Page images
PDF
EPUB

spirituelle, tant avec cet enfant, dont vous êtes le parrain & la marraine, qu'avec fon pere & fa mere; alliance qui empêche que vous ne puiffiez jamais vous marier avec cet enfant, ni avec fon pere & fa mere, à moins que pour de folides raisons vous n'en euffiez obtenu difpenfe de l'Eglife.

Finitá monitione, infans deferetur ad altare majus, vel aliud, pro ufu locorum, ubi Sacerdos ftans facie ad infantem conversa, extremam partem ftola ponet fuper caput ejus, dùm fequens Evangelium legit cum fubjuncta oratione,

.:

S. Dóminus vobifcum. R. Et cum fpíritu tuo.
S. Initium fancti Evangélii fecundùm Joannem.
R. Glória tibi, Dómine.

[ocr errors]

t

+

erat Verbum : & Verbum erat

& Deus, erat Verbum. Hoc erat in princípio apud Deum. Omnia per ipfum facta funt; & fine ipfo factum eft nihil, quod factum eft. In ipfo vita erat : & vita erat lux hominum : & lux 'in tenebris lucet, & ténèbræ eam non comprehendérunt. Fuit homo miffus à Deo, cui nomen crat Joánnes. Hic venit in teftimónium, ut teftimónium perhibéret de lúmine: ut omnes créderent per illum. Non erat ille lux : fed ut teftimónium perhibéret de lúmine. Erat lux vera, quæ illúminat omnem hóminem veniéntem in hunc mundum. In mundo erat : & mundus per ipfum factus eft: & mundus eum non cognovit. In propria venit: & fui eum non receperunt. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis poteftátem filios Dei fíeri, his qui credunt in nómine ejus. Qui non ex fanguinibus, neque ex voluntáte carnis, neque ex voluntáte viri, fed ex Deo nati funt. ET VERBUM CARO FACTUM EST. Et habitávit in nobis ; ( & vídimus glóriam ejus, glóriam quafi unigeniti à Patrc) plenum grátiæ & veritátis. R. Deo gratias.

?

S. Dicit. Te invocámus, Te laudámus, Te glorificámus, ô beáta & benedicta & gloriófa Trínitas!

S. y. Sit nomen Dómini benedíctum.

R. Ex hoc nunc & ufque in féculum.

ORE MUS.

CO

ONCEDE, quæfumus, omnipotens Deus, ut qui ( quæ ) in fimilitúdinem mortis Chrifti* confepúltus eft per Baptifmum fámulus tuus ( confepulta eft per Baptifmum fámula tua ) in novitáte Spíritus ita perfeveránter ámbulet, ut regeneratiónis grátiam ferváre, & ad promiffam in cœlis hæréditátem pervenire mereátur. Per eundem Chriftum Dóminum noftrum. R. Amen. (Si plures fint, Oratio dicitur

in plurali ;) & benedicit infantem, dicens : Benedícat, & cuftódiat te omnipotens & miféricors Dóminus, Pater + & Filius & Spíritus Sanctus. R. Amen. Et mox Sacerdos ftolam ori infantis admovebit ofcu landam; completaque cæremonia, protinùs actum Baptifmi referat in Libros Baptifmales, eo qui fuprà dictus eft modo, cui ipfe ftatim fubfcribat cum Patrino & Matrina, Patre & Teftibus, fi adfint.

Ordo plures infantes fimul baptizandi.

..:

[ocr errors]

57

ST I plures fimul eodemque tempore ad Ecclefiam deferantur infantes, opportunius judicaverit Sacerdos eos fimul baptizare, fuprà fcriptam baptizandi fequetur methodum obfervans aliundè, qua fequuntur.

10. Mafculos ad dexteram fuam collocabit, fœminas verò ad finiftram. 20. Perquiret feparatim a Patrino & Matrina cujuflibet infantis ea quæ primum notata funt, ufque ad impofitionem nominis inclufivè.

30. Separatim exfufflet in eorum faciem, & fignet eos in fronte & pectore.

4°. Orationes Omnipotens Preces noftras, & Deus, qui humáni géneris, dicat, ubi opus eft, in numero plurali.

5o. Nihil immutet in falis benedictione & porrectione.

6o. Orationes Deus Patrum noftrórum & Deus Abraham, dicat in numero plurali.

ora..

7. Ante Exorcifmum fucceffivè ponat manum fuper caput cujuflibet infantis, tùm eam fuper omnes extenfam tenens, pronuntiet Exorcif mum in numero plurali; idem erit de Oratione Etérnam.

[ocr errors]
[ocr errors]

8°. Ante adjurationem Nec te lateat, idem faciat quod ante Exor cifmum.

9°. Ad quemlibet dicat Ephphéta, &c.fingulorum tangens aures & nares. 10°. Omnes fimul introducat in Ecclefiam, dicens: Ingredímini, &c. 11o. Symbolum, Orationem Dominicam, & Salutationem Angelicam fimul recitent Patrini & Matrinæ.

