Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Pag.
inai sus, presentat Adunărei elective a Mol-
dovei de către mai mulţi deputaţi ...

316
Anexa L. Instructii pentru alegerea Dom-
nuluì, votate de către Adunarea electivă a
Moldovei. Iaşi...

317
Anexa M.-Petiţia logofătului Ştefan Catargiu

către Adunarea electivă a Moldovei. Iaşi. .. 320
Anexa N. -- Adresa No. 5 a Căimăcămiei Mol-

dovei către Adunarea electivă a Moldovei. Iaşi 321
Anexa 0. – Propunerea presintată Adunărei
elective a Moldovei de către mai mulți depu-
tați. Jaşi . .

321
Anexa P. – Amendament la propunerea de
mai sus, presentat Adunărei elective de că-
tre mai mulţi deputaţi. Iaşi . . .

321

17. Cuvintul rostit de către părintele Neofit Scri-

ban, în vechea catedrală a Moldovei. Iaşi. . 338

17. Proces-verbal No. VI al Adunărei elective a

Moldovei. Iaşi. .

340

17. Adresa Căimăcămiei Moldovei către Alexandru

soan I, ales Domn al Principatului Moldovei.

Iaşi. .

352

17. Adresa Căimăcămiei Moldovei către Marele Vi-

zir și către representanţii puterilor garante

la Iaşi. ..

352

17. Manifestul lui Alexandru Ioan I, Domn al Mol-

dovei, către ţară. Iaşi.

353

17. Inalt ordin de zi No. 1, către oastea Principa-

tului Moldovei. Iaşi .

356

17. Primul articol al ziarului «Patria». Iaşi . 357

17. Telegrama alegătorilor din oraşul Botoşani tri-

misă la Iaşi Domnitorului Alexandru Ioan I,

cu ocazia alegerei sale. Botoşani.

358

17. Telegrama adresată Căimăcămiei Moldovei de

către alegătorii din Botoşani

359

17. Telegrama comunităţel armene din Botoşani,

către Alexandru Ioan I, cu ocasia alegere

sale. Botoşani ..

360

17. Telegrama din Tecuci, adresată Domnitorului

Alexandru Ioan I Cuza. Tecuci ...

361

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

a Moldovei. Tecuci .

Pag.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

.

[ocr errors]
[blocks in formation]

17. Telegrama din Focşani către Adunarea elec-

tivă a Moldovei. Focşani

363

17. Cuvintarea d-lui aga Teodor Codrescu, preșe-

dintele Municipalităţei de Iaşi, rostită cu o-

casia alegerei Domnitorului Alexandru Ioan I

Cuza. Iaşi . ..

363

17. Ofisul ministrului de interne al Valahiei, No.

250. Bucuresci ...

365

17. «O zi frumoasă. 5 Ianuarie 1859.0 Poesie de

D. Dăscălescu

366

17. «Strigoiin, poesie de D. Dăscălescu, publicată

in ziarul «Steaoa Dunăreiv. Iaşi.

367

18. Adresa de felicitare din partea corpului pro-

fesoral din Iaşi, presentată Domnitorului de

d-1 Teodor Veisa, inspector general al şcoa-

lelor, la ocasia presentărei acestui corp. Iaşi. 368

18. Primul articol al ziarului «Românulo. Bucu-

resci.

371

19. Urarea Domnului Alexandru Ioan I, făcută de

neguţătorimea şi tinerimea din capitala Mol-

dover. Iaşi.

372

20. Ordin de zi No. 2 al Domnitorului Alexandru

Ioan I către oastea Principatului Moldovei.

Iaşi. .

374

20. Primul articol al ziarului «Steaoa Dunărei).

laşi

375

20. Al doilea articol al ziarului «Steaoa Dunăreio.

Iaşi ...

