Page images
PDF
EPUB

DANSKE TRAKTATER

EFTER 1800.

Fortsættelse af „Første Samling, 1. Bind, Politiske Traktater (1800—
1863)" og af „Anden Samling, 1. Bind, Handels- og andre Traktater

(1800-1863)".

ANDET BIND.

1863 1879.

UDGIVET PAA UDENRIGSMINISTERIETS FORANSTALTNING.

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. JØRGENSEN & Co.

1885.

APR 18 1913

1.

Telegraph-Convention mellem Danmark og Sverig, under

tegnet i Kjøbenhavn den 10de December 1863.

Da Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt Kongen af Sverig og Norge have anseet det for ønskeligt at lade den under 23de November 1854 afsluttede Convention angaaende en elektrisk Telegraphforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg afløse af en ny Overeenskomst, som tillige kunde optage de fornødne Forskrifter angaaende den hele mellem Danmark og Sverig udvexlede TelegraphCorrespondance, have De til dette Øiemed Allerhøist udnævnt til Deres Befuldmægtigede:

Hans Majestæt Kongen af Danmark: Allerhøistsammes Finantsminister, Ridder af den Kongelige Danebrogsorden, Storkors af den Kongelige Belgiske Leopoldsorden, samt Ridder af den Kongelige Svenske Nordstjerneorden, Dr. med. Carl Emil Fenger,

og Hans Majestæt Kongen af Sverig og Norge: Allerhøistsammes overordentlige Gesandt og befuldmægtigede Minister ved det Kongelige Danske Hof, forhenværende Statsraad, Kammerherre, Een af de Atten i det Svenske Akademi, Ridder af den Kongelige Seraphimerorden og af Kong Carl den Trettendes Orden. Commandeur af den Kongelige Nederlandske Løveorden og af den Kongelige Hannoveranske Guelpheorden, Ridder af den Kongelige Danske Danebrogsorden og Danebrogsmand, Grev Henning Ludvig Hugo Hamilton,

« PreviousContinue »