Page images
PDF
EPUB

odd bawb oll, trwy lwyrfryd calon, i lynu wrth yr Arglwydd. Oblegid yr oedd efe yn wr da, ac yn llawn o'r Yspryd Glân, ac o ffydd. A llawer o bobl a 'chwanegwyd i'r Arglwydd. Yna yr aeth Barnabas i Tarsus, i geisio Saul; ac wedi iddo ei gael, efe a'i dug i Antiochia. A bu iddynt flwyddyn gyfan ymgynnull yn yr eglwys, a dysgu pobl lawer; a bod galw y disgyblion yn Gristianogion yn gyntaf yn Antiochia. Ac yn y dyddiau hynny daeth prophwydi o Ierusalem i waered i Antiochia. Ac un o honynt, a'i enw Agabus, a gyfododd, ac a arwyddocâodd, drwy yr Yspryd, y byddai newyn mawr dros yr holl fyd; yr hwn hefyd a fu dan Claudius Caesar. Yna'r disgyblion, bob un yn ol ei allu, a fwriadasant anfon cymmorth i'r brodyr oedd yn preswylio yn Iudea. Yr hyn beth hefyd a wnaethant, gan ddanfon at yr henuriaid drwy law Barnabas a Saul.

Yr Efengyl. St. Ioan xv. 12.

garu

DYMA fy ngorchymmyn i; ar i chwi eich gilydd, fel y cerais i chwi. Cariad mwy nâ hwn nid oes gan neb; sef, bod i un roi ei einioes dros ei gyfeillion. Chwychwi yw fy nghyfeillion, os gwnewch på bethau bynnag yr wyf yn eu gorchymmyn i chwi. Nid ydwyf mwyach yn eich galw yn weision; oblegid y gwas ni ŵyr beth y mae ei arglwydd yn ei wneuthur: ond mi a'ch gelwais chwi yn gyfeillion; oblegid pob peth a'r a glywais gan fy Nhad, a hyspysais i chwi. Nid chwi a'm dewisasoch i, ond myfi a'ch dewisais chwi, ac a'ch ordeiniais chwi, fel yr elech ac y dygech ffrwyth, ac yr arhosai eich ffrwyth; megis pa beth

was glad; and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man, and full of the holy Ghost, and of faith: and much people was added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus, for to seek Saul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. Ánd it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the Church, and taught much people: and the disciples were called Christians first in Antioch. And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch. And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit, that there should be great dearth throughout all the world; which came to pass in the days of Claudius Cæsar. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judæa. Which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. The Gospel. St. John xv. 12. HIS is my commandment, THIS That ye love one another, as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my

friends, if ye do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Fa

bynnag a ofynoch gan y Tad yn fy Enw i, y rhoddo efe i chwi.

Dydd Sant Ioan Fedyddiwr.
Y Colect.

HOLL-alluog Dduw, o rag

luniaeth pa un y ganed yn rhyfedd dy wâs Ioan Fedyddiwr, ac yr anfonwyd ef i arlwyo ffordd dy Fab Iesu Grist ein Iachawdwr, gan bregethu edifeirwch; Gwna i ni felly ddilyn ei ddysgeidiaeth a'i sanctaidd fywyd ef, fel y gwir edifarhâom yn ol ei bregeth ef; ac ar ol ei esampl y traethom y gwirionedd yn wastadol, y ceryddom gamwedd yn hyderus, ac y dïoddefom yn ufudd er mwyn y gwirionedd; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

CYS

Yn lle yr Epistol. Esay xl. 1. NYSURWCH, cysurwch fy mhobl, medd eich Duw. Dywedwch wrth fodd calon Ierusalem; llefwch wrthi hi, gyflawni ei milwriaeth, ddilëu ei hanwiredd; o herwydd derbyniodd o law'r Arglwydd yn ddau ddyblyg am ei holl bechodau. Llef un yn llefain yn yr anialwch, Parottowch ffordd yr Arglwydd, unionwch lwybr i'n Duw ni yn y diffaethwch. Pob pant a gyfodir, a phob mynydd a bryn a ostyngir; y gŵyr a wneir yn uniawn, a'r anwastad yn wastadedd. A gogoniant yr Arglwydd a ddatguddir, a phob cnawd y'nghŷd a'i gwel: canys genau'r Arglwydd a lefarodd hyn. Y llêf a ddywedodd, Gwaedda. Yntau a ddywedodd, Beth a waeddaf? Pod cnawd sydd wellt, a'i holl odidogrwydd fel blodeuyn y maes. Gwywa y gwelltyn, syrth y blodeuyn; canys Yspryd yr Arglwydd a chwythodd arno: gwellt yn ddïau yw'r bobl. Gwywa y gwelltyn, syrth y blodeuyn; ond gair ein Duw

ther in my Name, he may give it you.

Saint John Baptist's Day.

The Collect.