377

20. Articolul ziarulul Naționalul». Bucuresci . . 381

20. «Trecut şi viitory, articol al d-lui C. A. Ro-

setti, publicat în ziarul «Românulo. Bucuresci. 384

20. Revista ziarului «Românulo. Bucuresci. . •. 396
21. Decret domnesc către colonelul Costache Mi-
licescu. Iaşi

403

21. Răspunsul d-lui doctor N. Krețulescu la ra-

portul ministrului financelor al Valahies, in

privința stărei casei vistieriei. Bucuresci . . 404

21. Ofisul No. 3 al Căimăcămiei Valahiei către

Sfatul Administrativ. Bucuresci. . .

411

21. Corespondenta din Tirgu-Oona, adresată zia-

rului «Steaoa Dunăreis. Tirgul-Ocna.

417

21. Protestul adresat Căimăcămiei Valahiel de către

mai mulţi alegătort din Buzěů. Buzěů

420

.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

22. «Către alegători». Articolul d-lui C. A. Rosetti,

publicat in ziarul «Românul», Bucuresci 435

22. Scrisoarea adresată din Bacăů ziarului «Steaoa

Dunărei.» Bacăů.

440

Anexa.—Adresa alegătorilor din Bacăŭ către

Domnul Moldovei Alexandru Ioan I Cuza . 441

24. Corespondenţa din Ismail, adresată ziarului

«Steaoa Dunărei». Ismail

443

24. «Situaţia». Articol al ziarului, «Steaoa Dunăreis.

Iaşi . .

445

25. Discursul adresat Episcopului Eparhiei Buzěů,

Filoteid, la presintarea aleşilor deputaţi ai a-

cestui district. Buzěů . .

456

25. Revista ziarului «Steaoa Dunărei.» Iaşi 458

25. Revista ziarului Românulo. Bucuresci . 465

26, Revista ziarului «Steaoa Dunăreis. Iaşi . .. 469

26. Corespondenţa din Tecuci, adresată ziarului
«Steaoa Dunăreio. Tecuci.

472

27. Decretul No. 3 al Domnului Moldovei. Iaşi . 475

27. «Alexandru Ioan Cuza, Domnul Moldovei din

Principatele-Unite.» Articol al d-lui G. Sion,

publicat în ziarul «Românul.» Bucuresci . . 477

28. Decretul No. 4 al Domnului Moldovei, Iaşi. 482

28. Programul deschidere Adunărei Obşteşti a
Valahiei. Bucuresci .

484

28. Primul articol al ziarului «Steaoa Dunărer». Iaşi 486

28. Articolul ziarului Steaoa Dunărelı asupra

scrisoarei ce i-a fost adresată de către d-1
Grigorie Sturdza. Iași . . .

490

Anexă. Scrisoarea d-lui Grigorie Sturdza

către redacţia ziarului «Steaoa Dunăreio. Iaşi 490

29. Primul articol al ziarului «Românul, Bucuresci 493

31. Decretul No. 9 al Domnitorului Moldovei. laşi. 501

31. Lista deputaţilor aleşi pentru Adunarea elec-

tivă a Valahiei, publicată în «Buletinul Ofi-
cial», No. 6. Bucuresci..

502

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

2480. 1859 Februarie

[ocr errors]
[blocks in formation]

Pag.

1. Proces-verbal No. VII al Adunărei elective a

Moldovei. Iaşi

505

Anexa A. Adresa Ministeruluï trebilor străine

către Inalt Prea Sf. Sa Păr. Mitropolit So-

fronie Miclescu, presidentul Adunărei elective. 514

Anexa B. Darea de seamă a Căimăcămiei Mol-

dovei, adresată Adunărei elective, cu data

de 5 Ianuarie 1859. Iaşi ...

515

Anexa C. Budgetul Adunărei elective pe sesia

trilunară a anului 1859. .

516

Anexa D. Moţiunea presentată Adunărei elec-

tive a Moldovei de către cinci deputaţi. . . 518

Anexa E. Demisia a patru miniştri al Moldo-

vei, adresată Adunărei elective a Moldovei.

Iaşi..

