Trinity.

The Collect.
EEP, we beseech thee, O

CADW, ni a atlygwyn a'th Lord, thy Church with thy K

Arglwydd, dy dragywyddol drugaredd: a chan na ddichon gwendid dyn hebot ti ond syrthio, cadw ni byth trwy dy borth oddiwrth bob peth niweidiol, ac arwain ni at bob peth buddiol i'n iachawdwriaeth; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

G

Yr Epistol. Gal. vi. 11. WELWCH cyhyd y llythyr a 'sgrifenais attoch a'm llaw fy hun. Cynnifer ag sy yn ewyllysio ymdeccâu yn y cnawd, rhai hyn sy yn eich cymmell i'ch enwaedu, yn unig fel nad erlidier hwy oblegid croes Crist. Canys nid yw y rhai a enwaedir eu hunain yn cadw y ddeddf; ond ewyllysio y maent enwaedu arnoch chwi, fel y gorfoleddont yn eich cnawd chwi. Eithr na atto Duw i mi ymffrostio, ond

perpetual mercy: and, because the frailty of man without thee cannot but fall, keep us ever by thy help from all things hurtful, and lead us to all things profitable to our salvation; through Jesus Christ our Lord. Amen.

The Epistle. Gal. vi. 11.

Y have written unto you with

E see how large a letter 1

mine own hand. As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh. But God forbid that

[blocks in formation]

Yr Efengyl. St. Matth. vi. 24. ddichon neb wasanaethu

should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature. And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God. From henceforth let no man trouble me; for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. The Gospel. St. Matth. vi. 24. man two

N'dau arglwydd: canys naill N ters: for either he will

ai efe a gasa y naill, ac a gâr y llall; ai efe a ymlŷn wrth y naill, ac a esgeulusa'r llall. Ni ellwch wasanaethu Duw a Mammon. Am hynny meddaf i chwi, Na ofelwch am eich bywyd, pa beth a fwyttaoch, neu pa beth a yfoch; nac am eich corph, pa beth a wisgoch: Onid yw'r bywyd yn fwy na'r bwyd, a'r corph yn fwy na'r dillad? Edrychwch ar adar y nefoedd: oblegid nid ydynt yn hau, nac yn medi, nac yn cywain i ysguboriau; ac y mae eich Tad nefol yn eu porthi hwy. Onid ydych chwi yn rhagori llawer arnynt hwy? A phwy o honoch, gan ofalu, a ddichon chwanegu un cufydd at ei faintioli? A phaham yr ydych chwi yn gofalu am ddillad? Ystyriwch lili'r maes, pa fodd y maent yn tyfu: nid ydynt nac yn llafurio, nac yn nyddu; eithr yr wyf yn dywedyd i chwi, na wisgwyd Salomon, yn ei holl ogoniant, fel un o'r rhai hyn. Am hynny os dillada Duw felly lysieuyn y maes, yr hwn sydd heddyw, ac y foru a fwrir i'r ffwrn; oni ddillada efe chwi yn hytrach o lawer, O chwi o y

hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon. Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on: Is not the life more than meat, and the body than_raiment? Behold the fowls of the air; for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field how they grow: they toil not, neither do they spin: and yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to-day is, and to-morrow is cast into the oven; shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore

chydig ffydd? Am hynny na ofelwch, gan ddywedyd, Beth a fwyttawn? neu, Beth a yfwn? neu, A pha beth yr ymddilladwn? (canys yr holl bethau hyn y mae Cenhedloedd yn eu ceisio) oblegid gŵyr eich Tad nefol fod arnoch eisiau yr holl bethau hyn. Eithr yn gyntaf ceisiwch deyrnas Duw, a'i gyfiawnder ef; a'r holl bethau hyn a roddir i chwi yn ychwaneg. Na ofelwch gan hynny tros drannoeth; canys trannoeth a ofala am ei bethau ei hun: digon i'r diwrnod ei ddrwg ei hun.

Yr unfed Sul ar bymtheg gwedi'r Drindod.

Y Colect.

Arglwydd, ni a attolygon i ti, fod i'th wastadol dosturi lanhâu ac ymddiffyn dy Eglwys; a chan na all hi barhâu mewn diogelwch heb dy fendigedig nodded, cadw hi byth gan dy borth a'th ddaioni; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Yr Epistol. Ephes. iii 13. YR wyf yn dymuno na lwfrhâoch oblegid fy mlinderau i trosoch, yr hyn yw eich gogoniant chwi. O herwydd hyn yr wyf yn plygu fy ngliniau at Dad ein Harglwydd Iesu Grist, o'r hwn yr henwir yr holl deulu yn y nefoedd ac ar y ddaear, ar roddi o hono ef i chwi yn ol cyfoeth ei ogoniant, fod wedi ymgadarnhâu mewn nerth, trwy ei Yspryd ef, yn y dyn oddimewn: ar fod Crist yn trigo trwy ffydd yn eich calonnau chwi; fel y galloch, wedi eich gwreiddio a'ch seilio mewn cariad, amgyffred gyda'r holl saint, beth yw'r lled, a'r hyd, a'r dyfnder, a'r uchder; a gwybod cariad Crist, yr hwn sydd uwchlaw gwybodaeth, fel y'ch cyflawner å holl gyflawnder Duw. Ónd i'r hwn a ddichon wneuth

take no thought, saying, What shall we eat? or what shall we drink? or wherewithal shall we be clothed? (for after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow; for the morrow shall take thought for the things of itself: sufficient unto the day is the evil thereof.

The sixteenth Sunday after
Trinity.

The Collect.

Lord, we beseech thee, let

thy continual pity cleanse and defend thy Church; and, because it cannot continue in

safety without thy succour, preserve it evermore by thy help and goodness; through Jesus Christ our Lord. Amen.

