Page images
PDF
EPUB

pan ddêl yr hwn a'th wahoddodd di, y gallo efe ddywedyd wrthyt, Y cyfaill, eistedd yn uwch i fynu yna y bydd i ti glod y'ngŵydd y rhai a eisteddant gydâ thi ar y bwrdd. Canys pob un a'r a'i dyrchafo ei hun, a ostyngir; a'r hwn sydd yn ei ostwng ei hun, a ddyrchefir.

Y deunawfed Sul gwedi'r '
Drindod.
Y Colect.

Arglwydd, ni a tolygras
bobl

i wrthladd profedigaethau 'r byd, y cnawd, a'r cythraul; ac â phur galon a meddwl i'th ddilyn di yr unig Dduw; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

YR

Yr Epistol. 1 Cor. 1. 4. R ydwyf yn diolch i'm Duw bob amser drosoch chwi, am y grâs Duw a rodded i chwi, yng Nghrist Iesu; am eich bod ym mhob peth wedi eich cyfoethogi ynddo ef, mewn pob ymadrodd a phob gwybodaeth: megis y cadarnhâwyd tystiolaeth Crist ynoch. Fel nad ydych yn ol mewn un dawn; yn disgwyl am ddatguddiad ein Harglwydd Iesu Grist; yr hwn hefyd a'ch cadarnhâ chwi hyd y diwedd yn ddïargyoedd, yn nydd ein Harglwydd Iesu Grist.

Yr Efengyl. St. Matth. xxii. 34.

[blocks in formation]

I

The Epistle. 1 Cor. i. 4. Thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ; that in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge; even as the testimony of Christ was confirmed in you; so that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.

The Gospel. St. Matth. xxii. 34. HEN the Pharisees had

GWEDIclywed o'r Phatiganid W heard that Jesus had put

ddarfod i'r Iesu ostegu y Saduceaid, hwy a ymgynnullasant y'nghyd i'r un lle. Ac un o honynt, yr hwn oedd gyfreithiwr, a ofynodd iddo, gan ei demtio, a dywedyd, Athraw, pa un yw'r gorchymmyn mawr yn y gyfraith? A'r Iesu a ddywedodd wrtho, Ceri yr Arglwydd dy Dduw a'th holl galon, ac a'th holl enaid, ac â'th holl feddwl.

the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, who was a Lawyer, asked him a question, tempting him, and saying, Master, which is the great commandment in the Law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with

[ocr errors]

Hwn yw'r cyntaf, a'r gorchymmyn mawr. A'r ail sydd gyffelyb iddo; Câr dy gymmydog fel ti dy hun. Ar y ddau orchymmyn hyn y mae'r holl gyfraith a'r prophwydi yn sefyll. Ac wedi y'mgasglu o'r Phariseaid y'nghyd, yr Iesu a ofynodd iddynt, gan ddywedyd, Beth a dybygwch chwi am Grist? Mabi bwy ydyw? Dywedent wrtho, Mab Dafydd. Dywedai yntau wrthynt, Pa fodd gan hynny y mae Dafydd yn yr yspryd yn ei alw ef yn Arglwydd, gan ddywedyd, Dywedodd yr Arglwydd wrth fy Arglwydd, Eistedd ar fy neheulaw, hyd oni osodwyf dy elynion yn droedfaingc i'th draed ti? Os yw Dafydd gan hynny yn ei alw ef yn Arglwydd, pa fodd y mae efe yn fab iddo? Ac ni allodd neb atteb gair iddo; ac ni feiddiodd neb o'r dydd hwnnw allan ymofyn âg ef mwyach.

[blocks in formation]

+

all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. On these two commandments hang all the Law and the Prophets. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The son of David. He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy foot-stool? If David then call him Lord, how is he his Son? And no man was able to answer him a word; neither durst any man from that day forth ask him any more questions.

The nineteenth Sunday after Trinity.

The Collect.

thee we are not able to God, forasmuch as without please thee; Mercifully grant, that thy Holy Spirit may in all things direct and rule our hearts; through Jesus Christ our Lord. Amen.