12o. Quæ fequuntur non dicat nec faciat in plurali numero, fed fucceffivè, fcilicet expoftulando primùm ad fingulos abrenuntiationes, tum fidei profeffionem; & poft ultimas interrogationes feorfim factas, quem libet baptizet, cæteraque feparatim compleat.

13°. Monita fic intelligibili voce pronuntiet, ut omnes facilè audiant, &quod in fingulari eft ponat in plurali.

14. Evangelium fuper omnia recitetur, & Oratio dicatur in numero plurali, ac ftola deofculanda fingulis fucceffivè offeratur.

Forma brevior administrandi Baptismi in casu necessitatis.

S

domi infans fit in periculo mortis, baptizetur quamprimùm cum fimplici aqua naturali, fi defit benedicta; à Sacerdote fi adfit; fin minus, ab alia quavis perfona que ritè fciat baptizare, ut fuperiùs expofitum eft Tit. 4. De Miniftro Baptifmi.

Si, dùm infans ad Ecclefiam defertur, verfetur in vitæ periculo quamprimùm baptizetur ab Obftetrice, vel alia perfona, quæ ritum Baptifmi calleat, cum aqua naturali, vel, fi adfit, benedicta, quam fecum deferre debent qui infantem comitantur, maximè ubi longè à domo diftat Ecclefia.

His autem in cafibus, Sacerdos vel alius Clericus aut Laïcus qui latinè fcit, aquam femel infundendo fuper caput infantis, fimul dicat attentè & diftincte: Ego te baptízo, In nómine Patris + & Fílii + & Spíritûs + Sancti. Amen.

Si verò fit vir Laïcus Linguæ Latinæ ignarus, aut mulier, aquam fimiliter fundendo, fimul dicat in vernacula lingua: Je te baptife, au nom du Pere † & du Fils † & du Saint † Efprit. Ainfi foit-il.

Si autem infans delatus ad Ecclefiam judicetur effe in periculo mortis, ftatim quærat Sacerdos ab iis qui infantem offerunt: Quel nom voulezvous lui donner? & impofito nomine, femel aquam fuper caput infantis fundendo, baptizet eum, dicens :

N. Ego te baptifso, In nómine Patris + & Fílii + & Spíritus + San&i. Amen.

Factâ infufione aquæ, fi infans brevi moriturus videatur, confeftim ungat eum Chrifmate; ut fuprà in ordine Baptifmi, cæteraque faciat quæ præfcripta funt poft unctionem illam Chrifmatis: quibus peractis, fi adhuc vivat puer, cæteras cæremonias que Baptifmi unctionem præcedunt fuppleat, ut infrà.

ORDO BAPTIZANDI PARVULOS SINE CEREMONIIS, EX DISPENSATIONE SEU LICENTIA D. D. EPISCOPI.

ex licentia D. D. Epifcopi infans baptizetur fine cæremoniis id fiet in Ecclefia Parochiali, nifi conceffum fuerit id fieri domi in Capella feu Oratorio, femper cum aqua baptifmali, & præfente Paro cho, fi non ipfe baptizet.

Parochus aut alius Sacerdos fuperpelliceo & ftolâ albi coloris indutus, perquiret ab offerentibus infantem, ut fibi repræfentent D. D. Epifcopi vel Vicarii ejus Generalis conceffam undationis licentiam, nifi ipfe eam habeat. Non interrogabit qui fint fufceptores, neque nomen aliquod imponet, & confequenter infantem nunquam nominabit; fed vifo, fi opus fit, licentiæ datæ teftimonio, femel fundens aquam fuper caput infantis, fimul dicat attentè & diftinctè :

Ego te baptizo in nómine Patris + & Fílii † & Spíritûs + Sancti. Amen.

Si extra Parochialem Ecclefiam fiat undatio, attendat Sacerdos ut aqua ex capite baptizati defluens recipiatur in aliquod vas mundum feu pelvim, & deinde in pifcinam effundatur, aut in ignem conjiciatur, fi non habeatur pifcina.

Baptizato infante, caput versùs eum inclinans Sacerdos, benedicat éi, dicens: Pax + tecum.

Et continuò Parochus in Libros Baptifmales, quos ad manum habebit, referet fexum, nomen infantis, & cognomen Parentum ejus diem quo natus eft, & quo undatur, feu baptizatur fine cæremoniis & annum non omifsá mentione difpenfationis feu licentia D. D. Epifcopi, fubfcribantque parentes & teftes cum Parocho, & eo qui baptizavit, fi alius fit à Parocho.

"

DE BAPTISMO ADULTORUM.

