Page images
PDF
EPUB

VI. TÖRVÉNY-CZIKK

a réz-váltópénz szaporitásáról. 1)

(Szentesitést nyert 1878. évi márczius 27-én. Kibirdettetelt az országgyülés mindkét lázában 1878. évi

május 29-én.)

A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy a birodalmi tanácsban képviselt Királyságok és országok kormányával, a forgalomban levő rézváltópénz mennyiségének szaporitása végeit a következő egyezségel megköthesse.

1. S. A monarchia két fele közt fennálló vám- és kereskedelmi szövetség VII. czikke alapján a rézváltópénz szaporitása kölcsönös egyetértéssel 500,000 forintban oly módon állapillatik meg, hogy ebből 10,000 forint félkrajczáros és 190.000 forint egy krajczáros darabokban lesz kiverendő.

2. S. A veretés Magyarországban 30, ő Felsége többi királyságai és országaiban 70 száztóli arányban fog véghez vitetni.

VII. TÖRVÉNY-CZIKK a szőlőbirtok után járt, és az 1868. évi XXIX. törvényczikk által

megszüntetett tartozások bejelentési határidejéről.

(Szentesitést nyert 1878. évi május 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

május 29-én.)

1. $. A szőlőbirtok után járt, és az 1868: XXIX. törvényczikk által megszüntetett tartozások váltságdijára nézve a jogositottak igényeinek az idézett törvény alapján kiadott rendelet értelmében leendő bejelentésére, egy évi záros határidő tüzetik hi

2. S. Iz egy évi határidő a jelen törvény kihirdetésének napjától számitlatih.

3. S. Az 1. $. intézkedése alul kivétetnek:

(1) azon szőlőbirtokok, melyek állománya, vagy a melyek után járt tartozások minőségének meghatározása céljából az 1868: XXIX. törvényczihk hatálybalépte előtt, vagy az annak 26. §-ában foglalt intézkedés alapján per téteteit folyamatba, mely a jelen törvény kihirdetéseig még be nem fejeztetell.

A mennyiben ilyen per a volt földes ur javára döntetnék el, az a tartozisok váltsagdlijára nézve igennet i per befejeztétől számitandó eny év alatt köteles bejelenteni; kivétetnek továbbá :

1) azon szőlőbirtokok, melyek a tulajdonos által az 1868 : XXIX. törvényczikk 3.2. S-ában emlitett szerződés mollell oly feltétel alatt adattak ki, hogy azok bizonyos évek mulva vagy bizonyos határidőben ő reá visszaszálljanak,

(1) V. ö. az 1868: VII. t. czihhel; továbbá az 1879: XXT1. 1. czihket, felkrajczáros váltópénz veretéséről: az 1881: VII., az 1885: III. és az 1891: XXII. 1. czikhet a rézváltópénz szaporításáról; a koronaértéhről szóló 1892: WII. 1. 07. 11., 18. es 21. 88-ail, az Ausztrias al az érme- és pénzrendszerre vonatkozólag megkötött és az 18992: XVIII. I. ezihn be iktatott szerzödés VIII., III. és XVII. czikkeit.

ha a szerződésben kikötött határidő, - illetve a szőlőbirtokhoz a visszaváltási jok érvényesitésére ugyancsak az 1868 : XXIX. törvényezikk 32. $-ban meghatározoti

egy évi idő még le nem járt. Ez esetben, ha a kérdéses szőlőbirtokra nézve visszaváltási jogát a tulajdonos nem érvényesiti, a szőlőbirtokos által fizetendő váltságdijra nézve igényét, a szőlőbirtok visszaváltására meghatározott határidő lejártától számitandó egy év alatt köteles bejelenteni. 4. S. Å mennyiben a kir. igazságügyminister által az 1868 : XXIX. tör

A vényezikk 18. §-ának intézkedéséhez képest hirendelt jogbiztosok állásaiktól már felmentettek volna, a jogositottak váltságigényeiket a kir. igazságügyi ministernél kötelesek az 1. és 2. $-ban meghatározott határidő alatt bejelenteni.

5. S. Mindazon igény, mely az 1. és 3. $-ban meghatározott idő alatt be nem jelentetett, megszüntnek tekintendő, és ebből kifolyólag a szőlőtartozások megváltására nézve az 1868: XXIX. törvényczihk intézkedésében a szőlőbirtokosra rótt kötelezettség szintén megszünik.