The Epistle. Ephes. iv. 17. T HIS I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind; having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart: who, being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with

chwychwi nid felly y dysgasoch Grist; os bu i chwi ei glywed ef, ac os dysgwyd chwi ynddo, megis y mae'r gwirionedd yn yr Iesu: Dodi o honoch heibio, o ran yr ymarweddiad cyntaf, yr hên ddyn, yr hwn sydd lygredig yn ol y chwantau twyllodrus; ac ymadnewyddu yn yspryd eich meddwl; a gwisgo y dyn newydd, yr hwn yn ol Duw a grewyd mewn cyfiawnder a gwîr sancteiddrwydd. O herwydd paham, gan fwrw ymaith gelwydd, dywedwch y gwir bob un wrth ei gymmydog; oblegid aelodau ydym i'n gilydd. Digiwch, ac na phechwch. Na fachluded yr haul ar eich digofaint chwi: ac na roddwch le i ddiafol. Yr hwn a ladrattâodd, na ladratted mwyach; eithr yn hytrach cymmered boen, gan weithio a'i ddwylaw yr hyn sydd dda, fel y byddo ganddo beth i'w gyfrannu i'r hwn y mae angen arno. Na ddeued un ymadrodd llygredig allan o'ch genau chwi: ond y cyfryw un ag a fyddo da i adeiladu yn fuddiol, fel y paro râs i'r gwrandawŷr. Ac na thristewch Lân Yspryd Duw, trwy'r hwn y'ch seliwyd hyd ddydd prynedigaeth. Tynner ymaith oddiwrthych bob chwerweld, a llid, a dîg, a llefain, a chabledd, gydâ phob drygioni. A byddwch gymmwynasgar i'ch gilydd, yn dosturiol, yn maddeu i'ch gilydd, megis y maddeuodd Duw er mwyn Crist i chwithau.

Yr Efengyl. St. Matth. ix. 1.

YR

R Iesu a aeth i mewn i'r llong, ac a aeth trosodd, ac a ddaeth i'w ddinas ei hun. Ac wele, hwy a ddygasant atto wr claf o'r parlys, yn gorwedd mewn gwely. A'r Iesu yn gweled eu ffydd hwy, a ddywedodd wrth y claf o'r parlys, Ha fab, cymmer gysur; maddeuwyd i ti dy

greediness. But ye have not so learned Christ; if so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus that ye put off, concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts; and be renewed in the spirit of your mind; and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another. Be ye angry and sin not let not the sun go down upon your wrath: neither give place to the devil. Let him that stole steal no more; but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil-speaking, be put away from you, with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. The Gospel. St. Matth. ix. 1.

JESUS entered into a ship,

and passed over, and came into his own city. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be for

[ocr errors]

be bechodau. Ac wele, rhai o'r ysgrifenyddion a ddywedasant ynddynt eu hunain, Y mae hwn yn cablu. A phan welodd yr Iesu eu meddyliau, efe a ddywedodd, Paham y meddyliwch ddrwg, yn eich calonnau ? Canys pa un hawsaf, ai dywedyd, Maddeuwyd i ti dy bechodau, ai dywedyd, Cyfod, a rhodia? Eithr fel y gwypoch fod awdurdod gan Fab y dyn ar y ddaear i faddeu pechodau (yna y dywedodd efe wrth y claf o'r parlys) Cyfod, cymmer dy wely i fynu, a dos i'th dy. Ac efe a gyfododd, ac a aeth ymaith i'w dŷ ei hur.. A'r torfeydd pan welsant, rhyfeddu a wnaethant, a gogoneddu Duw, yr hwn a roisai gyfryw awdurdod i ddynion.

Yr ugeinfed Sul gwedi'r Drin

dod.

Y Colect.

given thee. And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. And Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think ye evil in your hearts? For whether is easier to say, Thy sins be forgiven thee? or to say, Arise, and walk? But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take thy bed, and go unto thine house. And he arose, and de parted to his house. But when the multitude saw it, they marvelled, and glorified God, who had given such power unto

men.

The twentieth Sunday after
Trinity.
The Collect.