I. Quæ ad Baptifmum in Adultis præviæ requirantur difpofitiones. NON

JON leviter ad Baptifmum recipiantur adulti. Non enim omnes qui ad facrum accedunt lavacrum juftificantur: quia Dominus delectum faciens animarum voluntates illorum fcrutatur, ac fi quam hypocrifim deprehenderit occultatam rejicit hominem tanquam ad chriftianam militiam non idoneum. Præparent ergò adulti neceffe eft animæ fanctitatem puram per fidem non fimulatam ad Spiritus Sancti fufceptionem, incipiantque ftolas fuas per pœnitentiam lavare. Inferas ergò probandos & diligenti curâ examinandos effe adultos qui Baptifmum expetunt & fedulò perpendendum nùm fincero corde, remotâque omnis fimulationis suspicione, Chriftianam Religionem profiteri parati fint. Hoc ubi certò compertum fuerit, ipfis Catholica fides pleniùs ac uberiùs exponatur..

Cùm autem Doctrina Chriftiana non myfteria tantùm, fed & leges pietatis ac fanctimonia contineat, edoceantur oportet non tantùm fidei articulos, fed & vita rectè inftituendæ rationem, id eft veram cordis contritionem, morumque perfectam converfionem.

Si credant ex toto corde, fi in eis pœnitentiam certam faciat amor Dei & odium peccati, novæque vitæ fincera inchoatio per laboriofam delictorum fuorum purga

tionem & fidelem mandatorum Dei cuftodiam, ad gratiam Chrifti percipiendam

feftinent.

His regulis quas fufiùs exponit Tridentina Synodus, firmiter adhæreant Pastores, & ubi in adultis eft aliqua vitiofitas difficilis ad eluendum, probentur fpatio temporis: fi emendati, admittantur; fi verò monitis non paruerint, repellantur : non enim tempus fed mores judicantur : decetque eos qui baptizantur, non modò vocari Chriftianos, fed & effe.

II. Quinam Adulti baptizandi.

E

'X dictis baptizandi funt ii adulti qui perfuafi fuerint & crediderint vera esse quæ à nobis traduntur & dicuntur, ac fe ita victuros promiferint ; id eft qui Catechifmum edocti funt, & priftinorum vitiorum emendatione, præcipuarumque virtutum acquifitione fufficienter probaverint conftantem fore ac perfeverantem fuam morum converfionem. Undè Judæi, quorum perfidia frequenter ad vomitum redit, fi ad legem Catholicam venire voluerint, multo tempore diverfis probationibus fubjiciantur. Eâdem prudentiâ utendum erit erga Turcas vel infideles quoflibet, atque etiam hæreticos, qui fecundùm legitimum Ecclefiæ ritum non funt baptizati, ob defectum materiæ aut formæ : ut omnes ifti nonnifi fcientes & volentes baptizentur; & ne jam baptizati iterùm baptizari velint, ex ignorantiâ, errore, impietate, aut ad quæftum, aliamve fimilem caufam.

Si Catechumenus, dum inftruitur & probatur, incidat in vitæ periculum, omiffis omnibus cæremoniis, fi neceffe fit, baptizetur, fi Baptifmum expetat. Immò fi ita morbo oppreffus fit, ut nequidem figno aliquo Sacramentum petere queat, profit ei quod ejus in fide Chriftianâ jam nota voluntas eft, & baptizetur quàm citiffimè. Si fupervixerit, ad fidem & mores Chriftianos informetur, & pofteà cæremoniæ Baptifmi fuppleantur. ›

Amens à nativitate, qui nulla habet lucida intervalla, baptizetur ut parvulus. Amens qui anteà mentis compos fuit, lethargus, phreneticus, furiofus, fi, dum fane mentis fuerunt, Baptifmum defideraverint, fimiliter baptizentur.

Qui dilucida habet intervalla, non baptizetur nifi in lucido intervallo, idque modo. enixè Baptifmum expoftulet. Si autem mors ipfi immineat, etiam in amentia conftitutus baptizetur, modò in dilucido intervallo Baptifmum expetierit.

Nullus autem extra mortis periculum baptizetur adultus, inconfulto D. D. Epifcopo, & abfque ejus licentia.

Baptizandus adultus jejunus fit, fi manè baptizetur; & tribus antè Baptismum diebus à Sacerdote fibi defignatis jejunet ad devotionem.

III. De Cæremoniis Baptifmi Adultorum.

DMISSF ofim ad Baptifmum adulti ad Ecclefiam veniebant, in qua manus

ipfis primùm imponebantur : & per hanc cæremoniam Catechumenis annumerabantur. Tum diverfis diebus, qui maximè in Ecclefia Latina dicebantur Scrutinii, fiebant fuper ipfos Exorcifmi & cæremoniæ aliæ, quæ omnia non jam certis temporum intervallis antè Baptifmum, fe continuâ actione intrà Baptifmi folemnitatem nunc perficiuntur.

Licèt adulto Patrinus & Matrina affiftant qui eum Sacerdoti vel Pontifici offe rant & nomen imponant, ut moris eft; ad interrogationes tamen refpondeat ipfe;

« PreviousContinue »