6. $. Jelen törvény végrehajtásával a bel-, igazság-, pénzügyi- és földmivelési mini:terek bizatnak meg.

a

VIII. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1877. évi közösügyi költségekre a magyar korona országai által

pótlólag fizetendő összegekről.

(Szentesitést nyert 1878. éri május 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

május 29-én.)

1. §. A közös-ügyek tárgyalására kiküldött, gait illető bevételi kevesebblet folytán az 1877. országos bizottságok által az 1877. évi közös évre engedélyezett közös-ügyi költségeknél muelőirányzathoz pothitelképen 3,424,817 írt tatkozó 1.972,080 frt 124/2 kr. kiadási többlet 98 kr. szavaztatván meg, ezen pothitel Magyar-sedezésére a közös pénzügyministernek ezen országra eső 1.0755,402 fit 27 kr. részének összeget lizethesse, melynek erejéig az 1877-ik kiszolgáltatására a pénzügyminister selhalal- évre szintén póthitel engedélyeztetik. maztatik, és részére ezen összeg erejéig pól- 3. S. Az előbbi szakaszokban megjelölt kiahitel engedélyeztetik.

dások fedezése az 1876. évi XLVI. törvény 2. $. Ugyancsak felhatalmaztatik a pénzüyy-i czikk 4-ik S-a értelmében eszközlendő.(1) minister, hogy a határvám-fölöslegeknek 1877.; 4. $. Ezen törvény végrehajtásával a pénzévi visszamaradásából a magyar korona orszá-ügyminister bizatik meg.

IX. TÖRVÉNY-CZIKK

a közösügyi bizottságok által rendkivüli hadi költségekre megszavazott 60 milliónyi hitel Magyarországra eső részének fedezéséről.

(Szentesitést nyert 1878. évi május 27-én. Kihirdettetelt az országgyülés mindkét házában 1878. évi

május 29-én.)

1. $. A közös-ligvek tárgyalására kiküldölt kivüli hadi-köllségekre megszavazoll 60 millióországos bizottságok által előre nem látolt rend-, nyi hitelből Magyarországra eső 18.870.000 frl

(1) Az ezen l. czikk alapján kibocsátott aranyjáradék-kötvényekről v. ö. az 1878: LXXV. 1. czihket, lovábbá az 1831: XXXII. 1. czikhet.

Ni összegnek fedezése czéljából a pénzügy- hez való hozzájárulási arányról a törvényhozás minister felhatalmaztatik, - hogy ezen össze-l időközben máskép intézkednék, a sentebbi öszyel a felmerülő szükséghez képest 6°/-os adó- szeg a közös költségek viselésére nézve hozandó mentes aranyjáradék-kötvények értékesitése törvény értelmében lesz elszámolandó. Nazy ideiglenes hitelművelet utján szerezze be (1) 3. $. Ezen törvény végrehajtásával az összes

2. S. A mennyiben a közös-ügyi költségek-, ministerium bizatik meg.

X. TÖRVÉNY-CZIKK a polgárositott szerb-bánsági és román-bánsági volt határőrczredek területén fekvő s eddig adómentes erdők, és a román-bánsági volt határőrezred területén fekvő eddig adómentes havasi legelők

ideiglenes megadóztatásáról.(2) (Szentesitést nyert 1878. évi május 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

május 29-én.)

1. S. A katonai határörrendszernek meg-dök, melyeknek az erdőosztás alkalmával megszüntetése folytán polgárositoll Szerb-bänsági állapitott holdankinti becsértéke legalább ötven és román-bánsági két határőrezred területén forintot, de egyszáz forintnál többet nem tesz ; fekvő, és határőrvidéki állambirtoki minőségük- d) a 4. osztályba azon jelenleg még nem érnél fogva eddig adómentes összes erdőségek, tékesithető bükkerdők, melyeknek az erdőoszmiután azok a határőrvidéki lakosokat azokban tás alkalmával megállapitoli holdankinti becsilletett erdei szolgalmak megvállása folytán az értéke ötven forinton alul áll. 1873: XXX. törvényezikk rendeletei szerint az 3. $. Az adó minden egyes 1600 négyszög allam és a határőrezredekből alakult vagyon öles katasteri hold után az 1. osztályban negyközségek között megosztattak, ugyszintén a ven, a 2. osztályban tizenkét, a 3. osztályban román-bánsáyi volt határőrezred területén fekvő hat és a 1. osztályban egy krajczárral állapittaeddig adómentes havasi legelők, a földadó álta- lik meg. lános szabályozásáig az alább következő ss-ban 4. $. A kivetendő összes adónak megállapifoglalt határozatok szerint megállapitandó és tása és ennek az állam és a vagyonközségek kivelendő ideiglenes adóval rovatnak meg. közti felosztása végett az adó osztályonkint

