Page images
PDF
EPUB

latos sinus, et insularum immensa spatia' complectens, nuper cognitis quibusdam gentibus, ac regibus, quos bellum aperuit. Rhenus, Ræticarum Alpium inaccesso ac præcipiti vertice ortus, modico flexu, in Occidentem versùs, septemtrionali Oceano miscetur. Danubius, molli et clementer edito montis Abnobæ * jugo effusus, plures populos adit, donec in Ponticum mares sex meatibus erumpat: septimum enim os paludibus hauritur.

1

2

Immensa spatia. Incompertâ , dictum est supra Annal. 11. 6. Romanis hâc terrarum parie, Scan

tis Abnobæ. Mons ille dinaviam,Scandinavia,et Eningiam, Germanis nunc dicitur Schwartz. Finland, insulas esse falsò existi- wald. Ilic, diu ignoratam, Danumabant, ut opportuniùs dicetur bii originem feliciter detexit illustr. infra cap. 44.

Comes Marsili, anno 1702. Vide * Nuper cognitis. Verè nuper eruditum ejus opus jam laudatum, cognitis. Locum hunc egregiè il- vol. vi. p. 4. Danubii origo à Dolustrat Plautii Æliani monumen- neschingen perperam anteà ducebatum, quod edidi supra vol. III. p. tur. Agathemerus, 11. 4. ait Da512. in not. et emend. ad Hist. Iv. nubium à suis fontibus ad Vindo53. Ibi memoratur Plautius, ro- bonam, Vienna, dici; Istrum verò prætor Mæsiæ, qui plura quàm à Vindobonâ ad Pontum Euxinum centum millia ex numero Transda- appellari. At Plinius, iv. 12. sect. nubianorum ad præstunda tributa 24. unde primùm Illyricum alluit cum conjugibus ac liberis et princi- Istrum vocari scribit. pibus aut regibus suis transdurit; In Ponticum mare. Rem hacmotum orientem Sarmaturum com- tenus inauditam prodidit literis pressit ; ignotos antè aut infensos Constantinopoli scriptis anno 1713 populo Romano reges signa Romana unus è Missionariis Societatis Jeadoraturos in ripam quam tuebatur su: scilicet fluenta Danubii per perduxit; regibus Bastarnarum et mare Ponticum ad Mediterraneum Rhoxolanorum filios, regibus Daco- usque, proprio colore distincta, ita tum fratres captos aut hostibus devolvi, ut naves ex Ægeo mari, ereptos remisit ; ab aliquibus eorum in Propontidem, nisi adverso fluobsides accepit, per quæ pacem pru- minis impetu, sese pleno alveo exovinciæ et confirmavit et protulit. nerantis, transfretare non possint. Adde Domitiani bella, quibus for- lloc nos docuit Cl. Ilomannus Da. tè reges aliquot innotucre.

nubiż Tabulâ novissima. Quædam * Ræticarum Alpium. Nunc the tamen, haud absimilia, jam prodimountains of the Grisons. Mons derat Plinius, iv. 12. sect. 24. sinverò, cujus vertice Rhenus oritur, gula, inquit, Istri ora tanta sunt, hodie dicitur Vogelberg. Vide Cl. ut prodatur in quadraginta millia Marsili, Dunubius Pannonico-My-passuum longitudinis rinci mare, sicus, vol. vi. tabul. 4. Quomodò dulcemque intelligi haust um. Rhenus in Oceanum effundatur

[ocr errors]

2. Ipsos Germanos indigenas' crediderim, minimèque aliarum gentium adventibus et hospitiis mixtos: quia nec terrâ olim,' sed classibus advehebantur, qui mutare sedes quærebant; et immensus ultra, utque sic dixerim, adversus Oceanus * raris ab orbe nostro navibus aditur. Quis porrò, præter periculum horridi et ignoti maris, Asiâ, aut Africa, aut Italiâ relictâ, Germaniam peteret?s informem terris, asperam cælo, tristem cultu aspectuque, nisi si patria sit. Celebrant carminibus antiquis (quod unum apud illos

Indigenas. Indigenæ, et quasi Quantum autem discriminis, vioè terrà prognati, veteribus scripto- lentiâ Oceani, adierit Germanicus, ribus dicti sunt populi omnes, quo- vidimus supra Annal. 11. 23. rum origo eos latebat. Nostram s Germanium peteret. Nondum superioremque ætatem meliora do- satis valida ratio. Rudes barbaricuit major eruditionis copia, faci- que homines tutas potiùs, quàm lior frequentiorque peregrinationum lætas, sedes quæsiere. Inde loca usus, ac maximè linguarum notitia. horrida, quæ vix habitari posse Jis subsidiis aperta mundi commer- crederemus, à nonnullis antehabita. cia. Eruditis omnibus jam com- Fateor, gratissima sunt Asiæ, Apertum Scythicam esse Germano- fricæ, Italiæque sedes. At neque ruin originem. Ipsaque Germania statim florentes fuere, sed lentè, Scythiæ contermina, Plin. viii. 15. vigentibus imperiis, et adulto luxu.

