Page images
PDF
EPUB

Departementstidenden,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Register.

A.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

Side Aabenraa, bet banfte Compaftorat fammefleb& .

610 Aalborg Borgermester- og Auctionsdirecteur-Embede

335 Pale og Terring Sognetald . .

182 Aladeniet for de stjønne Kunster, Reglement for Underviisningen i samme 932 Alejandra, Brindjeeje til Danmark, Tractat angaaende hendes wegteskab med Prindjen af Wales .

105 jvfr. 112 Alejandra, Brindjesje til Danmark, lov angaaende Bidrag til Brudeudstyr for hende ...

. . 370, 464 Alimentationébidrag, som det i Medhold af lovgivningen er paalagt Moderen

til et uægte Barn at yde til dette8 Underholdning, tan itfe foranstaltes af-
fonet med Fængsel paa Vand og Brød .

947 Allinge Havneanlæg, Beretning derom

409 Amtsforvaltere: Pov om Amtsforvalternes Contoirholdegodtgjørelse

113 Befjendtgjørelse angaaende Forlæggelsen af Amtstuen i Korsør til Slagelse . 196 Amteforvalterne ere berettigede til at fordre Betaling for at meddele Şariforng.

attester, naar disse itte forlanges af en landinspecteur og til Brug ved Uds
fiykninger ..

501 Anholt Sognetald

102 Apotheter-Bevillinger meddeelte.

268, 502, 503, 584, 855 Armeen, see: land militæretaten. Arninge Sognefalb

667 Arts og Stippinge Herredefoged-Embede, lov om Vederlag for Contoirudgifter til det..

67
Arv:
Arv bliver, naar Arvingen boer i et land, med hvilket ingen Conventi

Dphævelsen af 6te og 10de Penge er indgaaet, iffe fri for disse Afgifters
Erlæggelse derved allene, at Arven forbruges i eller afsendes til et itte af-
giftspligtigt land.

95

om

10/23/47

Side
Arv:
Forlovepenge blive ifte at beregne af Arvecapitaler, som udlægges i faste

Eiendomme til Arvinger, der boe udenfor vedtommende Stiftejurisdiction 420 den ved Nesfr. 15de Novbr. 1765 og Andg. 24de April 1860 § 2 for Ind

vaanere i de dansf- vestindiste Besiddeljer hjemlede læregne Testationsret indeholder itte Net til, naar Testator efterlader sig livsarvinger, at testere over Formuen til Fordeel for Audre end et af Børnene .

586 Asserballe Sognefald

351 Astrup og Storarben Sognetaid .

183 Auction, Auctionsbefjendtgjørelser, fee: Retegebyrer, Aviser. Aviser, der tiltommer itfe de i Pl. 22de April 1817 nævnte Aviser nogen selos

flændig Ret til at forlange Inbryttelsen af Auctionsbetjendtgjørelser 503

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

B.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

Balelev og Eiby Sognefald

858 Banten, lee: Nationalbanken. Begravelseetasser, lee: Sygetasjer. Beneficerede Sager: ang. Kjøbenhavns Sø- og Handelsret8 Competence til at udfærdige Drdrer

til Sagførere i beneficerede Sager samt ang. hvorvidt den beneficerede Part tan forlange de Thingåvidner m. v., der stille fremlægges i bemeldte Ret, udfærdigede af vedkommende Retesfriver in duplo ...

717 ang. hvorvidt i en foreliggende Sag Omkostningerne ved Affattelsen af et Situationstort vilde være at afholde af den beneficerede Bart.

