Page images
PDF
EPUB

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Side Jernved Menighed, Embedet som Vicepastor for samme .

721
Zubiedetet, Love ang. Meddelelse af den til forsfjellige udlændinge . 373, 464, 1048
Zadquarteringévæsen:
Befjendtgjørelse ang. den Dvarteerværterne tiltommende Betaling for Ind-

qvartering af det Personale, som udsendes af Generalstaben til topographisfe
Arbeider. ..

399 Beljendtgjørelse om at Fogn. 9de Mai 1806 om overordentlig Indqvartering m.v. skal sættes i Kraft

568 benne Befjendtgjørelse har til Hensigt at sætte Fogn. Ide Mai 1806 i Kraft

ogísa for Kjebenhavns Vedkommende, men Forordningens Bestemmelser
funne først da tomme til Anvendelse i Kjebenhavn, naar en større Styrke

bliver samlet her end 16,000 Mand Infanteri og 160 Mand Cavalleri · 600 en Protest fra Odense Kjøbstads Communalbestyrelse imod at Reglerne i Fogn.

9de Mai 1806 bringes til Anvendelse paa den der sammendrague extra.

ordinære Recrutstole itte fundet egnet til at tage8 til Følge ... 605 Industri- og Kunstudstillingen i London 1862, Beretning om den for konges rigets og Hertugdømmet Slesvig8 Vedlommende . .

425 Invalidsorsørgelsen, ang. et af en Anonym stiftet legat for Saaredes og Faldnes Efterladte

847 Johannis Kirke paa Nørrebro, lov om Tilbagebetaling af det af Statstassen bevilgede laan paa 25,000 No. til den8 Dpførelse . .

150 Jordemødre, Besvarelse af forsfjellige Spørgsmaal med Hensyn til de af Sunda bedecollegiet anbefalede Jordemoderconferencer

586 Jeland:

for om lønningstillæg for forsfjellige paa Jeland ansatte Embedsmænd . . 91 Reglement for Børnesfolen i Reykjavil, samt Justrup for lærerne ved denne Stole

117 Platat ang. Autorisation af trende Handelssteder paa Joland.

305 Plakat ang. Hospitalslodderne paa Vestmannøerne

400 uduxvnelse af Kgl. Commissarius ved Alihinget.

419 Plakat ang. Forandring i Tiden for Mandtal8thingenes Afholdelse i Barbas ftrands og gjafiords Sygjeler under Jeland8 Vestamt

493 Befjendtgjørelse til Althinget ang. Resultaterne af de under dets Møde i Aaret 1861 afgivne Betænkninger og øvrige indgivne Andragender

509 Befjendtgjørelse om at de i Kongeriget Belgien bjemmebørende Stibe, som bes

seile Jeland og Færøerne for der at trive Handel, ere fritagne for at er.
lægge Tillægsafgift .....

558 Forordning om løjemænd og þuu8mænd i Jeland.

589 Junget og Thorum Sognefald

474 Justering, see: Vægt. Zustitsjonbeafgift, fee: Statter og Afgifter. Zustitsjager: mob Ole Jørgensen af gyllested for Morb ...

57 mod Martinus Adolph Elmann for Giftmord og mod Maren Kirstine Pedersen for Deelagtighed deri.

361 mod Peter Ludvig Thorvald Tofte for attenteret Mord

445 mod Ane Cathrine Hansen for at have forgivet fit Barn og mod þanne Erhardtsen for Deelagtighed deri

759

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

Side Suftitsjager: mod Ane Kirstine Christensen for Brandstiftelse

877 mod Karen Nielsdatter for Mord .

1037 Justits. og Bolitivæsen: Lov indeholdende Forandring i Fogn. 26 Marts 1845 (med Hensyn til Helliga holdelsen af den stille uge).

41 lov ang. en forlænget Varighed af loven af 12te Januar 1858 om Tilveies bringelsen af Sundhedevedtægter m. m..

41 lov ang. Omordning af Kjøbenhavn8 Politi m. 0..

153 Pov indeholdende nogle Forandringer i Bestemmelserne om Behandlingen af offentlige Politisager i Kjøbenhavn m. m. .

159 den ang. Strafferetspleien8 Omordning i Overensstemmelse med Grundlovens SS 76 og 79 nedsatte Commission opløst .

165 der ffal i alle Tilfælde, forinden Action for 2den Gang begaaet foer bes ordres, gjøres Indberetning til Justitsministeriet .