Adventibus et hospitiis. Aliter Prætereà nec illæta Germania, nec et verè ipse Tacitus infra cap. 28 suis caret commodis : immo viris et 43. Gallos, Gothinos, et Osos, virtutique aptissima. Adde non advenas atque hospites memorat. statim relictas sedes lætissimas, ut His tamen adventibus et hospitiis tristiores occuparentur: sed, ut in minimè mixtos fuisse Germanos, Germania, de quâ nunc agitur, censent eruditi Germani: vim im- immorer, Asia, hominibus fæta, perii penes eos semper fuisse : alie- primum in Scythiam effusa : Scynigenas verò precariò tantùm habi- thia in conterminam Germaniam : tässe.

ac si quid decessit voluptati, accre3 Nec terrå olim.

Immo pri

vit humanitati, ut toto hoc libro mùm terra, deinde classibus, sed demonstrabitur. serò, et cùm artes adolevissent, Carminibus antiquis. Omuibus mutatæ hominum sedes.

retro seculis, et apud barbaras om4 Adversus Oceunus. Benè qui- nes gentes, ut ex Americæ populis dem. Nec antiquitùs tantùm, scd, nobis adhuc compertum, idem fuit vigente etiam imperio Romano, ad- carminum usus, eadem utilitas. versus Oceanus raris navibus adi. Carolus Magnus, teste Eginhardo, batur, ob exiguam rei nauticæ sci- in ejus vitâ, cap. 29. Barbara et entiam. Drusus, pater Claudii antiquissima carmina, quibus veteImperatoris, Oceanum Septemtrio

rum regum actus et bella canebannalem primus Romanorum ducum tur, scripsit, memoriæque mandavit. navigavit, Sueton. in Claud. I.

memoriæ et annalium genus est) “ Tuistonem' Deum, “ terrâ editum, et filium Mannum, originem gentis condi

toresque. Manno tres filios adsignant, è quorum nomi. " nibus proximi Oceano Ingævones, medii Hermiones, “ ceteri Istævones vocentur.” Quidam autem, licentiâ vetustatis, “plures Deo ortos, pluresque gentis appellatio

nes, Marsos, Gambrivios,' Suevos, Vandalios”4 adfirmant : eaque vera et antiqua' nomina. Ceterùm Germa“ niæ vocabulum recens, et nuper additum : quoniam,

[ocr errors]

6

* Tuistonem. De Tuistone ejus- | locorum sitûsque vocabula. Nemque filio Manno vide not. et emend. pe Ingævones sunt juxta eruditos ad cap. 2.

Germanos, die Innvohner, id est, Quidam autem. Duas inter versus mare interius habitantes. illas sententias mediam protulit, et Istævones, die V'estruhner, versus quinque gentium capita recenset occidentem habitantes. llermioPlinius, iv. 14. Germanorum ge- nes, die Herrumrohner, in medio nera quinque. Vindili, quorum habitantes. Unde fortè nec Herpars Burgundiones, Varini, Carini, miones, nec llerminones, sed Here Guttones. Alterum genus Ing@ro- mivones, sunt dicendi. nes, quorum pars Cimbri, Teutoni, Germanice vocabulum recens. ac Chaucorum gentes. Prorimi Primò fuere tantùm nomina popuautem Rheno, Istævones, quorum lorum; posteà fuere et virtutis cog. pars Cimbri mediterranei. Hermi- nomina: sic dicti sunt Germavi, ones, quorum Sueri, llermunduri, id est, viri bellicosi, ut mox expliCatti, Cherusci. Quinta pars Peu- cabitur. Ab illo cognomine, terra cini, Basternæ, supra dictis conter- ipsa appellata est Germania. Quod mini Dacis. De singulis hisce po- Germaniæ vocabulum recens, et pulis opportuniùs suis locis dicetur. nuper additum. Germanorum au

3 Gambririos. Eos unus Taci- teni nomen jam pridem auditum, tus, et hoc tantùm loco, memorat. ut constat ex Fastis Capitolinis, Nempe Marsorum et Gambriviorum apud Cl. Piranesi, Lapides Capitodiu nomina periere.

lini, p. 42. M.CLAVDIVS M. F. M. 4 Vandalios, Iidem sunt, quos N. MARCELLVS. AN. DXXXI. Plinius, supra cit. Vindilos appel- COS. DE. GALLEIS. INS VBRIlat. Vandalii, seu Vandali, Gal

MART. liam, Hispaniam, Africam, Italiam IsQVE. SPOLIA. OpIMA. RETterruere; at tandem in Africâ excisi sunt. Unum superest Suevo

ÇLASTIDIVM. tum nomen.

INTERFECTO. Galli Insubres, s Vera et antiqua. Marsi, Gam- eorumque socii, mercedeve conbrivii, Suevi, Vandalii sunt vera ducti, Germani, cæsi sunt ad Claset antiqua nomina. Contra verò tidium, nunc Chiastezzo, in the Ingævones, Hermiones, Istævones, Milanese, A.U.C. 531. juxta Fasfabulosa, nec tam populorum,quàm 1 tos Capitolinos, A.C. 222.