719 det i povedsagen tilstaaede Beneficium giælder ogsaa for Stjønøjagen 961 Besser og Dnsberg personelle Capellani

874 Bestallinger8 Indsendelse til allerhøieste Fornyelse i Anledning af Thronstiftet . 960 Bevillinger, udfærdigede igjennem 3ndenrigeminifteriet, Rundgjørelse om 3nds levering af dem til allerhøieste Stadfæstelse

1074 Bibliotheter, det store Kgl. Bibliothek og Universitets-Bibliothetet, Foranstaltning til Control med afleveringen af de dem tilkommende Friesemplarer

419 Bigami, see: Egtestab. Bogtrykferies Anlæg, Bevilling dertil medbeelt.

400 Borgerbreve, fee: Næringøvæsen. Bornholm: Bornholms Milice Officerer ere pligtige at udrede communale Bidrag ogsaa af deres militære Indtægter

569 ang. at den be bornholmske Netsbetjente tillagte Ret til at overdrages Int.

tassationer af Auctionsbeløbene ved Stranding8auctioner maa bortfalde for de Embedømænd, der blive satte paa fast Gage

971 Brandvæsen:

Extract af Kjøbstæderne8 Brandforsiffring8 Regnstab for Aaret 1861 – 62 5 Gebyret for Thinglækningen af Brandtaxationsforretninger og Brantasíu.

ranceattester, naar diese Dokumenter læses for at godtgjøre, at en hidtil ubebygget Grund er bleven forsynet med Bygninger, maa beregnes efter Sportelreglementet& $ 71.

119 Regulativ ang. Inddelingen af Gamle Roestilde Amt i Brandinspecteur Distrifter 267

[ocr errors]

.

[ocr errors]

Side Brandvæsen: den beb Fogn. 6te April 1832 & 12 Eierne af visse Bygninger paalagte For.

pligtelse til at svare forhøiet Brandcontingent er iffe forandret ved Bygningsleven af 30te Dechr. 1858 . .

297 Medlemmer af Repræsentantsfabet for landets almindelige Brandforsittring udtraadte og nye Nepræsentanter valgte ...

400 Extract af landbygningernes Brandforfittringe Regnstab for Aaret fra 1ste April 1862 til 31te Marts 1863. ...

624 Commiesion nedsat ang. Kjøbenhavns Brand- og Slutningsvæsen .

902 Breininge Færgeftebe Redlæggelse

679 Bringstrup og Sigersted Sognefald

836 Brolorng Afløsning, antaget, at de Beløb af Afløsningssummerne, der ifte ers lægges i rette Tid, maae kunne inddrives ved udpantning ·

497 Brændeviinebræuderi bevilget anlagt paa landet . .

266, 606 Brænderiineafgift, Brændeviinshandel, see: Næringsvæsen. Brenes Sognefald .

553 Bygningsvæsen: Tilladelse til istedetfor den mob Gaden vendende Bindingsværtó Facade af en

Eiendom i Kjøbenhavn at opføre en ny grundmuret Facade antaget itte at tunne med øenson til Etagernes ringe Høide, og i Betragtning af at Gaden itfe var bred not, nægter

180 ter indeholdes itte i Bygningslov for Kjøbstæderne af 30te Decbr. 1858 $ 6

nogen Begrændening af Høiden for aabne Stuur, som hvile paa Træpiller, hvorimod saadanne Stuur itte ere fritagne for at belægges med uantændes ligt Materiale ..

298 Besvarelse af forstjellige Spørgemaal med Hensyn til Fortolkningen af § 21 i Bogningslov for Kjøbstæderne af 30te Decbr. 1858 . .

495 ang. Forstaaelsen af Uttryttet Lostøetage i 8 56 i Bygningslov af 17de Marte 1856. .

719 Bendergods, see: Landet.

[ocr errors]

237

.

166 473

165

Capiteletarterne for Aaret 1862.
Catecheter, jee: Stolevæsen.
Catharinenbeerd Præstefald .
Christiansted Sognepræsteembebe.
Commiesion:
den ang. Strafferetspleiens Omordning i overensstemmelse med Grundlovens

S$ 76 og 79 nedsatte Commission opløst .
Commission nedsat til at undersøge Hensigtsmæssigheden af de heri landet

brugelige Redningebaades Construction
Commission nedsat til at tage Spørgemaalet om de i Kongeriget Danmark

giældende længde., Flades og Maal - Nums samt det danske Møntsustems Forandring i Overensstemmelse med det franske Decimalsystem under Over

veielse .. Commiffion nedfat ang. Kjøbenhavns Brands og Slutningøvæsen. .

240

479 902

« PreviousContinue »