Page images
PDF
EPUB

DE BAPTISMO.

I. Quid fit Baptifmus, quæ ejus neceffitas, qui effectus.

BAPTISMUM primum omnium Sacramentorum neceffariò fufcipiendum

effe femper docuit Ecclefia, ex illis Chrifti Domini verbis: Nifi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu fancto, non poteft introire in regnum Dei. Et hoc quidem, quia nemo nafcitur ex Adam, nifi vinculo delicti & damnationis obftrictus; nemo autem indè liberatur, nifi renafcendo per Chriftum. Undè magnâ femper curâ provifum fuit, ne Catechumeni fine Baptifmo è vita excederent; & ut ipfi infantes recens nati quamprimùm baptizarentur.

Nemo falutem fperet nifi per Baptifmum. Baptifmi tamen vices tenerer MarTyrium quod Baptifmus fanguinis appellatur, fi, qui mortem pro Chrifto patitur, per aquam priùs regenerari non poffet. Immò defiderium Baptifmi ex charitate formatum in neceffitate Sacramentum fupplet; & hoc vocatur Baptifma Spiritus feu Flaminis. Verùm fi quis ità fanctificatus, poffit reipsà Baptifmum pofteà fufcipere, illum fufcipiat neceffe eft.

Summam fpiritualium bonorum habemus per Baptifmum : liberationem fcilicet à diaboli fervitute, remiffionem tam originalis quàm actualium peccatorum, animæ fanctificationem, Spiritus Sancti participationem, adoptionem filiorum, confcientiæ fecuritatem, omnis pane condonationem, & cœleftis regni comparationem.

Ad virtutis tamen exercitium in renatis remanent concupifcentia, ignorantia, morborum infirmitas & amara mors, originalis peccati triftes reliquiæ.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

QUA, ex Chrifti inftitutione, neceffaria eft Baptifmi materia. Sit autem aqua vera & naturalis, fontis, putei, ftagni, lacûs, Auvii aut maris, five etiam pluvialis Aqua autem rofacea, vel alia id genus ftillatitia, ficut & alii liquores ad Baptifmum infervire non poffunt.

Quia ablutione fit Baptifmus, glacies aut nix, nifi liquefactæ, ad baptizandum non fufficiunt.

Si timeatur ne infanti noceat aqua frigida, poteft modicè calefieri.

Si aqua benedicta tàm imminuta fit, ut vix ad baptizandum fufficere videatur, alia non benedicta admifceatur, in minori tamen quantitate. Si verò corrupta fuerit, aut totaliter defecerit, Parochus in fonte mundato novam infundat aquam, & eam benedicat ritu inferiùs præfcripto. Nifi enim urgeat neceffitas, Paftor nullâ aliâ uti debet aquâ quam benedictâ,

[ocr errors]

11.

Confecratio folemnis aquæ Baptifmalis quolibet anno fieri debet Sabbato fancto; & Sabbato in Vigilia Pentecoftes, refiduo aquæ anteà benedicte priùs in Baptifterii facrarium feu pifcinam effufo ab aliquo qui faltem in facris fit conftitutus. Hâc folemni benedictione voluit Ecclefia mirabiles Baptifmi effectus & dignitatem nobis exprimere. Si qui dictis diebus velint aquam confecratam ad afperfionem in domos fuas recipere, ante Chrifmatis infufionem recipiant.

Quamvis Baptifmus validè dari poffit vel per immerfionem, vel per aspersionem, vel per infufionem etiam unicam, nullus tamen alio quàm per trinam infufionem modo baptizet; proindeque ter aquam infundat in modum crucis fuper caput baptizandi, unaque pronuntiet verba formæ juxtà diftributionem inferius edicendam. Tangat aqua pellem capitis; undè fi capillatus fit qui baptizatur, digitis finiftræ manûs cæfariem ejus difcriminet Sacerdos, dum dextrâ aquam infundit. In eâ quantitate infundatur aqua, quæ ad veram ablutionem fufficere videatur. Caveat autem Sacerdos, ne dùm in Ecclefia confertur Baptifmus, aqua ex baptizati capite in facrum fontem defluat, fed provideat ut in pifcinam recipiatur.

FO

[ocr errors][merged small]

ORMA quâ Græci Baptifma conferunt, his conftat terminis: Baptizatur Chrifti fervus, N. In nomine Patris, & Filii, & Spiritûs Sancti. Apud Latinos autem hæc eft Baptifmi forma: N. Ego te baptizo, In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sandi: quæ forma omninò tenenda eft, nec eam aliquo modo licet immutare. In fine additur, Amen; quâ voce Minifter ratum habet quod fecit, & bap tizato bona cœleftia apprecatur.