BVS. ET. GERMAN. K.

TVLIT. DVCE. HOSTIVM. VIR.

DVMARO.

AD.

qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint,' ac “ nunc Tungri, tunc Germani? vocati sint: ita nationis “ nomen, non gentis, evaluisse paulatim, ut omnes, primùm " à victore, ob metum, mox à seipsis invento nomine, Germani vocarentur.” “ Fuisse apud eos et Herculem” } memorant; primumque omnium virorum fortium * ituri in prælia canunt.

3. Sunt illis hæc quoque carmina, quorum relatu, quem Barditum vocant,” accendunt animos, futuræque pugnæ

[ocr errors]

3

2

[ocr errors]

Sunt qui

Gallos expulerint. Inde cùm tri regni incunabula.] de Belgis quæreret Julius Cæsar, Et Herculem. Nulla extitit Bell. Gall. 11. 4. reperiebat pleros- bellicosa gens, quæ Herculem, id que Belgus esse ortos à Germanis, est, virum, stupendâ vi grandibusRkenumque antiquitùs transductos

»s que factis insignem, non habuerit; propter loci fertilitatem ibi conse- eoque non superbierit. De Her. disse: Gallosque, qui ea loca inco- cule Germanicojam dictum Annal. lerent, expulisse.

11. 16. not. sup. Sunt quoque eruNunc Tungri, tunc Germani. diti viri, qui existiment coloniarum Rem egregiè illustrat Julius Cæsar duces ab Asiâ profectos, ut diverBell. Gall. loc. cit. docetque pri- sas Europæ regiones occuparent, Dios, qui Rhenum transgressi sunt, vulgò vocitatos fuisse Hercules. fuisse Condrusos, Eburones, Cære

4 Virorum fortium. Sic supra SOS, Pæmanos, qui uno nomine Ger- Annal, 11. 88. de Arminio dictum, mani appellantur. Germanus, id caniturque adhuc barbaras apud est, Wehrmann, armorum vir. gentes. Vetus enim et frequens IV in G

Barditum tocant.

arditum mutatio. Primò nomen hoc fuit barritum mallent: at barrire ele. nationis victricis Cisrhenanæ, non phantorum est, quos ne noveraut verò totius gentis Transrhenanæ : quidem Germani.

Bardire verò sed paulatim evaluit; et Transche- cervorum est, quos sæpissimè aupani omnes nomen, quod victor ob diebant continuòque venabantur metum incutiendum repererat, ipsi tum Germani, tum Galli, apud usurpavere, reputantes idem nomi- quos celeberrimus fuit barditus. nis ob bellicæ gloriæ claritudinem Inde vates, qui hoc modulo utesibi deberi. Tungrorum olim mag-| bantur, dicti sunt bardi. De quinum fuit nomen; extatque adhuc bus egregiè Lucanus, 1. 447. vetcris gloriæ memoria in eâ locorum amplitudine. [Observandum Vos quoque, qui fortes animas, belloque pe. autem est eumdein esse Tungrorum

Laudibus in longum dates dimittitis ærum, locum, quem Franci, duce Phara

Plurima sccuri fudist is carmina bardi, mundo, primùm occupavere, quein posteà Clodoveus Magnus armis Vide not. et emend. ad cap. 3. Carecepit. Et hæc sunt Francici nos- nadensibus quoque populis sua sunt

rentos

fortunam ipso cantu augurantur : terrent enim, trepidantve, prout sonuit acies. Nec tam voces illæ, quàm virtutis concentus, videntur: adfectatur præcipuè asperitas soni, et fractum murmur, objectis ad os scutis, quò plenior et gravior vox repercussu intumescat. Ceterùm et “ Ulixem” quidam opinantur, “ longo illo et fabuloso errore' in hunc " Oceanum delatum, adîsse Germaniæ terras, Asciburgi.

umque, quod, in ripâ Rheni situm, hodieque incolitur, “ ab illo constitutum, nominatumque AgKinyPTION. « Aram quinetiam Ulixi consecratam, adjecto Laertæ patris 6 nomine, eodem loco, olim repertam: monumentaque, “ et tumulos quosdam, Græcis literis inscriptos, in confi“ " nio Germaniæ Rætiæque adhuc extare:” quæ neque confirmare argumentis, neque refellere in animo est : ex ingenio suo quisque demat, vel addat fidem.

4. Ipse eorum opinionibus accedo, qui “ Germaniæ “ populos nullis aliis aliarum nationum connubiis infectos, “ propriam, et sinceram, et tantùm sui similem gentem " extitisse" arbitrantur. Unde habitus quoque corporum, quamquam in tanto hominum numero, idem omnibus :S

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

* Fabuloso errore. Benè quidem. Hâc tamen fabula, multi, ut laudem scientiæ quærerent, populorum origines historiarumque initia corrupere:

Asciburgiumque. Asciburgium, nunc Asburg, in the province Meurs.

2

vam

3 Incolitur. Ibi erant hiberna

Casariem, ct madido torquentem cornua

cirro? Nempe quod hæc illis natura est omnibus

« PreviousContinue »