181 Betjendtgjørelse ang. Þasiribed for personer, der ere hjemmehørende i Spanien 197 Reisende, hjemmehørende i Kongeriget, ere fritagne for at være forsynede med Pas ved Ankomsten til og Neiser i Frankrig.

279 Circulære ang. nge Regler for Meddelelse af Passe til Kludesamlere . . 388 det maa vare Politimesterenó Pligt at paasee, at der, naar Kreaturer drives

paa landeveien, iagttages saadanne forsigtigher dregler, at der iffe derved
bevirke8 Stade eller foraarsages Fare for de Veifarende .

503 Regulativ for Kjøbenhavns Polities Indretning og Bestyrelse

515 Instrug for det udøvende Politi i Kjøbenhavn .

527 Circulære ang. Eftersyn hos de Handlende af deres Maales og Veieredskaber 601 Justitsministeriets Circulære af 1ste April 1863 angaaer alene de af Papirværkseierne udsendte Kludesamlere .

608 en Amtmand anseet uberettiget til at approbere et af en Stipper til Politi

Prototollen giort Tilbud om, for Indladelse af at forevise sin logbog, at
betale en Multt til Fattigvæsenet, naar Sag i den Anledning maatte bort-
falde ...

.. 610 Politimesteren er ved Markeder paa landet iffe beføiet til fra Markedspladsen

at bortvise Værtehuusholdere, men maa kunne formene Carousselholdere og
Gjøglere at benytte selve denne ...

710 Befjendtgjørelse om at offentlige Forlystelser indtil videre iffe maa finde Sted 943 de Sager, der forglemmes paa Postdampsfibene, maae behandles som andet Hittegots og afleveres iil Politiørigheden

.. 943 Betjendtgjørelse ang. Ophævelse af det i Anledning af Høisalig Kong Frederik

den Syvendes dødelige Afgang gione Forbud mod alle offentlige Forlystelser 1062 Dansfe Reisende sfulle, for at fomme ind i de Dsterrigsfe Stater, være for. synede med Pas ...

.. 1089 See iøvrigt: Fængsel@væsen. 3yllinge og Gundjømagle Sognetalt.

280

.

.

A.
Karlebo Sognetald
Kirte og Geistlighed:

Forslag til lov om Forandringer i de Geistliges lønning

[merged small][merged small][ocr errors]

.

[ocr errors]

Side Gitte og Geistlighed: Lov indeboldende Forandring i Fogn. 26de Marts 1845 (med Hensyn til Hellig boldelsen af den stille Uge)

41 Lov om Forandring i lov af 24de April 1860 om Afhændelse af nogle Kirfers

og offentlige Stiftelsers, Seminariefondets og det beneficerede Bøndergods 45 lov ang. nærmere Bestemmelser vedrørende D. L. 2-22-64 og lov om Kirtejon m. m. af 19de Febr. 1861 98 33 og 34

149 Besparing af forskjellige i Anledning af afløsningen af wegt og Arbeide til et Sogns Kirfe opstaaede Srørgemaal .

502 ang. Sognepræstens Stilling i Henseende til Stolesagers Behandling i Sogneforstanderslabet. ..

550 ang. Omfanget af den Sognebeboerne paabvilende Forpligtelse til at præstere Egt og Arbeide til Kirkegaarden og Kirtebygningen

.. 711 bet ved en med et Sogns Gaardbrugere indgaaet Forening betingede Beterlag

for Afløsningen af ægter og Arbeider til Sognets Kirke itte antaget at kunne inddrives ved udpantning, da Foreningen var oprettet uden den i

Pod af 28de Februar 1856 anordnede Commia sions Mellemkomst . ... 872 Befjendtgisrelje ang. Ringen med Kirketletterne m. v. i Anledning af Kong Frederit den Sovendes dødelige Afgang.

942 Circulære ang. Forandring i Kirkebønnen for Kongen og det Kongelige Huus 961 Baccinationsattesterne bør indtegnes af Præsten i det Sogn, hvor den, der

vaccineres, paa den Tid opholder sig, og naar særskilte Vaccinationsprototoller ere nødvendige, maae Cmtostningerne ved Anffaffelsen af disse afholdes paa samme Maade som Onitostningerne ved Anstaffelsen af Kirkeboger...

943 ang. Hvorledes der vilde være at forholde med Hensyn til Tillysninger til

Ægteskab i den Tid et Sogne Kirke var luttet paa Grund af en Hoved. reparation. .

