Page images
PDF
EPUB

Hungary.

• Laws, statutes, etc. Session laws.

[merged small][merged small][graphic][merged small][graphic]

IF J.

(I. füzet. I-XIII. t.-cz.)

BUDAPEST, 1882.

MINISTER

MAGYAR

NAGEL

Nyomatott a Pesti könyvnyomda-részvénytársaság <-nál.

оттó BIZOMÁNY

i

10/9/34 OCT 9 1934

I. TÖRVÉNYCZIKK

a magyar korona országaira eső hadjutaléknak az 1880-ik évi népszámlálás alapján való megállapitásáról, illetőleg az 1873-ik

évi XXXVII. törvényczikk módositásáról.

(Szentesitést nyert 1882. évi február hó 1-én Kihirdettetett az Országos

Törvénytárban 1882. évi február hó 5-én.)

1. §. Azon hadjutalék, a mely a hadsereg és haditengerészet 800,000 főből álló teljes hadilétszámra határozott állományának biztositása czéljából, a véderőről szóló 1868. évi XL. törvényczikk értelmében, a magyar korona országaira esik, az 1880. évi népszámlálás eredményének alapján, és az 1873. évi XXXVII. törvényczikk módositásával, az eddigi 342,988 fő helyett 331,414 főben állapittatik meg.

2. S.

Ezen törvény végrehajtásával a honvédelmi minister

bizatik meg.

1882. Torv. gyûjt.

1

[ocr errors][merged small][ocr errors]

az 1882-ik évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok

megajánlása tárgyában.

(Szentesitést nyert 1882. évi február hó 1-én. Kihirdettetett az Országos

Törvénytár-ban 1882. évi február hó 5-én.)

1. S.

A hadsereg és haditengerészet törvény által szabályozott számerejének biztosi'á a végett, a magyar korona országaira eső 39,552 fönyi újonczjutaléknak és az ehhez megkivántató 3955 főnyi póttartaléknak kiállitása, az 1882-ik évre, az 1868-ik évi XL. törvényczikk 3-ik, 13-ik és 32-ik szakaszainak, és az 1879-ik évi LI. törvényczikknek értelmében, megszavaztatik.

[merged small][ocr errors]

Ezen újoncz- és póttartaléki jutalékok, az 1862-ik, 1861-ik és 1860-ik években született hadkötelesek korosztályaiból, és pedig kivételesen az 1882-ik évi márczius 1-jétől április 30-ig terjedő időszak alatt állitandók ki.

3. S.

Ezen törvénynek végrehajtásával minister bizatik meg.

a

honvédelmi

III. TÖRVÉNYCZIKK

némely pénzügyi vámhoz ideiglenesen beszedendő pótlékokról. (Szentesitést nyert 1882. évi február hó 28-án. Kihirdettetett az Országos

Törvénytárban 1882. évi márczius hó 1-én.)

1. g.

az

[ocr errors]

Az új osztrák-magyar vámtarifáról szóló törvényjavaslatban javaslatba hozott legfontosabb pénzügyi vámok jövedelmeinek biztositása czéljából, 1882. évi márczius hó 1-jétől kezdve, az alább elősorolt 1878. évi XXI. törvényczikk által életbe léptetett vámtarifában 2 a) és b), 4 b), 5 és 21 b) tételek alatt foglalt árúktól, a beviteli megvámolásnál az ezen tarifában megszabott vámokhoz pótlékok fognak szedetni, és pedig: nyers kávétól

100 kilogrammonkint 16 frt pörkölt kávétól .

20 > aszúszőlő, apró szőlő és mazsolaszölőtől.

6 thea után.

50 pezsgő boroktól.

30

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

>

.

[ocr errors]
[ocr errors]

>>

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2. §.

Ezen vámpótlékok (1. 8.) szedése, a mennyiben új vámlarifa által az ezen pótlékok alá eső árúkra már előbb új vámtételek meg nem állapittatnának, életbeléptetésüktől számitandó három hónap mulva megszűnik.

3. S. Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister, valamint a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister bizatnak meg.

« PreviousContinue »