ALMIGHTY God, by whose

providence thy servant John Baptist was wonderfully born, and sent to prepare the way of thy Son our Saviour, by preaching of repentance; Make us so to follow his doctrine and holy life, that we may truly repent according to his preaching; and after his example constantly speak the truth, boldly rebuke vice, and patiently suffer for the truth's sake; through Jesus Christ our Lord. Amen.

COM

For the Epistle. Isai. xl. 1. OMFORT ye, comfort ye my people, saith your God. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, That her warfare is accomplished; that her iniquity is pardoned: for she hath received of the Lord's hand double for all her sins. The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a high-way for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the Lord hath spoken it. The voice said, Cry. And he said, What shall I cry? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth it: surely the people is grass. The grass withereth, the flower fadeth; but the word of our God

upon

ni a saif byth. Dring rhagot, yr efangyles Sïon, i fynydd uchel: dyrchafa dy lêf trwy nerth, O efangyles Ierusalem; dyrchafa, nac ofna: dywaid wrth ddinasoedd Iuda, Wele eich Duw chwi. Wele'r Arglwydd Dduw a ddaw yn erbyn y cadarn, a'i fraich a lywodraetha trosto: wele ei wobr gydag ef, a'i waith o'i flaen. Fel bugail y portha efe ei braidd; â'i fraich y casgl ei ŵyn, ac a'u dwg yn ei fynwes, ac a goledda y mammogiaid.

Yr Efengyl. St Luc i. 57. A beth i esgor, a hi a esgorodd Chyflawnwyd tymp Elisaar fab. A'i chymmydogion a'i chenedl a glybu fawrhâu o'r Arglwydd ei drugaredd arni; a hwy a gyd-lawenychasant â hi. A bu, ar yr wythfed dydd, hwy a ddaethant i enwaedu ar y dynbach; ac a'i galwasant ef Zacharïas, ar ol enw ei dad. A'i fam a attebodd ac a ddywedodd, Nid felly; eithr Ioan y gelwîr ef. Hwythau a ddywedasant wrthi, Nid oes neb o'th genedl a elwir ar yr enw hwn. A hwy a wnaethant amnaid ar ei dad ef, pa fodd y mynnai efe ei enwi ef. Yntau a alwodd am argraphlech, ac a 'sgrifenodd, gan ddywedyd, Ioan yw ei enw ef. A rhyfeddu a wnaethant oll. Ac agorwyd ei enau ef yn ebrwydd, a'i dafod ef; ac efe a lefarodd, gan fendithio Duw. A daeth ofn ar bawb oedd yn trigio yn eu cylch hwy, a thrwy holl fynydddir Iudea y cyhoeddwyd y geiriau hyn oll. A phawb a'r a'u clywsant, a'u gosodasant yn eu calonnau gan ddywedyd, Beth fydd y bachgenyn hwn? A llaw'r Arglwydd oedd gydag ef. A'i dad ef Zacharias a gyflawnwyd

ELI

shall stand for ever. O Zion, that bringest good tidings, get thee up into the high mountain: 0 Jerusalem, that bringest good tidings, lift up thy voice with strength; lift it up, be not afraid: say unto the cities of Judah, Behold your God. Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him. He shall feed his flock like a shepherd; he shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. The Gospel. St. Luke i. 57. LISABETH's full time came that she should be delivered; and she brought forth a son. And her neighbours and her cousins heard how the Lord had shewed great mercy upon her; and they rejoiced with her. And it came to pass, that on the eighth day they came to circumcise the child; and they called him Zacharias, after the name of his father. And his mother answered and said, Not so; but he shall be called John. And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name. And they made signs to his father, how he would have him called. And he asked for a writing-table, and wrote, saying, His name is John. And they marvelled all. And his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he spake, and praised God. And fear came on all that dwelt round about them; and all these sayings were noised abroad throughout all the hill-country of Judæa. And all they that had heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be? And the hand of the Lord

o'r Yspryd Glân, ac a brophwyd- was with him. And his father

odd, gan ddywedyd, Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel; canys efe a ymwelodd ac a wnaeth ymwared i'w bobl. Ac efe a ddyrchafodd gorn iachawdwriaeth i ni yn nhŷ Dafydd ei wasanaethwr; megis y llefarodd trwy enau ei sanctaidd brophwydi, y rhai oedd o ddechreuad y byd; fel y byddai i ni ymwared rhag ein gelynion, ac o law pawb o'n caseion; i gwblhâu ei drugaredd â'n tadau, ac i gofio ei sanctaidd gyfammod; y llw a dyngodd efe wrth ein tad Abraham, ar roddi i ni, gwedi ein rhyddhâu o law ein gelynion, ei wasanaethu ef yn ddïofn, mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder ger ei fron ef, holl ddyddiau ein bywyd. A thithau, fachgenyn, a elwir yn brophwyd i'r Goruchaf: canys ti a ai o flaen wyneb yr Arglwydd, i barottôi ei ffyrdd ef; i roddi gwybodaeth iachawdwriaeth i'w bobl, trwy faddeuant o'u pechodau, o herwydd tiriondeb trugaredd ein Duw, trwy yr hon yr ymwelodd â ni Godiad Haul o'r uchelder; i lewyrchu i'r rhai sy yn eistedd mewn tywyllwch a chysgod angau, i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. A'r bachgen a gynnyddodd, ac a gryfhâwyd yn yr yspryd; ac a fu yn y diffaethwch hyd y dydd yr ymddangosodd ef i'r Israel.