.. 943 Circulære ang. Sørgeprædifen paa Song Frederit den Syvendes Bisættelsesdag 1029

See iøvrigt: Stolevæsen, Tiendevæsen.
Kjøbenhavn:
Creditfassen for Huuseierne i Kjøbenhavn, Efterretning om den

48 Lov om Tilbagebetaling af det af Statelassen bevilgede Laan paa 25,000 Nb. til Opsørelse af St. Johannis Airte paa Nørrebro

150 lov ang. Omordning af Kjøbenhavns Politi m. v. . lov indeholdende nogle Forandringer i Bestemmelserne om Behandlingen af

offentlige Belitisager i Kjøbenhavn m. m. . . den Overpræsidenten overdragne Myndighed til at meddele fri Proces for

Kjøbenhavns Criminal- og Politiret gaaer tun ud paa at forunde vede tommende Bart fri Sagfører, hvilket berbos tun ganste undtagelse&viis vil

blive at indrømme Tilladelse til, istedetfor den mod Gaden vendende Bindingsværte-Facade af en

Eiendom, at opføre en ny grundmuret Facade iffe antaget at kunne med Hensyn til Etagernes ringe Høide, og i Betragtning af at Gaden itte var bred nof, nægtes . .

180 Dverpræsidenteng Bevilgning eller Nægtelse af ansøgt fri Proces i lste Instants

i Kjøbenbarn er afgjørende, medmindre Ansøgeren henvender sig til Juftits. ministeriet eller begjærer Sagen forelagt for dette.

182

[ocr errors]

153

159

[ocr errors]

179

.

Side Kjøbenhavn: Lov om Opførelsen af en ny Banegaard ved Kjøbenhavn . .

281 Betjendtgjørelse ang. Dokumentstemplingen i Kjøbenhavn samt Stempling af reent Papir efter Privates Begjæring.

295 den Fremgangsmaade, at Annulationen af Prohibit vpaategningen paa en

Deel af Staden Kjøbenhavns Obligationer, der tilhørte forskjellige under Magistraten forterende Fonds, og Tranêporten til Jhændehaveren, var understreven af vedkommende Borgermester allene, anseet fuldkommen correct og betryggende for Trediemand .

. 316 Bedtægt, hvorved bestemmer, hvad der er at anjee som bunden Næring i Kjøbenhavn

323 Inddeling af Næringsveie i Kjøbenhavn med Hensyn til Størrelsen af den

Kjendelse, som stal erlægges ved Overlevering af Borgersfab og Næringes beviis

329 Oversigt over Forrentningen og Amortisationen af Kjøbenhavns laan af 1854 og 1859.

333 Dverpræsidenten er bemyndiget til at dictere de Værger Multt, der sidde

Doerformynderens Paalæg om at aflægge Værgemaalsregnskab, afgive de fornødne Regnskabsbilag, besvare Revisionsnotater og indlevere Penges effecter i Dverformynderiet, overhørige

389 Panteobligationer8 Overgang fra enkelt Værgemaal til Overformynderiets

Masje fan tun sfee ved Transport paa sædvanligt stemplet Papir . 503 Regulativ for Kiøbenhavns Polities Indretning og Bestyrelse.

515 Instrur for det udøvende Politi i Kjøbenhavn .

527 Bestemmelserne i Fogn. 9de Mai 1806 om overordentlig Indqvartering funne

først da tomme til Anvendelse i Kiøbenhavn, naar en større Styrke bliver samlet her end 16,000 Mand Infanteri og 160 Mand Cavalleri

600 Embedet som ordineret Catechet ved Bremerholms Menighed ..

683 forskjellige Tilføininger til Vedtægten for Kjøbenhavns communale Anliggender 709 ang. Forstaaelsen af udtrykket Loftsetage i § 56 i Bygningslov af 17de Maris 1856. ..

, 719 KjøbenhavnSø- og Handelsret, ang. Dene Competence til at udfærdige Ordrer

til Sagførere i beneficerede Sager, sanit ang. Hvorvitt den beneficerede Part fan forlange de Thingsvidner m. v., der skuüe fremlægges i Retten, udjærdigede af Netsskriveren in duplo

717 Embedet som ordineret Catechet ved Garnisonsfirken

756 der fan itfe fordres som Betingelse for Meddelelsen af Grosserer-Borgersfab,

at Vedkommende forinden sfal have indmeldt sig i Grosserer-Societetet, og Spørgsmaalet om, hvorvidt der orerhovedet endnu paahviler den, som i Kjøbenhavn vil drive Grosserernæring, nogen Forpligtelse til at indtræde i bemeldte Societet, hører under Domstolenes Afgjørelse ...