Qui formam profert, fimùl eodemque tempore aquam ipse infundat, & non alius aliàs irritum effet Sacramentum.

Extrà folemnem Baptifmi adminiftrationem parùm intereft quo idiomate ejus Forma pronuntietur, modò actus baptizantis exprimatur, perfona baptizata fufficienter denotetur, & explicita fit trium Perfonarum fanctiffimæ Trinitatis invocatio. Hæc eft autem verborum quibus Baptifma confertur virtus & efficacia, ut quicumque feu Hæreticus, feu Schifmaticus, five Judæus, five Ethnicus ea profert, ritè & validè baptizet, adhibitâ aliundè legitimâ materiâ cum intentione faciendi quod facit Ecclefia.

I V. De Miniftro Baptifmi.

EGITIMUS folemnis Baptifmi Minifter eft Epifcopus, Parochus, vel alius ex fpeciali Epifcopi mandato. Sed quoties infans aut adultus verfatur in vitæ periculo, poteft fine folemnitate à quocumque & cujufvis fexûs baptizati, & in qualibet lingua, fervatis materiâ, formâ, & intentione Ecclefiæ, ut mox dictum est.

Hic tamen tenendus ordo: Ut fi adfit Sacerdos, Diacono præferatur, Diaconus Subdiacono; Subdiaconus Clerico, Clericus Laïco, & vir fœminæ, nifi ignorantia viri vel pudoris ratio aliud exigat; fcilicet, ubi infans non eft omninò in lucem editus. Hac de caufa formam ritumque Baptifmi Parochus fæpè doceat in vernaculâ linguâ, ut vel rudioris ingenii homines aut mulieres, quid, fi fe daret occafio, faciendum effet memoriâ retineant: moneatque eos qui linguam Latinam non callent, ipfis fatiùs fore, fi tunc verba Forma Baptifmatis vulgari idiomate proferant. Propriam prolem non baptizent parentes, nifi in mortis articulo conftitutam, &

quando

quando alius non reperitur Fidelis, five vir five mulier qui ritè baptizare fciat & poffit; alias contraherent fpiritalem cognationem quæ ipfis ufum matrimonii interdiceret ufquedùm cum eis à D. D. Epifcopo difpenfatum effet.

Dùm baptizat Laïcus, duo faltem, fi fieri poteft, teftes adfint, qui de Baptifmo teftimonium reddant Paftori.

Seipfum nemo baptizare poteft, quantùmcumque fit urgens neceffitas.

Quoniam dum properatur ad Ecclefiam, aliquo cafu morte præoccupatus infans fine Baptifmo è vita poffet excedere, fi à domo longè difter Ecclefia, aqua ab uno è comitantibus infantem deferatur, ut imminente periculo baptizari poffit, & curetur, ut fi obftetrix ipfa infantem non deferat, adfit aliquis, five vir five fœmina qui fciat baptizare.

Monendi funt fideles ipfos graviter peccare, fi infantes fuos à quovis homine hæretico vel infideli baptizari finant, extrà fummæ neceffitatis cafum; ubi nempè adeft Catholicus aliquis, five vir five mulier, qui ritum Baptifmi teneat.

IN

V. De infantibus baptizandis.

NFANS in utero materno inclufus in extrema neceffitate baptizatus, poftquàm in lucem editus fuerit, fub conditione baptizetur, fi vívat.

In laboriofo partu, fi infans caput aut aliud membrum emiferit, quod vitalem motum indicet, & timeatur mortis periculum, in capite aut membro notato baptizetur, pofteà baptizandus fub conditione, nifi in capite baptizatus fuerit. In fuprà dictis cafibus baptizati, fi mortui deinde ex utero prodierint, in loco facro fepeliantur.

Si mortua fuerit mater prægnans, ut primùm conftiterit de ejus morte, curetur ut cautè educatur fœtus, & fi vivus repertus fuerit, aut probaliter vivere credatur, baptizetur: fi verò repertus fuerit mortuus, in loco honefto humandus eft, nunquam autem in loco facro; quod & obfervandum erit erga alios infantes abfque baptifmo defunctos. Si infans è matris Gnu extractus non fuiffet, cùm pars matris cenfeatur, in eodem cum ipfa fepulchro condendus erit.