The Epistle. Ephes. iii. 13. I Desire that ye faint not at

my tribulations for you, which is your glory. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man; that Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints, what is the breadth, and length, and depth, and height; and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. Now unto him that

[blocks in formation]

Yr Efengyl. St. Luc vii. 11.

A

Bu drannoeth, iddo ef fyned

i ddinas a elwid Näin; a chydâg ef yr aeth llawer o'i ddisgyblion a thyrfa fawr. A phan ddaeth efe yn agos at borth y ddinas, wele, un marw a ddygid allan, yr hwn oedd unig fab ei fam, a honno yn weddw: a bagad o bobl y ddinas oedd gydà hi. A'r Arglwydd, pan ei gwelodd hi, a gymmerodd drugaredd arni, ac a ddywedodd wrthi, Nac wyla. A phan ddaeth attynt, efe a gyffyrddodd â'r elor (a'r rhai oedd yn ei dwyn, a safasant) ac efe a ddywedodd, Y mab ieuange, yr wyf yn dywedyd wrthyt, Cyfod. A'r marw a gyfododd yn ei eistedd, ac a ddechreuodd lefaru: ac efe a'i rhoddes i'w fam. Ac ofn a ddaeth ar bawb: a hwy a ogoneddasant Dduw, gan ddywedyd, Prophwyd mawr a gyfododd yn ein plith; ac, Ymwelodd Duw a'i bobl. A'r gair hwn a aeth allan am dano drwy holl Iudea, a thrwy gwbl o'r wlad oddiamgylch.

Yr eilfed Sul ar bymtheg gwedi'r
Drindod.
Y Colect.

ARGLWYDD, ni atto
lewn i ti, fod dy ras bob
amser yn ein rhagflaenu, ac yn
ein dilyn; a pheri o honot i
ni yn wastad ymroddi i bob
gweithred dda; trwy Iesu Grist
ein Harglwydd. Amen.

is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the Church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. A

men.

The Gospel. St. Luke vii. 11.

A day after, that Jesus went

ND it came to pass the

into a city called Naim; and many of his disciples went with him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow; and much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not. And he came and touched the bier, (and they that bare him stood still,) and he said, Young man, I say unto thee, Arise. And he that was dead sat up, and began to speak: and he delivered him to his mother. And there came a fear on all, and they glorified God, saying, That a great Prophet is risen up among us, and that God hath visited his people. And this rumour of him went forth throughout all Judæa, and throughout all the region round about.

The seventeenth Sunday after
Trinity.

The Collect.

we pray that thy grace may always pret vent and follow us, and make us continually to be given to all good works; through Jesus Christ our Lord. Amen.

[blocks in formation]

Arglwydd, ar rodio o honoch yn addas i'r alwedigaeth y'ch galwyd iddi, gydâ phob gostyngeiddrwydd ac addfwynder, y'nghŷd â hir-ymaros, gan oddef eich gilydd mewn cariad; gan fod yn ddyfal i gadw undeb yr yspryd y'nghwlwm tangnefedd. Un corph sydd, ac un Yspryd, megis ag y'ch galwyd yn un gobaith eich galwedigaeth; un Arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Duw a Thad oll, yr hwn sydd goruwch all, a thrwy oll, ac ynoch oll. Yr Efengyl. St. Luc xiv. 1. U hefyd, pan ddaeth Iesu Biden bennaethiaid y

yr

Phariseaid ar y sabbath, i fwytta bara, iddynt hwythau ei wylied ef. Ac wele, 'r oedd ger ei fron ef ryw ddyn yn glaf o'r dropsi. A'r Iesu gan atteb a lefarodd wrth y cyfreithwŷr, a'r Phariseaid, gan ddywedyd, Ai rhydd iachâu ar y sabbath? A thewi a wnaethant. Ac efe a'i cymmerodd atto, ac a'i iachâodd ef, ac a'i gollyngodd ymaith; ac a ddywedodd, Asyn neu ých pa un o honoch a syrth i bwll, ac yn ebrwydd nis tyn ef allan ar y dydd sabbath? Ac ni allent roi atteb yn ei erbyn am y pethau hyn. Ac efe a ddywedodd wrth y gwahoddedigion ddammeg, pan ystyriodd fel yr oeddynt yn dewis yr eisteddleoedd uchaf, gan ddywedyd wrthynt, Pan y'th wahodder gan neb i neithior, nac eistedd yn y lle uchaf; rhag bod un anrhydeddusach nà thi wedi ei wahodd ganddo; ac i hwn a'th wahoddodd di ac yntau, ddyfod a dywedyd wrthyt, Dyro le i hwn; ac yna dechreu o honot ti trwy gywilydd gymmeryd y lle isaf. Eithr pan y'th wahodder, dos ac eistedd yn y lle isaf; fel,

The Epistle. Ephes. iv. 1. the Lord beseech you, that Therefore the prisoner of

ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love; endeavouring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.

The Gospel. St. Luke xiv. 1. It came pass, as of cous to pass, as Jesus

T

of the chief Pharisees to eat bread on the sabbath-day, that they watched him. And behold, there was a certain man before him which had the dropsy. And Jesus answering spake unto the Lawyers and Pharisees, saying, Is it lawful to heal on the sabbath-day? And they held their peace. And he took him, and healed him, and let him go; and answered them, saying, Which of you shall have an ass, or an ox, fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the sabbath-day? And they could not answer him again to these things. And he put forth a parable to those which were bidden, when he marked how they chose out the chief rooms, saying unto them, When thou art bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room; lest a more honourable man than thou be bidden of him; and he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place; and thou begin with shame to take the lowest room. But when thou

« PreviousContinue »