Page images
PDF
EPUB

Side

Contoirholdegodtgjørelse, fee: Oager.
Credittassen for Huuseierne i Kjøbenhavn, Efterretning om den

48

D.

45

119

Davidsenste legat, lov af 24de April 1860 om Afhændelse af nogle Hirters og

offentlige Stiftelser: Bøndergods tommer ifte til Anvendelse paa dette Les

gate Bøndergode . .
Distrittelæger, see: Medicinalvæsen.
Dreslette Sognetald ...
Dørlæger, fee: Veterinærvæsen.
Dødsattester i Overenostemmelse med Canc. Circ. 10de Mai 1836 sfulle ogsaa

udfærdige for de til Categorierne: forladte Børn, Trængende og Sinbesvage
benbørende franske Undersaatter, der afgaae ved Døden i danste Belgiøren-
hedsanstalter .

608

Embedsmænd, som have allerhøieste Befalinger, ang. Afgivelse af edelige fors

sittringer og Indsendelse af Bestallinger i Anledning af Thronstiftet . 960 Eneretsbevillinger meddeelte . 38, 54, 55, 114, 115, 175, 197, 240, 297, 350, 357,

471, 569, 579, 601, 673, 712, 713, 854,938, 939, 963, 999 Entelasse, den almindelige, udsigt over dens Status i Aaret 1862-63 570

F.

Faaborg Byfoged- og Salling $errebefoged-Gmbebe.

551 Farstrup og fundby Sognetalb

554 Fattigvæsen: ang. den nærmere Forstaaelse af Bestemmelsen i Fogn. 24de Januar 1844 § 7 med Hensyn til Erhvervelse af Forsørgelsesret

468 Fattigvæsenet i en kjebstad, hvor en derfra til udlandet hjemviist þaand

værksjvend havde erhvervet midlertidigt Forsørgelsesbjem, anseet, da han iffe var sat under Trandport, forpligtet til at refundere et andet Fattigvæsen dette8 udlæg for Sto og Strømper til ham .

479 Søetatens Officerer ere itte fritagne for at erlægge Fattigsfat .

501 ang. Fortolkningen af § 20 i Reglement for Fattigvæsenet paa landet af

5te Juli 1803 med Hensyn til udstrækningen af den frie Befordring, der tiltommer lægerne paa Reiser til fattige Syge . .

947 Foreløbig lov om Forsørgelsen af tjenstgjørende Militæres Familier . 1069 Farum og Værløse Sognetald

755 Feiø Birkedommer - Embede, lov om at det fra ifte April 1863 vil være at

sætte paa fast Gage m. v. Fielstrup Sognefald. .

858 Finantsvæsen: Pov indeholdende midlertidige Bestemmelser om lovgivningen for be banst-vestindiste Defibbelser i finantfiel Benseende

9

[ocr errors]

66

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Sibe
Finantepæfen:
Tabeller over de under Generaltolddirectoratet henhørende Intrader resp. for

be jerste 9, 10 og 11 Maaneder af Finantsaaret 1867/65 samt for hele Fi-
nantsaaret ...

... 96, 176, 250, 358 lignende Tabeller for de første 7 Maaneder af Finantsaaret 1869/64 456, 504,

580, 680, 800, 848, 972 Finantslov for Finantsaaret fra 1ste April 1863 til 31te Martë 1864 . 121, 203 Lov om Tilbagebetaling af det af Statstassen bevilgede laan paa 25,000 Rd. til Dpførelse af St. Johannis Mirte paa Nørrebro . .

150 Anordning, hvorved fastsættes et Colonialbudget for Tiberummet fra 1ste April 1863 til 31te Mart8 1864 ...

257 Lov om Tilægebevilling for Finantsaaret fra 1ste April 1861 til 31te Marte 1862. .

282 Befjendtgjørelser ang. Indlaldelse af viele Statsobligationer til Ombytning 300, 904 Pod om Forandring i det foreløbige Normalbudget af 28de Februar 1856 . 370, 557 lov ang. Bidrag til Brudeudstyr for Prindsesse Alexandra .

370, 464 Pov em Tillægsbevilling for Finantsaaret fra 1ste April 1862 til 31te Marts 1863. .

379 Anordning om Tillæg til Colonialbudgettet for Tidsrummet fra 1ste April 1863 til 31te Marts 1864. ..

525 Statsregnskab for Finantsaaret 1862–63.

792 Udlast til lov om Eftergivelse af Summer, der skyldes Statskassen for mods tagne Forskud paa Gager og beslige . ...

870 Lov om en midlertidig Forbedring af lønningen for Embedømænd og Bes tjente under Fælled&ministerierne i Finantsperioden 1864-66

1047 Lov om Tillæg til de i det foreløbige Normalbudget af 28de Februar 1856 § 15 opførte Stateudgifter i Finantsperioden 1862-64.