In monftris baptizandis maxima cautio adhibenda eft, ac fi fieri poteft, confulendus erit D. D. Epifcopus. Si autem urgeat neceffitas, his regulis firmiter Paftor adhæreat.

Monftrum quod tale eft, ut nullam hominis fpeciem præ fe ferat baptizari non debet. Si verò hominem effe fit aliquis prudens dubitandi locus, baptizetur fub hâc formula: Si tu es homo, ego te baptizo, &c. Si verò dubium fit an una vel plures fint perfonæ, dubium priùs removeatur quàm adminiftretur Baptifmus. Difcerni autem poterit, an una vel plures fint perfonæ, fi monftrum habeat unum vel plura capita, unum vel plura pectora : tunc enim totidem erunt animæ, hominefque diftincti, quot eorum capita aut pectora humanis fimilia; & in eo cafu feorsùm funt baptizanda, ad quodlibet dicendo: Fgo te baptizo, &c. Nifi periculum mortis immineat, tempufque non fuppetat, ut fingula feparatim baptizentur: tunc enim in utrumque caput aut pectus aquam infundendo baptizabuntur his verbis: Ego vos baptizo, &c. quam formam in iis folùm & fimilibus cafi bus licet adhibere, aliàs nunquàm.

Quandò verò certum non eft in monftro effe duos homines, v. g. cùm duo capita, vel duo pectora non habet benè diftincta, tunc debet primùm ea monftri pars quæ hominem certiùs denotat abfolutè baptizari; altera deindè fub condi

B

tione baptizetur hoc modo: Si non es baptizatus, ego te baptizo, &c.

Infans in Ecclefia baptizandus ungendufque, nudetur capite, fcapulis & pectore, partes enim illæ ungendæ funt: non autem toto corpore exuatur, & propter modeftiam fervandam, & ne aëris injuriâ vel contrectatione fufcipientium aliquo

modo lædatur.

Antequam autem Parochus infantem baptizet, de ejus fexu inquirat, ne fortè mafculum baptizet pro fœminâ, aut fœminam pro mafculo: id tamen fi contigerit, infans non erit denuò baptizandus, fed pro qualitate fexûs, nomen dunLaxat immutetur.

Infantes expofiti & inventi, fi, re diligenter investigatâ, de eorum baptifmo non conftet, fub conditione baptizentur, iifque nomen & cognomen aliquod imponantur, & fiat in libro Baptifmali mentio loci in quo expofiti, eorum à quibus reperti, ac dierum ætatis ipforum ex verifimili æftimatione: & attendant Parochi nullam fidem adhibendam efle fchedulis quas collo appenfas quidam exhibent, nifi in eis locus & dies baptifmi & perfona quæ baptizavit defignentur; tunc enim nifi mors inftet, veritas priùs erit indaganda quàm baptizentur. Quòd fi effent plurium menfium aut annorum, ac infuper fani, quales à vagabundis aut à militibus exponi folent, confulatur D. D. Epifcopus.

V I. De non iterando Baptifmo.

APTISMUS qui femel valuit, iterari non poteft abfque facrilegio. Undè excommunicati & irregulares ab Ecclefia habentur ii qui fcienter rebaptizantur aut rebaptizant. Hoc ne intelligas de rebaptizatis fub conditione: nam de quibus dubium eft, utrùm fint baptizati, an non, omnimodis abfque ullo fcrupulo baptizentur; his tamen verbis præmiffis, Si non es baptizatus, ego te baptizo, &c. Hæc Capitulariorum obfervatio deinceps ab Alexandro 111. recognita antiqua Concilii Carthaginenfis V. definitioni confentanea eft, in quâ baptifmi conferendi infantibus, de quibus legitimè dubitatur an fint ritè & validè baptizati, ea ratio redditur quòd iis in cafibus difficultas nimia, nimiaque trepidatio, eos, de quorum baptifmate dubitatur, faceret Sacramentorum purgatione privari adeòque regno ipfo cœlefti, cujus Baptismus janua eft. Docet autem Innocentius III. hoc non extendi ad eos qui nati de Chriftianis parentibus inter Chriftianos funt fideliter converfati; nam de illis tam violenter præfumitur quòd fuerint baptizati, ut præfumptio pro certitudine fit habenda donec evidentiffimis argumentis contrarium probetur.