2. S. Ezen területek a megadóztatás végelt ! minden egyes erdőosztály összes térfogata szenégy osztályba soroztatnak.

rint a megfelelő adótétel alapján szániitlatik ki Tartoznak pedig :

és osztályonkint az egyes erdőrészletekre azon a) az 1. alosztályba azon tisztán tölgyerdők, becsérték arányában osztatik sel, a mely azokra melyeknek az erdőosztás alkalmával megállapi- nézve az erdőmegosztás alkalmával megállapil1011 holdankinti becsértéke kétszáz forintnál tatott. többet tesz:

5. S. Az adókötelezettség mind az államra, b) a második osztályba azon tiszta és kevert mind a vagyonközségekre nézve azon év január tölgy-, bükk- és fenyveserdők, melyeknek az hava 1-től veszi kezdetél, a mely a kihasilott erdőosztás alkalmával megállapitoli holdankinti erdőnek az illető vagyonközség által való ténybecsértéke legalább egyszáz forintot tesz, de leges birtokba vétele napjára következik. kétszáz forintot meg nem halad ; továbbá havasi 6. S. Ezen törvény végrehajtásával a pénzlegelők különbség nélkül;

ügyminister bizatik meg. c) a 3. osztályba azon bükk- és fenyveser

(1) Az ezen 1. ezikk alapján kibocsátott aranyjáradék-kötvényekről v. ö. az 1878: XXXV. t. czikket, 10vábbá az 1879: II. és XXXII., valamint az 1881: XXXII. 1. cziklet.

(2) Ezen kezdettől fogva ideiglenes jellegü t. czikk hatályát vesztette az 1875: VII. I. cz. alapján teljesitelt uj földadó-kataszteri munkálatok befejezte után, a mikor az 1881: XL. 1. cz. 22. §-a és az ezt módosító 1883: XLVI. t. cz. 1. §-a alapján a földadó az 1884. évtől kezdve a magyar korona országainak egész területén, tehát a volt határőrvidék területén is, az uj földadó-kataszter alapján rovatolt ki. V.ö. még 1883: XLVI. 1. cz. 10. S.

XI. TÖRVÉNY-CZIKK a volt magyar keleti vasut-társulat részvényeinek beváltására ki

tüzött határidő meghosszabbitásáról.(1) (Szentesitést nyert 1878. évi május 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

május 29-én.) 1. S. Az egyrészt a magyar kir. közmunka- szerződés 3. S-ában a társulati részvények beés közlekedési s a pénzügyminister, másrészt váltására 1877. év végéig megállapitott záros pedig a magyar keleti vasul-lársulat igazgató- határidő 1878. évi deczember 31-ig meghosztanácsa közölt 1876. évi január 20-án kötölt, szabbiltalik. a magyar keleti vasut megvételéről szóló, az 2. §. Ezen törvény végrehajtásával a pénz1876. évi L. törvényczikk által beczikkelyezett ügyminister bizatik meg.

XII. TÖRVÉNY-CZIKK

a fővárosi közmunkák tanácsa és az osztrák cs. kir. szab. állanıvasut-társaság között, a budapesti nagy körutnak a nevezett vasuttársaság budapesti indóháza környékén leendő kiépitése iránt kö

tött egyezségben elvállalt fizetési kötelezettség teljesitéséről.2)

(Szentesitést nyert 1878. évi május 27-én. Kibirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

május 29-én.)

1. S. A fővárosi közmunkák tanácsa és az osztrák cs, és kir. szab. államvaspálya-társaság között a nagy körutnak a nevezett vasuttársaság budapesti indóháza környékén leendő szabályozása és kiépitése iránt kötött egyezség jóváhagyatik, illetőleg a még 1873. évi január 5-én elvállalt fizetési kötelezettség teljesitésére nevezett közmunkatanácsnak az államkincstárból 197,826 frtnyi előleg engedélyeztetik, mely a pénzügyminister által az egyezségben kikötött tizetési határidőkhöz képest részletekben folyóvá teendő.