1049 Bev om Tillægsbevilling til det foreløbige Normalbudget af 28de Februar

1856 i finantsperioden 1862–64 for Krigsministeriets Vedtommende 1049 Approbation paa Statsregnsfabet vedkommende Monarkiets fællede Indtægter og udgifter i Finanteperioden 1858–60

1073 See iørrigt: Gager, Pensionsvæsen. Firmaer, Besvarelse af forsfjellige Spørg@maal met Şensyn til de Brotokoller,

som Dorighederne ifølge loven om Benyttelsen af firmaer m. m. skulle føre
over de af dem modtagne Anmeldelser ...

764 Hattebjerg Opdragelse&anstalt for moralst forbærvede Personer, Circulære, hvorbed en udvidelse af samme anbefales til Understøttelse.

705 Forligevæsenet, Beretning derom for 1860

269
Forstvæsen, see: Stops og Jagtvæsen.
Forsørgelseøret, see: Fattigvæsen.
Fransfe Underfatter, henhørende til Categorierne: forladte Børn, Trængende og

Sindssvage, der afgaae veb Døden i danste Belgjørenhedsanstalter, for dem
skulle ogsaa udfærdiges Døbasttester i Overensstemnielse med Canc. Circ.
10de Mai 1836 .

608 Fredericia: Borgermester- og Byfogeds samt By- og Raadstustrider-Embedet, lov om Ves derlag for Contoirudgifter til det

46 Trinitatis Sognefald med Anneret Veilby .

553

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

Site Frederife Hospital, ang. Betalingen for de Batienter, der indlægge8 paa samme 715 Frederitehavns Sognefald .

603 Frelsers Kirte paa Christianshavn, det resiberende Capellani ved den.

55 Frilagere og Fridolfer, Udkast til lov derom

837 Fælledeforfatning, see: Monarkiet. Fængselsvæsen: ang. hvorvidt Amtet fan, naar fornøden lægeerklæring foreligger, ansees bes

rettiget til at tilstaae Tillæg til den for Varetægt&arrestanter reglementerede Brødration

421 Anvendelsen af Reglen i Pl. 23de Mai 1840 § 2 fan ifte ansee8 udeluktet

med Hensyn til en i Henhold til lov 3die Marts 1860 § 3 paa Grund af den Baagjældendes Aider idømt Straf af simpelt Fængsel .

962 Færøerne: Lov om Afhændelse af de Fæftegaarden Husegaard ved Thorshavn tilhørende Trøer

89. Betjendtgjørelse om at de i Kongeriget Belgien biemmehørende Sfibe, som

beseile Joland og Færøerne for der at drive Handel, ere fritagne for at erlægge Tillægsafgift

558 Fæstegods, fee: landet. Førlovspenge blive ifte at beregne af Arvecapitaler, som udlægges i faste Eien

domme til Arvinger, der boe udenfor vedkommende Stiftejurisdiction 420 Førøløv Sognefald .

708

16

42

[ocr errors]

46

.

66

67

Gager, lønninger og Contoirholdegobtgiørelse:

Forslag til Lov om Forandringer i be Geistliges lønning
lov ang. Sønningen af de ved Tilsynet med Fabrikationen og Forhandlingen

af det stemplete Papir og Stempelmarker ansatte Embedømænd
Lov om Veterlag for Contoirudgifter til Embedet som Borgermester og Bys

foged samt By og Raadstuffrider i Fredericia. Lov om at Embetet som Birkedommer og Striver i Feiø Birt fra 1ste April

1863 vil være at sætte paa fast Gage m. b. Lov om Vederlag for Contoirudgifter til Embedet som Byfoged og Byskriver

samt Beier og Maaler i Skagen lov om Bederlag for Contoirutgifter til Embedet som Herredsfoged og Striver

i Arte og Stippinge Herreder Lov oni Vederlag for Contoirudgifter til Embedet som Herredsfoged og Striver

i Vinding Herred i Anledning af at Embedet som Birkedommer og Striver

i Navnholt Birt er inddraget under samme . lov om lønningstillæg for forsfjellige faa Island ansatte Embedømænd lov ang. Amtsforvalternes Contoirholtegodtgjørelse. lov om at Embedet som Borgermester og Auctionsdirecteur i Helsingør fra

1ste April 1863 vil være at lørne med fast (Gage m. in. Kgl. Refol. ang. legationssekretærernes lønning m. v. Udkast til lov om Eftergivelse af Summer, der styldes Statslassen for mods

tagne Forskud paa Gager og deslige.

67

[ocr errors]

68 91 113

[ocr errors]

202 317

[ocr errors]

870

[ocr errors]

Side Gaget, fønninger og Contoirholdegodtgjørelse: Pob er en midlertidig Forbedring af lønningen for Embedemænd og Be. tjente under Fælledsministerierne i Finantsperioden 1864–66

1047 Geiftlighed, see: Kirke. Sjedvad og Balle Sognefalb . .

572 Gresserer. Societetet, see: Kjøbenhavn. Grækenland, Prinde Vilhelmé Valg til Græternes Monge og Tractaten ang. bans Bestigelse af den Græske Throne

485, 765 Grenland: Beretning om samme for Handelsaaret 1861/62. .