901 Commission nedjat ang. Kjøbenhavn8 Brand- og Slukningsvæsen. . . 902 Kjøbstæderne, fee: Brandvæsen, Bygningsvæsen, Fattigvæsen, Indqvartering8

væsen, Næringsvæsen, Sfatter. Kjøng Sognefald . .

. 199 Klucesamlere, pre: Justit8- og Politivæsen. Kongebuset:

Tractat ang. Prindsesse Alexandra8 Ægtesfab med Prindsen af Wales 105, jfr. 112 Lov ang. Bidrag til Brudeudstyr for printsesse Alexandra . .

370, 464

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Side fongebuset: Brinde Bilhelm: Balg til Græfernes Ronge, og Tractaten ang. hans Ve. stigelle af den Græste Throne ...

485, 765 Xabent Bred, hvorved Rong Christian den Niendes Throubestigelse tundgjøres 941 Befjendtgjørelse ang. det Kongelige Navnechiffer

960 Circulare ang. Forandring i Kirkebønnen for Kongen og det Kongelige Huus 961 Kongsted Sognetalb.

1002 forfør Imtflues Forlæggelse til Slagelse, Befjendtgjørelse derom

196 Greaturer, der drives paa de offentlige Beie, see: Justit8- og Politivæsen. Krummerup og Fugleberg Sognefald. . .

459 Kunstakademiet, jee: Alademiet. Lyndby og Krogstrup Sognefald.

103

[ocr errors]

.

[ocr errors]

201

45

339

453

L. landboheisfolen, lov indeholdende Tillæg til lov af 8de Marts 1856 ang.

dens Oprettelse. . Canbet: lov om forandring i lov af 24de April 1860 om Afhændelse af nogle

Kirters og offentlige Stiftelsers, Seminariefondets og det beneficerede

Benbergode . til at benytte den Eiere af Fæstegods ifølge lov af 19de Februar 1861 til

tommende Ret til, efter i Dverensstemmelse med bemeldte lov at have afhæudet 9 Fæstegaarde, at indtage et Quantum Bøndergodø til fri Raadighed, er det itfe fornødent at gjøre Indberetning forinden samtlige 9 Gaarde ere folgte, men en Attest af Pantebogen tan ifte afgive fyldestgjørende Op

lysning om Salget . . en i nogle Fæstebreve optager Clausul, hvorefter Fæsteren sfulde ved at for

rette Klapjagtstoure kunne frigjøre sig for en Deel af Fæsteafgiften, anjeet

stridente mod Fogn. 27de Mai 1848 $ 5. ... med gensyn til at de bed to Fæstebreve bortfæstede Steder hidtil havde ud

gjort eet Fæstested, som var blevet deelt uden at formelig utstykning havde fundet Sted, resolveret, at der, under forudsætning af at Amret paasaae, at den stedfundne Ombeiing af Fæstegods paa behørig Maade anmeldes for Indenrigsministeriet, forjaavidt Intet fandtes imod Thinglæsningen af

bemeldte Fæstebreve . .. der er iffe ved lov af 19de Februar 1861 ffeet nogen Forandring i Reglerne

om at Fæstebreve skulle udstedes in duplo og om hvorledes der med hvert af Exemplarerne skal forholdes, ligesaalidt som i Reglerne for hvorledes Udgifterne ved Thinglægningen skulle ajholtes; hvorledes udgifterne ved Fæstebrevets Stempling skulle afholdes, maa beroe paa Overene fomst; ved Balget af stemplet Papir til Fæstebreve og til Contracter, hvorved Jord overtrages i leie paa Fæsterens og eventuelle Enkes Leverid, skal der iftun

tages Hensyn til det 5dobbelte Beløb af de aarlige Afgifter
bet maa altid paahvile Landvæsenscommissionen, hvad enten Sagen afgjøre8

ved Forlig eller kjendelse, at fastsætte, hvilken Part der stal bære Sagens
Omkostninger, derunder ogfaa hvad der tilkommer Commissionens Med-
lemmer

453

477

[ocr errors]

479

« PreviousContinue »