HOLL-gyfoethog a thrugar-Almighty and most mer

occaf Dduw, o'th ragorol ddaioni cadw ni, ni a attolygwn i ti, rhag pob peth a'n dryga; fel y byddom yn barod, yn enaid a chorph, i allu â chalonnau rhyddion gyflawni y cyfryw bethau ag a fynnit ti eu gwneuthur; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Yr Epistol. Ephes. v. 15. GW WELWCH gan hynny pa fodd y rhodioch yn ddïesgeulus; nid fel annoethion, ond fel doethion; gan brynu'r amser, oblegid y dyddiau sy ddrwg. Am hynny na fyddwch annoethion, eithr yn deall beth yw ewyllys yr Arglwydd. Ac na feddwer chwi gan wîn, yn yr hyn y mae gormodedd; eithr Ilanwer chwi a'r Yspryd; gan lefaru wrth eich gilydd mewn psalmau, emynau, ac odlau ysprydol; gan ganu a phyngcio yn eich calon i'r Arglwydd; gan ddiolch yn wastad

ciful God, of thy bountiful goodness keep us, we beseech thee, from all things that may hurt us; that we, being ready both in body and soul, may cheerfully accomplish those things that thou wouldest have done; through Jesus Christ our Lord. Amen.

SEE

The Epistle. Ephes. v. 15. EE then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit; speaking to yourselves in psalms, and hymns, and spiritual songs; singing and making melody in your heart to the Lord; giving thanks always for all things unto God and the Fa

i Dduw a'r Tad, am bob peth, yn enw ein Harglwydd Iesu Grist; gan ymddarostwng i'ch gilydd yn ofn Duw.

Yr Efengyl. St. Matth. xxii. 1. R lesu a ddywedodd wrth Yei ddisgyblion, Cyffelyb yw

teyrnas nefoedd i ryw frenhin a wnaeth briodas i'w fab; ac a ddanfonodd ei weision i alw y rhai a wahoddasid i'r brïodas; ac ni fynnent hwy ddyfod. Trachefn efe a anfonodd weision eraill, gan ddywedyd, Dywedwch wrth y rhai a wahoddwyd, Wele, parottöais fy nghiniaw; fy ychen a'm pasgedigion a laddwyd, a phob peth sydd barod: deuwch, i'r briodas. A hwy, yn ddïystyr ganddynt, a aethant ymaith, un i'w faes, ac arall i'w fasnach: a'r llaill a ddaliasant ei weision ef, ac a'u hammharchasant, ac a'u lladdasant. A phan glybu'r brenhin, efe a lidiodd; ac a ddanfonodd eu luoedd, ac a ddinystriodd y lleiddiaid hynny, ac a losgodd eu dinas hwynt. Yna efe a ddywedodd wrth ei weision, Yn wir y brïodas sydd barod, ond y rhai a wahoddasid nid oeddynt deilwng. Ewch gan hynny i'r prif-ffyrdd, a chynnifer ag a gaffoch, gwahoddwch i'r briodas. A'r gweision hynny a aethant allan i'r prif-ffyrdd, ac a gasglasant y'nghŷd gynnifer oll ag a gawsant, drwg a da: a llanwyd y brïodas o wahoddedigion. A phan ddaeth y brenhin i mewn i weled y gwahoddedigion, efe a ganfu yno ddyn heb wisg priodas am dano. Ac efe a ddywedodd wrtho, Y cyfaill, pa fodd y daethost i mewn yma, heb fod gennyt wisg priodas? Ac yntau a aeth yn fud. Yna y dywedodd y brenhin wrth y gweinidogion, Rhwymwch ei draed a'i ddwylaw, a chymmerwch ef ymaith, a theflwch i'r tywyllwch eithaf:

ther, in the Name of our Lord Jesus Christ; submitting yourselves one to another in the fear of God.

The Gospel. St. Matth. xxii. 1. heaven is like unto a cerESUS said, The Kingdom of

tain king, who made a marriage for his son; and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding; and they would not come. Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner; my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready; come unto the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise: and the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth; and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burnt up their city. Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they who were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find bid to the marriage. So those servants went out into the high-ways, and gathered together all, as many as they found, both bad and good; and the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding-garment. And

he saith unto him, Friend, how camest thou in hither, not having a wedding-garment? And he was speechless. Then said

the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into

« PreviousContinue »