Qui ergo fine delectu, id eft, fine prævio examine, vel adultos quofdam de baptifmo fuo dubitantes, vel quod communiùs evenit, infantes cum adjectione illa conditionis baptizant nihil prorsùs quærendum putantes, an ii priùs abluti fuerint; fed ftatim eis baptifmum tribuunt; vel etiam, quod deteriùs eft, quamvis exploratum habeant domi ab obftetricibus vel aliis fide dignis perfonis ipfos fuiffe baptizatos, facram tamen ablutionem in Ecclefia adhibitâ folemni cæremoniâ repetere non dubitant, fciant fe graviffimi reos effe facrilegii.

Ubi ergo ad Ecclefiam defertur infans domi baptizatus, Sacerdos levibus de caufis, ei baptifmum fub conditione non conferat; fed fi, re diligenter inveftigatâ, probabilis fuerit dubitatio infantem non fuiffe baptizatum, eum fub conditione baptizet, ut infrà notatur in ordine Baptifmi conferendi.

Forma autem tenenda quando quis fub conditione baptizandus erit, hæc eft;

Si non es baptizatus, Ego te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritûs Sancti.

Amen.

Baptizati ab iis hæreticis qui rectam baptizandi formam non retinent, denuò abfolutè baptizari debent.

Ideò autem Baptifmus non iteratur, quia, ut jam notatum eft, caracterem imprimit.

Q

VII. De Tempore & loco Baptismi.

UAMVIS Baptifmus, quovis tempore, etiam interdicti, & ceffationis à divinis, præfertim fi urgeat neceffitas, conferri pofiit, tamen duo funt potiffimùm ex antiquiffimo Ecclefiæ ufu dies facri, in quibus folemni caremoniâ hoc Sacramentum adminiftrari maximè convenit, nempè fabbatum ante S. Pafcha, & fabbatum in Vigiliâ Pentecoftes, quibus diebus baptifmalis Fontis aqua ritè confecratur: quem ufum, quoad licebit, retineri decet, aut certè non omninò prætermitti, maximè in Ecclefia Cathedrali, ubi baptizandorum adultorum aliqua exurget occafio.

Infantes qui in horum dierum vigiliâ nati fuerint, poterunt fimiliter intrà folemnem illam Fontium benedictionem baptizari.

Moneantur Parentes ne infantes fuos baptizandos offerre nimiùm differant ; graviflimè enim peccarent, fi eorum culpâ liberi abfque Baptifmo è vita migrarent: quamprimùm ergò, & non ultrà viginti quatuor horas, ad Ecclefiam deferant, prout Regiis Sanctionibus injunctum eft, nifi à D. D. Epifcopo baptifmum differendi licentiam obtinuerint; Vide ad calcem hanc Declarationem.

Curent Paftores ut, quâ decet Christianâ modeftiâ, deferantur ad Ecclefiam infantes baptizandi. Ad Ecclefiam diximus: excepto enim neceffitatis cafu, proprius baptifmi adminiftrandi locus Ecclefia eft Parochialis; extra quam fub pœnâ fufpenfionis baptizare cum cæremoniis etiamque in domibus privatis undare nifi in periculo vitæ fub eâdem pœnâ prohibitum eft, nec unquam licebit in domibus privatis baptizare, nifi in periculo vitæ ; quo in cafu, nullæ adhibentur cære

moniæ.

:

Itaque neceffitate exceptâ in privatis locis nemo baptizari debet, nifi fortè fint Regum aut Principum filii, dummodò id fiat ex difpenfatione D. D. Epifcopi, & in earum capellis, feu oratoriis & cum aquâ baptifmali de more benedictâ. Baptifterium decenti loco & formâ extructum fit claufum fervetur, & mundum fontem habeat, feu labrum ex materiâ folidâ, quod aquam ità contineat, ut nullâ ex parte ftillet aut diffluat. Operculo ferâ & clave munito obducatur cujus clavis cuftodia Parocho aut ejus Vicario refervetur. In capellâ vel loco aliquo propè januam Ecclefiæ diftinéto & feparato, fi fieri poteft, collocetur ; femper autem intrà fepta Ecclefiæ.

Decenti aliquo tapete cooperiantur facri Fontes, & cancellis circumdentur. In Baptifterio vel columba Spiritum Sanctum repræfentans, vel Chrifti in Jordane à Joanne baptizati depicta effigies, fi commodè fieri poffit, fufpendatur. Si vas fontis æneum fuerit, ftanno fufili ab interiori parte fit illitum ærugine inficiatur.

IN

VIII. De Patrinis & Matrinis.

ne aqua

N folemni Baptifmatis adminiftratione, fufceptores feu Patrini & Matrinæ fecundùm antiquiffimum Ecclefiæ ufum admittendi funt, non autem quandò

« PreviousContinue »