2. S. A fővárosi közmunkák tanácsa köteles ezen előleget az 1871. évi XLII. 1. cz. 6. §-ában engedélyezett kölcsön módjára az esedékes 7%-os kamatokkal együtt azonnal, mihelyt a budapesti nagy köruton kisajátitás utján szerzett, illetőleg a Dunaszabályozás folytán a fővárosi alap birtokába jutott területek értékesittetnek, ez értékesitéseknek megfelelő időnkinti részletekben az államkincstárnak visszafizetni.

3. S. Az 1-ső S-ban emlitett összegből 67,826 frtnak az 1877. évi kiadások között leendő elszámolása elrendeltetik és ezen összegnek az 1876. XLVI. t. cz. 4. S-ának értelmében történt fedezése jóváhagyatik. A fenmaradt 130,000 frt pedig az 1878. évi költségvetésbe fölveendő.

4. $. Ezen törvény végrehajtásával a ministerium bizatik meg.

(1) V. ö. az 1879: XLI. 1. czikket, a volt magyar-keleti vasuttársulat részvényeinek beváltására kitűzött határidő lejárta után bemutatott részvények utólagos beváltásáról.

(2) V. ö. 1871: XLII. i. cz.

Magyar Törvénytár. 1877—1878.

12

XIII. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1867: XIV. és XVI. törvényczikkek, az 1869: II. törvényczikk, és az osztrák-magyar Lloyddal 1871 november 18-án kötött postaszerződés hatályának ideiglenes meghosszabbitásáról, valamint az osztrák nemzeti bankkal szemben a tényleges állapotnak ideiglenes

fentartásáról.(1)

(Szentesitést nyert 1878. évi május 25-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

május 29-én.)

1. §. A közösöknek elismert államügyekre 3. Ş. A kormány felhatalmaztatik arra, hogy szükséges költségek hozzájárulási arányáról az osztrák-magyar Lloyddal kötött és az 1872 : szóló 1867 : XIV. törvényczikk hatálya 1878. XXVI. törvényczikkbe igtatott postaszerződést évi junius 30-ik napjáig meghosszabbistatik.(2) 1878. évi junius 30-ig meghosszabbitsa (5) 2. S. A magyar korona országai és ő Felsége

Ő

4. §. Végül a kormány felhatalmaztatik, hogy többi királyságai és országai közt kötött s az szemben az osztrák nemzeti bankkal, a jelenleg 1867 : XVI. törvényezikkbe igtalott vám- és fennálló tényleges állapotot 1878. junius 30-ig kereskedelmi szövetség 1878. évi junius 30-ig fentarthassa (6) meghosszabbiltatik.(3)

5. $. Jelen törvény kihirdetése után azonnal À vámkezelési költségek általánosításáról hatályba lép, végrehajtásával a ministerium szóló 1869. évi II. I. cz. hatálya 1878. évi bizatik meg. junius hó 30-ig megbosszabbitlatik.(4)

XIV. TÖRVÉNY-CZIKK az 1878. évi május 31. napjáig viselendő közterhekről és fedezendő államkiadásokról szóló 1878:III. törvényczikk hatályának 1878.

évi junius 30. napjáig kiterjesztése iránt.(7)

Szentesitést nyert 1878. évi május 25-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

majus 29-én.)

1. §. Az 1878. évi május hó 31-ik napjáig 2. Ş. Ezen törvény érvénye az 1878. évi viselendő közterhekről és sedezendő állam- államköltségvetésről szóló törvény(8) kihirdekiadásokról szóló 1878. évi III. törvényezikk tése napján megszünik. hatálya, 1878. évi junius hó 30-ik napjáig ki- 3. S. Jelen törvény végrehajtásával a pénzterjesztetik.

ügyminister bizalik meg.

(1) Az ezen t.czikkben említett szerződések hatályának korábbi ideiglenes meghosszabbításáról v. ö. az 1878: IV. 1. czikket.

(2) V. ö. az 1878: XIX. 1. czikket.
(3) V. ö. az 1878: XX. t. czikket.
(4) V. ö. az 1878: XXI. t. czikket.
5) V. ö. az 1878: XXVIII. t. czikket.
(6) V. ö. az 1878: XXV. és XXVI. t. czikket.
(7) Az 1878. évi államköltségvetést az 1878: VII. t. cz. tartalmazza.
(8) V. ö. 1878: XVII. i. cz.

« PreviousContinue »