518

Anexa F. Propunerea presintată de către cinci

deputați Adunărei elective a Moldovei, Iaşi . 518

1. Decretul Domnesc No 2, 3 și 4 al Domnito-

rului Moldovei. Iaşi.

534

1. Articol al ziarului aSteaoa Dunăreis in pri-

vinţa candidature d-lui Ştefan Catargiu la

vice-presidenția Adunărei elective a Moldo-

vei. Iaşi.

535

1. Scrisoarea d-lui Barbu Belu către redactorul

ziarului «Anunțătorul Român». Bucuresci. . 537

Anexa. Expunere

537

1. «Alegeriles. Articol al d-lui C. A. Roselti, pu-

blicat în ziarul «Românul». Bucuresci

542

2. Decretul No. 16 al Domnitorului Moldovei. Iaşi. 548

3. Proces-verbal No. I al Adunărei elective a

Valahie). Bucuresci .

549

3. Cuvintul rostit in numele Căimăcămiei la des-

chiderea Adunărei elective a Valahiei. Bu-

curescŤ.

551

3. Rugăciune de mulţumire pentru deschiderea

Adunărei naționale, făcută de protopopul Ni.

colae Constantinescu, din oraşul P.teşti, şi

zisă în biserica catedrală din acest oraș. 554

3 Revista ziarului «Românulo. Bucuresci. . 556

3. Primul articol al ziarului «Steaoa Dunărei,

No. 15. Iaşi

559

Anexa. – Articol al ziarului «l'Indépendance

belgen. Bruxelles .

561

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2490.

Pag.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

.

[ocr errors]

3. Scrisoarea d-lui de Habdank-Piotrowski către

redactorul ziarului «Steaoa Dunăreio. Galaţi. 566

4. Proces-verbal No. It al Adunărei elective a

Valahiei. Bucuresci .

569

4. Ofisul No. 27 al Căimăcămies Valahiei către

Ministerul de interne. Bucuresci

573

4. Decretul No. 10 al Domnului Moldovei. Iaşi. 575

4. Articolul ziarului oficios «Anunțătorul Român»

despre deschiderea Adunăres elective a Va-

lahieĩ. Bucuresci

577

4. Corespondenta din Bucuresci, adresată ziarului

«Steaoa Dunărei», Bucuresci

578

4. Corespondenţa din Bucuresci adresată ziaru-

lui Patria», Bucuresci

584

5. Proces-verbal No. III al Adunărei elective a

Valahiei. Bucuresci . ...

587

Anexa A.-Proces-verbal despre alegerea Prin-

tului Alexandru Ioan I Cuza ca Domn al Va-

lahiei. Bucuresci .

593

Anexa B.-Cuvîntul pronunțăt de d. V. Boe-

rescu la finele şedinţei Adunărei elective a

Valahiei. Bucuresci.

593

5. Telegrama Mitropolitului Valahiei Nifon, către

Alexandru Ioan I Cuza. Bucuresci.

604

5. Scrisoarea Domnului Alexandru Ioan I Cuza

către Impăratul Napoleon III. Iaşi .

604

5. Primul articol publicat de ziarul «Românul».

Bucuresci

605

5. Articolul ziarului «Steaoa Dunăreț, despre a-

legerea lui Alexandru Ioan I Domn al Va-

lahiei. Iaşi . .

607

5. Corespondenţa din Bucuresci, adresată ziaru-

lui «Steaoa Dunăreiv, Bucuresci.

608

5. «O salutare României in 24 Ianuarie 1859»,

de archimandritul Neofit Scriban. Iaşi . 611

5. «Salutare zilei de 24 Ianuarie 1859o. Versurì

de C. Odobescu, cu ocasiunea alegerei lui

Alexandru Joan I Domn al Valahie, Bucurosci. 620

5. Articolul ziarului «Steaoa Dunăreio, Iaşi. 620

Anexa A. Nota adresată de către ministerul

trebilor străine al Turciei ambasadorilor Pu-

terilor ce aŭ subscris convenţia din Paris.

Constantinopole

622

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
« PreviousContinue »