1 Commission nedsat til at tage den grønlandske Handels Forhold under Overveielse

169 Conceé fion for 3. W. Tayler til at oprette Etablissementer paa Dritysten af Grønland

559 de Indenrigsministeriet vedtommende grønlandsfe Sager overgaae til dets 1ste Departement. ..

709 Guldborgsund, lov ang. Opførelsen af en fast Bro derover .

43 Gymnaftilberetningerne for Aaret 1861, Extract af dem

334

[ocr errors]
[ocr errors]

H.

[ocr errors]
[ocr errors]

Haderslev, Diaconatet ved Frue Kirke

524 alvprocent- Afgift, fee: Statter og Afgifter. Þan Hertebernes Herrebejoged Enbede

856 Pandel: Dversigter over Indførselen og udførselen af de vigtigere Varer i 1862, sammenlignet med 1861 ...

247 Befjendtgjørelse om Ophævelse af den ved lov af 19de Februar 1861 $ 4

om en forandret Iuddeling af Handelsvægten midlertidigt tilladte Justering
af visse Vægtlodder, samt Forbud mod Benyttelse af visse ældre Jern,
lodder af den i lovens § 5 nævnte Art ..

523 Circulære ang. at samtlige communale og andre under Indenrigsministeriet

forterende Myndigheter udeluttende skulle i de deres Averv vedrørende An-
liggender betjene sig af det ved loven af 19de Februar 1861 anordnede
Bægtsystem

526 Circulære ang. at de under Justitsministeriet sorterende offentlige myndig

teder skulle pag Embedovegne fun betjene sig af det ved loven af 19de
Februar 1861 anordnede Vægtsystem, samt ang. Eftersyn hos de Handlende
af deres Maale- og Veieredsfaber

601 Patent ang. en med Republifen Venezuela afsluttet Vensfabes, Handels- og Stibsfartøtractat

725 Garte og Brambrup Sognefald .

1002 Partfornsattester, ang. Betalingen til Amtsforvalteren for at meddele dem 501 Dartforno-Afgang, see: landet.

319 Bassing og Villerslev Sognefald Hellige og Gjettrup Sognefald.

271

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

202

.

[ocr errors]

Side Delfingør: Borgermester- og Auctionsdirecteur-Embedet, lov om at det fra 1ste April

1863 vil være at lønne med fast Sage m. m. . Embedet som ordineret Catechet . .

554 Heste, fee: Landmilitæretaten, Veterinærvæsen. Herslev Sognefalt ..

940 Hirtsholmen Præstes og Stolelærer-Embede.

875 Hittegods, see: Justit8. og Politivæsen. Hjørring Sognefald.

875 Hodde og Thistrup Sognefald.

1034 Hoer, 2den Gang begaaet, skal der i alle Tilfælde gjøres Indberetning til Justit8. ministeriet om, forinden Action beordres

181 Solften: Allerhöchste Bekanntmachung betreffend die Verfassungsverhältnisse des Herzoge thums Holstein ..

273 tre med denne Befjendtgjørelse i Forbindelse staaende allerhøieste Resfripter 276, 277 ben bolstenske Regiering8 Sæde forlægges til Pløen. . .

316 Erklæringer, afgivne paa Forbundsdagen i den holsten-lauenborgske Forfatning jag .

669, 861 Song Christian den Niendes Proclamation til Holstenerne

981 Bekanntmachung eines an den Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg gerichteten allerhöchsten Rescripts.

983 Patent, wodurch die allerhöchste Befanntmachung von 30sten März 1863, be.

treffend die Verfassungsverhältnisse des Herzogthums Holstein außer Kraft
gelegt wird

1005 Proclamation an die beurlaubten Soltaten in Holstein

1063 Horsene Sognetalb

166 Hoveri: Beretning om de i Henhold til Lovene af 4de Juli 1850 afholdte Forretninger

til Afløgning af det Gaarde og Voelesteder paahvilende Hoveri og lignende
Pligtarbeide samt þuusmændenes Pligtarbeide i Tidsruminet fra 1ste Mai
1861 til iste Mai 1862 ...

195 Extract af indberetningerne om Fremgangen med Naturalhoberiete Afstaffelse

paa Godserne i Danmark i Tidsrumniet fra 1ste Mai 1861 til 1ste Mai 1862 196

18dyravi, see Veterinærværen. Huudmændenes Gangdagearbeide, see: landet. Høiesteret, Beretning om de i Heizsteretsaaret 1862 afgjorte Sager

197 Høter. Borgerskab, see: Næringsvæsen.

.

.

[ocr errors]

112

Jernbaner:

Lov om en Forandring af loven af 10de Marts 1861 & 2 ...
Lov om en forandring i lov om Anlæg og Drift af Jernbaner i Kongeriget

af 10de Mario 1861 § 2
Lov om Dpførelsen af en ny Banegaard ved Kjøbenhavn og om en For

audring i den Kjøbenhavn-Korsørste Jernbanes Retning .

201

[ocr errors]

281

« PreviousContinue »