Dydd Sant Petr Apostol.

Y Colect.

yr hwn

Zacharias was filled with the holy Ghost, and prophesied, saying, Blessed be the Lord God of Israel: for he hath visited and redeemed his people, and hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David; as he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began; that we should be saved from our enemies, and from the hand of all that hate us; to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant; the oath which he sware to our father Abraham, that he would grant unto us, that we, being delivered out of the hands of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him all the days of our life. And thou, Child, shalt be called the Prophet of the Highest: for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways; to give knowledge of salvation unto his people, by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, whereby the day-spring from on high hath visited us; to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. And the child grew, and waxed strong in spirit; and was in the deserts till the day of his shewing unto Israel.

Saint Peter's Day.

The Collect.

Almighty God, who by thy

HOLL-alluog Dduw, Vista Son Jesus Christ didst give

trwy dy Fab Iesu roddaist i'th Apostol Sant Petr laweroedd o ddoniau arbennig, ac a orchymmynaist iddo o ddifrif borthi dy braidd ; Gwna, ni a attolygwn i ti, i'r holl Esgobion

to thy Apostle Saint Peter many excellent gifts, and commandedst him earnestly to feed thy flock; Make, we beseech thee, all Bishops and Pastors dili

Y'NG

a'r Bugeiliaid yn ddyfal bregethu dy sanctaidd Air, ac i'r bobl yn ufuddgar ddilyn yr unrhyw; fel y derbyniont goron y gogoniant tragywyddol; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Yn lle yr Epistol. Act. xii. 1. 'NGHYLCH y pryd hwnnw yr estynodd Herod frenhin ei ddwylaw i ddrygu rhai o'r eglwys. Ac efe a laddodd Iago brawd Ioan â'r cleddyf. A phan welodd fod yn dda gan yr Iuddewon hynny, efe a 'chwanegodd ddala Petr hefyd. (A dyddiau y bara croyw ydoedd hí.) Yr hwn, wedi ei ddal, a roddes efe y'ngharchar, ac a'i traddododd at bedwar pedwariaid o filwŷr, i'w gadw; gan ewyllysio ar ol y pasc ei ddwyn ef allan at y bobl. Felly Petr a gadwyd yn y carchar; eithr gweddi ddyfal a wnaethpwyd gan yr eglwys at Dduw drosto ef. A phan oedd Herod â'i fryd ar ei ddwyn ef allan, y nos honno yr oedd Petr yn cysgu rhwng dan filwr, wedi ei rwymo â dwy gadwyn; a'r ceidwaid o flaen y drws oeddynt yn cadw carchar. Ac wele, angel yr Arglwydd a safodd ger llaw, agoleuni a ddisgleiriodd yn y carchar: ac efe a darawodd ystlys Petr, ac a'i cyfododd ef, gan ddywedyd, Cyfod yn fuan. A'i gadwyni ef a syrthiasant oddiwrth ei ddwylaw. A dywedodd yr angel wrtho, Ymwregysa, a rhwym dy sandalau. Ac felly y gwnaeth efe. Yna y dywedodd, Bwrw dy wisg am danat, a chanlyn fi. Ac efe a aeth allan, ac a'i canlynodd ef; ac nis gwybu mai gwîr oedd y peth a wnaethid gan yr angel, eithr yr oedd yn tybied mai gweled gweledigaeth yr oedd. Ac wedi myned o honynt heblaw y gyntaf a'r ail wyliadwriaeth, hwy a ddaethant i'r porth haiarn hwn sydd yn arwain i'r ddin

yr

y

gently to preach thy holy Word, and the people obediently to follow the same, that they may receive the crown of everlasting glory; through Jesus Christ our Lord. Amen.

For the Epistle. Acts xii. 1. BOUT that time Herod the AB king stretched forth his hands to vex certain of the Church. And he killed James the brother of John with the sword. And, because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. (Then were the days of unleavened bread.) And when he had apprehended him, he put him in prison, and delivered him to four quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Peter therefore was kept in prison; but prayer was made without ceasing of the Church unto God for him. And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains; and the keepers before the door kept the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison; and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, Gird thyself, and bind on thy sandals: and so he did. And he saith unto him, Cast thy garment about thee, and follow me. And he went out and followed him; and wist not that it was true which was done by the angel; but thought he saw a vision. When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city,

« PreviousContinue »