Page images
PDF
EPUB

ftudio & induftriâ, curam omnem & operam contulimus ut, remotâ omni novitate & declinatâ quâlibet fuperftitione, benè fapienterque ordinatæ vobis traderentur Cæremonia Sacramentorum, quibus animus excitetur ad venerationem rerum facrarum, mens ad cœleftia erigatur, alatur pietas, charitas accendatur, crefcat fides, fimpliciores homines erudiantur, ornetur Dei cultus, Religio confervetur.

Ecce igitur, FRATRES DILECTISSIMI, vobis tradimus, jam antiquitùs receptos & approbatos, qui ad nos ufquè puri & illibati pervenerunt Sacramentorum Ritus; quos quidem aut contemni, aut fine peccato à miniftris pro libito omitti, aut in novos alios, per quemcumque Ecclefiarum Paftorem, mutari non poffe, SANCTA SYNODUS TRIDENTINA definivit (a), Can. 13. de iis etiam hominibus pœnâ anathematis intentatâ, qui aliter dicerent (b).

(a) Conc.

Trid. Seff.7.

Sacram. in

genere.
(b) Ibid.

Quod profectò rectè fancitum eft; cùm alii Ritus ad ipfam naturam formamque pertineant Sacramentorum, alii verò, ad ea decenter ac religiosè tractanda, per omnes latè Ecclefias, adhiberi confueverint, Catholicofque ab Heterodoxis clariffimè fecernant; atque idcircò in Ecclefiâ Catholicâ, fummo femper ftudio, provifum fuit, ut, in corum administratione, illud omne fervaretur quod vel ab Apoftolis, docente Chrifto, imperatum eft, vel ab ipsâ Ecclefiâ, pro collatâ sibi autoritate, præfcriptum.

Quemadmodùm verò, in Sacramentis ipfis, plurimæ elucent rerum cœleftium figuræ; fic etiàm illi Ritus, quibus Sacramenta perficiuntur, arcanis pleni funt fanctiffimifque documentis. Ne igitur, ullâ ex parte, veftræ defuiffe utilitati videremur, eorum neceffariam ac fufficientem vobis cognitionem interpretationemque fuppeditavimus, quæ ad Cleri ipfius erigendam fidem atque ad Christianæ plebis pietatem confirmandam, magno fint adjumento: in iis itaque do&rinæ compendiis quæ cujuflibet Sacramenti ritibus præmittuntur, non folùm Sacramentorum à Chrifto inftitutionem, efficaciam,

niftrandis observandas fic expofuimus, ut tùm vos ipfi, quâ religione myfteria tractari debeant, cognofcatis; tùm ut à vobis Populi quibus præeftis, per hæc vifibilia religionis & pietatis figna, ad rerum altiffimarum quæ in hifce latent myfteriis contemplationem excitari doceantur (c).

(c) Conc. Trid. Seff.

Myfteria difpenfantibus ex occurrunt nonnunquam diffi- 22. C. s. cultates improvifæ, quas enodare ftatim oporteat. Quid verò tùm agendum fit, vel ad falutem ipfam animarum, vel ad animi veftri fecuritatem, hoc in libro vobis indicavimus, legefque præfcripfimus vitandis periculis vel dubitationibus tollendis maximè opportunas; quippe non meras attulimus Theologorum opiniones, fed ex facris litteris, è fcriptis Patrum atque ex Conciliorum definitionibus, normam & exemplum ducentes, confentaneas puriffimis illis fontibus, atque adeò tutas præcipimus regulas, ad quas, abfque ullâ erroris formidine, judicia veftra actufque dirigantur.

14. V. 4.

His inftructi documentis, FRATRES DILECTISSIMI, providete jam ut omnia honeftè & fecundùm ordinem fiant (d), (d) 1.Cor. ac ne quid eorum quæ agenda funt in miniftrandis Sacramentis è memoriâ veftrâ animoque elabatur, librum hunc perlegite diligenter, ac verfate manibus quàm fæpiffimè; fic futurum est ut caveatis, quod vestri est muneris, ne quid in ritibus ac formulis hîc præfcriptis immutetur, nevè fuperftitiofum quid aut minimè probatum iis adjungatur. Hortamur tandem ut in omnibus exhibeatis vofmetipfos ficut Dei miniftros (e), (e) 2. Cor. faciatifque ut, cùm populi vobis commiffi myfteriorum Dei fideles vos dispensatores (ƒ) viderint, indè ipfi intelligant (f) 1. Cor. fummâ quoque cum veneratione & fanctitate fibi ea effe sufcipienda, Religionemque venerentur & cólant, eò magis quòd tantos talesque habeat rei facræ adminiftros.

De cætero, FRATRES, rogamus vos & obfecramus in Domino Jefu, ut quemadmodùm accepiftis à nobis, quomodò oporteat vos ambulare & placere Deo, fic & ambuletis, ut

6. V. 4.

I.

4. V. I.

« PreviousContinue »